36 Bībeles panti par Dieva labestību

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

"Tas Kungs ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties, pārpilns mīlestības. Viņš atkāpjas no nelaimes sūtīšanas." - Psalms 103:8

Dievs ir labs, jo Viņš mūs mīl un vēlas mums vislabāko. Viņa labestība izpaužas Viņa rīcībā pret mums. Patiesībā mēs katru dienu redzam Dieva labestības pierādījumus. Mēs to redzam katru rītu uzlēcošajā saulē, lietū, kas krīt no debesīm, un ziedošajos dārzos.

Mums vajadzētu pateikties Dievam par katru labo dāvanu, ko saņemam no Viņa, un lūgt Viņu par to, kas mums nepieciešams. Dievs ir žēlsirdīgs Tēvs, kas dod labās dāvanas saviem bērniem. Šīs dāvanas ietver dziedināšanu, aizsardzību, mieru, prieku, spēku, gudrību un daudzas citas svētības.

Dievs mums ir devis daudz vairāk, nekā mēs esam pelnījuši. Viņš ir sūtījis Jēzu Kristu mirt pie krusta par mūsu grēkiem un Viņš Viņu uzmodināja no mirušajiem. Tas nozīmē, ka mums vairs nav jābaidās no grēka vai nāves. Tā vietā mēs varam dzīvot ar pārliecību, zinot, ka Dievs par mums rūpēsies.

Nākamie Bībeles panti par Dieva labestību mums atgādina, ka mēs kalpojam laipnam un mīlošam Tēvam, kurš ir uzticīgs un rūpējas par saviem bērniem, kad tiem ir vajadzīga palīdzība.

Dievs ir labs

Psalmi 25:8-9

Labs un taisns ir Kungs, tādēļ Viņš māca grēciniekus ceļā. Viņš vada pazemīgos uz to, kas ir pareizs, un māca pazemīgajiem savu ceļu.

Psalms 27:13

Es ticu, ka dzīvajā zemē es ieraudzīšu Tā Kunga labestību!

Psalms 31:19

Ak, cik pārpilna ir Tava labestība, ko Tu esi uzkrāvis tiem, kas Tevi bīstas, un ko Tu esi darījis tiem, kas pie Tevis patveras, cilvēces bērnu priekšā!

Psalmi 34:8

Ak, izbaudi un redzi, ka Kungs ir labs! Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa patvērumu meklē!

Psalms 107:1

Pateicieties Tam Kungam, jo Viņš ir labs, jo Viņa nemainīgā mīlestība ir mūžīga!

Psalms 119:68

Tu esi labs un dari labu; māci man savus likumus.

Psalms 145:17

Kungs ir taisns visos savos ceļos un laipns visos savos darbos.

Nahuma 1:7

Tas Kungs ir labs, cietoksnis bēdu dienā; Viņš pazīst tos, kas pie Viņa patveras.

Kungs ir labs visiem

1. Mozus 50:20

Jūs gribējāt pret mani ļaunu, bet Dievs to gribēja par labu, lai daudzi cilvēki paliktu dzīvi, kā tas ir šodien.

Psalms 84:11

Jo Tas Kungs Dievs ir saule un vairogs, Tas Kungs dāvā labvēlību un godu. Nevienu labu lietu Viņš neattur no tiem, kas staigā taisni.

Psalmi 103:1-5

Svētī Kungu, mana dvēsele, un visu, kas manī, svētī Viņa svēto vārdu! Svētī Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti visus Viņa labumus, kas piedod visu tavu netaisnību, kas dziedina visas tavas slimības, kas atpestī tavu dzīvību no bedres, kas vainago tevi ar nemainīgu mīlestību un žēlastību, kas apmierina tevi ar labu, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērgļa.

Psalmi 145:8-10

Tas Kungs ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un pārpilns nelokāmā mīlestībā. Tas Kungs ir labs pret visiem, un Viņa žēlastība ir pār visu, ko Viņš ir radījis. Visi Tavi darbi Tev, Kungs, pateiksies, un visi Tavi svētie Tevi svētīs!

Raudu 3:25-26

Tas Kungs ir labs tiem, kas Viņu gaida, dvēselei, kas Viņu meklē. Ir labi, ka cilvēks mierīgi gaida Tā Kunga pestīšanu.

Joēla 2:13

Un pāršķiriet savas sirdis, nevis savas drēbes. Atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva, jo Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nelokāmā mīlestībā, un Viņš iežēlojas par postu.

Sofonija 3:17

Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, varens, kas tevi izglābs; Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, Viņš tevi nomierinās ar savu mīlestību, Viņš priecāsies par tevi ar skaļu dziedāšanu.

Mateja 5:44-45

Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu bērni savam Tēvam, kas ir debesīs, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauno un labo un sūta lietusgāzi uz taisno un netaisno.

Jāņa ev. 3:16-17

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nav sūtījis savu Dēlu pasaulē, lai pasaule tiktu nosodīta, bet lai pasaule caur Viņu tiktu pestīta.

Romiešiem 2:4

Vai arī jūs paļaujaties uz Viņa laipnības, pacietības un pacietības bagātību, nezinot, ka Dieva laipnība ir domāta tam, lai jūs vestu uz grēku nožēlu?

Skatīt arī: Lielā apmaiņa: izpratne par mūsu taisnību 2. vēstulē korintiešiem 5:21

Romiešiem 5:8

Bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums.

Skatīt arī: 40 Bībeles panti par eņģeļiem

Romiešiem 8:28

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tiem, kas aicināti saskaņā ar Viņa nodomu.

Jēkaba 1:17

Katra laba dāvana un katra pilnīga dāvana ir no augšienes, kas nāk no gaismu Tēva, pie kura nav izmaiņu vai ēnu pārmaiņu dēļ.

Dievs dod labas dāvanas kā atbildi uz lūgšanu

2. Mozus 33:18-19

Mozus sacīja: "Lūdzu, parādi man savu godību!" Un Viņš sacīja: "Es darīšu, ka visas savas labestības iet tavā priekšā, un pasludināšu tavā priekšā savu vārdu "Kungs." Un Es būšu žēlīgs, kam būšu žēlīgs, un izrādīšu žēlastību, kam izrādīšu žēlastību."

5. Mozus 26:7-9

Tad mēs saucām pie Tā Kunga, mūsu tēvu Dieva, un Tas Kungs sadzirdēja mūsu balsi un redzēja mūsu bēdas, mūsu darbu un mūsu apspiestību. Un Tas Kungs mūs izveda no Ēģiptes ar varenu roku un izstieptu roku, ar lieliem šausmu darbiem, ar zīmēm un brīnumiem. Un Viņš mūs ieveda šinī vietā un deva mums šo zemi, zemi, kas tek ar pienu un medu.

4. Mozus 23:19

Dievs nav cilvēks, lai melotu, vai cilvēka dēls, lai mainītu savas domas. Vai Viņš ir teicis, un vai Viņš to nedarīs? Vai Viņš ir runājis, un vai Viņš to neizpildīs?

Jeremijas 29:11-12

Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums, saka Tas Kungs, plānus par labu, nevis par ļaunu, lai jums dotu nākotni un cerību. Tad jūs Mani piesauksiet un nāksiet pie Manis un lūgsieties, un Es jūs uzklausīšu.

Psalmi 25:6-7

Atceries, Kungs, savu žēlastību un savu nelokāmo mīlestību, jo tās ir bijušas no seniem laikiem.

Neaizmirsti manas jaunības grēkus un manus pārkāpumus, bet atceries mani, Kungs, savas labestības dēļ, pēc savas nemainīgās mīlestības!

Lūkas 11:13

Ja tad jūs, kas esat ļauni, protat dot labās dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk debesu Tēvs dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz!

Dieva labās dāvanas

1. Mozus 1:30

Un Dievs redzēja visu, ko Viņš bija radījis, un redzi, tas bija ļoti labi.

Jesajas 53:4-5

Viņš, protams, nesa mūsu bēdas un nesa mūsu bēdas, bet mēs Viņu uzskatījām par Dieva skartu, Dieva sistu un nomocītu. Bet Viņš tika ievainots par mūsu pārkāpumiem, Viņš tika satriekts par mūsu netaisnībām, uz Viņa bija sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Ecēhiēla 34:25-27

Es noslēgšu ar viņiem miera derību un izdzīšu savvaļas zvērus no zemes, lai viņi droši dzīvotu tuksnesī un gulētu mežā. Un Es padarīšu tos un visas vietas ap manu kalnu par svētību, un Es sūtīšu lietusgāzes to laikā; tās būs svētības lietusgāzes. Un lauka koki dos savus augļus, un zeme dos savu augļus,Un tie būs drošībā savā zemē, un viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs, kad salauzšu viņu jūga stiegras un izglābšu viņus no to rokām, kas viņus paverdzinājuši.

Psalmi 65:9-10

Tu apciemo zemi un apūdeņo to, Tu to ļoti bagātini, Dieva upe ir pilna ar ūdeni, Tu apgādā to labību, jo tā Tu to esi sagatavojis. Tu bagātīgi apūdeņo tās rievas, nostādini tās grēdas, mīkstini tās ar lietusgāzēm un svētī tās augšanu.

Psalmi 77:11-14

Es atcerēšos Tā Kunga darbus, jā, es atcerēšos Tavus senos brīnumus. Es pārdomāšu visus Tavus darbus un pārdomāšu Tavus varenos darbus. Tavs ceļš, ak, Dievs, ir svēts. Kurš dievs ir tik liels kā mūsu Dievs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus; Tu esi darījis zināmu savu varenību tautās.

Psalmi 103:1-5

Slavē Kungu, mana dvēsele, visa mana iekšējā būtība slavē Viņa svēto vārdu. Slavē Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti visus Viņa labumus - kurš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas slimības, kurš atpestī tavu dzīvību no bedres un vainago tevi ar mīlestību un žēlsirdību, kurš apmierina tavas vēlmes ar labumiem, lai tava jaunība atjaunotos kā ērgļa.

Lūkas 12:29-32

Un nemeklējiet, ko jums ēst un ko jums dzert, un neuztraucieties. Jo visas pasaules tautas meklē šīs lietas, un jūsu Tēvs zina, ka jums tās vajadzīgas. Tā vietā meklējiet Viņa valstību, un šīs lietas jums tiks pievienotas." "Nebīsties, mazais ganāmpulks, jo jūsu Tēvam labpatika dot jums valstību."

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.

Efeziešiem 2:8-9

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties.

Filipiešiem 4:19-20

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas bagātības godībā Kristū Jēzū. Mūsu Dievam un Tēvam lai ir slava mūžīgi mūžos. Āmen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.