35 Bībeles panti par draudzību

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Neraugoties uz sociālo mediju eksploziju mūsu kultūrā, cilvēki jūtas vientuļāki nekā jebkad agrāk. Šie Bībeles panti par draudzību palīdz mums saprast Dieva nodomu veidot veselīgas attiecības.

Draudzība ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Draugi palīdz mums justies mīlētiem un veidot ciešāku saikni ar apkārtējo pasauli. Bībele saka, ka Dievs mūs radīja pēc Sava tēla, un tas nozīmē, ka mēs esam radīti attiecībām. Šie Bībeles panti par draudzību var palīdzēt mums veidot veselīgas attiecības ar citiem un uzturēt tās ilgāku laiku.

Patiess draugs tevi mīlēs bez nosacījumiem, pat tad, kad tu cietīsi neveiksmi. Viņš tevi iedrošinās, atbalstīs un palīdzēs tev tiekties uz dievbijību. Viņš par tevi neklusēs aiz tavas muguras. Viņš par tevi lūgsies un iestāsies par tevi, kad tev tas būs vajadzīgs. Viņš tev piedos, kad tu grēkosi pret viņu. Viņš būs uzticams un uzticams.

Salamana pamācības māca mums pievērst uzmanību to cilvēku raksturam, kurus satiekam, un izvairīties no intīmām attiecībām ar cilvēkiem, kuri slikti ietekmē mūsu dzīvi. Tas attiecas arī uz tiem, kuri ir negodīgi, necienīgi, vardarbīgi vai savtīgi, kā arī uz tiem, kuri ir nosodoši, tenkuļoši vai egocentriski.

Kad mēs sekosim Svēto Rakstu mācībai, mēs kļūsim par tādiem cilvēkiem, kādus vēlas redzēt citi, mīlot citus ar Kristus mīlestību (1.Kor.13:4-6) un izturoties pret citiem tā, kā mēs paši vēlamies, lai izturas pret mums.

Bībeles draudzības raksturojums

Jāņa 15:13

Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.

1 Jāņa 4:21

Un šis bauslis mums ir no Viņa: kas mīl Dievu, tam jāmīl arī savs brālis.

Ījaba 6:14

Tas, kurš aiztur laipnību no drauga, atstāj bailes no Visvarenā.

Psalms 133:1

Redzi, cik labi un patīkami ir, kad brāļi dzīvo vienoti!

Salamana pamācības 17:17

Draugs mīl visos laikos, un brālis ir dzimis nelaimēm.

Salamana pamācības 18:24

Cilvēks ar daudziem biedriem var nonākt postā, bet ir draugs, kas turas tuvāk par brāli.

Salamana pamācības 20:6

Daudzi sludina savu nelokāmo mīlestību, bet uzticīgs cilvēks, kas var atrast?

Salamana pamācības 27:9

Eļļa un smaržas iepriecina sirdi, un drauga saldums nāk no viņa nopietnā padoma.

Salamana pamācības 27:17

Dzelzs asina dzelzi, un viens cilvēks asina otru.

Salamans Mācītājs 4:9-10

Divi ir labāki par vienu, jo viņiem ir laba atlīdzība par viņu darbu. Jo, ja viņi kritīs, viens pacels savu biedru. Bet bēdas tam, kas ir viens, kad viņš krīt, un nav cita, kas viņu paceltu.

Skatīt arī: 23 Bībeles panti par žēlastību

Salamans Mācītājs 4:12

Un, lai gan cilvēks varētu uzvarēt vienu, kas ir viens pats, divi viņam pretī stāsies - trīskārša aukla tik ātri netiek pārrauta.

Romiešiem 1:11-12

Jo es ilgojos jūs redzēt, lai es varētu jums nodot kādu garīgu dāvanu, kas jūs stiprinātu, tas ir, lai mēs varētu viens otru iedrošināt ar savu un manu ticību.

Raksti par to, kā izturēties pret draugu

Lūkas ev. 6:31

Un kā jūs vēlaties, lai citi dara jums, tā arī jūs dariet viņiem.

Romiešiem 12:10

Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu.

1. Korintiešiem 13:4-6

Mīlestība ir pacietīga un laipna; mīlestība nav skaudīga vai lepna; tā nav augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitināma vai aizvainota; tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer un visu panes.

Vēstulē galatiešiem 6:2

Nesiet cits cita nastas un tā pildiet Kristus likumu.

Efeziešiem 4:29

Neļaujiet, lai no jūsu mutēm izskanētu nekādas neveselīgas runas, bet tikai tās, kas ir noderīgas citu cilvēku celšanai atbilstoši viņu vajadzībām, lai tās nāktu par labu tiem, kas klausās.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Kolosiešiem 3:12-14

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

1 Tesaloniķiešiem 5:11

Tādēļ iedrošiniet cits citu un stipriniet cits citu, kā jūs to darāt.

Ebrejiem 10:24-25

Un pārdomāsim, kā vienam otru rosināt uz mīlestību un labiem darbiem, neaizmirstot tikties, kā daži mēdz, bet iedrošinot cits citu, un jo vairāk, kad redzat, ka diena tuvojas.

Skatīt arī: 12 svarīgākie Bībeles panti par tīru sirdi

1.Pēt.4:8-10

Pāri visam turpiniet mīlēt cits citu dedzīgi, jo mīlestība aizsedz daudzus grēkus. Rādiet cits citam viesmīlību bez raustīšanās. Tā kā katrs ir saņēmis kādu dāvanu, izmantojiet to, lai kalpotu cits citam kā labi Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldnieki.

Brīdinājumi par cilvēkiem, ar kuriem mēs sadarbojamies

Salamana pamācības 10:18

Kas ar melu lūpām slēpj naidu un izplata apmelojumus, tas ir muļķis.

Salamana pamācības 13:20

Kas staigā kopā ar gudrajiem, kļūst gudrs, bet muļķu biedrs cietīs ļaunumu.

Salamana pamācības 16:28

Negodīgs cilvēks izplata nesaskaņas, bet čukstētājs šķir tuvus draugus.

Salamana pamācības 20:19

Kļāpas nodod uzticību, tāpēc izvairieties no tiem, kas runā pārāk daudz.

Salamana pamācības 22:24

Nesadraudzējieties ar dusmīgu cilvēku, neejiet kopā ar dusmīgu cilvēku, lai neiemācītos viņa ceļu un neiekultos slazdā.

1.Korintiešiem 15:33

Neļaujiet sevi maldināt: "Slikta kompānija grauj labu morāli."

Jēkaba 4:4

Vai jūs, laulības pārkāpēji, nezināt, ka draudzība ar pasauli ir ienaids ar Dievu? Tādēļ, kas grib būt pasaules draugs, tas pats sevi dara par Dieva ienaidnieku.

Draudzība ar Jēzu

Jāņa ev. 15:13-15

Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs, bet Es jūs esmu aicinājis par draugiem, jo visu, ko Es esmu dzirdējis no sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.

Draudzības piemēri Bībelē

2. Mozus 33:11

Tā Tas Kungs mēdza runāt ar Mozu aci pret aci, kā cilvēks runā ar savu draugu. Kad Mozus atkal iegriezās nometnē, viņa palīgs Jozua, Nuna dēls, jauneklis, negribēja iziet no telts.

Rutes 1:16-18

Bet Rute sacīja: "Neaicini mani atstāt tevi vai atgriezties no sekošanas tev. Jo, kur tu ej, es eju, un, kur tu nakšņosi, es nakšņošu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs Dievs - mans Dievs. Kur tu mirsi, es miršu, un tur es būšu apglabāta. Lai Kungs tā dara ar mani un vēl vairāk, ja kas cits, izņemot nāvi, mani nošķirs no tevis." Kad Naomi redzēja, ka viņa ir apņēmusies iet ar viņu, viņa atteica.vairāk.

1 Samuēla 18:1-3

Tiklīdz viņš bija beidzis runāt ar Saulu, Jonatāna dvēsele bija savienota ar Dāvida dvēseli, un Jonatāns viņu mīlēja kā savu dvēseli. Un Sauls to dienu viņu paņēma un neļāva viņam atgriezties sava tēva namā. Tad Jonatāns noslēdza derību ar Dāvidu, jo viņš viņu mīlēja kā savu dvēseli.

2 Kings 2:2

Un Elija sacīja Elīsam: "Lūdzu, paliec šeit, jo Tas Kungs mani ir sūtījis līdz pat Betelai." Bet Elīsa sacīja: "Kā dzīvo Tas Kungs un kā tu pats dzīvo, es tevi nepametīšu." Un viņi aizgāja uz Bētelu.

Jēkaba 2:23

Un piepildījās Rakstu vārdi: "Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību", un viņš tika saukts par Dieva draugu.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.