32 Bībeles panti par pacietību

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē pacietība ir grūti iegūstama, taču tas ir galvenais tikums, lai attīstītu dievbijīgu raksturu un garīgu auglību.

Šie Bībeles panti par pacietību māca mums, ka Dievs ir pacietīgs ar mums, neskatoties uz mūsu grēkiem un nepilnībām. Mums ir pacietīgi jāgaida uz Kungu, lai Viņš sniegtu mums spēku grūtību brīžos.

Kad mēs mācāmies nodot savu dzīvi Svētā Gara vadībai, Dievs rada mūsos pacietību, kas ļauj mums ar pateicību izturēt grūtības.

Mums ir arī mācīts būt pacietīgiem, kalpojot Dievam un citiem, paļaujoties uz to, ka noteiktā laikā Dievs dos garīgo ražu tiem, kas būs uzticīgi un pacietīgi kalpojot Dievam.

Dievs ir pacietīgs

Psalms 103:8

Tas Kungs ir žēlsirdīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pilns nelokāmas mīlestības.

Jesajas 30:18

Tāpēc Tas Kungs gaida, lai būtu jums žēlīgs, un tāpēc Viņš paaugstinās, lai izrādītu jums žēlastību. Jo Tas Kungs ir taisnības Dievs; svētlaimīgi visi, kas Viņu gaida.

Joēla 2:13

Un pāršķiriet savas sirdis, nevis savas drēbes. Atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva, jo Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nelokāmā mīlestībā, un Viņš iežēlojas par postu.

Romiešiem 2:4

Vai arī jūs paļaujaties uz Viņa laipnības, pacietības un pacietības bagātību, nezinot, ka Dieva laipnība ir domāta tam, lai jūs vestu uz grēku nožēlu?

2. Pētera 3:8-9

Bet neaizmirstiet šo vienu faktu, mīļie, ka pie Tā Kunga viena diena ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs nav lēns piepildīt savu apsolījumu, kā daži lēnprātīgi uzskata, bet ir pacietīgs pret jums, negribēdams, lai kāds pazustu, bet lai visi nāktu pie atgriešanās.

Gaidiet uz Kungu

Psalms 27:14

Gaidiet To Kungu, esiet stipri un lai jūsu sirds ir drosmīga, gaidiet To Kungu!

Psalms 40:1

Es pacietīgi gaidīju Kungu; Viņš bija man labvēlīgs un uzklausīja manu saucienu.

Psalms 37:7

Klusējiet Tā Kunga priekšā un pacietīgi gaidiet uz Viņu; neuztraucieties par to, kas savā ceļā gūst panākumus, par cilvēku, kas īsteno ļaunus nodomus!

Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Romiešiem 8:25

Bet, ja mēs ceram uz to, ko neredzam, mēs to gaidām ar pacietību.

Kā kļūt par pacietīga rakstura cilvēku

Salamana pamācības 14:29

Kas lēni dusmojas, tam ir liela saprašana, bet, kas steidzīgi uzvedas, tas paaugstina muļķību.

Salamana pamācības 15:18

Karstasinīgs cilvēks izraisa strīdus, bet lēns dusmās nomierina strīdus.

Salamana pamācības 16:32

Kas lēni dusmojas, tas ir labāks par varenajiem, un kas pārvalda savu garu, tas ir labāks par to, kas ieņem pilsētu.

Salamans Mācītājs 7:8-9

Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums, un pacietīgs garā ir labāks nekā lepns garā. Neesiet savā garā ātri dusmīgi, jo dusmas iemājo muļķos.

Romiešiem 12:12

Priecājieties cerībā, esiet pacietīgi bēdās, esiet pastāvīgi lūgšanā.

1. Korintiešiem 13:4-5

Mīlestība ir pacietīga un laipna; mīlestība nav skaudīga vai lepna; tā nav augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitinoša vai aizvainota.

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, 23 lēnprātība un atturība.

Efeziešiem 4:2-3

Ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, tiecoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Kolosiešiem 3:12

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā.

Jēkaba 1:19

Ziniet, mani mīļie brāļi: lai katrs cilvēks ir ātrs dzirdēt, lēns runāt, lēns dusmoties.

Esiet pacietīgi, kalpojot citiem

1 Tesaloniķiešiem 5:14

Un mēs mudinām jūs, brāļi, pamāciet nestrādājošos, iedrošiniet vājprātīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi ar viņiem visiem.

1.Tim.1:16

Bet es saņēmu žēlastību tādēļ, lai Jēzus Kristus manī kā priekšgalā parādītu savu nevainojamo pacietību kā piemēru tiem, kam jātic Viņam, lai iegūtu mūžīgo dzīvību.

2. Timotejam 4:2

sludiniet vārdu, esiet gatavi laikā un ne laikā, pārmetiet, pārmetiet un pamāciet ar pilnīgu pacietību un pamācību.

Garīgais auglīgums nāk ar uzticību un pacietību

Lūkas 8:15

Kas attiecas uz to, kas ir labā augsnē, tie ir tie, kas, dzirdot vārdu, turas pie tā godīgā un labā sirdī un nes augļus ar pacietību.

Romiešiem 2:7

Tiem, kas ar pacietību un labprātību meklē slavu, godu un nemirstību, Viņš dos mūžīgo dzīvību.

Skatīt arī: 50 slavenas Jēzus citāti - Bībeles lifete

Vēstulē galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

Kolosiešiem 1:10-11

Lai dzīvotu Tā Kunga cienīgi un Viņam pilnīgi patiktu, nesdami augļus visos labajos darbos un pieaugdami Dieva atziņā, stiprināti ar visu spēku pēc Viņa godības varenības, lai ar prieku izturētu un būtu pacietīgi.

Ebrejiem 6:10-12

Jo Dievs nav netaisns, lai nepamanītu jūsu darbu un mīlestību, ko esat izrādījuši Viņa vārdam, kalpojot svētajiem, kā jūs to joprojām darāt. Un mēs vēlamies, lai ikviens no jums izrādītu tādu pašu dedzību, lai jums būtu pilnīga cerības pārliecība līdz galam, lai jūs nebūtu lēnprātīgi, bet atdarinātu tos, kas ticībā un pacietībā iemanto apsolījumus.

Ebrejiem 6:15

Tā Ābrahāms, pacietīgi gaidījis, saņēma apsolījumu.

Gaidot Kristus atgriešanos

Mateja 24:42

Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks.

Jēkaba 5:7-8

Tāpēc esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Redziet, kā zemnieks gaida dārgo zemes augli, būdams pacietīgs attiecībā uz to, līdz tas saņem agro un vēlo lietu. Arī jūs esiet pacietīgi. Nostipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga nākšana ir tuvu.

Atklāsmes gr.3:11

Es drīz nāku. Turiet to, kas jums ir, lai neviens nevarētu sagrābt jūsu kroni.

Skatīt arī: 15 labākie Bībeles panti par lūgšanu

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.