30 Bībeles panti, kas palīdz mums mīlēt vienam otru

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Kad Jēzum jautā: "Kāds ir lielākais bauslis?", Viņš nevilcinās atbildēt: "Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds, no visas dvēseles, no visas sirds, no visas dvēseles, no visa prāta un no visa spēka. Un mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Marka 12:30-31.

Mīlēt Dievu un viens otru ir vissvarīgākā lieta, ko mēs varam darīt šajā dzīvē. Turpmākie Bībeles panti mums atgādina, ka mums ir jāmīl vienam otru, un māca, kā to darīt caur piedošanu, kalpošanu un upurēšanos. Es lūdzu, lai, īstenojot šos Rakstu pantus praksē, jūs pieaugtu žēlastībā un mīlestībā.

Skatīt arī: 47 iedvesmojoši Bībeles panti par kopienu

"Nenogurstam, darīdami labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs gūsim ražu" (Gal.6:9).

Bībeles panti, kas māca mūs mīlēt vienam otru

Jāņa 13:34

Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu: kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu.

Jāņa 13:35

No tā visi ļaudis pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība vienam pret otru.

Jāņa 15:12

Tas ir mans bauslis, lai jūs mīlētu cits citu, kā es jūs esmu mīlējis.

Jāņa ev. 15:17

To es jums pavēlu, lai jūs mīlētu cits citu.

Rom.12:10

Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu.

Romiešiem 13:8

Nevienam neko neesiet parādā, kā vien mīlēt vienam otru, jo, kas mīl otru, tas ir piepildījis bauslību.

1.Pēt.4:8

Pāri visam, turpiniet mīlēt cits citu, jo mīlestība aizsedz daudz grēku.

1 Jāņa ev. 3:11

Jo tā ir vēsts, ko esat dzirdējuši no paša sākuma, ka mums ir jāmīl vienam otru.

1 Jāņa ev. 3:23

Un šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticētu Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un mīlētu cits citu, kā Viņš mums pavēlējis.

1 Jāņa 4:7

Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu.

1 Jāņa 4:11-12

Mīļie, ja Dievs mūs tā mīlēja, tad arī mums vajadzētu mīlēt vienam otru. Dievu neviens nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs paliek mūsos un Viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.

2 Jāņa 1:5

Un tagad es lūdzu jūs, mīļā dāma, ne tā, it kā es jums rakstītu jaunu bausli, bet gan to, kas mums ir bijis no paša sākuma, - lai mēs mīlam cits citu.

Kā mīlēt vienam otru

3. Mozus 19:18

Nemeklē atriebību un nenožēlojies pret nevienu savā tautā, bet mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es esmu Tas Kungs.

Salamana pamācības 10:12

Naids izraisa konfliktu, bet mīlestība aizsedz visus pārkāpumus.

Mateja 6:14-15

Jo, ja jūs piedodat citiem cilvēkiem, kad tie grēko pret jums, tad arī jūsu Debesu Tēvs jums piedos. Bet, ja jūs nepiedodat citiem viņu grēkus, tad jūsu Tēvs jums nepiedos jūsu grēkus.

Jāņa 15:13

Nevienam nav lielākas mīlestības par šo: atdot savu dzīvību par draugiem.

Rom.13:8-10

Lai nekāds parāds nepaliek nenomaksāts, izņemot pastāvīgo parādu mīlēt vienam otru, jo, kas mīl citus, tas ir piepildījis bauslību. Baušļi: "Tev nebūs laulību pārkāpt," "Tev nebūs laulību pārkāpt," "Tev nebūs slepkavot," "Tev nebūs zagt," "Tev nebūs iekārot," un visi citi baušļi ir apkopoti šajā vienā bauslī: "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu." Mīlestība nenodara tuvākajam ļaunu.Tādēļ mīlestība ir bauslības piepildījums.

1.Kor.13:4-7

Mīlestība ir pacietīga un laipna; mīlestība nav skaudīga vai lepna; tā nav augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitināma vai aizvainota; tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes.

2. Korintiešiem 13:11

Visbeidzot, brāļi, priecājieties. Tiecieties pēc atjaunošanas, mieriniet cits citu, vienojieties savā starpā, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.

Galatiešiem 5:13

Jo jūs, brāļi, esat aicināti uz brīvību. Tikai neizmantojiet savu brīvību kā iespēju miesai, bet ar mīlestību kalpojiet cits citam.

Efeziešiem 4:1-3

Tāpēc es, Tā Kunga gūsteknis, jūs mudinu, lai jūs dzīvotu tā, kā pienākas aicinājumam, uz ko esat aicināti, ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, cenšoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Efeziešiem 5:22-33

Sievas, pakļaujiet sevi saviem vīriem, tāpat kā Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir galva baznīcai, Savai miesai, kuras Pestītājs Viņš ir. Kā baznīca pakļaujas Kristum, tā arī sievām ir jāpakļaujas saviem vīriem visā.

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis baznīcu un atdevis sevi par to, lai darītu to svētu, šķīstīdams to ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, un lai to parādītu sev kā spožu baznīcu, bez traipa vai grumbiņas, vai kāda cita trūkuma, bet svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem ir jāmīl savas sievas kā savas miesas. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi.

Skatīt arī: Bībeles panti par ražas novākšanu

Galu galā, neviens nekad nav ienīdis savu miesu, bet barojis un rūpējies par savu miesu, tāpat kā Kristus baro un rūpējas par savu miesu - jo mēs esam Viņa miesas locekļi." "Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un māti un savienosies ar savu sievu, un abi kļūs viena miesa."

Tas ir dziļš noslēpums - bet es runāju par Kristu un baznīcu. Tomēr arī katram no jums jāmīl sava sieva, kā viņš mīl sevi, un sievai jāciena savs vīrs.

Filipiešiem 2:3

Nedariet neko savtīgu ambīciju vai tukšas iedomības dēļ. Drīzāk pazemībā novērtējiet citus augstāk par sevi.

Kolosiešiem 3:12-14

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

1 Tesaloniķiešiem 4:9

Bet par brālīgo mīlestību jums nevienam nav vajadzības jums rakstīt, jo jūs paši esat Dieva mācīti mīlēt cits citu.

Ebrejiem 10:24

Un pārdomāsim, kā vienam otru uzmundrināt mīlestībai un labiem darbiem, neaizmirstot tikties, kā daži mēdz, bet iedrošinot cits citu, un vēl jo vairāk, kad redzat, ka diena tuvojas.

1 Pētera 1:22

Savas dvēseles šķīstījuši ar paklausību patiesībai patiesas brālīgas mīlestības dēļ, mīliet cits citu no tīras sirds.

1 Jāņa 4:8

Kas nemīl, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

Lūgšana par to, lai cilvēki mīlētu cits citu

1 Tesaloniķiešiem 3:12

Un lai Kungs jūs dara arvien lielākus un bagātīgākus mīlestībā cits pret citu un pret visiem, kā mēs to darām pret jums.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.