35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Gavēšana ir spēcīga garīga disciplīna, kas var palīdzēt mums tuvoties Dievam. Šeit ir 35 Bībeles panti par gavēni, kas palīdzēs mums pazemoties Dieva priekšā un sazināties ar Viņu caur lūgšanu.

Kāpēc ātri?

Gavēšana ir īslaicīgs pašaizliedzības akts. Īsu brīdi paliekot bez ēdiena, mēs labāk apzināmies savu vajadzību pēc ikdienas uztura. Gavēšanas laikā mēs pievēršam savu uzmanību Dievam un Viņa apsolījumam uzturēt mūsu ticību. Tādējādi gavēšana ir mūsu pazemības un atkarības no Dieva izpausme.

Kad Jēzus 40 dienas gavēja tuksnesī, Viņš pretojās kārdinājumiem, citējot Dieva vārdu. Kad mēs gavējam, mēs parādām, ka mums ir nepieciešams garīgais stiprinājums, ko sniedz Dievs.

Mateja 4:4

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes.

Jāņa ev. 6:35

Tad Jēzus sacīja: "Es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tas nekad nepazudīs izsalcis, un, kas man tic, tas nekad nepiedzers izslāpis."

Lūkas 5:33-35

Viņi sacīja Viņam: "Jāņa mācekļi bieži gavē un lūdzas, tāpat arī farizeju mācekļi, bet jūsu turpina ēst un dzert."

Jēzus atbildēja: "Vai jūs varat likt līgavaiņa draugiem gavēt, kamēr viņš ir ar viņiem? Bet pienāks laiks, kad līgavainis tiks no viņiem paņemts, un tajās dienās viņi gavēs."

Galatiešiem 5:16

Tāpēc es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.

Kā gavēt ātri?

Mateja ev. 6:16-18

Kad tu gavēsi, neizskaties drūms, kā to dara liekuļi, jo viņi izkropļo savu seju, lai citiem parādītu, ka gavē. Patiesi Es jums saku: viņi ir saņēmuši savu atalgojumu pilnā mērā. Bet, kad tu gavēsi, uzsmērē galvu ar eļļu un nomazgā seju, lai citiem nebūtu redzams, ka tu gavē, bet tikai tavam Tēvam, kas ir neredzams; un tavs Tēvs, kas redz, kas darīts slepenībā, būs redzīgs.apbalvot jūs.

Caharijas 7:4-5

Tad man atskanēja Kunga Visvarenā vārds: "Pajautājiet visiem zemes iedzīvotājiem un priesteriem: "Kad jūs gavējāt un sērojāt piektajā un septītajā mēnesī pēdējos septiņdesmit gadus, vai tiešām jūs gavējāt par mani?"

Kad gavēt?

Mateja 9:14-15

Tad pie Viņa pienāca Jāņa mācekļi un sacīja: "Kāpēc mēs un farizeji gavējam, bet Tavi mācekļi nepavada gavēni?" Un Jēzus tiem sacīja: "Vai kāzu viesi var sērot, kamēr līgavainis ir ar viņiem? Pienāks dienas, kad līgavainis tiks atņemts no viņiem, un tad viņi gavēs."

Gavēšana un aizlūgšana

Psalmi 35:13-14

Bet, kad viņi slimoja, es uzvilku maisus un pazemoju sevi gavēnī. Kad manas lūgšanas atgriezās bez atbildes, es gāju sērot kā par savu draugu vai brāli. Es noliecu galvu bēdās, it kā raudādams par savu māti.

Daniēla 9:2-5

Viņa valdīšanas pirmajā gadā es, Daniēls, saskaņā ar Tā Kunga vārdu, kas dots pravietim Jeremijam, sapratu no Rakstiem, ka Jeruzālemes izpostīšana ilgs septiņdesmit gadus. Tāpēc es vērsos pie Tā Kunga Dieva un lūdzos pie Viņa lūgšanā un lūgšanā, gavēnī, maisos un pelnos. Es lūdzos pie Tā Kunga, sava Dieva, un apliecināju: "Kungs, lielais un brīnišķais Dievs, kas glabā.Viņa mīlestības derību ar tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus, mēs esam grēkojuši un darījuši ļaunu. Mēs esam bijuši ļauni un sacēlušies, mēs esam novērsušies no Taviem baušļiem un likumiem."

Ezra 8:23

Mēs gavējām un lūdzām Dievu par to, un Viņš uzklausīja mūsu lūgšanu.

Skatīt arī: 67 pārsteidzoši Bībeles panti par mīlestību

Marka 9:25-29

Un Jēzus, redzēdams, ka pulks ļaužu sabrauca, aizrādīja nešķīsto garu, sacīdams tam: "Tu, mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, iznāc no viņa un nekad vairs neienāc viņā." Un, briesmīgi kliedzot un konvulsējot, tas iznāca ārā, un zēns bija kā līķis, tā ka lielākā daļa sacīja: "Viņš ir miris." Bet Jēzus viņu paņēma aiz rokas un pacēla, un viņš piecēlās. Un, kad viņš bijakad viņš iegāja mājā, mācekļi jautāja viņam privāti: "Kāpēc mēs to nevarējām padzīt?" Un viņš tiem sacīja: "Šādu nevar padzīt ne ar ko citu, kā vien ar lūgšanu un gavēni." Un viņš sacīja: "Tādu nevar padzīt ne ar ko citu, kā vien ar lūgšanu un gavēni." (daži manuskripti izlaiž "un gavēni").

Gavēšana, kas pavada grēku nožēlu

Kad gavējat, jūs parādāt, ka jums nav nekā cita, ko piedāvāt, kā vien jūsu vājums. Jūs pazemojaties Dieva priekšā un darāt Viņam zināmu savu vajadzību pēc piedošanas un izpirkšanas. Tādējādi gavēšana kļūst par veidu, kā paust nožēlu par grēku, par veidu, kā pazemoties, kad atzīstam savu pilnīgu nepietiekamību Dieva priekšā, kurš vienīgais ir mūsu pielūgsmes un pielūgsmes cienīgs.

Joēla 2:12

"Bet arī tagad," saka Tas Kungs, "atgriezieties pie manis ar visu savu sirdi, gavējot, raudādami un sērojot.""

Jonas 3:5-9

Ninīvieši noticēja Dievam. Tika pasludināts gavēnis, un visi, no lielākajiem līdz mazākajiem, uzvilka maisus. Kad Jonas brīdinājums nonāca līdz Ninīves ķēniņam, viņš piecēlās no troņa, novilka savas ķēnišķās drēbes, apsedza sevi ar maisu un apsēdās putekļos. Šādu pasludinājumu viņš izdeva Ninīvē: "Pēc ķēniņa un viņa augstmaņu rīkojuma: Neļaujiet ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem,ganāmpulkiem vai ganāmpulkiem, neko nobaudīt, neļaujiet tiem ne ēst, ne dzert. Bet ļaudis un dzīvnieki lai ir apklāti ar maisiem. Lai visi steidzami piesauc Dievu. Lai viņi atsakās no saviem ļaunajiem ceļiem un vardarbības. Kas zina? Dievs varbūt tomēr atlaidīsies un ar žēlsirdību novērsīsies no savām niknajām dusmām, lai mēs nepazustu."

Badošanās no laulāto attiecībām, lai koncentrētos uz lūgšanu

1.Korintiešiem 7:5

Neatņemiet viens otram, izņemot, ja vien, iespējams, vienojaties uz ierobežotu laiku, lai jūs varētu veltīt sevi lūgšanai, bet pēc tam atkal sanāciet kopā, lai sātans nevarētu jūs kārdināt jūsu paškontroles trūkuma dēļ.

Gavēšana kā ziedošanās mīlestības metafora

Jesajas 58:3-7

"Kāpēc mēs esam gavējuši," viņi saka, "bet jūs to neredzat? Kāpēc mēs esam pazemojušies, bet jūs to nepamanījāt?"

Taču gavēņa dienā jūs darāt, kā gribat, un ekspluatējat visus savus strādniekus. Jūsu gavēnis beidzas ar ķildām un strīdiem, un ar ļauniem dūrieniem cits citam. Jūs nevarat gavēt kā šodien un gaidīt, ka jūsu balss tiks sadzirdēta augsti.

Vai tas ir gavēnis, ko Es esmu izvēlējies, - tikai diena, kad cilvēki pazemojas? Vai tā ir tikai diena, kad noliec galvu kā niedres un guļ maisos un pelnos? Vai to jūs saucat par gavēni, par Tā Kunga cienīgu dienu?

Skatīt arī: 23 Bībeles panti par apmierinātību

Vai tas nav gavēnis, ko Es esmu izvēlējies, lai atraisītu netaisnības važas un atraisītu jūga virves, lai atbrīvotu apspiestos un salauztu katru jūgu? Vai tas nav dalīties savā ēdienā ar izsalkušajiem un sniegt pajumti nabaga klaidoņiem - kad tu redzi kailus, apģērbt tos un neatgriezties no savas miesas un asinīm?

Bībeles piemēri par gavēni

Mozus

2. Mozus 34:27-28

Un Tas Kungs sacīja Mozum: "Uzraksti šos vārdus, jo saskaņā ar šiem vārdiem Es esmu noslēdzis derību ar tevi un ar Israēlu." Un viņš tur bija ar To Kungu četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Viņš ne ēda maizi un nedzēra ūdeni. Un viņš rakstīja uz plāksnēm derības vārdus, desmit baušļus.

5. Mozus 19:18-19

Tad es gulēju guļus Tā Kunga priekšā kā agrāk, četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Es ne ēdu maizi, ne dzēru ūdeni visu to grēku dēļ, ko jūs bijāt izdarījuši, darīdami to, kas bija ļauns Tā Kunga priekšā, lai Viņu sadusmotu. Jo es baidījos no dusmām un karstās nepatikas, ko Tas Kungs bija izjutis pret jums, tā ka Viņš bija gatavs jūs iznīcināt. Bet Kungs mani arī toreiz uzklausīja.

Izraēlas armija

Tiesnešu 20:26

Tad visa Israēla tauta, viss karaspēks, devās augšup un nāca uz Bēteli un raudāja. Viņi tur sēdēja Tā Kunga priekšā un gavēja tajā dienā līdz vakaram, un upurēja Tā Kunga priekšā dedzināmos un miera upurus.

1 Samuēla 31:11-13

Bet, kad Jabešas-gileadas iedzīvotāji dzirdēja, ko filistieši bija darījuši Saulam, visi varonīgie vīri piecēlās un visu nakti gāja un paņēma Saula un viņa dēlu līķus no Bet-šanas mūra, atnāca uz Jabešu un tur tos sadedzināja. Un viņi paņēma viņu kaulus un apglabāja tos zem tamariska koka Jabešā un gavēja septiņas dienas.

Ķēniņš Dāvids

2 Samuēla 12:16

Tad Dāvids lūdza Dievu par bērnu. Un Dāvids gavēja, iegāja iekšā un visu nakti gulēja uz zemes.

Psalmi 69:9-10

Jo dedzība par Tavu namu mani ir sagrābusi, un mani ir piemeklējuši pārmetumi no tiem, kas Tev pārmet, kad es raudāju un pazemoju savu dvēseli ar gavēni, tas kļuva par manu pārmetumu.

Elijah

1 Ķēniņu 19:8

Un viņš piecēlās, ēda un dzēra, un, stiprināts ar šo ēdienu, gāja četrdesmit dienas un četrdesmit naktis uz Horebu, Dieva kalnu.

Ķēniņš Ahabs

1 Ķēniņu 21:25-29

(Nekad nebija tāda kā Ahabam, kas, savas sievas Jezabelas mudināts, pārdeva sevi, lai darītu ļaunu Tā Kunga acīs. Viņš rīkojās visļaunākajā veidā, dodoties pēc elkiem, līdzīgi amoriešiem, kurus Tas Kungs izdzina Israēla priekšā.) Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, viņš saplēsa savas drēbes, uzvilka maisus un gavēja. Viņš gulēja maisos un klusēdams gāja apkārt. Tad Tā Kunga vārds nāca pie Elijas, kas bijaTišbīts sacīja: "Vai tu esi pamanījis, kā Ahabs ir pazemojies manis priekšā? Tā kā viņš ir pazemojies, es nesagādāšu šo postu viņa dienā, bet es to sagādāšu viņa namam viņa dēla dienās."

Jeruzalemes iedzīvotāji

Jeremijas 31:9

Jūdas ķēniņa Jošijas dēla Joakima piektajā gadā, devītajā mēnesī, visa tauta Jeruzalemē un visi ļaudis, kas bija ieradušies no Jūdas pilsētām uz Jeruzalemi, pasludināja gavēni Tā Kunga priekšā.

Ezra

Ezra 8:21

Tad es izsludināju gavēni tur, pie Ahavas upes, lai mēs pazemotos sava Dieva priekšā un meklētu pie Viņa drošu ceļu sev, saviem bērniem un visai savai mantai.

Ezras 10:6

Tad Ezra atkāpās no Dieva nama priekšā un aizgāja uz Eljašiva dēla Johanana istabu, kur viņš pavadīja nakti, neēdot ne maizi, ne dzerot ūdeni, jo viņš sēroja par trimdinieku neticību.

Nehemija

Nehemija 1:4

Tiklīdz es dzirdēju šos vārdus, es apsēdos, raudāju un skumoju vairākas dienas, un es turpināju gavēt un lūgt debesu Dieva priekšā.

Esther

Esteres 4:15-16

Tad Estera pavēlēja viņiem atbildēt Mordekajam: "Ejiet, sapulcējiet visus jūdus, kas atrodami Sūzā, un turiet gavēni manā labā, trīs dienas neēdiet un nedzeriet, ne dienu, ne nakti. Arī es un manas jaunavas gavēni gavēsim tāpat kā jūs. Tad es iesim pie ķēniņa, lai gan tas ir pret likumu, un, ja es gribu iet bojā, tad es gribu iet bojā."

Ķēniņš Darijs

Daniēla 6:16-18

Tad ķēniņš pavēlēja, un Daniēlu atveda un iemeta lauvu bedrē. Ķēniņš sacīja Daniēlam: "Lai tavs Dievs, kam tu nemitīgi kalpo, tevi izglābj!" Tad atnesa akmeni un uzlika uz bedres mutes, un ķēniņš to apzīmogoja ar savu un savu kungu zīmogu, lai attiecībā uz Daniēlu nekas netiktu mainīts. Tad ķēniņš devās uz savu pili un pavadījanakts gavēnis; nekādas izklaides viņam netika piedāvātas, un miegs no viņa aizbēga.

Daniēla 10:2-3

Tajās dienās es, Daniēls, trīs nedēļas sēroju. Visas trīs nedēļas es neēdu nekādus gardumus, ne ēdiens, ne vīns neienāca manā mutē, un es nemazgāju sevi.

Anna, praviete

Lūkas 2:36-37

Un bija kāda praviete Anna, Fanuela meita, no Ašera cilts. Viņa bija jau gados, nodzīvojusi ar vīru septiņus gadus, kopš jaunavības, un pēc tam kā atraitne līdz astoņdesmit četriem gadiem. Viņa neatkāpās no tempļa, pielūdza ar gavēni un lūgšanu dienu un nakti.

Jēzus

Mateja 4:1-2

Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī, lai velns viņu kārdinātu. Un pēc četrdesmit dienu un četrdesmit nakšu gavēņa Viņš bija izsalcis.

Apustulis Pāvils (Sauls)

Apustuļu darbi 9:4-9

Un, nokritis uz zemes, viņš dzirdēja balsi, kas viņam sacīja: "Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?" Un viņš sacīja: "Kas tu esi, Kungs?" Un Viņš sacīja: "Es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Bet celies un ieej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara." Vīri, kas ceļoja kopā ar viņu, stāvēja bez vārdiem, dzirdēdami balsi, bet nevienu neredzēdami. Sauls cēlās no zemes, un, lai gan viņa acisUn, kad tie viņu aiz rokas veda un aizveda uz Damasku, viņš trīs dienas neredzēja un ne ēda, ne dzēra. Un trīs dienas viņš bija bez redzes un ne ēda, ne dzēra.

Apustuļu darbi 14:23

Pāvils un Barnaba iecēla viņiem vecākos katrā draudzē un ar lūgšanām un gavēni uzticēja tos Kungam, uz kuru viņi bija paļāvušies.

Baznīca Antiohijā

Apustuļu darbi 13:2-3

Kamēr viņi pielūdza Kungu un gavēja, Svētais Gars sacīja: "Atvēliet man Barnabu un Saulu darbam, kam Es viņus esmu aicinājis." Tad pēc gavēņa un lūgšanas viņi uzlika uz viņiem rokas un sūtīja viņus.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.