36 spēcīgi Bībeles panti par spēku

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Mēs visi saskaramies ar izaicinājumiem un grūtībām, kas var pārbaudīt mūsu spēku un izturību. Tas ir dabiski, ka reizēm jūtamies pārņemti un nedroši par sevi, bet labā ziņa ir tā, ka mums ir spēka avots, kas ir nesatricināms un nelokāms - mūsu ticība Dievam.

Visā Bībelē ir neskaitāmas vietas, kas atgādina mums par Dieva spēku un spēku un par to, kā mēs varam to izmantot, lai rastu drosmi un izturību, kas mums nepieciešama, lai stātos pretī visam, kas mūs sagaida. Šeit ir tikai daži no daudzajiem Bībeles pantiem par spēku, kas var palīdzēt mums izmantot Dieva spēku savā dzīvē:

Psalms 46:1 - "Dievs ir mūsu patvērums un spēks, mūžīga palīdzība bēdās."

Jesajas 40:29 - "Viņš dod spēku nogurušajiem un palielina spēku vājajiem."

Efeziešiem 6:10 - "Visbeidzot, esiet stipri Kungā un Viņa varenajā spēkā."

Šie panti mums atgādina, ka neatkarīgi no tā, cik vāji mēs jūtamies, Dievs vienmēr ir kopā ar mums, sniedzot mums spēku un atbalstu, kas nepieciešams, lai izturētu un pārvarētu jebkuru šķērsli. Kad mēs vēršamies pie Viņa un paļaujamies uz Viņa spēku, mēs varam rast drosmi un apņēmību, lai stātos pretī izaicinājumiem, kas nāk mūsu ceļā. Tāpēc turēsimies pie savas ticības un paļausimies uz Dieva spēku, zinot, ka ar Dievu viss ir iespējams.iespējams.

2. Mozus 15:2

Tas Kungs ir mans spēks un dziesma, un Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu, Viņš ir mans Dievs, un es Viņu slavēšu, mana tēva Dievs, un es Viņu cildināšu.

5. Mozus 31:6

Esiet stipri un drosmīgi, nebīstieties un nebaidieties no tiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, Viņš ir Tas, kas iet ar jums. Viņš jūs neatstās un jūs nepametīs.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

1 Samuēla 2:4

Vareno vīru loki ir salauzti, Un tie, kas paklupuši, ir apjozti ar spēku.

2 Samuēla 22:33

Dievs ir mans spēks un vara, Un Viņš dara manu ceļu perfektu.

1.Laiku 16:11

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, Meklējiet Viņa vaigu mūžīgi!

2.Laiku 14:11

Un Asa sauca uz To Kungu, savu Dievu, un sacīja: "Kungs, Tev nekas nav palīdzēt, vai nu ar daudziem, vai ar tiem, kam nav spēka; palīdzi mums, Kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi un Tavā vārdā ejam pret šo ļaužu pulku. Kungs, Tu esi mūsu Dievs, neļauj, lai cilvēks uzvarētu Tevi!"

Nehemija 8:10

Neskumstiet, jo Tā Kunga prieks ir jūsu spēks.

Psalms 18:32

Tas ir Dievs, kas apbruņo mani ar spēku, Un dara manu ceļu perfektu.

Psalmi 28:7

Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs; Mana sirds paļāvās uz Viņu, un man ir palīdzība; Tāpēc mana sirds ļoti priecājas, Un ar savu dziesmu es Viņu slavēšu.

Psalms 46:1

Dievs ir mūsu patvērums un spēks, ļoti klātesošs palīgs bēdās.

Psalms 73:26

Mana miesa un mana sirds cieš neveiksmi, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

Psalms 84:5

Svētīgs tas cilvēks, kura spēks ir Tevī, kura sirds ir pievērsta svētceļojumam.

Psalms 91:2

Es sacīšu par To Kungu: "Viņš ir mans patvērums un mans cietoksnis, uz Viņu es paļaušos, mans Dievs."

Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida uz To Kungu, atjaunos savus spēkus; Tie celsies spārnos kā ērgļi, Tie skries un nenogurst, Tie staigās un nenogurst.

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par pieticību

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprināšu, jā, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar Savu taisno labo roku.

Jesajas 45:24

Dievs noteikti ir mana pestīšana, es paļaušos un nebaidīšos, jo Tas Kungs Dievs ir mans spēks un mana dziesma, Viņš arī ir kļuvis par manu pestīšanu.

Jeremijas 17:7

Svētīgs tas cilvēks, kas paļaujas uz To Kungu, Un kura cerība ir Tas Kungs.

Mateja 11:28-30

Nāciet pie Manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un Es jūs atpūtināšu. Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsiet atpūtu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir viegls, un Mana nasta ir viegla.

Marka 12:30

Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka.

Jāņa 15:5

Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt.

Apustuļu darbi 20:35

Visās lietās es jums esmu parādījis, ka, cītīgi strādājot, mums ir jāpalīdz vājajiem un jāatceras Kunga Jēzus vārdi, kā Viņš pats teica: "Svētīgāk ir dot, nekā saņemt."

Romiešiem 8:37

Nē, visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur Viņu, kas mūs mīlējis.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

2. Korintiešiem 12:9

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl jo labprātāk lepojos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani.

Efeziešiem 6:10

Visbeidzot, mani brāļi, esiet stipri Kungā un Viņa varenības spēkā.

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

Kolosiešiem 1:11

Lai jūs tiekat stiprināti ar visu spēku pēc Viņa godības varenības, lai jums būtu visa izturība un pacietība ar prieku.

2 Tesaloniķiešiem 3:3

Bet Kungs ir uzticīgs. Viņš jūs stiprinās un pasargās no ļaunā.

Ebrejiem 4:16

Tad ar paļāvību tuvosimies žēlastības tronim, lai saņemtu žēlastību un atrastu žēlastību, kas palīdzētu mums grūtā brīdī.

Ebrejiem 13:5-6

Lai jūsu uzvedība ir bez mantkārības; esiet apmierināti ar to, kas jums ir. Jo Viņš pats ir teicis: "Es jūs nekad nepametīšu un neatstāšu." Tā mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos. Ko man var darīt cilvēks?" Un Viņš pats ir teicis: "Es nekad jūs neatstāšu un nepametīšu." Tātad mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos.

1.Pēt.5:10

Un pēc tam, kad jūs būsiet nedaudz cietuši, visas žēlastības Dievs, kas jūs ir aicinājis uz savu mūžīgo godību Kristū, pats jūs atjaunos, apstiprinās, stiprinās un nostiprinās.

2.Pēt.1:3

Viņa dievišķais spēks mums ir devis visu, kas attiecas uz dzīvību un dievbijību, caur atziņu par To, kas mūs aicinājis Savā godībā un izcilībā.

1 Jāņa 4:4

Bērniņi, jūs esat no Dieva un esat tos uzvarējuši, jo Tas, kas ir jūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē.

Atklāsmes gr.3:8

Es zinu tavus darbus. Redzi, Es esmu tev priekšā atvērtas durvis, kuras neviens nevar aizvērt. Es zinu, ka tev ir maz spēka, un tomēr tu esi turējis Manu vārdu un neesi noliedzis Manu vārdu.

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un vairs nebūs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējais ir pagājis.

Lūgšanas par spēku

Kungs, mans spēks un mans patvērums,

Skatīt arī: 21 pants no Bībeles par drosmi, kas stiprina tavu ticību

Šajā brīdī es nāku Tavā priekšā, atzīstot, ka man ir nepieciešams Tavs dievišķais spēks. Izaicinājumi, ar kuriem es sastopos, šķiet nepārvarami, un es atzīstu, ka ar saviem spēkiem es esmu nepietiekams.

Es atceros Tavus vārdus Jesajas grāmatā, kur Tu apsolīji dot spēku nogurušajiem un palielināt spēku vājajiem. Es lūdzu, Kungs, lai Tu iedveini manā garā Savu spēku, dodot man iespēju izturēt pārbaudījumus, kas mani sagaida.

Palīdzi man atbrīvoties no katras nastas, kas mani nomāc, atbrīvoties no grēka un šaubu slazdiem. Kad es pārvarēšu šo grūto laiku, atgādini man par lielo liecinieku mākoni, kas mani uzmundrina, iedvesmo mani izturēt.

Kungs, māci mani nepaļauties uz savu saprašanu, bet no visas sirds paļauties uz Tevi. Lai manā vājumā Tavs spēks kļūst pilnīgs. Es nododu Tev savas bailes, savas raizes un savus ierobežojumus.

Palīdzi man skriet šajā skrējienā ar izturību, ar nelokāmu ticību Taviem apsolījumiem. Pat tad, kad ceļš kļūst stāvs, lai es turpinu virzīties uz priekšu, paļaujoties uz Tavu spēku, kas mani nes.

Pateicos Tev par Tavu uzticību, Kungs. Pateicos, ka Tu nekad mani neatstāj un nepamet. Pat ielejā, pat vētrā Tu esi ar mani. Tavs spēks ir mans mierinājums un mans miers.

Jēzus Vārdā, es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.