35 iedrošinoši Bībeles panti

John Townsend 08-06-2023
John Townsend

Dievs nekad nav apsolījis, ka dzīve būs viegla, taču Viņš sniedz iedrošinājumu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs izturētu grūtos laikus. Dievs ir ar mums pat mūsu tumšākajā stundā, un Viņš apsola palīdzēt mums dzīvot auglīgu un piepildītu dzīvi. Mēs esam apkopojuši 35 iedrošinošus Bībeles pantus, kas jums sniegs cerību un stiprinās jūsu ticību, lai jūs varētu bez bailēm pārvarēt nelaimes. Mēs ceram, ka jūsu sirdslasot šos pantus, jūs tiksiet iedrošināti.

Nebaidieties, jo Dievs ir ar jums

Viens no iedrošinošākajiem pantiem Bībelē ir Jesajas 41:10: "Tāpēc nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprināšu un tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu labo labo roku." Šis pants ir lielisks atgādinājums, ka Dievs vienmēr ir ar mums, lai ko mēs pārdzīvotu. Viņš dos mums spēku, kas nepieciešams, lai pārvarētu bailes un citas bailes.grūtības, ar kurām saskaramies dzīvē.

5. Mozus 31:8

Tas Kungs ir tas, kas iet jums pa priekšu. Viņš būs ar jums, Viņš jūs neatstās un nepametīs. Nebīstieties un nebīstieties.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

Psalms 23:4

Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Psalmi 34:4-5, 8

Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja un mani atbrīvoja no visām manām bailēm. Tie, kas uz Viņu raugās, ir spoži, un viņu sejas nekad nebūs kaunā. Ak, nobaudi un redzi, ka Tas Kungs ir labs! Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa patveras!

Dievs palīdz ikvienā situācijā

Lai kādā situācijā tu atrastos, Dievs vienmēr ir blakus, lai tev palīdzētu. Viņš ir tavs pastāvīgais pavadonis un nekad nepametīs tevi. Tu vienmēr vari vērsties pie Viņa pēc palīdzības, lai arī ko tu pārdzīvotu.

Psalmi 94:18-19

Kad es domāju: "Mana kāja slīd," Tava nelokāmā mīlestība, Kungs, palīdzēja man piecelties. Kad manas sirds rūpju ir daudz, Tavi mierinājumi uzmundrina manu dvēseli.

Psalmi 121:1-2

Es paceļu savas acis uz kalniem. No kurienes nāk mana palīdzība? Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.

Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Skatīt arī: Klusuma pieņemšana: Miera meklējumi Psalmā 46:10 - Bībeles lappuse

Jesajas 43:2

Kad tu iesi cauri ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neappludinās; kad tu iesi cauri ugunij, tu neapdegsi, un liesma tevi neiznīcinās.

Mateja ev. 11:28

Nāciet pie manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un es jūs atpūtināšu.

2. Korintiešiem 1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visas mierināšanas Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas ir kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs mierina Dievs.

Atklāsmes gr.7:16-17

Tie vairs nealks, nedz slāps; saule tos vairs neskars, nedz arī kāds karstums. Jo Jērs, kas ir troņa vidū, būs viņu gans, un Viņš tos vedīs pie dzīvā ūdens avotiem, un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm.

Bībeles panti par to, kā pārvarēt grūtības

Bībele ir pilna ar iedrošinošiem pantiem, kas var palīdzēt mums pārvarēt nelaimes. Viens no populārākajiem pantiem par nelaimju pārvarēšanu ir Jēkaba 1:2-3, kur teikts: "Uzskatiet to par tīru prieku, mani brāļi un māsas, kad jūs saskaraties ar dažāda veida pārbaudījumiem, jo jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaudījums rada izturību." Šis pants mums atgādina, ka pārbaudījumi patiesībā var būt laba lieta, jo tiepalīdzēt mums augt ticībā un atkarībā no Dieva.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Jāņa 16:33

Es jums to esmu sacījis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

Romiešiem 5:3-5

Un ne tikai tas, bet mēs arī lepojamies ar savām ciešanām, jo zinām, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, bet raksturs - cerību. Un cerība mūs nekaunas, jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Romiešiem 8:31

Ko tad mums atbildēt uz šīm lietām? Ja Dievs ir par mums, tad kas var būt pret mums?

1.Korintiešiem 1:3-5

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa mierinājuma Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas nonākuši kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs pašus mierina Dievs. Jo, kā mēs bagātīgi piedalāmies Kristus ciešanās, tā caur Kristu mēs bagātīgi piedalāmies arī mierinājumā.

2. Korintiešiem 4:17

Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgo godības svaru, kas nav salīdzināms.

Nepadodieties

Psalms 31:24

Esiet stipri un lai jūsu sirdis ir drosmīgas, visi, kas gaida Kungu!

1.Korintiešiem 15:58

Tādēļ, mani mīļie brāļi, esiet nelokāmi, nelokāmi, vienmēr pilni Kunga darba, zinādami, ka Kungā jūsu darbs nav veltīgs.

Vēstulē galatiešiem 6:9

Nebūsim noguruši, darot labu, jo īstajā laikā mēs gūsim ražu, ja vien nepadosimies.

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējās lietas ir pagājušas. Un Tas, kas sēdēja tronī, sacīja: "Redzi, Es visu daru jaunu." Un Viņš, kas sēdēja tronī, sacīja: "Redzi, Es visu daru jaunu."

Veiciniet cits citu

1 Tesaloniķiešiem 5:11

Tādēļ iedrošiniet cits citu un stipriniet cits citu, kā to darāt jūs.

Ebrejiem 10:24-25

Un pārdomāsim, kā vienam otru uzmundrināt mīlestībai un labiem darbiem, neaizmirstot tikties, kā daži mēdz, bet iedrošinot cits citu, un vēl jo vairāk, kad redzat, ka diena tuvojas.

Romiešiem 1:11-12

Jo es ilgojos jūs redzēt, lai es varētu jums nodot kādu garīgu dāvanu, kas jūs stiprinātu, tas ir, lai mēs varētu viens otru iedrošināt ar savu un manu ticību.

Romiešiem 15:2

Katrs no mums lai iepriecina savu tuvāko viņa labā, lai viņu stiprinātu.

Dievs apbalvo uzticīgos

Kolosiešiem 3:23

Lai ko jūs darītu, strādājiet no sirds, kā Kungam, nevis cilvēkiem, zinādami, ka no Kunga jūs saņemsiet mantojumu kā atlīdzību.

2. Timotejam 4:7-8

Es esmu cīnījies labo cīņu, es esmu pabeidzis skrējienu, es esmu saglabājis ticību. Turpmāk man ir nolikts taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, tajā dienā man piešķirs, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīlējuši Viņa parādīšanos.

2.Pēt.1:10-11

Tādēļ, brāļi, vēl jo cītīgāk aplieciniet savu aicinājumu un izredzētību, jo, ja jūs praktizēsiet šīs īpašības, jūs nekad nekrītat. Jo šādā veidā jums būs bagātīgi nodrošināta ieeja mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā.

Jēkaba 1:12

Svētīgs tas cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumā, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Ebrejiem 11:6

Un bez ticības nav iespējams Viņam izpatikt, jo ikvienam, kas vēlas pietuvoties Dievam, ir jātic, ka Dievs pastāv un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu meklē.

Atklāsmes 22:12

Redzi, es drīz nāku, nesdams līdzi savu atalgojumu, lai atpelnītu katram par to, ko viņš darījis.

Lūgšanas par iedrošinājumu

Romiešiem 15:5

Lai izturības un iedrošinājuma Dievs dod jums iespēju dzīvot saskaņā ar Jēzu Kristu, lai jūs dzīvotu saskaņā cits ar citu šādā harmonijā.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru, kad paļaujaties uz Viņu, lai jūs pārpildītu cerība ar Svētā Gara spēku.

Skatīt arī: Gara augļi - Bībeles lifete

Psalms 90:17

Lai Kungs, mūsu Dievs, ir labvēlīgs pret mums, un lai mūsu roku darbs ir mūsu rokās; jā, lai mūsu roku darbs ir mūsu rokās!

Jūdas 1:24-25

Tam, kas spēj jūs pasargāt no paklupšanas un bez kļūdām un ar lielu prieku jūs nodot savas godības priekšā - vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir slava, varenība, vara un vara caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, visu laiku un mūžīgi mūžos! Amen.

Secinājums

Mēs ceram, ka šie iedrošinošie Bībeles panti ir atvieglojuši jūsu nastu un iepriecinājuši jūsu dienu. Ikreiz, kad jūtaties nomākts, atcerieties, ka mūsu visvarenais Dievs ir ar jums un Viņš nekad neatstās jūs vienus. Paļaujieties uz Viņu, lai Viņš sniegtu jums spēku un mierinājumu, un Viņš jūs izvedīs cauri jebkurai situācijai, ar kuru saskaraties.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.