39 Bībeles panti par uzticēšanos Dievam - Bībeles lappuses

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Šie Bībeles panti par uzticēšanos Dievam atgādina mums, ka Dieva raksturs ir pamats mūsu ticībai Viņam. Uzticēšanās ir jebkuru attiecību pamats. Ja kāds ir patiess, mēs uzticamies tam, ko viņš saka. Ja kāds ir uzticams, mēs uzticamies tam, ka viņš pabeigs iesākto. Ja kāds ir stiprs, mēs uzticamies tam, ka viņš mūs aizsargās. Raksturs un godīgums ir uzticības pamatelementi.

Pirms vairākiem gadiem es apciemoju savu draugu Indijas ziemeļos. Viņš kalpoja kā medicīnas misionārs un sadarbojās ar vietējo draudzi, kas nesa evaņģēliju uz lauku ciematiem Himalaju kalnu pakājē.

Nedēļu mēs nometņojāmies pie upes, dienā dodoties kalnā, lai sniegtu vienkāršus medikamentus un iedrošinātu jaunos ticīgos viņu ticībā.

Mani pārsteidza lēnais temps dienās, ko pavadījām nometnē upes krastā. Mums paveicās katru dienu paveikt vienu lietu. Salīdzinot ar drudžaino aktivitāti manā darbā mājās, šķita, ka paveicām ļoti maz.

Nedēļas beigās mans viedoklis bija mainījies. Pārdomājot kopā pavadīto laiku, es sapratu, ka esam stiprinājuši kristīgās sadraudzības saites ar brāļiem no citas valsts, kristījuši jaunus ticīgos ticībā, apmācījuši vadītājus kristīgajā māceklībā un iedrošinājuši draudzi ar lūgšanu un Dieva vārda sludināšanu.

Ar šo jauno perspektīvu šķita, ka mana parastā drudžainā aktivitāte nesasniedza gandrīz neko.

Amerikāņu kultūra sludina neatkarības un pašnoteikšanās tikumus. Mums tiek stāstīts, ka, smagi strādājot, mēs varam paši sevi pacelt kājās un kaut ko sasniegt.

Bībele māca mums paļauties uz Dievu, paļaujoties uz Tēvu, ka Viņš mūs apgādās, kad mēs meklēsim Viņa valstību (Mt.ev.6:31-33). Mēs esam atkarīgi no Jēzus mūsu glābšanā (Ef.2:8-9) un no Svētā Gara mūsu garīgajā atjaunošanā (Tit.3:4-7). Dievs dara visu, kas ir smags. Mūsu darbs ir kalpot kā Viņa žēlastības un žēlsirdības lieciniekiem.

Dievs vēlas ar mums veidot attiecības, kas balstītas uz uzticēšanos. Savu uzticēšanos Viņš apliecina ar Savu raksturu un uzticību. Šajā pasaulē ir daudz lietu, kas cenšas mūs pārliecināt uzticēties kam citam, nevis Dievam, bet Dievs mūs arvien aicina atgriezties pie Sevis. Viņš aicina mūs paļauties uz Viņu un apsola dot mums to, kas mums nepieciešams, lai mūsu attiecības uzplaukstētu.

Pārdomājot šādus Bībeles pantus par uzticēšanos Dievam, mēs varam stiprināt savu ticību un atkarību no Dieva.

Uzticība Dievam Raksti

Psalms 20:7

Daži paļaujas uz ratiem, citi uz zirgiem, bet mēs paļaujamies uz Tā Kunga, sava Dieva, vārdu.

Skatīt arī: 35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

Psalms 40:4

Svētīgs tas cilvēks, kas uzticas Tam Kungam, kas nevēršas pie lepnajiem, pie tiem, kas maldās pēc meliem!

Psalms 118:8

Labāk patverties pie Tā Kunga nekā paļauties uz cilvēku.

Psalms 146:3

Neuzticieties uz kņaziem, uz cilvēka dēlu, kurā nav pestīšanas.

Salamana pamācības 11:28

Kas paļaujas uz savu bagātību, tas kritīs, bet taisnais uzplauks kā zaļa lapa.

Salamana pamācības 28:26

Kas paļaujas uz savu prātu, tas ir muļķis, bet, kas staigā gudrībā, tas tiks izglābts.

Jesajas 2:22

Pārtrauciet uzlūkot cilvēku, kura nāsīs ir elpa, jo kas gan viņš ir?

Jeremijas 17:5

Tā saka Tas Kungs: "Nolādēts tas cilvēks, kas paļaujas uz cilvēku un dara miesu par savu spēku, kura sirds novēršas no Tā Kunga."

Uztici Dievam savu nākotni

Psalmi 37:3-5

Uzticieties Tam Kungam un dariet labu; dzīvojiet zemē un draudzējieties ar uzticību. Ieprieciniet sevi Kungā, un Viņš dos jums jūsu sirds vēlmes. Nododiet savu ceļu Tam Kungam; paļaujieties uz Viņu, un Viņš rīkosies.

Psalms 143:8

Ļauj man no rīta dzirdēt par Tavu nelokāmo mīlestību, jo uz Tevi es paļaujos. Dod man zināt ceļu, pa kuru man jāiet, jo uz Tevi es paceļu savu dvēseli.

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Salamana pamācības 16:3

Nododiet savu darbu Kungam, un jūsu plāni tiks īstenoti.

Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai jums dotu nākotni un cerību.

Uzticieties Dievam, kad jums ir bail

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

Psalmi 56:3-4

Kad es baidos, es uz tevi paļaujos. Dievam, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos, es nebaidīšos. Ko miesa man var darīt?

Psalms 112:7

Viņš nebaidās no sliktām ziņām; viņa sirds ir stingra, paļaujoties uz To Kungu.

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Jāņa 14:1

Lai jūsu sirdis nav satrauktas. Ticiet Dievam, ticiet arī man.

Ebrejiem 13:6

Tāpēc mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos, ko man var darīt cilvēks?"

Uzticieties Dievam, lai Viņš jūs aizsargātu

Psalmi 31:14-15

Bet es paļaujos uz Tevi, Kungs, es saku: "Tu esi mans Dievs!" Mani laiki ir Tavā rokā, izglāb mani no manu ienaidnieku rokas un no maniem vajātājiem!

Psalmi 91:1-6

Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā, tas paliks Visvarenā ēnā. Es sacīšu Tam Kungam: "Mans patvērums un mans cietoksnis, mans Dievs, uz kuru es paļaujos." Jo Viņš tevi izglābs no viltnieka lamatām un no nāvējoša mēra. Viņš tevi apsedz ar saviem spārniem, un zem Viņa spārniem tu atradīsi patvērumu; Viņa uzticība ir vairogs un bukteris. Tu nebaidīsies no šausmām.nakts, ne bulta, kas lido dienā, ne sērga, kas staigā tumsā, ne iznīcība, kas iet bojā pusdienlaikā.

Salamana pamācības 29:25

Cilvēka bailes uzliek lamatas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, ir drošībā.

Uzticēšanās Dieva uzticībai

Psalms 9:10

Un tie, kas zina Tavu vārdu, paļaujas uz Tevi, jo Tu, Kungs, neesi atstājis tos, kas Tevi meklē.

Jesajas 26:3-4

Tu uztur nevainojamā mierā to, kura prāts ir uz Tevi vērsts, jo viņš paļaujas uz Tevi. Uzticieties Tam Kungam mūžīgi, jo Tas Kungs Dievs ir mūžīga klints.

Skatīt arī: 47 mierinoši Bībeles panti par mieru

Marka 11:24

Tādēļ es jums saku: lai ko jūs lūgšanā lūgtu, ticiet, ka jūs to esat saņēmuši, un tas jums piederēs.

Rom.4:20-21

Neviena neuzticība neļāva viņam svārstīties attiecībā uz Dieva apsolījumu, bet viņš kļuva stiprs savā ticībā, jo viņš deva godu Dievam, būdams pilnīgi pārliecināts, ka Dievs spēj darīt to, ko Viņš bija apsolījis.

Uzticieties Dievam par mieru un svētību

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Jeremijas 17:7-8

Svētīgs tas cilvēks, kas paļaujas uz To Kungu, kura paļāvība ir Kungs. Viņš ir kā koks, kas iestādīts pie ūdens, kas izlaiž savas saknes pie straumes, un nebīstas, kad nāk karstums, jo tā lapas paliek zaļas, un nav nemierīgs sausuma gadā, jo tas nepārstāj nest augļus.

Psalmi 28:7

Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs; uz Viņu paļaujas mana sirds, un es saņemu palīdzību; mana sirds priecājas, un ar savu dziesmu es Viņam pateicos.

Salamana pamācības 28:25

Alkatīgs cilvēks izraisa strīdus, bet tas, kas paļaujas uz To Kungu, bagātināsies.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

Filipiešiem 4:6-7

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas bagātības godībā Kristū Jēzū.

Ebrejiem 11:6

Un bez ticības nav iespējams Viņam izpatikt, jo ikvienam, kas vēlas pietuvoties Dievam, ir jātic, ka Dievs pastāv un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu meklē.

Uzticieties Dievam, lai saņemtu pestīšanu

Psalms 13:5

Bet es paļāvos uz Tavu nelokāmo mīlestību, mana sirds priecāsies par Tavu pestīšanu.

Psalms 62:7

Uz Dievu balstās mana glābšana un mana godība; mana varenā klints, mans patvērums ir Dievs.

Jesajas 12:2

Redzi, Dievs ir mana pestīšana, es paļaušos un nebaidīšos, jo Tas Kungs Dievs ir mans spēks un mana dziesma, un Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu.

Romiešiem 10:9

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu būsi glābts.

Kristiešu citāti par uzticēšanos Dievam

Visās lietās es vēlos virzīties uz priekšu pie sava Skolotāja, bet, paļaujoties uz savu paklausību un taisnību, es būtu sliktāks par muļķi un desmit reižu sliktāks par ārprātīgo. - - Čārlzs Spurgons

Mana paļāvība uz Dievu izriet no pieredzes, ka Viņš mani mīl dienu no dienas, neatkarīgi no tā, vai diena ir vētraina vai gaiša, vai es esmu slims vai vesels, vai man ir žēlastība vai negods. Viņš nāk pie manis tur, kur es dzīvoju, un mīl mani tādu, kāds es esmu." - "Es mīlu Viņu tādu, kāds esmu. Brennans Manings

Kungs, manas rūpes nav par to, vai Dievs ir mūsu pusē; manas lielākās rūpes ir būt Dieva pusē, jo Dievam vienmēr ir taisnība. - - Abrahams Linkolns

Dievs apmierina ikdienas vajadzības katru dienu, nevis reizi nedēļā vai gadā. Viņš dos tev to, kas tev vajadzīgs, kad tas būs vajadzīgs. - - Makss Lucado

Mans bērns, Es esmu Tas Kungs, kas dod spēku bēdu dienā. Nāc pie Manis, kad tev viss nav labi. Tavs kavēšanās vērsties ar lūgšanu ir lielākais šķērslis debesu mierinājumam, jo, pirms tu dedzīgi lūdzies pie Manis, tu vispirms meklē daudzus mierinājumus un gūsti prieku no ārējām lietām. Tādējādi visas lietas tev ir mazs ieguvums, kamēr tu nesaproti, ka Es esmu Tas, kas glābj tos, kuri.paļaujies uz Mani un zini, ka ārpus Manis nav ne vērtīgas palīdzības, ne noderīga padoma, ne paliekoša līdzekļa. - - Tomass a Kempis

Patiesi pazemīgs cilvēks apzinās savu dabisko attālumu no Dieva, savu atkarību no Viņa, sava spēka un gudrības nepietiekamību un to, ka viņu uztur un nodrošina Dieva spēks, ka viņam ir vajadzīga Dieva gudrība, lai viņu vadītu un vadītu, un Viņa spēks, lai viņš varētu darīt to, kas viņam jādara Viņa labā. Džonatans Edvardss

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.