27 pacilājoši Bībeles panti, kas palīdz cīnīties ar depresiju

John Townsend 10-06-2023
John Townsend

Vai atceraties Bībeles stāstu par Ēliju, spēcīgo pravieti, kurš izsauca uguni no debesīm un pie Karmela kalna sakāva Baala praviešus (1.Ķēn.gr.18)? Jau nākamajā nodaļā mēs redzam, ka Ēlija ir izmisumā un jūtas tik nomākts, ka lūdz Dievu atņemt viņam dzīvību (1.Ķēn.gr.19:4). Ja tāds pravietis kā Ēlija varēja piedzīvot depresiju, tad tas nav nekas.brīnums, ka tik daudzi no mums ar to arī cīnās. Par laimi, Bībele ir pilna ar pantiem, kas var sniegt cerību, mierinājumu un spēku tumsas brīžos.

Šeit atradīsiet uzmundrinošus Bībeles pantus, kas palīdzēs jums rast mierinājumu un iedrošinājumu, kad cīnāties ar depresiju.

Dieva neviltotā mīlestība

Psalmi 34:18

"Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdīs un glābj tos, kas ir satriekti garā."

Skatīt arī: 19 Bībeles panti par Kristību

Jesajas 41:10

"Tāpēc nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu un tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.""

Psalms 147:3

"Viņš dziedina salauztās sirdis un apsaitē viņu brūces."

Romiešiem 8:38-39

"Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne dēmoni, ne tagadne, ne nākotne, ne varas, ne augstumi, ne dziļumi, ne jebkas cits visā radībā nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā."

Raudu 3:22-23

"Tā Kunga lielās mīlestības dēļ mēs neesam pazuduši, jo Viņa žēlsirdība nekad nebeidzas. Tā ir jauna katru rītu; liela ir Tava uzticība."

Cerība un iedrošinājums

Psalms 42:11

"Kādēļ, mana dvēsele, tu esi nomākts, kādēļ esi tik nemierīgs? Liec savu cerību uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu, savu Glābēju un savu Dievu!"

Jesajas 40:31

"Bet tie, kas cer uz To Kungu, atjaunos savus spēkus, tie pacelsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenobīsies.""

Romiešiem 15:13

"Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru, kad jūs paļaujaties uz Viņu, lai jūs pārpildītu cerība Svētā Gara spēkā."

2. Korintiešiem 4:16-18

"Tādēļ mēs nezaudējam drosmi. Lai gan ārēji mēs novārgstam, tomēr iekšēji mēs ik dienas atjaunojamies. Jo mūsu vieglās un īslaicīgās nelaimes sasniedz mums mūžīgo godību, kas tās visas pārspēj. Tāpēc mēs pievēršam savas acis nevis tam, kas redzams, bet tam, kas neredzams, jo tas, kas redzams, ir īslaicīgs, bet tas, kas neredzams, - mūžīgs.""

Psalms 16:8

"To Kungu es vienmēr esmu nolicis sev priekšā, jo Viņš ir pie manas labās rokas, un es netiktu satriekts."

Spēks vājumā

Jesajas 43:2

"Kad tu iesi cauri ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un kad tu iesi cauri upēm, tās tevi neaizskalos. Kad tu iesi cauri ugunij, tu netiksi sadedzināts, liesmas tevi neaizdedzinās.""

2. Korintiešiem 12:9

"Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tāpēc es vēl labprātāk lielīšos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani.""

Filipiešiem 4:13

"Es visu varu Kristū, kas mani stiprina."

Psalmi 46:1-2

"Dievs ir mūsu patvērums un spēks, vienmēr klātesošs palīgs bēdās. Tāpēc mēs nebaidīsimies, kaut arī zeme padotos un kalni gāztos jūras dzelmē."

5. Mozus 31:6

"Esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties viņu dēļ, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, iet ar jums, Viņš nekad jūs neatstās un nepametīs.""

Uzticēšanās Dievam grūtos laikos

Salamana pamācības 3:5-6

"Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu; visos savos ceļos paklausiet Viņam, un Viņš taisnos jūsu ceļus."

Psalms 62:8

"Uzticieties Viņam visos laikos, tauta, izlieciet savas sirdis Viņam, jo Dievs ir mūsu patvērums."

Psalms 56:3

"Kad man ir bail, es paļaujos uz Tevi."

Jesajas 26:3

"Tu uzturēsi pilnīgā mierā tos, kuru prāts ir nelokāms, jo tie paļaujas uz Tevi."

1.Pēt.5:7

"Uz Viņu lieciet visas savas raizes, jo Viņš rūpējas par jums."

Pārvarēt raizes un bailes

Filipiešiem 4:6-7

"Nebīstieties par neko, bet katrā situācijā ar pateicību un lūgšanu, ar pateicību iesniedziet savas lūgšanas Dievam. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū."

Mt.ev.6:34

"Tāpēc neuztraucieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi rūpēsies. Katrai dienai ir pietiekami daudz savu problēmu."

Psalms 94:19

"Kad manī bija liels nemiers, jūsu mierinājums mani iepriecināja."

2. Timotejam 1:7

"Jo Dievs mums nav devis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un veselīga prāta garu."

Jāņa 14:27

"Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Es jums nedodu to, ko pasaule dod. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas."

Secinājums

Šie Bībeles panti sniedz iedrošinājumu, cerību un spēku tiem, kas saskaras ar depresiju. Rakstu apsolījumi mums atgādina, ka Dievs vienmēr ir ar mums, pat mūsu tumšākajos brīžos, un ka Viņa mīlestība un rūpes ir nelokāmas. Vajadzības brīžos vērsieties pie šiem pantiem un atcerieties, ka jūs nekad neesat viens savā cīņā.

Lūgšana cīņai pret depresiju

Debesu Tēvs,

Šodien es nāku pie Tevis, jūtot, ka mani nomāc depresijas smagums. Mani pārņem domas un emocijas, un es jūtos pazudis tumsā, kas aptumšojusi manu prātu. Šajā izmisuma brīdī es vēršos pie Tevis, Kungs, kā pie sava patvēruma un spēka.

Skatīt arī: Bībeles panti par laika galu

Dievs, es lūdzu par Tavu mierinājumu un vadību šajā grūtajā laikā. Atgādini man par Savu nemainīgo mīlestību un palīdzi man paļauties uz Tavu plānu manai dzīvei. Es zinu, ka Tu vienmēr esi ar mani, pat tad, kad jūtos vientuļš un pamests. Tava klātbūtne ir cerības stars, un es lūdzu, lai Tu apgaismo manu ceļu un izved mani no šī izmisuma ielejas.

Lūdzu, dod man spēku izturēt šo pārbaudījumu un apvelc mani ar Savu mieru, kas pārspēj visu saprašanu. Palīdzi man atpazīt ienaidnieka melus un turēties pie Tava vārda patiesības. Atjaunini manu prātu, Kungs, un palīdzi man koncentrēties uz svētībām, ko Tu man esi dāvājis, nevis uz ēnām, kas cenšas mani iznīcināt.

Es lūdzu, lai Tu dāvātu man atbalsta kopienu, draugus un tuviniekus, kuri spēj līdzjust manai cīņai un palīdz man nest šo nastu. Vadi viņus, sniedzot iedrošinājumu un gudrību, un ļauj, lai es arī viņiem būtu spēka avots.

Kungs, es paļaujos uz Tavu labestību un ticu, ka Tu vari izmantot pat manus tumšākos brīžus Savai godībai. Palīdzi man būt neatlaidīgam un atcerēties, ka Tevī es varu visu pārvarēt. Pateicos Tev par cerību, kas man ir Jēzū Kristū, un par mūžīgās dzīves apsolījumu pie Tevis.

Jēzus vārdā, es lūdzu. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.