33 Bībeles panti par Lieldienām: Mesijas augšāmcelšanās svinēšana

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Ievads

Lieldienas ir nozīmīgi kristiešu svētki, kas atzīmē Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Visā Bībelē ir daudzi panti, kas attiecas uz notikumiem, kas noveda pie Jēzus krustā sišanas un augšāmcelšanās, un kas saistīti ar tiem. Šo Rakstu izpratne var padziļināt mūsu izpratni par Lieldienu dziļo nozīmi un ietekmi, kāda tai ir uz mūsu ticību. Šajā rakstā mēsizpētīt piecus dažādus Lieldienu aspektus, izmantojot izvēlētus Bībeles pantus, sākot no Vecās Derības pravietojumiem un beidzot ar agrīnās baznīcas svinībām par Mesijas augšāmcelšanos.

Vecās Derības pravietojumi par Mesijas nāvi un augšāmcelšanos

Vecajā Derībā ir vairāki pravietojumi, kas pareģo Jēzus Mesijas atnākšanu, nāvi un augšāmcelšanos.

Psalms 16:10

"Jo Tu neatstāsi manu dvēseli Šeolā un neļausi savam svētajam redzēt sabrukumu."

Jesajas 53:5

"Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu netaisnību dēļ; Viņu piemeklēja sods, kas mums nes mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.""

Jesajas 53:12

"Tāpēc Es viņam došu daļu starp lielajiem, un viņš dalīs laupījumu ar stiprajiem, jo Viņš izlēja savu dzīvību līdz nāvei un tika pieskaitīts pie pārkāpējiem. Jo Viņš nesa daudzu grēku un aizlūdza par pārkāpējiem.""

Jesajas 26:19

"Jūsu mirušie dzīvos, viņu ķermeņi augšāmcelsies. Jūs, kas mīt putekļos, mostieties un dziediet priekā! Jo jūsu rasa ir gaismas rasa, un zeme dzemdēs mirušos.""

Ecēhiēla 37:5-6

Tā saka Tas Kungs Dievs šiem kauliem: "Redzi, Es liku elpai ienākt tevī, un tu dzīvosi. Un Es uzliku tev cīpslas, liku miesai pār tevi, apvilku tevi ar ādu un ieliku tev elpu, un tu dzīvosi, un tu zināsi, ka Es esmu Tas Kungs.""

Daniēla 9:26

"Pēc sešdesmit diviem "septiņiem" svaidītais tiks nonāvēts, un viņam nebūs nekā. Valdnieka ļaudis, kas nāks, izpostīs pilsētu un svētnīcu. Gals nāks kā plūdi: karš turpināsies līdz galam, un ir nolemts izpostīt." "Tas būs kā plūdi.

Daniēla 12:2

"Un daudzi no tiem, kas guļ zemes putekļos, pamodīsies, vieni mūžīgai dzīvībai, citi kaunam un mūžīgai nicināšanai."

Hozejas 6:1-2

"Nāciet, atgriezīsimies pie Tā Kunga, jo Viņš mūs ir saplosījis, lai Viņš mūs dziedinātu, Viņš mūs ir satriecis, un Viņš mūs sasitīs. Pēc divām dienām Viņš mūs atdzīvinās, un trešajā dienā Viņš mūs uzmodinās, lai mēs dzīvotu Viņa priekšā."

Caharija 12:10

"Un Es izliešu uz Dāvida namu un Jeruzālemes iedzīvotājiem žēlastības un lūgšanas garu. Viņi uzlūkos mani, to, kuru tie ir caurdūruši, un tie sēros par Viņu, kā kāds sēro par vienpiedzimušu bērnu, un rūgti skumstēs par Viņu, kā kāds sēro par pirmdzimto dēlu."

Ciešanu nedēļa: Jēzus pēdējās dienas pirms krustā sišanas

Kaislīgās nedēļas notikumi izceļ Jēzus zemes kalpošanas kulmināciju, kas noveda pie Viņa krustā sišanas.

Mateja 21:9

"Un tie ļaužu pulki, kas gāja Viņam pa priekšu, un tie, kas Viņam sekoja, sauca: "Hosanna Dāvida Dēlam!" "Svētīgs, kas nāk Tā Kunga vārdā!" "Hosanna debesīs!""

Jāņa 13:5

"Pēc tam Viņš ielēja ūdeni baseinā un sāka mazgāt mācekļiem kājas, žāvējot tās ar dvieli, kas bija apvilkts ap Viņu."

Mateja ev. 26:28

"Šīs ir manas derības asinis, kas izlietas par daudziem grēku piedošanai."

Lūkas ev. 22:42

"Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no manis, bet lai notiek ne mana, bet Tava griba."

Marka 14:72

"Un tūdaļ gailis iedziedāja otro reizi. Tad Pēteris atcerējās vārdu, ko Jēzus viņam bija teicis: "Pirms gailis divreiz iedziedās, tu trīs reizes mani atmetīsi." Un viņš pārtrūka un raudāja.""

Krustā sišana: augstākais upuris par cilvēci

Jēzus Kristus krustā sišana ir izšķirošs brīdis kristietības vēsturē, jo tā ir galīgais upuris par cilvēces grēkiem.

Jāņa ev. 19:17-18

"Viņš, nesdams savu krustu, izgāja uz galvaskausa vietu (aramiešu valodā to sauc Golgāta). Tur Viņu sistu krustā, un ar Viņu vēl divus citus - pa vienam katrā pusē un Jēzu vidū."

Lūkas 23:34

"Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!" Un viņi dalīja Viņa drēbes, metot lozes.""

Mt.ev.27:46

"Ap trijiem pēcpusdienā Jēzus sauca skaļā balsī: "Eli, Eli, lema sabachthani?" (tas nozīmē: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?")."

Jāņa ev. 19:30

"Kad viņš bija saņēmis dzērienu, Jēzus sacīja: "Tas ir pabeigts." Tad viņš nolieca galvu un atdeva savu garu.""

Lūkas 23:46

"Jēzus skaļā balsī sauca: "Tēvs, Tavās rokās es nododu savu garu." To sacījis, Viņš atvilka savu pēdējo elpu.""

Skatīt arī: 19 Bībeles panti, kas palīdzēs jums pārvarēt kārdinājumus

Augšāmcelšanās: Kristus uzvara pār nāvi

Jēzus augšāmcelšanās ir galvenais notikums, ko kristieši svin Lieldienās. Šie panti parāda Kristus triumfu pār nāvi:

Mateja 28:5-6

"Eņģelis sacīja sievietēm: "Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas tika sists krustā. Viņa šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacīja. Nāciet un redziet vietu, kur Viņš gulēja."""

Marka 16:9

"Pirmajā nedēļas dienā, agri cēlies, Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš bija izdzinis septiņus dēmonus."

Lūkas 24:6-7

"Viņa šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies! Atcerieties, kā Viņš jums sacīja, vēl būdams pie jums Galilejā: "Cilvēka Dēlam ir jābūt nodotam grēcinieku rokās, sistam krustā un trešajā dienā augšāmceltam.""

Jāņa ev. 20:29

"Tad Jēzus viņam sacīja: "Jo tu Mani esi redzējis, tu esi ticējis; svētīgi tie, kas nav redzējuši, un tomēr ticējuši."""

1.Korintiešiem 15:4

"ka Viņš tika apglabāts un trešajā dienā augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem."

Agrīnā Baznīca: krustā sišanas un augšāmcelšanās svinības

Kristietības pirmsākumos topošā baznīca saskārās ar daudziem izaicinājumiem, cenšoties nostiprināt savu identitāti un izplatīt Evaņģēlija vēsti. Tās mācības un ticības centrā bija Jēzus Kristus krustā sišana un augšāmcelšanās, kas kalpoja par pamatu cerībai, ticībai un pārvērtībām, ko piedzīvoja ticīgie. Agrīnie kristieši atzina, cik nozīmīga ir ticības un augšāmcelšanās.šos notikumus un svinēja tos kā izšķirošos brīžus Dieva pestīšanas plāna cilvēcei attīstības stāstā. Pulcējoties kopā dievkalpojumos, lūgšanās un sadraudzībā, pirmie ticīgie iedvesmojās un guva spēku vēstījumā par Kristus uzvaru pār grēku un nāvi.

Jāņa 6:40

"Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ikvienam, kas uzlūko Dēlu un tic Viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu uzmodināšu pēdējā dienā.""

Jāņa 11:25-26

Jēzus sacīja viņai: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, lai arī mirst, tomēr dzīvos, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs mūžīgi." Vai tu tam tici?"

Apustuļu darbi 2:24

"Bet Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem, atbrīvodams no nāves mokām, jo nāvei nebija iespējams Viņu noturēt."

Apustuļu darbi 24:15

"Ar cerību uz Dievu, ko šie cilvēki paši atzīst, ka būs augšāmcelšanās gan taisnajiem, gan netaisnajiem."

Romiešiem 6:4

"Tāpēc mēs ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Tēva godības spēkā augšāmcēlies no miroņiem, arī mēs dzīvotu jaunu dzīvi.""

Romiešiem 8:11

"Ja jūsos mājo Gars Tā, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, tad Tas, kas uzmodināja Jēzu Kristu no miroņiem, arī jūsu mirstīgajām miesām dos dzīvību caur savu Garu, kas mājo jūsos."

1.Korintiešiem 15:14

"Un ja Kristus nav augšāmcēlies, tad mūsu sludināšana ir veltīga un jūsu ticība arī."

Galatiešiem 2:20

"Es esmu krustā sists līdz ar Kristu, un vairs nedzīvoju es, bet Kristus dzīvo manī. Dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un atdevis sevi par mani."

1.Pēt.1:3

"Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc savas lielās žēlastības ir licis mums atdzimt dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem."

Secinājums

Šajā rakstā aplūkotie Bībeles panti sniedz visaptverošu izpratni par Lieldienām, sākot no Vecās Derības pravietojumiem līdz agrīnās baznīcas krustā sišanas un augšāmcelšanās iekļaušanai ticībā. Pārdomas par šiem Rakstu pantiem var padziļināt mūsu izpratni par Lieldienu patieso nozīmi un palīdzēt mums svinēt Jēzus Kristus mīlestību, upuri un uzvaru.

Lūgšana par jaunu dzīvi Kristū

Debesu Tēvs, es nāku Tavā priekšā bijībā un pielūgsmē, apbrīnojot Tavu bezgalīgo mīlestību un žēlastību. Tu redzēji mūsu grēcīgo stāvokli un izvēlējies sūtīt Savu dārgo Dēlu kā izpirkuma maksu par mūsu grēkiem. Es stāvu bijībā par Tavu žēlastību un neticamo upuri, ko Tu mūsu labā nesi.

Kungs, es atzīstu, ka esmu grēcinieks, un pazemīgi lūdzu Tavu piedošanu. Es nožēloju savus grēkus un vēršos pie Tevis, zinot, ka Tu esi uzticīgs un taisnīgs, lai piedotu man un šķīstītu mani no visas netaisnības. Es uzticos Jēzum, Jēram, kas tika nokauts par maniem pārkāpumiem, un pateicos Tev par Viņa asiņu dārgo dāvanu, kas mani nomazgā.

Pateicos Tev, Tēvs, par jaunās dzīves dāvanu Kristū. Kad es pieņemu šo augšāmcelto dzīvi, lūdzu, lai Tu turpini mani vadīt, veidot un pārveidot par tādu, kādu Tu vēlies mani redzēt. Lai Tavs Svētais Gars dod man spēku staigāt pa Taviem ceļiem un dzīvot dzīvi, kas nes godu Tavam vārdam.

Es lūdzu arī par tiem, kas vēl nepazīst Jēzu kā savu Glābēju. Lai viņi saprot Tavas mīlestības dziļumu un augšāmcelšanās spēku, un lai viņi pieņem pestīšanas dāvanu, kas viņiem ir pieejama caur Jēzu Kristu. Izmanto mani, Kungs, kā Tavas mīlestības un žēlastības instrumentu, lai es varētu dalīties labajā vēsts ar citiem un vest viņus uz dzīvi pārveidojošām attiecībām ar Dievu.Jūs.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

Pārdomas par Lieldienām no agrīnajiem Baznīcas tēviem

Svētais Jānis Hrizostoms

"Kristus ir augšāmcēlies, un tu, nāve, esi iznīcināta! Kristus ir augšāmcēlies, un ļaunie ir nomesti! Kristus ir augšāmcēlies, un eņģeļi priecājas! Kristus ir augšāmcēlies, un dzīvība ir atbrīvota! Kristus ir augšāmcēlies, un kaps ir atbrīvots no mirušajiem, jo Kristus, augšāmcēlies no mirušajiem, ir kļuvis par pirmajiem augļiem tiem, kas aizmiguši." (Lieldienu homīlija).

Svētais Augustīns no Hippo

"Dziedāsim Aleluja šeit, lejā, kamēr vēl esam nemierīgi, lai kādu dienu, kad būsim atbrīvoti no visām raizēm, varētu dziedāt to tur, augšā." (256. sprediķis, Par Lieldienām).

Svētais Gregors no Nisas

"Vakar Jērs tika nokauts, un durvju stabi tika svaidīti, un Ēģipte bēdājās par savu pirmdzimto, un iznīcinātājs mums gāja pāri, un zīmogs bija briesmīgs un godbijīgs, un mēs bijām mūrēti ar Dārgajām asinīm. Šodien mēs esam tīri izbēguši no Ēģiptes un no faraona, un nav neviena, kas mums traucētu svinēt svētkus Kungam, mūsu Dievam." (Par Kristus augšāmcelšanos, 1. orators (Or. 45).

Skatīt arī: 25 Bībeles panti, lai atjaunotu savu prātu Kristū

Svētais Kirils Jeruzalemes

"Neviens lai nebēdā par savu nabadzību, jo ir atklājusies vispārējā Valstība. Neviens lai nerimst par saviem pārkāpumiem, jo piedošana ir parādījusies no kapa. Neviens lai nebaidās no nāves, jo Pestītāja nāve mūs ir atbrīvojusi." (Lieldienu homīlija, 2. ekumēniskais koncils, 381. gads pēc Kristus).

Svētā Melito no Sardas

"Kristus, kas bija pakārts pie koka, ir augšāmcēlies! Viņš ir uzvilcis miesu un stāv jūsu priekšā, nekaunēdamies no krusta. O rūgta nāve, kur ir tavs dzelonis, kur ir tava uzvara, o Hades, kur ir tava uzvara? Kristus ir augšāmcēlies, un tu esi sagrauta!" (No Lieldienu homīlijas, 2. gs. pēc Kristus dzimšanas).

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.