32 būtiskākie Bībeles panti līderiem - Bībeles lappuses

John Townsend 09-06-2023
John Townsend

Kā kristīgiem līderiem ir svarīgi, lai mēs meklētu vadību un gudrību Dieva Vārdā. Turpmāk minētie Bībeles panti līderiem sniedz mums norādījumus un iedrošinājumu, kad mēs cenšamies kalpot un vadīt citus tā, lai godinātu Dievu. Šeit ir daži būtiski Bībeles panti, kas var kalpot kā vērtīgi palīglīdzekļi kristīgiem līderiem:

Līderi līderi

Psalms 72:78

Ar taisnu sirdi viņš tos ganīja un vadīja ar savu prasmīgo roku.

Vadītāji uzņemas un deleģē atbildību

Lūkas 12:48

Katram, kam daudz dots, no tā daudz arī tiks prasīts, un no tā, kam daudz uzticēts, viņi prasīs vēl vairāk.

2. Mozus 18:21

Turklāt meklē no visas tautas spējīgus vīrus, dievbijīgus, uzticamus, kas ienīst kukuļdošanu, un novieto šādus vīrus tautas priekšniekos - tūkstošu, simtu, piecdesmit un desmit tūkstošu vadoņus.

Vadītāji meklē Dieva norādījumus

1.Laiku 16:11

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, meklējiet Viņa klātbūtni pastāvīgi!

Psalms 32:8

Es tevi pamācīšu un mācīšu, kā tev jāiet; Es tevi pamācīšu, uzlūkojot tevi.

Psalmi 37:5-6

Uzticiet savu ceļu Tam Kungam, paļaujieties uz Viņu, un Viņš rīkosies. Viņš atnesīs jūsu taisnību kā gaismu un jūsu taisnību kā saullēktu.

Psalmi 37:23-24

Tas Kungs dara stingrus soļus tam, kas Viņā priecājas; lai gan viņš pakluptu, viņš nekritīs, jo Tas Kungs viņu atbalsta ar savu roku.

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Salamana pamācības 4:23

Uzglabājiet savu sirdi ar visu modrību, jo no tās plūst dzīvības avoti.

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts.

Jāņa 15:5

Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt.

Līderi izmanto citu dāvātās dāvanas

Salamana pamācības 11:14

Tur, kur nav vadītāju, tauta krīt, bet tur, kur ir daudz padomdevēju, ir drošība.

Rom.12:4-6

Jo, kā vienā miesā mums ir daudz locekļu, bet locekļiem nav visiem vienāds uzdevums, tā arī mēs, lai arī daudzi, esam viena miesa Kristū un katrs atsevišķi locekļi cits citam. Tā kā mums ir dāvanas, kas atšķiras pēc mums dotās žēlastības, tās arī izmantosim.

Veiksmīgi līderi ir uzticīgi un paklausīgi

5. Mozus 28:13

Un Tas Kungs tevi padarīs par galvu, nevis asti, un tu celsies augšup, nevis lejup, ja tu pildīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ko es tev šodien pavēlu, un rūpīgi tos pildīsi.

Jozuas 1:8

Šī Bauslības grāmata lai neatkāpjas no tavas mutes, bet tu to pārdomā dienu un nakti, lai tu rūpīgi darītu visu, kas tajā rakstīts. Jo tad tev veiksies tavā ceļā, un tad tev labi veiksies.

2.Laiku 7:14

Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies, lūgsies un meklēs manu vaigu, un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.

Salamana pamācības 16:3

Nododiet savu darbu Kungam, un jūsu plāni tiks īstenoti.

Līderība ar pazemību, kalpojot citiem

Mateja ev. 20:25-28

Bet Jēzus tos aicināja pie sevis un sacīja: "Jūs zināt, ka pagānu valdnieki valda pār pagāniem, un viņu lielie valda pār viņiem. Bet jūsu vidū tā nebūs. Bet, kas jūsu vidū grib būt liels, tam jābūt jūsu kalpam, un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tam jābūt jūsu vergam, tāpat kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem."

1 Samuēla 16:7

Bet Tas Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz viņa izskatu vai uz viņa auguma augstumu, jo Es viņu esmu noraidījis. Jo Tas Kungs neredz tā, kā cilvēks redz: cilvēks skatās uz ārējo izskatu, bet Tas Kungs skatās uz sirdi." Bet Samuēls sacīja: "Tu neskaties uz viņa izskatu vai uz viņa auguma augstumu, jo Es viņu esmu noraidījis.

Mihas 6:8

Dariet taisnību, mīliet laipnību un pazemīgi staigājiet ar savu Dievu.

Rom.12:3

Jo ar man doto žēlastību es ikvienam no jums saku, lai nedomā par sevi augstāk, nekā viņam vajadzētu domāt, bet lai domā ar skaidru prātu, katrs pēc Dieva dotās ticības mērauklas.

Filipiešiem 2:3-4

Nedariet neko no savtīgas ambīcijas vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem par sevi. Katrs no jums lai raugās ne tikai uz savām interesēm, bet arī uz citu interesēm.

Skatīt arī: Grēks Bībelē

Kristiešu līderi strādā Tā Kunga labā

Mt.ev.5:16

Lai jūsu gaisma spīd citu priekšā, lai viņi redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu debesīs.

1.Korintiešiem 10:31

Tātad, neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat, dzerat vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

Kolosiešiem 3:17

Un visu, ko jūs darāt, vārdos vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

Kolosiešiem 3:23-24

Lai ko jūs darītu, strādājiet no sirds, kā Kungam, nevis cilvēkiem, zinādami, ka no Kunga jūs saņemsiet mantojumu kā atlīdzību. Jūs kalpojat Kungam Kristum.

Līderi izturas pret citiem ar cieņu

Lūkas ev. 6:31

Un kā jūs vēlaties, lai citi dara jums, tā arī jūs dariet viņiem.

Kolosiešiem 3:12

Tādēļ kā Dieva izredzētā tauta, svēta un mīlēta, apvelciet sevi ar žēlsirdību, laipnību, pazemību, lēnprātību un pacietību.

Skatīt arī: 19 iedvesmojoši Bībeles panti par Pateicības dienu

1.Pēt.5:2-3

Ganiet Dieva ganāmpulku, kas ir jūsu vidū, un pārraugiet to nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, kā Dievs to vēlas; ne apkaunojošā labuma dēļ, bet labprātīgi; ne valdonīgi pār tiem, kas ir jūsu pārziņā, bet kā paraugs ganāmpulkam.

Jēkaba 3:17

Bet gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnprātīga, atvērta saprātam, žēlsirdības un labu augļu pilna, taisnīga un patiesa.

Līderi iztur pārbaudījumus

Vēstulē galatiešiem 6:9

Tāpēc neaizmirsīsim darīt to, kas ir labs. Tieši īstajā laikā mēs pļausim svētību ražu, ja vien nepadosimies.

Romiešiem 5:3-5

Mēs ne tikai priecājamies savās ciešanās, bet arī priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, raksturs - cerību, un cerība mūs nekaunas, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Lūgšana par līderiem

Dārgais Dievs,

Mēs šodien paceļam visus vadītājus pie Tevis. Mēs lūdzam par tiem, kas ieņem vadošus amatus, lai viņi vadītu ar gudrību, godīgumu un sirdi Tavas valstības labā. Mēs lūdzam, lai viņi meklētu Tavu vadību katrā lēmumā un lai viņi vadītos pēc Tava Vārda.

Mēs lūdzamies, lai vadītāji būtu pazemīgi, nesavtīgi un kalpojoši. Lai viņi citu cilvēku vajadzības nostāda augstāk par savām un lai viņi savu ietekmi un varu izmanto labā.

Mēs lūdzam par aizsardzību un spēku vadītājiem, kad viņi saskaras ar izaicinājumiem un pretestību. Lai viņi paļaujas uz Tevi un rod spēku Tevī.

Mēs lūdzam, lai vadītāji būtu gaisma pasaulē, izstarojot Tavu mīlestību un patiesību apkārtējiem. Lai viņi ir cerības bāka un lai viņi norāda citiem uz Tevi.

Mēs lūdzam par to visu Jēzus vārdā, Āmen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.