37 Bībeles panti par atpūtu

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Dievs mūs radīja darbam. "Tas Kungs Dievs ņēma cilvēku un iecēla viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to strādātu un sargātu." (1. Mozus 2:15) Darbs mums dod jēgu un labsajūtu, taču nav veselīgi strādāt visu laiku. Dažkārt mēs varam kļūt pārņemti ar darbu, kas izraisa pastiprinātu stresu un sasprindzina mūsu attiecības.

Dievs aicina mūs atpūsties no darba. Sabats ir atpūtas diena. Septīto dienu Dievs atvēlēja kā svētu dienu, lai palīdzētu mums ieiet Dieva atpūtā un piedzīvot atjaunošanos. Daži Jēzus laika reliģiskie vadītāji tik ļoti rūpējās par sabata ievērošanu, ka neļāva veikt nekādu darbu, pat dziedināt cietušos. Jēzus izlaboja šo nepareizo izpratni par sabatu.(Mk.ev.3:1-6; Lk.ev.13:10-17; Jņ.ev.9:14), mācot cilvēkiem, ka "sabats ir radīts cilvēkam, nevis cilvēks sabatam" (Mk.ev.2:27).

Sabats ir Dieva žēlastības dāvana, kas palīdz mums pilnvērtīgāk izdzīvot dzīvi, atvēlot laiku pārdomām par Dievu kā mūsu dzīves centru. Dievs ir tas, kas mūs apgādā, Viņš ir tas, kas mūs dziedina un atjauno, Viņš ir tas, kas mūs glābj no mūsu grēkiem un aicina mūs piedalīties Viņa atpūtā, uzticoties mūsu Glābēja Jēzus Kristus pabeigtajam darbam (Ebr.4:9).

Turpmāk lasāmie Bībeles panti par atpūtu aicina mūs atrast atpūtu Dievā un Jēzus pabeigtajā darbā. Kad mēs atpūšamies Dievā, mēs padziļinām savas attiecības ar Viņu. Mēs palielinām savu atkarību no Dieva gan attiecībā uz Viņa materiālo, gan garīgo nodrošinājumu. Gan mūsu darbā, gan atpūtā galvenajam aspektam vajadzētu būt Dieva slavēšanai. Dievs apsola, ka, ja mēs vērsīsimies pie Viņa pēc atpūtas, Viņš atjaunos mūsu dvēseles. Es ceru.ka šie Bībeles panti palīdzēs jums atrast atpūtu Dievā.

Dievs dos jums atpūtu

2. Mozus 33:14

Un Viņš sacīja: "Mana klātbūtne ies ar jums, un Es jums došu atpūtu."

Psalms 4:8

Mierā es gan gulēšu, gan gulēšu, jo Tu vienīgais, Kungs, dod man drošu mājvietu.

Psalmi 23:1-2

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks trūkuma. Viņš mani nogulda zaļās ganībās, Viņš mani vada pie klusiem ūdeņiem.

Psalms 73:26

Mana miesa un mana sirds var ciest neveiksmi, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

Psalmi 127:1-2

Ja Tas Kungs neceļ māju, velti strādā tie, kas to ceļ. Ja Tas Kungs nesargā pilsētu, velti paliek nomodā sargs. Velti ir agri celties un vēlu iet atpūsties, ēdot rūpju darba maizi, jo Viņš dod saviem mīļajiem miegu.

Jesajas 40:28-31

Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdējāt? Vai jūs nedzirdējāt? Tas Kungs ir mūžīgais Dievs, zemes galu Radītājs. Viņš nenomirst un nenogurst, Viņa saprašana ir neizpētāma. Viņš dod spēku vājprātīgajiem, un tam, kam nav spēka, Viņš palielina spēku. Pat jaunieši nomaldīsies un nogurst, un jaunekļi kritīs izsīkuši, bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus, tie.tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Jeremijas 31:25

Jo Es apmierināšu nogurušo dvēseli, un katru izslāpušu dvēseli Es papildināšu.

Mateja 11:28-30

Nāciet pie Manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un Es jūs atpūtināšu. Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsit atpūtu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir viegls, un Mana nasta ir viegla."

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Jāņa 16:33

Es jums to esmu sacījis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

Filipiešiem 4:7

Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Skatīt arī: Bībeles panti par laika galu

1.Pēt.5:7

Uzvelciet visas savas raizes Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Jēzus saka saviem mācekļiem, lai atpūšas

Marka 6:31

Un Viņš tiem sacīja: "Ejiet paši prom uz kādu tuksnesīgu vietu un atpūtieties kādu brīdi." Jo daudzi nāca un gāja, un viņiem nebija laika pat paēst.

Esiet mierīgi Tā Kunga priekšā

Psalms 37:7

Klusējiet Tā Kunga priekšā un pacietīgi gaidiet uz Viņu; neuztraucieties par to, kas savā ceļā gūst panākumus, par cilvēku, kas īsteno ļaunus nodomus!

Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs. Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes!

Psalms 62:1

Vienīgi uz Dievu mana dvēsele gaida klusumā; no Viņa nāk mana pestīšana.

Sabata atpūta

1. Mozus 2:2-3

Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko Viņš bija darījis, un septītajā dienā atpūtās no visiem saviem darbiem, ko Viņš bija darījis. Tā Dievs svētīja septīto dienu un padarīja to svētu, jo tajā Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem, ko Viņš bija darījis radībā.

2. Mozus 20:8-11

Atceries sabata dienu, lai tā būtu svēta. Sešas dienas tev jāstrādā un jādara visi darbi, bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam. Tajā tev nebūs darīt nekādu darbu - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam mājlopam, ne taviem dzīvniekiem, ne arī viesim, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas ir tavos vārtos.un septītajā dienā atpūtās. Tāpēc Kungs svētīja sabata dienu un to darīja svētu.

Skatīt arī: 25 Bībeles panti par zvēra zīmi - Bībeles lappuses

2. Mozus 23:12

Sešas dienas tev būs darīt savu darbu, bet septītajā dienā tev būs atpūsties, lai tavs vērsis un ēzelis atpūstos, un tavas kalpones dēls un ārzemnieks atpūstos.

2. Mozus 34:21

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jāatpūšas. Aršanas laikā un ražas laikā tev jāatpūšas.

3. Mozus 25:4

Bet septītajā gadā zemei būs svinīgs sabats, sabats Tam Kungam. Tev nebūs sēt savu lauku un apgriezt savu vīna dārzu.

5. Mozus 5:12-15

"Ievēro sabata dienu, lai tā būtu svēta, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis. Sešas dienas tev jāstrādā un jādara viss tavs darbs, bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam. Tajā tev nebūs darīt nekādu darbu - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam dēlam, ne tavam vīram, ne tavai kalponei, ne tavam kalpam, ne tavam ēzelim, ne kādam no taviem mājlopiem, ne viesstrādniekam, kas ir pie taviem vārtiem, lai tavaTavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu. Tev jāatceras, ka tu esi bijis vergs Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi no turienes izvedis ar varenu roku un izstieptu roku. Tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis svētīt sabata dienu.

Jesajas 30:15

Jo tā saka Tas Kungs Dievs, Izraēla Svētais: "Atgriešanās un miera jūs tiksiet glābti, klusumā un paļāvībā būs jūsu spēks."

Jesajas 58:13-14

"Ja tu novērsīsi savu kāju no sabata, no sava prieka darīšanas manā svētajā dienā, un sabatu sauksi par prieku un Tā Kunga svēto dienu par godājamu, ja tu to godāsi, neejot pa saviem ceļiem, nemeklējot savu prieku un nerunājot tukši, tad tu priecāsies par To Kungu, un Es tevi darīšu jāt pa zemes virsotnēm, un Es tevi pabaros ar tava tēva Jēkaba mantojumu,jo Tā Kunga mute ir runājusi."

Marka 2:27

Un Viņš tiem sacīja: "Sabats ir radīts cilvēkam, nevis cilvēks sabatam."

Ebrejiem 4:9-11

Tā nu Dieva tautai paliek sabata atpūta, jo, kas ir iegājis Dieva atpūtā, tas ir atpūties arī no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no saviem darbiem. Tādēļ centīsimies ieiet šajā atpūtā, lai neviens nekrīt ar tādu pašu nepaklausību.

Jesajas 48:22

"Nav miera," saka Tas Kungs, "ļaunajiem nav miera."

Atklāsmes gr.14:11

Un viņu mokas dūmi celsies mūžīgi un mūžīgi, un tiem nebūs miera ne dienā, ne naktī, šiem zvēra un tā tēla pielūdzējiem, un visiem, kas saņem tā vārda zīmi.

Atpūta caur ticību un paklausību

Salamana pamācības 1:33

Bet, kas mani klausās, tas dzīvos drošībā un būs mierīgs, bez bailēm no nelaimes.

Salamana pamācības 17:1

Labāk sausa kumosa klusums nekā mielasta pilna māja ar strīdiem.

Salamana pamācības 19:23

Tā Kunga bijība ved uz dzīvību, un, kam tā ir, tas ir apmierināts, un viņam nekas nekaitēs.

Salamans Mācītājs 5:12

Salds ir miegs strādniekam, vai viņš ēd maz vai daudz, bet bagātā pilns vēders neļauj viņam gulēt.

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Jeremijas 6:16

Tā saka Tas Kungs: "Stāviet pie ceļiem un skatieties, un meklējiet senus ceļus, kur ir labs ceļš, un staigājiet pa tiem, un atradīsiet atpūtu savām dvēselēm.""

Ebrejiem 4:1-3

Tādēļ, kamēr vēl spēkā ir apsolījums ieiet Viņa atpūtā, baidīsimies, lai kādam no jums nešķistu, ka viņš to nav sasniedzis. Jo labā vēsts nāca pie mums tāpat kā pie viņiem, bet vēsts, ko viņi dzirdēja, viņiem nenesa labumu, jo viņi nebija ticībā vienoti ar tiem, kas klausījās. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam tajā atpūtā.

Ebrejiem 4:11

Tāpēc centīsimies ieiet šajā atpūtā, lai neviens nekrīt, būdams tikpat nepaklausīgs.

Atklāsmes gr.14:13

Un es dzirdēju balsi no debesīm, kas sacīja: "Uzraksti to: "Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā no šī laika." "Svētīgi," saka Gars, "lai viņi atpūšas no saviem darbiem, jo viņu darbi viņiem seko!" Un es dzirdēju balsi no debesīm, kas sacīja: "Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā no šī laika."

Lūgšana par atpūtu

Debesu Tēvs,

Tu esi sabata Kungs. Tu sešās dienās esi radījis debesis un zemi, un septītajā dienā Tu atpūties. Tu esi darījis sabatu svētu, dienu, kas atvēlēta atpūtai no mana darba, dienu, kas atvēlēta Tavam godam.

Kungs, es atzīstu, ka reizēm mani pārņem darbs. Es kļūstu lepns, aizmirstot, ka Tu esi tas, kas mani uztur. Tu esi radījis sabatu, lai Tavi bērni atrastu atpūtu un atjaunošanos Tevī. Palīdzi man atkāpties no ikdienas burzmas, lai atpūstos Tevī.

Paldies par Tavu žēlastību. Paldies par to, ka Tu mani izglābji no maniem grēkiem, lai es varētu atrast atpūtu Tevī. Paldies par to, ka Tu mani ved uz klusu vietu, pie klusiem ūdeņiem, kur es varu dziļi dzert no Tavas klātbūtnes. Piepildi mani ar savu Garu. Piesaisti mani sev, lai es varētu atrast mieru Tavā klātbūtnē un atpūtu savai dvēselei.

Amen.

Papildu resursi atpūtai

Džons Marks Komers (John Mark Comer) - Bezkaislīga steigas izskaušana

Šie ieteiktie resursi ir nopērkami Amazon. Noklikšķinot uz attēla, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas apjoma no atbilstošiem pirkumiem. Ienākumi, ko nopelnu no Amazon, palīdz uzturēt šo vietni.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.