30 Bībeles panti par atkarības pārvarēšanu

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Turpmāk minētie Bībeles panti var sniegt mierinājumu un vadību, kad cīnāmies ar atkarību un tās ietekmi uz mūsu garīgo veselību, personīgo dzīvi un attiecībām. Atkarība ir sarežģīta un izaicinoša cīņa, kas ietekmē cilvēkus dažādos līmeņos, izraisot emocionālu satraukumu un stresu. Kad mēs virzāmies uz atveseļošanos, ir ļoti svarīgi rast atbalstu un iedrošinājumu ticībā, smeļoties tajā.spēku no Svētā Gara un garīgās patiesības, kas atrodama Bībelē.

Šajā rakstā mēs iedziļināsimies pantos, kuros galvenā uzmanība pievērsta paļāvībai uz Dievu, patvēruma un dziedināšanas meklēšanai, atjaunošanās un pārvērtību veicināšanai, kā arī izturības veidošanai šajā grūtajā ceļojumā. Šie Rakstu panti var kalpot kā vērtīgs mierinājuma un iedvesmas avots, atgādinot mums, ka neesam vieni savā cīņā un ka Dieva mīlestības spēks var palīdzēt mums pārvarēt atkarību un tāsMūsu cerība ir, ka šie panti sniegs mierinājumu, pārliecību un cerību, kad saskarsimies ar šo dziļi personīgo cīņu, un palīdzēs mums virzīties uz veselīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi.

Atzīt savu bezspēcību pret atkarību

Romiešiem 7:18

"Jo es zinu, ka pats labais manī nedzīvo, tas ir, manā grēcīgajā dabā. Jo man ir vēlēšanās darīt to, kas labs, bet es to nevaru īstenot.""

2. Korintiešiem 12:9-10

"Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev Manas žēlastības, jo Mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl jo labprātāk lepojos ar saviem vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani. Tāpēc Kristus dēļ es priecājos par vājībām, par apvainojumiem, par grūtībām, par vajāšanām, par grūtībām. Jo, kad esmu vājš, tad esmu stiprs.""

Psalms 73:26

"Mana miesa un mana sirds var ciest neveiksmi, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi."

Paļaujamies uz Dievu

Psalmi 62:1-2

"Patiesi, mana dvēsele rod atpūtu Dievā, mana pestīšana nāk no Viņa. Patiesi, Viņš ir mana klints un mana pestīšana, Viņš ir mans cietoksnis, un es nekad netiktu satriekts.""

Ebrejiem 11:6

"Un bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, jo ikvienam, kas nāk pie Viņa, jātic, ka Viņš ir un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu dedzīgi meklē."

Jeremijas 29:11-13

"Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums," saka Tas Kungs, "plānus, kas jums dod labklājību un nekaitē, plānus, kas jums dod cerību un nākotni. Tad jūs Mani piesauksiet un nāksiet pie Manis lūgt, un Es jūs uzklausīšu. Jūs Mani meklēsit un atradīsit, kad Mani meklēsit no visas sirds.""

Nododam savu dzīvi Dieva aprūpē

Psalmi 37:5-6

"Savu ceļu uzticiet Tam Kungam, paļaujieties uz Viņu, un Viņš to darīs: Viņš jūsu taisnīgo atalgojumu padarīs spožu kā rītausmu, jūsu attaisnošanu - kā saulrietu.""

Salamana pamācības 3:5-6

"Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu, visos savos ceļos paklausiet Viņam, un Viņš taisnos jūsu ceļus."

Mateja 11:28-30

"Nāciet pie Manis visi, kas esat noguruši un apgrūtināti, un Es jūs atpūtināšu. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsiet atpūtu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir viegls un Mana nasta ir viegla."

Veikt savu morālo inventarizāciju

Raudu 3:40

"Pārbaudīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie Tā Kunga."

2. Korintiešiem 13:5

"Pārbaudiet sevi, vai esat ticībā, pārbaudiet sevi. Vai jūs neapzināties, ka Kristus Jēzus ir jūsos - ja vien jūs, protams, neizturat pārbaudījumu?"

Vēstulē galatiešiem 6:4

"Katram pašam jāpārbauda sava rīcība. Tad viņš var lepoties tikai ar sevi, nesalīdzinot sevi ar kādu citu."

Atzīt mūsu kļūdas

Salamana pamācības 28:13

"Kas slēpj savus grēkus, tam nesekmējas, bet, kas tos atzīst un atsakās no tiem, tas atrod žēlastību."

Jēkaba 5:16

"Tādēļ izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka lūgšana ir spēcīga un iedarbīga."

1 Jāņa 1:9

"Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns un piedos mums grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības."

Lūdziet Dievu pārvarēt mūsu trūkumus

Psalms 51:10

"Dievs, radī manī šķīstu sirdi un atjauno manī stingru garu."

Psalms 119:133

"Virziet manas pēdas saskaņā ar savu vārdu, lai grēks man nevalda."

1 Jāņa 1:9

"Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns un piedos mums grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības."

Jēkaba 1:5-6

"Ja kādam no jums trūkst gudrības, tad lūdziet Dievu, kas visiem dāsni dod bez vainas, un tā jums tiks dota. Bet, kad jūs lūdzat, jums jātic, nevis jāšaubās, jo tas, kas šaubās, ir kā jūras vilnis, ko vējš pūš un mētā."

Izlīdzināt zaudējumus

Mateja 5:23-24

"Tādēļ, ja tu upurē savu dāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim vai māsai ir kaut kas pret tevi, atstāj savu dāvanu turpat altāra priekšā. Vispirms ej un samierinies ar viņiem; tad nāc un upurē savu dāvanu."

Lūkas ev. 19:8

"Bet Zahejs piecēlās un sacīja Tam Kungam: "Redzi, Kungs! Lūk, tagad un tagad es dodu pusi no sava īpašuma nabagiem, un, ja es esmu kādu apkrāpis, es atmaksāšu četrkārt lielāku summu.""

Atzīt, kad kļūdāmies

Salamana pamācības 28:13

"Kas slēpj savus grēkus, tam nesekmējas, bet, kas tos atzīst un atsakās no tiem, tas atrod žēlastību."

Jēkaba 5:16

"Tāpēc izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka lūgšana ir spēcīga un iedarbīga."

Uzlabot mūsu attiecības ar Dievu caur lūgšanu

Filipiešiem 4:6-7

"Nebīstieties par neko, bet katrā situācijā ar pateicību un lūgšanu, ar pateicību iesniedziet savas lūgšanas Dievam. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū."

Kolosiešiem 4:2

"Nododieties lūgšanai, esiet modri un pateicīgi."

Jēkaba 4:8

"Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Nomazgājiet rokas, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, divkosīgie."

Nesiet atveseļošanās vēstījumu citiem

Mateja ev. 28:19-20

"Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā un mācīdami tās paklausīt visam, ko Es jums esmu pavēlējis. Un Es patiesi esmu ar jums mūžīgi līdz pasaules galam.""

2. Korintiešiem 1:3-4

"Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa mierinājuma Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt nelaimē nonākušos ar to mierinājumu, ko paši saņemam no Dieva.""

Vēstulē galatiešiem 6:2

"Nesiet cits cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus likumu."

1 Tesaloniķiešiem 5:11

"Tāpēc iedrošiniet cits citu un cits citu stipriniet, kā jūs to darāt."

Skatīt arī: 35 Bībeles panti par draudzību

Lūgšana par atveseļošanos no atkarības

Dārgais Dievs,

Šodien es nāku pie Tevis pazemībā un izmisumā, lūdzot Tavu palīdzību un vadību, kad dodos ceļā uz atveseļošanos no atkarības. Es atzīstu, ka esmu bezspēcīgs pret savu atkarību un ka tikai ar Tavu palīdzību varu to pārvarēt.

Lūdzu, dod man spēku ar drosmi un apņēmību stāties pretī katrai dienai, kā arī gudrību, lai izdarītu pareizās izvēles manā dzīvē. Palīdzi man ieraudzīt patiesību par savu atkarību, uzņemties atbildību par savu rīcību un vajadzības gadījumā laboties.

Es lūdzu, lai Tu mani ieskauj ar atbalstošiem un mīlošiem cilvēkiem, kuri mani iedrošinās manā ceļā, un lai Tu dod man drosmi lūgt palīdzību, kad man tā ir vajadzīga.

Visvairāk es lūdzu, lai Tavs dziedinošais pieskāriens būtu pār mani, lai Tu izdzēstu no manas dzīves vēlmi pēc narkotikām vai alkohola un piepildītu mani ar savu mieru, prieku un mīlestību.

Skatīt arī: Dieva spēks - Bībeles lifete

Pateicos Tev, Dievs, par Tavu uzticību un par to, ka Tu nekad nepadodies no manis. Es paļaujos uz Tavu labestību un uz Tavu spēku, kas manā dzīvē nesīs pilnīgu dziedināšanu un atjaunošanu.

Jēzus vārdā es lūdzu.

Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.