27 Bībeles panti par pasaules gaismu

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Jēzus ir pasaules gaisma. Viņš tika sūtīts pasaulē, lai izdzēstu tumsu: lai norādītu cilvēkiem uz Dievu, aicinātu viņus nožēlot grēkus un dotu saviem sekotājiem spēku darīt labus darbus, kas nes slavu Dievam.

Skatīt arī: Bībeles panti par laika galu

Tā kā Jēzus sekotāji ir uzticīgi un dzīvo saskaņā ar Dieva standartiem, mēs arī kļūstam par pasaules gaismu, norādot citiem uz Dieva varenību.

Es ceru, ka šie Bībeles panti par pasaules gaismu iedrošinās jūs stāties pretī garīgajai tumsai caur ticību Jēzum.

Jēzus ir pasaules gaisma

Jāņa evaņģēlijs 8:12

Kad Jēzus atkal uzrunāja ļaudis, Viņš sacīja: "Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nekad nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Jāņa 9:5

Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.

Kungs ir mūsu gaisma

Psalms 18:28

Jo tu esi tas, kas iededz manu lukturi; Tas Kungs, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.

Jesajas 60:1

Celieties, spīdiet, jo jūsu gaisma ir nākusi, un Kunga godība ir uzlēkusi pār jums.

Mihas 7:8

Nepriecājies par mani, mans ienaidnieks! Lai gan es esmu kritis, es celšos, lai gan es sēžu tumsībā, Tas Kungs būs mana gaisma.

1 Jāņa 1:5

Tā ir vēsts, ko mēs esam dzirdējuši no Viņa un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav nekādas tumsas.

Atklāsmes gr.21:23

Un pilsētai nav vajadzīga ne saule, ne mēness, lai to apspīdētu, jo Dieva godība tai dod gaismu, un tās lukturis ir Jērs.

Gaisma izdzēš tumsu

Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana, no kā man baidīties? Kungs ir manas dzīves cietoksnis, no kā man baidīties?

Ījaba 24:16

Tumsā zagļi ielaužas mājokļos, bet pa dienu viņi aizslēdzas, negribēdami, lai viņiem būtu kaut kas sakars ar gaismu.

Jāņa 1:5

Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nav uzvarējusi.

Jāņa ev. 3:19-21

Tāds ir spriedums: gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki mīlēja tumsu, nevis gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un negrib nākt gaismā, baidīdamies, ka viņa darbi tiks atklāti. Bet, kas dzīvo patiesībā, nāk gaismā, lai skaidri redzētu, ka tas, ko viņš ir darījis, ir darīts Dieva priekšā.

1 Jāņa 1:7

Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīstī mūs no visiem grēkiem.

Dievs tevi aicināja no tumsas un gaismā

Jesajas 9:2

Cilvēki, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu; tiem, kas dzīvoja dziļā tumsā, gaisma atspīdēja.

Jāņa ev. 12:35-36

Tad Jēzus viņiem sacīja: "Jums vēl tikai mazu brīdi būs gaisma. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, iekams tumsa jūs nav pārņēmusi. Kas staigā tumsā, tas nezina, kurp iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, lai jūs kļūtu par gaismas bērniem."

Jāņa 12:44-46

Tad Jēzus sauca: "Kas tic uz mani, tas netic tikai man, bet tam, kas mani sūtījis. Kas skatās uz mani, tas redz to, kas mani sūtījis. Es esmu nācis pasaulē kā gaisma, lai neviens, kas tic uz mani, nepaliktu tumsībā." Tad Jēzus sacīja: "Kas tic uz mani, tas netic tikai man, bet tam, kas mani sūtījis.

2. Korintiešiem 4:6

Jo Dievs, kas teica: "Lai gaisma atspīd no tumsas," Viņš lika savai gaismai atspīdēt mūsu sirdīs, lai dotu mums Dieva godības atziņas gaismu, kas atklājas Kristus vaigā.

2. Korintiešiem 6:14-15

Jo kas gan ir kopīgs taisnībai un ļaunumam? Vai arī kāda kopība var būt gaismai ar tumsu? Kāda saskare ir starp Kristu un Belialu? Vai arī, kas kopīgs ticīgajam ar neticīgo?

1 Tesaloniķiešiem 5:5

Jo jūs visi esat gaismas bērni, dienas bērni. Mēs neesam no nakts vai tumsas.

Skatīt arī: Bībeles panti par mīlestību pret savu tuvāko - Bībeles lappuses

1.Pēt.2:9

Bet jūs esat izredzēta cilts, karaliska priesterība, svēta tauta, tauta, kas pieder Dievam, lai jūs pasludinātu, ka Viņš jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Tu esi pasaules gaisma

Mateja 5:14-16

Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas uzcelta uz kalna, nevar noslēpt. Tāpat arī cilvēki neiededzina lukturi un nenovieto to zem bļodas. Tā vietā viņi to novieto uz statīva, un tā dod gaismu visiem mājā. Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai viņi redz jūsu labos darbus un slavē jūsu Tēvu debesīs.

Lūkas 11:33-36

Neviens pēc lampas aizdegšanas nenovieto to pagrabā vai zem groza, bet gan uz statīva, lai tie, kas ienāk, varētu redzēt gaismu. Tava acs ir tavas miesas lampa. Kad tava acs ir vesela, viss tavs ķermenis ir pilns gaismas, bet, kad tā ir slikta, tava miesa ir pilna tumsas.

Tādēļ esi uzmanīgs, lai gaisma tevī nebūtu tumsa. Ja tad visa tava miesa būs pilna gaismas, kurā nav nevienas tumšas daļas, tad tā būs pilnīgi gaiša, kā tad, kad lukturis ar saviem stariem dod gaismu.

Apustuļu darbi 13:47-48

Jo tā Kungs mums pavēlējis, sacīdams: "Es tevi esmu darījis par gaismu pagāniem, lai tu nesi pestīšanu zemes galiem." Un, kad pagāni to dzirdēja, tie sāka priecāties un slavēt Tā Kunga vārdu, un tik daudzi, kas bija lemti mūžīgajai dzīvībai, ticēja.

Apustuļu darbi 26:16-18

Bet celies un celies kājās, jo es tev esmu parādījies šim nolūkam, lai ieceltu tevi par kalpu un liecinieku lietām, kurās tu mani esi redzējis, un tām lietām, kurās es tev parādīšos, atbrīvojot tevi no tavas tautas un no pagāniem, kuriem es tevi sūtu atvērt viņu acis, lai viņi atgrieztos no tumsas uz gaismu un no sātana varas uz Dievu, lai viņi varētusaņemt grēku piedošanu un vietu starp tiem, kas svētīti ticībā uz mani.

Romiešiem 13:12

Nakts jau ir pagājusi, diena tuvojas. Tad nu atmetīsim tumsas darbus un tērpsimies gaismas bruņās.

Efeziešiem 5:5-14

Neļaujiet nevienam jūs maldināt ar tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Tāpēc nekļūstiet par viņu līdzgaitniekiem, jo kādreiz jūs bijāt tumsība, bet tagad esat gaisma Kungā.

Ejiet kā gaismas bērni (jo gaismas auglis ir viss labais, pareizais un patiesais) un centieties atšķirt to, kas patīk Tam Kungam.

Nepiedalieties tumsības neauglīgajos darbos, bet tos atmaskojiet. Jo par to, ko tie dara slepeni, ir kauns pat runāt. Bet, kad gaisma kaut ko atmasko, tas kļūst redzams, jo viss, kas kļūst redzams, ir gaisma.

Tāpēc tur ir teikts: "Pamosties, gulētājs, un celies augšām no mirušajiem, un Kristus tevi apskaidros."

Filipiešiem 2:14-16

Dariet visu bez sūdzēšanās un strīdēšanās, lai neviens nevarētu jūs kritizēt. Dzīvojiet tīru, nevainīgu dzīvi kā Dieva bērni, mirdzot kā spoži gaismas stari pasaulē, kas pilna ar aplamiem un aplamiem cilvēkiem. Stingri turieties pie dzīvības vārda; tad Kristus atgriešanās dienā es lepojos, ka neesmu skrējis velti un ka mans darbs nav bijis veltīgs.

Jesajas 58:6-8

Vai tas nav tas gavēnis, ko Es izvēlos, lai atraisītu ļaunuma važas, lai atraisītu jūga siksnas, lai ļautu apspiestajiem iziet brīvībā un salauztu katru jūgu?

Vai tas nav dalīties savā maizē ar izsalkušajiem un ievest savā namā bezpajumtniekus;

Kad tu redzi kailu, lai viņu apsedz, nevis slēpies no savas miesas?

Tad tava gaisma uzspīdēs kā rītausma, un tava dziedināšana uzlies ātri; tava taisnība ies tev pa priekšu; Tā Kunga godība būs tava aizmugures sardze.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.