38 Bībeles panti, kas palīdz pārdzīvot bēdas un zaudējumu

John Townsend 10-06-2023
John Townsend

Dzīves pārbaudījumu un pārbaudījumu vidū ir brīži, kad sēras un zaudējuma sāpes var šķist nepārvaramas. Šajos tumšajos brīžos ir svarīgi atcerēties, ka skumjas ir ne tikai dabiska, bet arī dievišķa emocija, ko radījis mūsu mīlošais Radītājs, lai palīdzētu mums tikt galā ar zaudējumu. Sēras pieņemšana un atļaušanās izjust visu ar tām saistīto emociju gammu irPats Jēzus savā Kalna sprediķī mūs mācīja: "Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti" (Mt.5:4).

Laikā, kad mēs pārvaram bēdas, ir svarīgi apzināties, ka mūsu skumjas nav veltīgas. Bībele ar savu mūžīgo gudrību un cerības vēstījumu sniedz mierinājumu un mierinājumu tiem, kuri saskaras ar bēdām un zaudējumu. Jēzus mācība, kā arī daudzi stāsti un panti, kas atrodami Svētajos Rakstos, atgādina mums, ka Dievs ne tikai zina par mūsu ciešanām, bet arī ir klāt.lai mierinātu mūs grūtos brīžos.

Viens no spēcīgiem ticības un izturības piemēriem, saskaroties ar zaudējumu, ir Ījaba stāsts. Ījaba ceļojums cauri bēdām un viņa nelokāmā paļāvība uz Dieva klātbūtni ir iedvesmojošs apliecinājums ticības spēkam, kas palīdz pārvarēt nelaimes. Lai gan Ījaba draugi viņu bieži sagrāva, Ījabs galu galā atrada mierinājumu Dieva suverenitātē. Pētot mierinošos Rakstu vārdus, mēs ceram piedāvātatbalstīt un iedrošināt tos, kas sēro, apliecinot, ka skumjas ir dievbijīgas emocijas un ka mēs patiešām varam rast mierinājumu Dieva klātbūtnē.

Ļaujiet nākamajiem pantiem uzrunāt jūsu sirdi un sniegt dziedināšanu un mierinājumu šajā grūtajā laikā. Lai jūs atrodat mierinājumu apziņā, ka Dievs ir ar jums un ka jūsu sēru laikā Viņa klātbūtne un mīlestība jūs vedīs uz dziedināšanu un atjaunotu cerību.

Bībeles panti par skumjām

Salamans Mācītājs 3:1-4

"Visam zem debess ir savs laiks, un visam zem debess ir savs laiks: Laiks piedzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks izraut iestādīto, laiks nogalināt un laiks dziedināt, laiks noārdīt un laiks celt, laiks raudāt un laiks smieties, laiks sērot un laiks dejot."

Psalms 6:6-7

"Es esmu noguris ar savām nopūtām; katru nakti es ar asarām pārplūdu savu gultu, ar savām raudām aplaistīju savu dīvānu. Mana acs izsīkst bēdu dēļ, tā kļūst vāja visu manu ienaidnieku dēļ."

Jesajas 53:3

"Viņš bija cilvēku nicināts un atstumts, bēdu vīrs un sāpju cilvēks, un kā tāds, no kura cilvēki slēpj sejas, Viņš bija nicināts, un mēs Viņu necienījām.""

1. Mozus 37:34-35

"Tad Jēkabs pārplēsa savas drēbes un uzvilka maisus uz saviem kājām, un sēroja par savu dēlu daudzas dienas. Visi viņa dēli un visas viņa meitas piecēlās, lai viņu mierinātu, bet viņš atteicās mierināt un sacīja: "Nē, es, sērodams, aiziešu uz Šeolu pie sava dēla." Tā viņa tēvs raudāja par viņu.""

1 Samuēla 30:4

"Tad Dāvids un ļaudis, kas bija kopā ar viņu, pacēla savas balsis un raudāja, līdz viņiem vairs nebija spēka raudāt."

Psalms 31:9

"Esi man žēlīgs, Kungs, jo es esmu nelaimē, mana acs no bēdām ir iztukšota, mana dvēsele un mana miesa arī."

Psalms 119:28

"Mana dvēsele kūst bēdās, stiprini mani pēc sava vārda!"

Skatīt arī: Māceklības ceļš: Bībeles panti, kas stiprina jūsu garīgo izaugsmi

Ījaba 30:25

"Vai es nebēdāju par to, kas bija bēdās, vai mana dvēsele nebēdāja par nabagiem?"

Jeremijas 8:18

"Mans prieks ir zudis, skumjas mani pārņēmušas, mana sirds ir slima manī."

Raudu 3:19-20

"Atceries manas ciešanas un manus klejojumus, vērmeli un žulti! Mana dvēsele pastāvīgi to atceras un ir nogrimusi manī."

Bībeles panti, kas iedrošina sērot

2. Samuēla 1:11-12

"Tad Dāvids satvēra savas drēbes un saplēsa tās, un to darīja arī visi vīri, kas bija ar viņu. Un viņi sēroja, raudāja un gavēja līdz vakaram par Saulu un par viņa dēlu Jonatānu, par Tā Kunga tautu un par Israēla namu, jo tie bija krituši no zobena."

Psalmi 35:14

"Es gāju, it kā es bēdātos par savu draugu vai brāli; kā tas, kas bēdājas par savu māti, es skumdinādamies noliecos."

Salamans Mācītājs 7:2-4

"Labāk iet uz sēru namu nekā uz mielastu namu, jo tas ir visas cilvēces gals, un dzīvie to liks pie sirds. Skumjas ir labāk nekā smiekli, jo ar skumjām sejā sirds kļūst priecīga. Gudro sirds ir sēru namā, bet muļķu sirds ir jautrības namā.""

Ījaba 2:11-13

"Kad Ījaba trīs draugi uzzināja par visu šo ļaunumu, kas viņu bija piemeklējis, viņi ieradās katrs no savas vietas - temanietis Elifazs, šuhajietis Bildads un naamietis Cofars. Viņi kopīgi sarunāja, ka nāks viņam izteikt līdzjūtību un viņu mierināt. Un, ieraudzījuši viņu no tālienes, viņi viņu nepazina. Un viņi pacēla savas balsis un raudāja, un pārplēsa savas drēbes unUn tie sēdēja ar Viņu uz zemes septiņas dienas un septiņas naktis, un neviens ar Viņu nerunāja ne vārda, jo tie redzēja, ka Viņa ciešanas bija ļoti lielas."

Mateja 5:4

"Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti."

Jāņa 11:33-35

"Kad Jēzus redzēja viņu raudam un arī jūdus, kas bija nākuši viņai līdzi, raudošus, Viņš bija dziļi pārņemts savā garā un ļoti satraukts. Un Viņš sacīja: "Kur jūs Viņu esat nolikuši?" Viņi sacīja Viņam: "Kungs, nāc un skaties!" Jēzus raudāja."

Romiešiem 12:15

"Priecājieties kopā ar tiem, kas priecājas; skumstiet kopā ar tiem, kas skumst."

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par pasaules gaismu

Dieva klātbūtne mūsu bēdās

5. Mozus 31:8

"Tas Kungs pats iet jums pa priekšu un būs ar jums; Viņš nekad jūs nepametīs un neatstās. Nebīstieties, nenobīstieties."

Psalms 23:4

"Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina."

Psalmi 46:1-2

"Dievs ir mūsu patvērums un spēks, vienmēr klātesošs palīgs bēdās. Tāpēc mēs nebaidīsimies, kaut arī zeme padodas un kalni grimst jūras dzelmē."

Jesajas 41:10

"Tāpēc nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu un tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.""

Komforts tiem, kas sēro

Psalmi 23:1-4

"Tas Kungs ir mans gans, man netrūks trūkuma. Viņš liek man gulēt zaļās ganībās. Viņš ved mani pie klusiem ūdeņiem. Viņš atjauno manu dvēseli. Viņš ved mani taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Lai arī es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tava nūja mani mierina."

Psalmi 34:18

"Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdīs un glābj garā satriektos."

Psalms 147:3

"Viņš dziedina salauztās sirdis un saitē viņu brūces."

Jesajas 66:13

"Kā tas, ko māte mierina, tā es jūs mierināšu; jūs tiksiet mierināti Jeruzalemē."

Mateja 11:28-30

"Nāciet pie Manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un Es jūs atpūtināšu. Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds lēnprātīgs, un jūs atradīsiet atpūtu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir viegls, un Mana nasta ir viegla."

2. Korintiešiem 1:3-4

"Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visas mierināšanas Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas ir kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs mierina Dievs."

1.Pēt.5:7

"Visas savas raizes uz Viņu lieciet, jo Viņš par jums rūpējas."

Cerība tiem, kas sēro

Psalms 30:5

"Jo Viņa dusmas ir tikai uz mirkli, bet Viņa labvēlība uz visu mūžu." "Raudāšana var palikt uz nakti, bet prieks nāk ar rītu."

Jesajas 61:1-3

"Tā Kunga Dieva Gars ir pār mani, jo Kungs mani ir svaidījis, lai nestu labo vēsti nabagiem; Viņš mani ir sūtījis, lai saveltu salauztās sirdis, lai pasludinātu gūstekņiem brīvību un cietuma atvēršanu tiem, kas ir sasaistīti; lai pasludinātu Tā Kunga labvēlības gadu un mūsu Dieva atriebības dienu; lai mierinātu visus, kas sēro; lai sniegtu tiem, kas sēro Ciānā, - lai dotu tiem.skaistu galvassegu pelnu vietā, prieka eļļu sēru vietā, slavas tērpu vājuma vietā, lai tos sauc par taisnības ozoliem, par Tā Kunga stādījumu, lai Viņš tiktu pagodināts."

Jeremijas 29:11

"Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai dotu jums nākotni un cerību.""

Raudu 3:22-23

"Tā Kunga nemainīgā mīlestība nekad nebeidzas, Viņa žēlastība nekad nebeidzas, tā ir jauna katru rītu, liela ir Tava uzticība."

Jāņa 14:1-3

"Lai jūsu sirds nesatraucas; ticiet Dievam, ticiet arī Man. Mana Tēva namā ir daudz istabu; ja tā nebūtu, Es jums to būtu teicis, jo Es eju, lai jums sagatavotu vietu. Un, ja Es aizeju un sagatavoju jums vietu, tad Es atkal nāku un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, arī jūs būtu.""

Romiešiem 8:18

"Jo es domāju, ka šī laika ciešanas nav salīdzināšanas vērtas ar godību, kas mums tiks atklāta."

2. Korintiešiem 4:17-18

"Jo šī vieglā, īslaicīgā bēda sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms, jo mēs raugāmies ne uz redzamajām lietām, bet uz neredzamajām. Jo redzamās lietas ir pārejošas, bet neredzamās ir mūžīgas."

Filipiešiem 3:20-21

"Bet mūsu pilsonība ir debesīs, un no turienes mēs gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemo miesu, lai tā būtu līdzīga Viņa godības miesai, ar spēku, kas Viņam ļauj pat visu pakļaut sev.""

1 Tesaloniķiešiem 4:13-14

"Bet mēs negribam, brāļi, lai jūs, kas esat aizmiguši, nebūtu neziņā par tiem, kas ir aizmiguši, lai jūs neskumtu kā citi, kam nav cerības. Jo, tā kā mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies, tad arī Dievs caur Jēzu atvedīs līdzi tos, kas ir aizmiguši".

Atklāsmes gr.21:4

"Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo agrākās lietas ir pagājušas.""

Lūgšana par sērojošajiem

Dārgais Debesu Tēvs,

Savu sāpju un bēdu dziļumos es nāku pie Tevis, Kungs, meklējot Tavu klātbūtni un mierinājumu. Mana sirds ir salauzta, un skumjas, ko jūtu, ir nepārvaramas. Es nespēju pilnībā aptvert šī zaudējuma apmēru, un man ir grūti to visu saprast. Šajā tumsas laikā es paceļu savu asaru plūstošo seju pret Tevi, paļaujoties, ka Tu esi kopā ar mani manā sirdssāpju brīdī.

Ak, Kungs, es negribu apspiest savas bēdas vai izlikties, ka viss ir kārtībā. Es zinu, ka Tu esi radījis mani ar spēju sērot, un es izvēlos pieņemt šo svēto emociju, ļaujot sev pilnībā izjust sava zaudējuma smagumu. Savās ciešanās un izmisumā es saucu uz Tevi, mans Dievs, mans mierinātājs un mana klints.

Kad es sēžu savās bēdās, es lūdzu, lai Tava klātbūtne ieskauj mani, lai Tu mani tuvojas un kalpo manai dvēselei. Lai Tavas mīlošās rokas apskalo mani, kad es raudu, un ļauj man rast mierinājumu apziņā, ka Tu esi blakus pat manas dzīves tumšākajos brīžos.

Kungs, palīdzi man būt godīgam ar Tevi par sāpēm, ko pārdzīvoju. Pavadi mani cauri manu sēržu dziļumiem un ļauj man atklāti izteikt savas bēdas, zinot, ka Tu dzirdi katru saucienu un savāc katru asaru. Savā bezgalīgajā gudrībā Tu saproti manas sirds sarežģītību, un es ticu, ka Tu mani pavadīsi ik uz soļa.

Es esmu pateicīgs, Kungs, par Tavu nemainīgo klātbūtni un pārliecību, ka Tu nekad mani neatstāsi un nepametīsi, pat manās bēdās. Lūdzu, paliec man līdzās, kad es dodos šajā zaudējuma ceļā, un ar laiku ļauj, lai Tavs dziedinošais pieskāriens atjauno manu salauzto sirdi.

Jēzus vārdā, es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.