34 aizraujoši Bībeles panti par debesīm

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Debesis ir vieta, kas jau gadsimtiem ilgi aizrauj ticīgo iztēli. Bībele kā patiesības un norādījumu avots piedāvā daudzus atklājumus par to, kādas ir debesis un ko mēs varam sagaidīt, kad beidzot sasniegsim šo mūžīgo galamērķi.

Vecajā Derībā mēs atrodam stāstu par Jēkaba sapni 1. Mozus 28:10-19. Savā sapnī Jēkabs redz kāpnes, kas stiepjas no zemes uz debesīm, un pa tām uzkāpj un nolaižas eņģeļi. Dievs stāv augšā un vēlreiz apstiprina Savu derību ar Jēkabu. Šis aizraujošais stāsts piedāvā ieskatu savienojumā starp debesīm un zemi, liekot mums apbrīnot dievišķo realitāti ārpus mūsu pasaules.

Iepazīsim šos 34 Bībeles pantus, lai labāk saprastu, ko Bībele saka par debesīm.

Debesu valstība

Mateja 5:3

Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:10

Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņu ir debesu valstība.

Mt.ev.6:10

Lai nāk Tava valstība, lai notiek Tava griba, kā debesīs, tā arī virs zemes.

Debesis kā mūsu mūžīgās mājas

Jāņa 14:2

Mana Tēva namā ir daudz istabu. Ja tā nebūtu, vai Es jums būtu teicis, ka eju, lai jums sagatavotu vietu?

Atklāsmes gr.21:3

Un es dzirdēju skaļu balsi no troņa, kas sacīja: "Redzi, Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem. Viņš dzīvos pie viņiem, un viņi būs Viņa tauta, un pats Dievs būs pie viņiem kā viņu Dievs." Un es dzirdēju, ka no troņa atskanēja skaļa balss: "Redzi, Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem.

Debesu skaistums un pilnība

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un vairs nebūs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējais ir pagājis.

Atklāsmes gr.21:21

Divpadsmit vārti bija divpadsmit pērles, katrs no vārtiem bija no vienas pērles, un pilsētas iela bija no tīra zelta, kā caurspīdīgs stikls.

Dieva klātbūtne debesīs

Atklāsmes 22:3

Tur vairs nebūs nekā nolādēta, bet tur būs Dieva un Jēra tronis, un Viņa kalpi Viņu pielūgs.

Psalms 16:11

Tu dari man zināmu dzīves ceļu; Tavā klātbūtnē ir prieka pilnība, pie Tavas labās rokas ir mūžīgi prieki.

Debesis kā atlīdzības vieta

Mateja ev. 25:34

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: "Nāciet, jūs, kas esat mana Tēva svētīti, ņemiet savu mantojumu, valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas."

1.Pēt.1:4

Uz mantojumu, kas ir necaurlaidīgs, neaptraipīts un nepazūdošs, kas jums glabājas debesīs.

Debesu mūžīgā daba

2. Korintiešiem 4:17

Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgo godības svaru, kas nav salīdzināms.

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Jaunās debesis un jaunā zeme

Atklāsmes gr.21:1

Tad es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pārgājušas, un jūras vairs nebija.

Jesajas 65:17

Jo redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, un iepriekšējās lietas vairs netiks pieminētas un netiks ņemtas vērā.

Ieeja debesīs

Jāņa 14:6

Jēzus viņam sacīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani."

Apustuļu darbi 4:12

Un nav pestīšanas nevienā citā, jo nav cita vārda zem debess, kas dots cilvēkiem, kurā mums jābūt pestītiem.

Skatīt arī: 40 Bībeles panti par eņģeļiem

Romiešiem 10:9

Ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts.

Efeziešiem 2:8-9

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties.

Prieks un svētki debesīs

Lūkas ev. 15:10

Tāpat es jums saku, ka Dieva eņģeļi priecājas par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus.

Atklāsmes 19:6-7

Tad es dzirdēju, kas likās, ka tā ir liela ļaužu pūļa balss, līdzīga daudzu ūdeņu rēkoņai un spēcīgu pērkona dārdoņu skaņām, kas sauca: "Aleluja! Jo Kungs, mūsu Dievs, Visvarenais, valda. Priecāsimies un līksmosimies, un atdosim Viņam godu, jo Jēra kāzas ir klāt, un Viņa līgava ir sagatavojusies."

Atklāsmes gr.7:9-10

Pēc tam es skatījos, un redzi, liels ļaužu pulks, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām tautām, no visām ciltīm, tautām un valodām, stāvēja troņa un Jēra priekšā, tērpušies baltos tērpos, ar palmu zariem rokās, un sauca skaļā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēž tronī, un Jēram!"

Psalms 84:10

Jo viena diena Tavās tiesās ir labāka nekā tūkstoš citur. Es labprātāk būšu durvju sargs sava Dieva namā, nekā dzīvotu nešķīstības teltīs.

Ebrejiem 12:22-23

Bet jūs esat nākuši uz Ciānas kalnu, uz dzīvā Dieva pilsētu, uz debesu Jeruzalemi, un pie neskaitāmiem eņģeļiem svētku pulkā, un pie pirmdzimušo pulka, kas uzņemti debesīs, un pie Dieva, visu tiesneša, un pie taisno gariem, kas kļuvuši pilnīgi.

Slavētie ķermeņi debesīs

1.Korintiešiem 15:42-44

Tā tas ir arī ar mirušo augšāmcelšanos. Kas tiek sēts, ir iznīcīgs, bet tas, kas tiek augšāmcelts, ir neglābjams. Tas tiek sēts negodā, tas tiek augšāmcelts godībā. Tas tiek sēts vājumā, tas tiek augšāmcelts spēkā. Tas tiek sēts dabiskā miesā, tas tiek augšāmcelts garīgā miesā. Ja ir dabiskā miesa, tad ir arī garīgā miesa.

Filipiešiem 3:20-21

Bet mūsu pilsonība ir debesīs, un no turienes mēs gaidām Glābēju, Kungu Jēzu Kristu, kurš mūsu zemo miesu pārvērtīs, lai tā būtu līdzīga Viņa godības miesai, ar spēku, kas Viņam ļauj pat pakļaut visu sev.

Skatīt arī: 36 Bībeles panti par Dieva labestību

1. Korintiešiem 15:53-54

Jo šai gaistošajai miesai ir jāapģērbj nepārejošā, un šai mirstīgajai miesai ir jāapģērbj nemirstība. Kad gaistošā miesa apvelk nepārejošo un mirstīgā miesa - nemirstību, tad piepildīsies sacītais: "Nāve tiek paņemta uzvarā.""

1 Tesaloniķiešiem 4:16-17

Jo pats Kungs nolaidīsies no debesīm ar pavēles saucienu, ar erceņģeļa balsi un ar Dieva bazūnes bazūnes skaņas skaņu. Un mirušie Kristū augšāmcelsies pirmie. Tad mēs, kas esam dzīvi, kas palikuši, tiksim kopā ar viņiem paņemti debesīs, lai gaisā satiktu Kungu, un tā mēs vienmēr būsim ar Kungu.

2. Korintiešiem 5:1

Jo mēs zinām, ka tad, ja mūsu zemes telts, kurā dzīvojam, tiek sagrauta, mums ir Dieva celtne, mūžīgs nams debesīs, kas nav celts ar cilvēku rokām.

Pielūgsme debesīs

Atklāsmes gr.4:8-11

Un četras dzīvās radības, katra no tām ar sešiem spārniem, ir pilnas acu visapkārt un iekšā, un dienu un nakti tās nebeidz sacīt: "Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Dievs Visvarenais, kas bija, ir un nāks!" Un ikreiz, kad dzīvās radības dod godu, slavu un pateicību Tam, kas sēž tronī un dzīvo mūžīgi mūžos, divdesmit četri vecākie krīt Viņa priekšā, kas ir.Sēdēdami tronī, viņi pielūdz Viņu, kas dzīvo mūžīgi un mūžīgi. Viņi met savus vainagus troņa priekšā, sacīdami: "Tu esi cienīgs, mūsu Kungs un Dievs, saņemt slavu, godu un varu, jo Tu esi radījis visas lietas, un pēc Tavas gribas tās ir pastāvējušas un tapušas radītas."

Atklāsmes 5:11-13

Tad es skatījos, un dzirdēju ap troni un dzīvās radības, un vecākos daudzu eņģeļu balsis, kuru skaits bija miriādes miriāžu un tūkstošiem tūkstošu, kas skaļā balsī sacīja: "Godīgs ir Jērs, kas tika nokauts, saņemt varu un bagātību, un gudrību, un varenību, un spēku, un godu, un godu, un slavu, un svētību!" Un es dzirdēju visas radības debesīs un virs zemes, un zem zemes, un zem zemes, un jūrā,un viss, kas tajos ir, sacīdami: "Tam, kas sēž tronī, un Jērs lai ir svētība, gods, slava un vara mūžīgi mūžos!"

Atklāsmes gr.7:11-12

Un visi eņģeļi stāvēja ap troni, ap vecajiem un četrām dzīvajām radībām, un tie krita uz savām sejām troņa priekšā un pielūdza Dievu, sacīdami: "Amen! Svētība un gods, un gudrība, un pateicība, un gods, un vara, un spēks mūsu Dievam mūžīgi mūžos!" Amen."

Psalms 150:1

Slavējiet To Kungu! Slavējiet Dievu Viņa svētnīcā, slavējiet Viņu Viņa varenajās debesīs!

Atklāsmes grāmatā 15:3-4

Un tie dziedās Mozus, Dieva kalpa, un Jēra dziesmu, sacīdami: "Lieli un apbrīnojami ir Tavi darbi, Kungs, Dievs Visvarenais! Taisni un patiesi ir Tavi ceļi, tautu Kungs! Kas nebaidīsies, Kungs, un neslavēs Tavu vārdu? Jo Tu vienīgais esi svēts. Visas tautas nāks un Tevi pielūgs, jo Tavi taisnīgie darbi ir atklājušies.""

Secinājums

Kā redzam, Bībele piedāvā daudz aizraujošu ieskatu debesu būtībā. Tās ir aprakstītas kā vieta, kur valda skaistums, pilnība un prieks, kur pilnībā tiek piedzīvota Dieva klātbūtne un kur atpestītie pielūdz Dievu visu mūžību. Mūsu zemes dzīve ir tikai īss mirklis salīdzinājumā ar mūžību, kas mūs gaida debesīs. Šie panti sniedz mums cerību, mierinājumu un iemeslu, lai mēs neatlaidīgi turpinātu savu dzīvi.ticība.

Personīga lūgšana

Debesu Tēvs, paldies Tev par mūžīgās dzīves dāvanu un debesu apsolījumu. Palīdzi mums pievērst skatienu mūsu debesu mājām un dzīvot savu dzīvi ticībā un paklausībā. Stiprini mūs šaubu un grūtību brīžos un atgādini mums par godības pilno nākotni, kas mūs gaida Tavā klātbūtnē. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.