27 Bībeles panti par to, kā iedrošināt citus

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Uzmundrinājums ir būtiska mūsu kristīgās ticības sastāvdaļa. Kad saskaramies ar bailēm un kārdinājumiem, mums ir nepieciešams atgādināt par Dieva apsolījumiem.

Uzmundrinot citus, mēs varam palīdzēt cilvēkiem noturēties ticībā, kad rodas grūtības. Mums ir jāatgādina vienam otram par glābšanu, ko sniedz Jēzus, un jāmudina viens otrs uz mīlestību un labiem darbiem.

Šeit ir daži noderīgi Bībeles panti par to, kā iedrošināt citus.

Svētie Raksti par spēku un drosmi

2. Mozus 14:13-14

Un Mozus sacīja tautai: "Nebīstieties, stāviet stingri un redziet Tā Kunga pestīšanu, ko Viņš jums šodien darīs. Jo ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nekad vairs neredzēsiet. Tas Kungs cīnīsies par jums, un jums ir tikai jāklusē." Un Mozus sacīja: "Nebīstieties, stāviet stingri un redziet Tā Kunga pestīšanu, ko Viņš jums šodien darīs.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

5. Mozus 31:6

Esi stiprs un drosmīgs. Nebīsties un nebīsties no tiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas, kas iet ar tevi. Viņš tevi neatstās un nepametīs.

Psalms 31:24

Esiet stipri un stiprinieties, visi, kas cerat uz To Kungu!

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Raksti par to, kā iedrošināt vienam otru ar Bībeles patiesību

Apustuļu darbi 14:21-22

Kad viņi bija sludinājuši evaņģēliju šajā pilsētā un daudz mācekļu ieguvuši, viņi atgriezās Listrā, Ikonijā un Antiohijā, stiprinādami mācekļu dvēseles, mudinādami viņus palikt ticībā un sacīdami, ka caur daudzām ciešanām mums jāiet Dieva valstībā.

Romiešiem 1:11-12

Jo es ilgojos jūs redzēt, lai es varētu jums nodot kādu garīgu dāvanu, kas jūs stiprinātu, tas ir, lai mēs varētu viens otru iedrošināt ar savu un manu ticību.

Romiešiem 15:1-2

Mums, kas esam stipri, ir pienākums paciest vājā trūkumus, nevis izpatikt pašiem sev. Katrs no mums lai izpalīdz savam tuvākajam viņa labā, lai viņu stiprinātu.

Romiešiem 15:5-6

Lai izturības un iedrošinājuma Dievs dod jums dzīvot tādā saskaņā cits ar citu, saskaņā ar Jēzu Kristu, lai jūs kopā vienā balsī slavētu mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievu un Tēvu.

Skatīt arī: Klusuma pieņemšana: Miera meklējumi Psalmā 46:10 - Bībeles lappuse

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

1.Korintiešiem 15:58

Tādēļ, mani mīļie brāļi, esiet nelokāmi, nelokāmi, vienmēr pilni Kunga darba, zinādami, ka Kungā jūsu darbs nav veltīgs.

2. Korintiešiem 4:16-18

Tāpēc mēs nezaudējam drosmi. Lai gan mūsu ārējais "es" iet bojā, mūsu iekšējais "es" atjaunojas dienu no dienas. Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms, jo mēs raugāmies nevis uz redzamo, bet uz neredzamo. Jo redzamais ir pārejošs, bet neredzamais ir mūžīgs.

Efeziešiem 4:1-3

Tāpēc es, Tā Kunga gūsteknis, jūs mudinu, lai jūs dzīvotu tā, kā pienākas aicinājumam, uz ko esat aicināti, ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, cenšoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Efeziešiem 4:25

Tāpēc, atmetuši melus, lai katrs no jums runā patiesību ar savu tuvāko, jo mēs esam cits cita locekļi.

Efeziešiem 4:29

Lai no jūsu mutēm neiznāk nekādas apgrēcīgas runas, bet tikai tādas, kas ir derīgas celtniecībai, kā tas ir izdevīgi, lai tās dotu žēlastību tiem, kas klausās.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Filipiešiem 2:1-3

Tādēļ, ja ir kāds iedrošinājums Kristū, kāds mierinājums no mīlestības, kāda līdzdalība Garā, kādas simpātijas un līdzjūtība, papildiniet manu prieku, būdami vienprātīgi, ar vienu un to pašu mīlestību, pilnīgi vienoti un vienprātīgi. Nedariet neko no savtīgas mantkārības vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem nekā sevi.

Kolosiešiem 3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību sirdīs Dievam.

1 Tesaloniķiešiem 2:12

Mēs katru no jums mudinājām, iedrošinājām un aicinājām dzīvot tā, kā tas ir cienīgi Dievam, kas jūs aicina savā valstībā un godībā.

1 Tesaloniķiešiem 5:9-11

Jo Dievs mūs nav nolicis dusmām, bet gan pestīšanai caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs dzīvotu kopā ar Viņu neatkarīgi no tā, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tādēļ cits citu iedrošiniet un cits citu stipriniet, kā jūs to darāt.

1 Tesaloniķiešiem 5:14

Un mēs mudinām jūs, brāļi, pamāciet nestrādājošos, iedrošiniet vājprātīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi ar viņiem visiem.

2. Timotejam 4:2

sludiniet vārdu, esiet gatavi laikā un ne laikā, pārmetiet, pārmetiet un pamāciet ar pilnīgu pacietību un pamācību.

1.Pēt.5:6-7

Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu īstajā laikā, un visas savas rūpes uzvelciet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Ebrejiem 3:13

Bet pamudiniet cits citu katru dienu, kamēr vien tā saucas "šodien", lai neviens no jums netiktu nocietināts grēka viltības dēļ.

Ebrejiem 10:24-25

Un pārdomāsim, kā vienam otru uzmundrināt mīlestībai un labiem darbiem, neaizmirstot tikties, kā daži mēdz, bet iedrošinot cits citu, un vēl jo vairāk, kad redzat, ka diena tuvojas.

Ebrejiem 12:14

Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens neredzēs Kungu.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par paklausību vecākiem

Salamana pamācības 12:25

Trauksme cilvēka sirdī viņu nomāc, bet labs vārds viņu iepriecina.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.