31 ievērojams Bībeles pants par cerību

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Bībelē bieži tiek runāts par cerību. Dažreiz mēs krītam izmisumā, domādami, ka mūsu dzīvē nekas nemainīsies, bet šie Bībeles panti par cerību mums atgādina, ka Dieva plāni vienmēr ir labi un Viņš vienmēr darīs to, kas mums ir vislabākais, ja mēs Viņam ticēsim. Šeit ir 31 Bībeles pants par cerību, kas iedrošinās tavu dvēseli.

Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai jums dotu nākotni un cerību.

Romiešiem 5:3-5

Mēs priecājamies savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, raksturs - cerību, un cerība mūs nekaunina, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

1.Pēt.1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs! Pēc savas lielās žēlastības Viņš ir licis mums atdzimt dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem, lai mēs iemantotu mantojumu, kas ir necaurlaidīgs, nesagraujams un nepazūdošs, kas jums glabājas debesīs.

Ebrejiem 11:1

Bet ticība ir pārliecība par to, uz ko ceram, pārliecība par to, kas nav redzams.

5. Mozus 31:6

Esiet stipri un drosmīgi. Nebīstieties un nebīstieties no tiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar jums. Viņš jūs nepametīs un neatstās jūs.

Jesajas 40:31

Tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Romiešiem 8:24-25

Jo šajā cerībā mēs esam izglābti. Bet cerība, kas ir redzama, nav cerība. Jo kurš gan cer uz to, ko redz? Bet, ja mēs ceram uz to, ko neredzam, tad mēs to gaidām ar pacietību.

Romiešiem 12:12

Priecājieties cerībā, esiet pacietīgi bēdās, esiet pastāvīgi lūgšanā.

Skatīt arī: Dieva mīlestības apskāviens zaudējuma brīdī: 25 mierinoši Bībeles panti par nāvi

Romiešiem 15:4

Jo viss, kas rakstīts iepriekšējās dienās, ir rakstīts mūsu pamācībai, lai mums būtu cerība izturības un Rakstu iedrošinājuma dēļ.

1.Korintiešiem 13:7

Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes un visu panes.

1.Korintiešiem 13:13

Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs lietas, bet vislielākā no tām ir mīlestība.

1.Korintiešiem 15:19

Ja Kristū mums ir cerība tikai uz šo dzīvi, tad mēs esam visnožēlojamākie no visiem cilvēkiem.

Skatīt arī: Pozitīvās domāšanas spēks

2.Korintiešiem 1:10

Viņš mūs izglāba no tik nāvējošām briesmām, un Viņš mūs izglābs. Uz Viņu mēs esam likuši savu cerību, ka Viņš mūs atkal izglābs.

2. Korintiešiem 4:16-18

Tāpēc mēs nezaudējam drosmi. Lai gan mūsu ārējais "es" iet bojā, mūsu iekšējais "es" atjaunojas dienu no dienas. Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms, jo mēs raugāmies nevis uz redzamo, bet uz neredzamo. Jo redzamais ir pārejošs, bet neredzamais ir mūžīgs.

Galatiešiem 5:5

Jo caur Garu, ticībā, mēs paši ar nepacietību gaidām taisnības cerību.

Efeziešiem 1:18

Apgaismojot jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir cerība, uz ko Viņš jūs aicinājis, kādas ir Viņa godības bagātības, ko Viņš ir mantojis svētajos,

Kolosiešiem 1:27

Viņiem Dievs izredzējis darīt zināmu, cik liela ir pagānu vidū šī noslēpuma godības bagātība, kas ir Kristus jūsos, godības cerība.

1 Tesaloniķiešiem 5:8

Bet, tā kā mēs piederam šai dienai, tad būsim apdomīgi, uzvilkuši ticības un mīlestības bruņas un par bruņu cepuri - pestīšanas cerību.

1.Tim.4:10

Jo tādēļ mēs pūlamies un cīnāmies, jo mūsu cerība ir vērsta uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku Glābējs, īpaši to, kas tic.

1 Jāņa 3:3

Un ikviens, kas šādi cer uz Viņu, šķīstās, kā Viņš ir šķīsts.

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un vairs nebūs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējais ir pagājis.

Raudu 3:24

"Tas Kungs ir mana daļa," saka mana dvēsele, "tādēļ es ceru uz Viņu."

Psalmi 33:18

Redzi, Tā Kunga acs ir vērsta uz tiem, kas Viņu bīstas, uz tiem, kas cer uz Viņa nemainīgo mīlestību.

Psalms 42:11

Kādēļ tu, mana dvēsele, esi nomākts un kādēļ tu manī satraucies? Ceri uz Dievu, jo es atkal slavēšu Viņu, savu pestīšanu un savu Dievu.

Psalms 130:5

Es gaidu Kungu, mana dvēsele gaida, un uz Viņa vārdu es ceru.

Salamana pamācības 13:12

Atliktā cerība dara sirdi slimu, bet piepildīta vēlēšanās ir dzīvības koks.

Salamana pamācības 10:28

Taisnīgo cerība nes prieku, bet bezdievīgo cerības iet bojā.

Salamana pamācības 23:18

Protams, ir nākotne, un jūsu cerība netiks pārtraukta.

Sofonija 3:17

Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, varens, kas tevi glābs; Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, Viņš nomierinās tevi ar savu mīlestību, Viņš priecāsies par tevi ar skaļu dziedāšanu.

Mihas 7:7

Bet es lūkojos uz To Kungu, es gaidīšu savu glābšanas Dievu, mans Dievs mani uzklausīs.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.