35 spēcīgi Bībeles panti par neatlaidību

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Šie Bībeles panti par neatlaidību mums atgādina, lai mēs paļautos uz Dievu, kad saskaramies ar grūtiem apstākļiem. Neatlaidība nozīmē būt neatlaidīgiem, neskatoties uz grūtībām vai kavēšanos, ar ko saskaramies. Bībele māca mums būt neatlaidīgiem ticībā, paļaujoties uz Dievu, ka Viņš piepildīs savus apsolījumus. Kad saskaramies ar grūtībām, mēs varam paļauties, ka Dievs saprot mūsu situāciju un redz mūsu bēdas. Kad mums gribas padoties,veltīt laiku tam, lai atcerētos Dieva uzticību, var stiprināt mūsu apņēmību.

Neatlaidības piemēri Bībelē

Bībelē ir daudz neatlaidības piemēru, kad cilvēki izturēja grūtas situācijas, paļaujoties uz Dievu.

Ēģiptes armija vajāja izraēliešus pa tuksnesi. Iespringuši starp jūru un tuksnesi, izraēlieši nevarēja atrast glābšanās ceļu. Baiļu pārņemti, viņi sauca uz Mozu: "Vai tu izvedi mūs no Ēģiptes, lai mēs mirtu tuksnesī? Vai Ēģiptē mums nebija pietiekami daudz kapu?"

Izraēlieši pārdomāja savas situācijas smagumu, tā vietā, lai atcerētos brīnumaino glābšanu, ko Dievs bija nodrošinājis. Pārdomāšana par negatīvām domām rada izmisumu un izmisumu. Pārdomāšana par Dieva žēlastības pieredzi rada cerību nākotnei.

Mozus atgādināja tautai, lai tā paļaujas uz Dievu: "Nebīstieties. Stāviet stingri, un jūs redzēsiet, ka Tas Kungs jums šodien nesīs atbrīvošanu. Ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs vairs nekad neredzēsiet. Tas Kungs cīnīsies par jums, jums tikai jāpaliek mierīgiem." (2. Mozus 14:13-14).

Dievs brīnumainā veidā atbrīvoja izraēliešus no ienaidniekiem, atdalot jūru un ļaujot izraēliešiem izglābties neskartiem. Dieva uzticība, kas atbrīvoja izraēliešus no viņu apspiedējiem, kļuva par ticības stūrakmeni nākamajām paaudzēm.

Psalmisti bieži atgādināja par Dieva uzticību, lai atgādinātu saviem klausītājiem, ka, uzticoties Dievam, ir jāiztur grūtības: "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedu no Ēģiptes zemes. Atver plaši savu muti, un es to piepildīšu... Ak, lai mana tauta klausītu man, lai Izraēla staigātu pa maniem ceļiem! Es drīz vien pakļautu viņu ienaidniekus un vērstu savu roku pret viņu ienaidniekiem!"(Psalmi 81:10, 13-14).

Mēs varam uzticēties Tam Kungam, ka Viņš cīnīsies mūsu cīņās. Kad mēs jūtam, ka padodamies vilšanās brīžiem, mums jāatceras Dieva uzticība. Viņš palīdzēs mums izturēt. Mūsu uzdevums ir gaidīt ticībā, paļaujoties uz Dievu, ka Viņš mūs atbrīvos.

Šadrahs, Mešahs un Abednigo tika vajāti par savu ticību Dievam. Kad viņi atteicās pielūgt babiloniešu elku, ķēniņš Nebukadnecars draudēja viņus iemest degošā krāsnī.

Viņi paļāvās uz Dievu, ka Dievs viņus izglābs, sacīdami: "Dievs, kam mēs kalpojam, var mūs no tā izglābt, un Viņš mūs izglābs no Tavas Majestātes rokas. Bet, pat ja tas nenotiks, mēs gribam, Tava Majestāte, lai Tu zini, ka mēs nekalposim Taviem dieviem un nepielūgsim zelta tēlu, ko Tu esi uzstādījis" (Dan.3:17-18).

Šie trīs vīri neatlaidīgi palika ticībā. Viņi atcerējās Dieva uzticību. Viņi uzticējās Dievam, ka Viņš viņus izglābs no apspiedēja. Pat ja Dievs viņus neizglābs, viņi bija gatavi mirt par savu ticību. Tā vietā, lai piekāptos savai ticībai, viņi uzticējās Dievam, ka Viņš viņus izglābs.

Mūsu domu atjaunošana, pārdomājot Dieva apsolījumus, nemainīs mūsu apstākļus, bet tā mainīs mūsu attieksmi. Atceroties Dieva uzticību, mēs iegūsim spēku un drosmi, kas mums ir nepieciešama, lai izturētu grūtības, ar kurām saskaramies dzīvē.

Pārdomājiet šādus Bībeles pantus par neatlaidību, lai vairotu savu ticību Jēzum Kristum. Viņš palīdzēs jums pārbaudījumu laikā. Viņš palīdzēs jums pārvarēt vilšanos, bēdas un šaubas. Viņš palīdzēs jums palikt uzticīgiem, neskatoties uz apstākļiem, ar kuriem saskaraties.

Skatīt arī: Esi stiprs un drosmīgs - Bībeles lappuses

Ījaba neatlaidība

Svētie Raksti raksturo Ījabu kā "nevainojamu un taisnu, viņš dievbijās Dieva un izvairījās no ļaunā" (Ījaba 1:1). Sātans pārbauda Ījaba uzticību, nogalinot viņa lopus, viņa ģimeni un sāpinot Ījabu ar sāpīgu ādas slimību.

Ījabs meklē Pestītāju, kas viņu izglābs no ciešanām: "Es zinu, ka mans Pestītājs ir dzīvs un ka Viņš galu galā stāvēs virs zemes." (Ījaba 19:25) Viņa ticība pareģo Jēzus Kristus atnākšanu, kas mūs glābj no grēka un nāves un nodrošinās mums augšāmceltus ķermeņus, kad mēs ieiesim mūžīgajā godībā.

Ījaba draugi viņam saka, lai nožēlo grēkus, kas viņam ir sagādājuši ciešanas no Dieva, bet Ījabs saglabā savu nevainību. Viņa ciešanas liek viņam apšaubīt Dievu un nolādēt dienu, kad viņš ir piedzimis.

Ījaba lasīšana palīdz normalizēt emocijas, ko mēs izjūtam, pārciešot grūtības. Ir grūti paļauties uz Dieva providenci, kad mūsu dzīve ap mums sabrūk.

Bet šis Bībeles pants no Ījaba grāmatas sniedz iedrošinājumu, kad mēs ciešam no grūtībām un ciešanām: "Es zinu, ka Tu visu vari; neviens Tavs nodoms nevar tikt izjaukts" (Ījaba 42:2).

Galu galā Ījabs pieņem Dieva providenci. Mēs varam paļauties uz Dieva uzticību un pakļauties Dieva gribai pat tad, kad ir grūti, zinot, ka "Dievs darbojas to labā, kas Viņu mīl un kas ir aicināti pēc Viņa nodoma" (Rom.8:28).

Kristus neatlaidība

Ir vēl vairāki iedrošinoši Bībeles panti no Dieva vārda, kas palīdz mums izturēt pārbaudījumu brīžus. Tāpat kā Ījabs, arī mūsu Kungs Jēzus Kristus pakļāvās Dieva providencei, kad saskārās ar vajāšanām.

Naktī pirms krustā sišanas Jēzus kopā ar mācekļiem lūdzās Ģetzemenes dārzā.

"Jēzus lūdza: "Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, bet lai notiek nevis Mana, bet Tava griba!" Un Viņam parādījās eņģelis no debesīm un stiprināja Viņu. Un, būdams ciešanās, Viņš vēl dedzīgāk lūdza, un Viņa sviedri kā asins pilieni krita uz zemes" (Lk.ev.22:42-44).

Lūgšana palīdz mums saskaņot mūsu gribu ar Dieva gribu. Jēzus mācīja saviem mācekļiem arī šādi lūgt, sakot: "Lai nāk Tava valstība, lai notiek Tava griba, kā debesīs, tā arī virs zemes!" (Lk.11:2-3). Kad mēs nododam savu sirdi Dievam, Svētais Gars mūs mierina mūsu bēdās, liecinot par Dieva žēlastību, kas darbojas mūsos.

Kad jūtamies nomākti, Bībele māca mums skatīties uz Jēzu Kristu kā uz izturības piemēru: "Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, nolieciet arī mēs visu smagumu un grēku, kas tik cieši pieķeras, un ar izturību skrienam mums paredzēto skrējienu, raugoties uz Jēzu, mūsu ticības pamatlicēju un pilnveidotāju, kas par prieku, kas Viņam bija nolikts.izcietis krustu, kaunu nicinādams, un sēž pie Dieva troņa labās rokas" (Ebr.12:1-2).

Ko Bībele saka par neatlaidību?

Turpmākie Bībeles panti par neatlaidību māca mūs saskaņot savas domas un nodomus ar Dieva gribu. Bībele māca mums pretoties kārdinājumiem, kas draud sagraut mūsu ticību. Mēs tiekam iedrošināti būt neatlaidīgiem, lai sasniegtu mērķi - dalību Dieva glābšanā.

Kristietis ir neatlaidīgs ticībā, lai saņemtu Dieva apsolīto slavu (Rom.8:18-21). Tie, kas ir neatlaidīgi, saņems augšāmceltu miesu un mūžīgi dzīvos jaunās debesīs un jaunajā zemē kopā ar Dievu un Viņa triumfējošo draudzi.

Bībele māca baznīcai būt neatlaidīgai ticībā, kamēr Jēzus darbojas, lai uzvarētu tos, kas pretojas Dieva valdīšanai (1. Korintiešiem 15:20-28). Kad Jēzus pabeigs savu darbu, Viņš nodos Valstību savam Tēvam, lai Dievs būtu viss visā.

Jaunajās debesīs un jaunajā zemē Dievs Tēvs un Jēzus, Viņa Dēls, valdīs Dieva ļaužu klātbūtnē (Atkl.gr.21:3). Grēks un nāve būs uzvarēti. Ciešanām būs pienācis gals (Atkl.gr.21:4). Dievs pilnībā nodibinās Savu godību uz zemes uz visu mūžību.

Kristiešu neatlaidības mērķis ir dalība Dieva godībā Viņa Valstības pilnīgajā piepildījumā. Augšāmcelšanās dienā uzticīgie kristieši saņems augšāmceltu miesu, neaizskaramu pret bojāšanos, un valdīs kopā ar Dievu kā priesteri-kungi (Atkl.1:6; 20:6), piepildot Dieva gribu, lai cilvēcei būtu vara pār zemi (1.Moz.1:28).

Dieva valstībā valdīs Viņa pilnīgas mīlestības ētika (1.Jņ.ev.4:8; 1.Kor.13:13).

Līdz tam brīdim Bībele māca Jēzus sekotājus būt neatlaidīgiem ticībā, izturēt pārbaudījumus un kārdinājumus, pretoties ļaunumam, lūgt un darīt labus darbus, pateicoties Dieva sniegtajai žēlastībai.

Dievs atalgos par neatlaidību

2.Laiku 15:7

Bet jūs esiet drosmīgi! Neļaujiet jūsu rokām būt vājām, jo jūsu darbs tiks atalgots.

1.Tim.6:12

Cīnieties ticības labajā cīņā. Satveriet mūžīgo dzīvību, uz kuru esat aicināti un kuru jūs apliecinājāt daudzu liecinieku klātbūtnē.

2.Tim.2:12

Ja mēs panesīsim, tad arī mēs valdīsim kopā ar Viņu; ja mēs Viņu noliegsim, tad arī Viņš mūs noliegs.

Ebrejiem 10:36

Jo jums ir vajadzīga izturība, lai tad, kad būsiet izpildījuši Dieva gribu, jūs varētu saņemt apsolīto.

Atklāsmes gr.3:10-11

Tā kā jūs esat turējuši Manu vārdu par pacietīgu izturību, Es jūs pasargāšu no pārbaudījuma stundas, kas nāk pār visu pasauli, lai pārbaudītu tos, kas dzīvo uz zemes. Es drīz nāku. Turiet stingri to, kas jums pieder, lai neviens nevarētu sagrābt jūsu vainagu.

Bībeles panti ticības stiprināšanai

1.Laiku 16:11

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, meklējiet Viņa klātbūtni pastāvīgi!

1.Korintiešiem 9:24

Vai jūs nezināt, ka skrējienā skrien visi skrējēji, bet balvu saņem tikai viens? Tāpēc skrieniet, lai jūs to iegūtu.

Filipiešiem 3:13-14

Brāļi, es nedomāju, ka esmu to padarījis par savu īpašumu, bet vienu es daru: aizmirstot, kas ir aiz muguras, un tiecoties uz priekšu, kas ir priekšā, es tiecos uz mērķi, lai iegūtu balvu par Dieva aicinājumu augšup Kristū Jēzū.

Ebrejiem 12:1-2

Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, arī mēs nolieciet malā visus smagumus un grēkus, kas tik cieši pieķeras, un, lūkojoties uz Jēzu, ar izturību skrieniet mums nolikto skrējienu.

Atcerieties Dieva žēlastību

Psalms 107:9

Jo Viņš apmierina ilgas alkstošo dvēseli, un izsalkušo dvēseli Viņš piepilda ar labām lietām.

Psalms 138:8

Tas Kungs piepildīs savu nodomu attiecībā uz mani; Tava nelokāmā mīlestība, Kungs, ir mūžīga. Neaizmirsti savu roku darbu.

Raudu 3:22-24

Tā Kunga nemainīgā mīlestība nekad nebeidzas, Viņa žēlastība nekad nebeidzas, tā ir jauna katru rītu, liela ir Tava uzticība." "Tas Kungs ir mana daļa," saka mana dvēsele, "tādēļ es ceru uz Viņu." Un Viņš ir mana daļa.

Jāņa 6:37

Visi, ko Tēvs man dod, nāks pie manis, un, kas nāk pie manis, to es nekad neizstumšu.

Filipiešiem 1:6

Un es esmu pārliecināts, ka Tas, kas jūsos iesācis labu darbu, to pabeigs Jēzus Kristus dienā.

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

Kolosiešiem 1:11-12

Lai jūs tiekat stiprināti ar visu spēku, saskaņā ar Viņa godības varenību, visai izturībai un pacietībai ar prieku, pateicībā Tēvam, kas jūs darījis spējīgus piedalīties svēto mantojumā gaismā.

2 Tesaloniķiešiem 3:5

Lai Kungs jūsu sirdis vērš uz Dieva mīlestību un Kristus nelokāmību.

2. Timotejam 4:18

Tas Kungs mani izglābs no katra ļauna darījuma un droši ievedīs savā debesu valstībā. Viņam lai ir slava mūžīgi mūžos. Amen.

Ebrejiem 10:23

Turēsimies pie savas cerības apliecinājuma bez svārstībām, jo Viņš, kas apsolījis, ir uzticīgs.

Kā pastāvēt ticībā

Psalmi 27:14

Gaidiet To Kungu, esiet stipri un lai jūsu sirds ir drosmīga, gaidiet To Kungu!

Psalms 86:11

Kungs, iemāci mani savā ceļā, lai es staigāju Tavā patiesībā, lai mana sirds bītos no Tava vārda.

Psalmi 119:11

Es esmu saglabājis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

Jāņa evaņģēlijs 8:32

Ja jūs paliksiet manā Vārdā, tad jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus.

Romiešiem 12:12

Priecājieties cerībā, esiet pacietīgi bēdās, esiet pastāvīgi lūgšanā.

1. Korintiešiem 13:7

Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes un visu panes.

1.Pēt.5:7-8

Visas savas raizes uz Viņu lieciet, jo Viņš rūpējas par jums. Esiet apdomīgi, esiet modri. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā rēcošs lauva un meklē, ko apēst.

Bībeles panti par izturību

1.Korintiešiem 15:58

Tādēļ, mani mīļie brāļi, esiet nelokāmi, nelokāmi, vienmēr pilni Kunga darba, zinādami, ka Kungā jūsu darbs nav veltīgs.

Vēstulē galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

Efeziešiem 6:18

Visu laiku lūdzieties Garā, ar visām lūgšanām un aizlūgšanām. Lai to panāktu, esiet modri ar visu neatlaidību, aizlūgdami par visiem svētajiem.

Skatīt arī: 12 svarīgākie Bībeles panti par tīru sirdi

Kā pārvarēt grūtības

Mt.ev.10:22

Un jūs visi jūs ienīstu mana vārda dēļ. Bet tas, kas iztur līdz galam, tiks izglābts.

Apustuļu darbi 14:22

Stiprinot mācekļu dvēseles, iedrošinot viņus palikt ticībā un sakot, ka caur daudzām ciešanām mums jāiet Dieva valstībā.

Romiešiem 5:3-5

Vēl vairāk - mēs priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, raksturs - cerību, un cerība mūs nekaunina, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Romiešiem 8:37-39

Nē, visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur Viņu, kas mūs mīlējis. Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdnieki, ne tagadējās, ne nākamās lietas, ne varas, ne augstumi, ne dziļumi, ne jebkas cits visā radībā nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Jēkaba 1:2-4

Uzskatiet to par prieku, mani brāļi, kad jūs sastopaties ar dažādiem pārbaudījumiem, jo jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaudījums rada izturību. Un lai izturība pilnībā izpaužas, lai jūs būtu pilnīgi un pilnīgi, kam nekā netrūkst.

Jēkaba 1:12

Svētīgs tas cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumā, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Kristiešu citāti par neatlaidību

"Mēs vienmēr atrodamies kalvē vai uz kalēja; ar pārbaudījumiem Dievs mūs veido augstākām lietām." - - Henrijs Vards Bīčers (Henry Ward Beecher)

"Dievs zina mūsu situāciju; Viņš mūs netiesās tā, it kā mums nebūtu grūtību, kas jāpārvar. Svarīga ir mūsu gribas patiesums un neatlaidība, lai tās pārvarētu." - -. K. S. Lūiss

"Ar neatlaidību gliemezis sasniedza šķirstu." - - Čārlzs Spurgons

"Nekas tā ne paralizē mūsu dzīvi kā attieksme, ka lietas nekad nevar mainīties. Mums ir jāatgādina sev, ka Dievs var mainīt lietas. Perspektīvas nosaka iznākumu. Ja mēs redzam tikai problēmas, mēs būsim uzvarēti; bet, ja problēmās saskatām iespējas, mēs varam gūt uzvaru." -. Warren Wiersby

"Mēs neko nevaram paveikt bez lūgšanas. Visas lietas var paveikt ar neatlaidīgu lūgšanu. Tā pārvar vai novērš visus šķēršļus, pārvar ikvienu pretestības spēku un sasniedz savu mērķi, saskaroties ar nepārvaramiem šķēršļiem." - -. E. M. Bounds

"Neesiet slinki. Skrieniet katru dienu skrējienā ar visiem spēkiem, lai beigās no Dieva saņemtu uzvaras vainagu. Turpiniet skriet arī tad, kad esat krituši. Uzvaras vainagu iegūst tas, kurš nepaliek uz leju, bet vienmēr atkal ceļas, satver ticības karogu un turpina skriet pārliecībā, ka Jēzus ir Uzvarētājs." - - "Neesiet slinki. Bailea Schlink

Lūgšana par neatlaidību

Dievs, Tu esi uzticīgs. Tavs vārds ir patiess un Tavi apsolījumi ir droši. Visā vēsturē Tu esi nodrošinājis savu tautu. Tu esi mans Glābējs, un uz Tevi es paļaujos.

Es atzīstu, ka reizēm cīnos ar izmisumu un izmisumu. Es bieži aizmirstos par Tavu uzticību. Mani novērš pasaules rūpes, un es ļaujos šaubām un kārdinājumiem.

Paldies par žēlastību un laipnību, ko Tu man esi izrādījis visas dzīves laikā. Paldies par spēku, ko Tu sniedz.

Palīdzi man saglabāt savu koncentrēšanos uz Tevi. Palīdzi man atcerēties brīžus, kad Tu mani esi apgādājis. Palīdzi man būt nelokāmam savā ticībā un izturēt grūtības. Es zinu, ka varu uz Tevi paļauties. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.