38 Bībeles panti, kas iedvesmo pārliecībai

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Ir daudzi iemesli, kāpēc cilvēkiem var trūkt pārliecības par sevi. Varbūt bērnībā viņus ņirgāja vai viņi vienmēr ir bijuši kautrīgi. Varbūt viņiem ir bijusi slikta pieredze pagātnē, kas ir lika viņiem vilcināties izmēģināt jaunas lietas. Vai varbūt viņi vienkārši netic sev. Lai kāds būtu iemesls, pārliecības trūkums var būt šķērslis panākumiem dzīvē.

Bībele mums saka, ka mūsu paļāvība nāk no Dieva. Kad mēs paļaujamies uz Viņu, mēs varam pārvarēt savas bailes un šaubas. Mēs varam būt pārliecināti, ka Viņš nekad mūs neatstās un nepametīs.

Dažreiz kļūdas noved pie tā, ka zaudējam ticību sev. Bet saskaņā ar Bībeli kļūdās visi. Mēs visi nesasniedzam Dieva godības standartu mūsu dzīvei (Rom.3:23).

Dievs tik un tā mūs mīl. "Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums." (Rom.5:8) Viņš ir gatavs mums piedot, ja mēs izsūdzam savus grēkus un lūdzam Viņa piedošanu (1.Jņ.1:9). Mūsu pārliecība tiek atjaunota caur attiecībām ar Kristu.

Ar Dieva palīdzību mēs varam pārvarēt grēkus un cīņas, kas mūs kavē. Turpmākie Bībeles panti palīdz mums paļauties uz Dievu, pārvarot bailes un šaubas par sevi.

Bībeles panti, lai rastu paļāvību uz To Kungu

Salamana pamācības 3:26

Jo Tas Kungs būs jūsu paļāvība un pasargās jūsu kāju no aizķeršanās.

2. Korintiešiem 3:5

Mēs paši par sevi neesam pietiekami, lai apgalvotu, ka kaut kas nāk no mums, bet mūsu pietiekamība ir no Dieva.

Psalms 20:7

Daži paļaujas uz ratiem, citi uz zirgiem, bet mēs paļaujamies uz Tā Kunga, sava Dieva, vārdu.

Bībeles panti par uzticības atjaunošanu

1 Jāņa ev. 3:20-21

Jo vienmēr, kad mūsu sirds mūs nosoda, Dievs ir lielāks par mūsu sirdi, un Viņš zina visu. Mīļie, ja mūsu sirds mūs nenosoda, tad mums ir paļāvība Dieva priekšā.

Skatīt arī: Dieva vārdi Bībelē

Jeremijas 17:7-8

Svētīgs tas cilvēks, kas paļaujas uz To Kungu, kura paļāvība ir Kungs. Viņš ir kā koks, kas iestādīts pie ūdens, kas izlaiž savas saknes pie straumes, un nebīstas, kad nāk karstums, jo tā lapas paliek zaļas, un nav nemierīgs sausuma gadā, jo tas nepārstāj nest augļus.

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

Salamana pamācības 28:26

Kas paļaujas uz savu prātu, tas ir muļķis, bet, kas staigā gudrībā, tas tiks izglābts.

1 Jāņa ev. 3:22

Un visu, ko mēs lūdzam, mēs saņemam no Viņa, jo mēs pildām Viņa baušļus un darām, kas Viņam patīk.

Ebrejiem 10:35-36

Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, kam ir liels atalgojums. Jo jums ir vajadzīga izturība, lai, kad būsiet izpildījuši Dieva gribu, jūs varētu saņemt apsolīto.

Psalms 112:7

Viņš nebaidās no sliktām ziņām; viņa sirds ir stingra, paļaujoties uz To Kungu.

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Jesajas 26:3-4

Tu uztur nevainojamā mierā to, kura prāts ir uz Tevi vērsts, jo viņš paļaujas uz Tevi. Uzticieties Tam Kungam mūžīgi, jo Tas Kungs Dievs ir mūžīga klints.

Bībeles panti par baiļu un šaubu pārvarēšanu

Jesajas 41:10

Tāpēc nebīstieties, jo Es esmu ar jums, nebīstieties, jo Es esmu jūsu Dievs. Es jūs stiprināšu un jums palīdzēšu, Es jūs atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Psalms 23:4

Pat ja es eju cauri tumšākajam ielejai, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana - no kā man jābaidās? Kungs ir manas dzīves cietoksnis - no kā man jābaidās?

Psalmi 46:1-3

Dievs ir mūsu patvērums un spēks, ļoti klātesoša palīdzība bēdās. Tādēļ mēs nebaidīsimies, kaut arī zeme padodas, kaut arī kalni tiek pārbīdīti jūras sirdī, kaut arī tās ūdeņi rēko un puto, kaut arī kalni dreb no tās viļņošanās.

Psalmi 56:3-4

Kad es baidos, es uz tevi paļaujos. Dievam, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos, es nebaidīšos. Ko miesa man var darīt?

Ebrejiem 13:6

Tāpēc mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos, ko man var darīt cilvēks?"

1 Jāņa 4:18

Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība izdzēš bailes. Jo bailes ir saistītas ar sodu, un, kas baidās, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Bībeles panti par trauksmes pārvarēšanu

Mateja ev. 6:31-34

Tāpēc nevajag raizēties, sacīdami: "Ko mums ēst?" vai "Ko mums dzert?", vai "Ko mums valkāt?" Jo pagāni meklē visas šīs lietas, un jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums tās visas vajadzīgas. Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un visas šīs lietas jums tiks pievienotas.

Jāņa 14:1

Lai jūsu sirdis nav satrauktas. Ticiet Dievam, ticiet arī man.

Skatīt arī: Pārvarēt bailes - Bībeles lifete

Filipiešiem 4:6-7

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

1.Pēt.5:6-7

Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs noteiktā laikā varētu paaugstināt, un visas savas rūpes uzvelciet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

2. Timotejam 1:6-7

Tādēļ es jums atgādinu, lai jūs iedegtu Dieva dāvanu, kas ir jūsos ar manu roku uzlikšanu, jo Dievs mums ir devis nevis baiļu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.

Bībeles panti par grēka pārvarēšanu

Romiešiem 13:11-14

Bez tam jūs zināt laiku, ka ir pienākusi stunda, lai jūs pamostos no miega. Jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā tad, kad mēs pirmoreiz noticējām. Nakts jau ir pagājusi, diena tuvojas. Tad nu atmetīsim tumsas darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Staigāsim pareizi kā dienā, nevis orģijās un dzērumā, ne netiklībā un netiklībā, ne netiklībā un jutekliskumā, ne strīdos unBet tērpieties Kungā Jēzū Kristū un neaizliedziet miesai apmierināt tās kārības.

Jēkaba 4:7-10

Tāpēc pakļaujiet sevi Dievam. pretojieties velnam, un viņš no jums bēgs. tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. šķīstiet savas rokas, jūs, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, jūs, divkosīgie. esiet nožēlojami, sērojiet un raudājiet. lai jūsu smiekli pārvēršas bēdās un jūsu prieks - drūzmā. pazemojieties Kunga priekšā, un Viņš jūs paaugstinās.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.