39 spēcīgi Bībeles panti par ziedošanu

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Manā dzīvē ir bijušas vairākas reizes, kad Dievs ir uzsvēris, cik liela nozīme ir dāvināšanai.

Pirms vairākiem gadiem mani uzaicināja vadīt misijas braucienu uz kādu kara plosītu ciematu Ziemeļāfrikā. Mani lūdza ņemt līdzi nelielu komandu, lai uzbūvētu elementāru klīniku, kurā ārsti apkalpotu kara skartos ciemata iedzīvotājus.

Tajā laikā man nebija naudas, lai brauktu, un es cīnījos ar bailēm. Tas bija bīstams reģions, bet vajadzība bija liela, un tuvs draugs bija izteicis lūgumu. Es lūdzos, metot bluķi Dievam: "Ja Tu nodrošināsi finansējumu, Kungs, es braukšu." Nākamajā dienā pa pastu saņēmu "nepiederošu" čeku no drauga 2000 dolāru apmērā, kas bija pietiekami, lai segtu visas mana ceļojuma izmaksas.

Kad mūsu komanda ieradās valstī, mums tika noteikts ceļošanas ierobežojums. Uz visu uzturēšanās laiku mums bija jāierodas tikai galvaspilsētā. Mums bija iespēja iedrošināt dažus kristiešu vadītājus šajā reģionā, taču lielākoties mūsu ceļojums šķita kā laika un naudas izšķiešana.

Tagad es zinu, ka Dieva ekonomikā nekas nav izšķiests velti. Inženieris, kurš mani pavadīja šajā ceļojumā, mūsu vizijas laikā ieguva redzējumu par misijas darbu. Viņš atgriezās kopā ar savu ģimeni, lai dalītos evaņģēlijā un ierīkotu akas droša dzeramā ūdens nodrošināšanai. Šodien cilvēki atver savas sirdis Dieva žēlastībai, pateicoties viņa kalpošanai.

Bībele runā par ticības sēklu sēšanu, dāsni ziedojot: "Kas dāsni ziedo. sivēnmātes taupīgi, arī ražas būs taupīgi, un kas dāsni sēj gūs arī dāsni " (2. Korintiešiem 9:6). Kad mans draugs ziedoja 2000 dolāru, viņš sēja ticības sēklu. Bija nepieciešams laiks, lai šī sēkla iesakņotos, bet līdz šai dienai tā nes garīgu ražu.

Savas dzīves laikā esmu bijis pagodināts strādāt vairākās kristīgās bezpeļņas organizācijās. Lielākā daļa no tām ir kalpojušas nabadzīgajiem: sniegušas medicīnisku palīdzību, nodrošinājušas drošu mājokli, apmācījušas darbā un glābušas no atkarību izraisošām vielām. Šīs kalpošanas nebūtu bijušas iespējamas bez ziedotājiem, kuri ar savu dāsnumu vēlējās godināt Dievu.

Dievs apsola svētīt tos, kas ir dāsni pret nabadzīgajiem. Dievs apsola atmaksu par mūsu dāsnumu. Kad mēs dodam, Bībele saka, ka mēs krājam dārgumus debesīs. Došana man ir devusi prieku. Tā man ir palīdzējusi atbrīvoties no neveselīgas pieķeršanās pasaulīgām lietām un dziļāk pievērsties Dieva prioritātēm. Taisnīgs ir teiciens: "Kur ir jūsu dārgumi, tur būs arī jūsu sirds." (Mt.6:21). Ieguldot Dieva valstībā, mana sirds saskan ar Dieva vērtībām, un es piedzīvoju Viņa garīgās svētības.

Turpmākie Bībeles panti par došanu māca mūs, kā dot tā, lai palīdzētu citiem un vienlaikus godinātu Dievu. Es ceru, ka tie iedrošinās jūs būt dāsnākiem. Dodot mums ir privilēģija piedalīties Dieva Valstības darbā.

Ko Bībele saka par ziedošanu

Dodiet, lai godinātu Dievu

Salamana pamācības 3:9

Godiniet Kungu ar savu bagātību un ar visu savu ražas pirmajiem augļiem.

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par dusmām un to, kā tās kontrolēt - Bībeles lappuses

Dodiet, jo Dievs jums ir dāsni devis

5. Mozus 8:18

Atceries To Kungu, savu Dievu, jo Viņš ir tas, kas tev dod spēju radīt bagātību.

5. Mozus 16:16-17

Nevienam nav jānāk Tā Kunga priekšā ar tukšām rokām. Katram no jums jānes dāvana proporcionāli tam, kā Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs ir svētījis.

1.Laiku 29:12-14

Viss debesīs un virs zemes ir Tavs, Kungs. No Tevis nāk bagātība un gods, Tu esi visu lietu valdnieks. Tavās rokās ir spēks un vara, kas visus paaugstina un dod spēku." Dievs, mēs Tev pateicamies un slavējam Tavu godības vārdu. Bet kas esmu es un kas ir mana tauta, ka mēs spējam tik dāsni dot? Viss nāk no Tevis, un mēs Tev esam devuši tikai to, kas nākno tavas rokas."

Dāvināšana ir Dieva mīlestības izpausme

1 Jāņa ev. 3:17

Bet ja kādam ir pasaules labumi un viņš redz savu brāli trūkumā, bet aizver savu sirdi pret viņu, kā tad Dieva mīlestība paliek viņā?

Ziedot, lai atbalstītu draudzes darbu

Romiešiem 12:13

Palīdziet svēto vajadzībām un centieties izrādīt viesmīlību.

1.Tim.5:17-18

Vecākie, kas labi valda, lai tiek uzskatīti par divkārša goda cienīgiem, īpaši tie, kas strādā sludināšanā un mācīšanā. Jo Raksti saka: "Tev nebūs uzpurni vērsim, kad tas kuls labību," un: "Strādnieks ir pelnījis savu algu."

3 Jāņa 5-8

Mīļie, tas ir uzticams darbs, ko jūs darāt visos savos centienos par šiem brāļiem, svešiniekiem, kādi viņi ir, kas apliecināja savu mīlestību draudzes priekšā. Jūs darīsiet labi, ja nosūtīsiet viņus ceļā Dieva cienīgā veidā. Jo viņi ir devušies vārda dēļ, neko nepieņemot no pagāniem. Tāpēc mums vajadzētu atbalstīt tādus cilvēkus kā šie, lai mēs būtu līdzstrādnieki, kaspatiesību.

Dodiet, lai krātu dārgumus debesīs

Mateja ev. 6:19-21

Nesakrājiet sev dārgumus uz zemes, kur mēles un rūsas tos iznīcina un kur zagļi ielaužas un nozog, bet krājiet sev dārgumus debesīs, kur ne mēles, ne rūsas tos iznīcina un kur zagļi nelaužas un nenozog. Jo kur jūsu dārgumi, tur būs arī jūsu sirds.

Kā dot

Dāviniet anonīmi

Mateja ev. 6:1-4

Sargieties praktizēt savu taisnību citu ļaužu priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jums nebūs atlīdzības no jūsu Tēva, kas ir debesīs. Tādēļ, kad jūs dodat trūkumcietējiem, nevajag skaļi trūkt priekšā, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai viņus slavētu citi. Patiesi, patiesi, Es jums saku, viņi ir saņēmuši savu atlīdzību.

Bet, kad tu dod nabagiem, lai tava kreisā roka nezina, ko dara tava labā roka, lai tava došana būtu slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev atlīdzinās.

Dodiet labprāt un priecīgi

5. Mozus 15:10

Tev jādod viņam labprātīgi, un tava sirds nedrīkst būt aizvainota, kad tu dod viņam, jo par to Kungs, tavs Dievs, svētīs tevi visos tavos darbos un visā, ko tu uzņemies.

2. Korintiešiem 9:6-7

Runa ir par to, ka, kas sēj taupīgi, tas arī pļaus taupīgi, un, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katram jādod tā, kā viņš ir nolēmis savā sirdī, nevis negribīgi vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl priecīgu devēju.

Ziedoši ziedojiet

Lūkas ev. 3:10

Kam ir divas tunikas, tam jādalās ar to, kam to nav, un kam ir ēdiens, tam jādara tāpat.

2. Korintiešiem 8:3

Jo es apliecinu, ka viņi deva pēc savas gribas un pēc savām spējām, un ne tikai pēc savām spējām.

Dāviniet ar līdzjūtības un mīlestības garu.

Salamana pamācības 3:27

Neaizliedziet labu tiem, kam tas pienākas, ja tas ir jūsu spēkos.

1.Korintiešiem 13:3

Ja es visu, kas man pieder, atdodu nabagiem un nododu savu miesu grūtībām, lai varētu lepoties, bet man nav mīlestības, es neko negūstu.

Izvirziet mērķi, lai izceltos dāvināšanā

2. Korintiešiem 8:7

Tāpat kā jūs esat izcili visā - ticībā, runā, zināšanās, pilnīgā nopietnībā un mīlestībā uz mums -, redziet, ka jūs esat izcili arī šajā dāvināšanas žēlastībā.

Bībeles panti par došanu citiem

Aizdot naudu bez procentiem

3. Mozus 25:36-37

Neņemiet no viņa procentus vai peļņu, bet bīstieties sava Dieva, lai jūsu brālis dzīvotu jums līdzās. Jums nebūs viņam aizdot savu naudu uz procentiem, nedz arī dot viņam savu pārtiku peļņas dēļ.

Dodiet ikvienam, kas lūdz

Lūkas ev. 6:30

Dodiet ikvienam, kas lūdz no jums, un no tā, kas atņem jūsu mantu, neprasiet to atpakaļ.

Dāviniet tiem, kam tas ir nepieciešams

Mateja ev. 25:34-40

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: "Nāciet, jūs, kas esat mana Tēva svētīti, mantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt, es biju izslāpis, un jūs mani paēdinājāt, es biju izslāpis, un jūs mani paēdinājāt, es biju svešinieks, un jūs mani sagaidījāt, es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apmeklējāt, es biju cietumā, un jūs nāca pie manis."

Tad taisnie atbildēs Viņam, sacīdami: "Kungs, kad mēs tevi redzējām izsalkušu un paēdinājām, vai izslāpušu un dzirdinām? Un kad mēs tevi redzējām svešinieku un sagaidījām, vai kailu un apģērbām? Un kad mēs tevi redzējām slimu vai cietumā un apciemojām?" Un Ķēniņš tiem atbildēs: "Patiesi, patiesi Es jums saku: kā jūs esat to darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, Man esat to darījuši."

Lūkas 12:33

Pārdodiet savu mantu un dodiet trūkumcietējiem. Apgādājiet sevi ar naudas makiem, kas nenoveco, ar dārgumu debesīs, kas neaiziet bojā, kur neviens zaglis nepietuvojas un kur neviens ērce neiznīcina.

Jēkaba 2:15-16

Ja kāds brālis vai māsa ir bez apģērba un ikdienā tiem ir vajadzīgs ēdiens, un kāds no jums viņiem saka: "Ejiet mierā, sildieties un sātinieties," bet jūs viņiem nedodat to, kas vajadzīgs viņu miesai, kāda no tā jēga?

Bībeles panti par ziedošanu nabadzīgajiem

5. Mozus 15:7-8

Ja kāds no taviem brāļiem kādā no tavām pilsētām tavā zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod, tu neaizšķērsosi savu sirdi un neaizvērsi savu roku pret savu nabadzīgo brāli, bet atvērsi viņam savu roku un aizdosi viņam pietiekami daudz viņa vajadzību apmierināšanai, lai kādas tās būtu.

Salamana pamācības 19:17

Kas ir dāsns nabagiem, tas aizdod Tam Kungam, un Viņš viņam atmaksās par viņa darbu.

Salamana pamācības 22:9

Kam ir dāsna acs, tas būs svētīts, jo viņš dalās ar nabagiem savā maizē.

Salamana pamācības 28:27

Tam, kas dod nabagiem, nekā netrūks, bet tas, kas aizver acis uz tiem, saņem daudz lāstu.

Dāvināšanas ieguvumi Bībelē

5. Mozus 15:10

Tev jādod viņam labprātīgi, un tava sirds nedrīkst būt aizvainota, kad tu dod viņam, jo par to Kungs, tavs Dievs, svētīs tevi visos tavos darbos un visā, ko tu uzņemies.

Salamana pamācības 3:9-10

Godiniet To Kungu ar savu bagātību, ar visu savu ražas pirmajiem augļiem; tad jūsu klēts piepildīsies līdz malām, un jūsu mucas pārpildīsies ar jaunu vīnu.

Salamana pamācības 11:24

Viens dod dāsni, bet kļūst vēl bagātāks; otrs aiztur to, ko viņam vajadzētu dot, un cieš tikai trūkumu.

Maleahija 3:8-10

Vai cilvēks aplaupīs Dievu? Jūs taču mani aplaupāt. Bet jūs sakāt: "Kā mēs tevi esam aplaupījuši?" Savās desmitajās devās un ziedojumos. Jūs esat nolādēti ar lāstu, jo jūs aplaupāt mani, visu savu tautu.

Nesiet pilnu desmito tiesu uz krātuvi, lai manā namā būtu ēdiens. Un tā mani pārbaudiet, saka Kungs, ja Es jums neatvēršu debesu logus un neizliešu jums svētību, līdz vairs nebūs vajadzības.

Lūkas 6:38

Dodiet, un tas jums tiks dots. Labs mērs, saspiests, sakratīts, pārpildīts, tiks ielikts jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ko jūs lietojat, jums tiks izmērīts atpakaļ.

1.Tim.6:17-19

Tiem, kas ir bagāti šajā pasaulē, pavēlē, lai tie nav augstprātīgi un neliek savu cerību uz bagātību, kas ir tik nedroša, bet lai liek cerību uz Dievu, kas bagātīgi nodrošina mūs ar visu, lai mēs varētu priecāties.

Pavēlē viņiem darīt labu, būt bagātiem labos darbos, būt dāsniem un labprāt dalīties. Tā viņi uzkrās sev dārgumus kā stingru pamatu nākamajam laikmetam, lai viņi varētu iemantot dzīvi, kas ir īsta dzīve.

Dāsnas ziedošanas piemēri Bībelē

1. Mozus 14:18-20

Un Salemas ķēniņš Melhisedeks atnesa maizi un vīnu. (Viņš bija Dieva Visaugstākā priesteris.) Un viņš viņu svētīja un sacīja: "Slavēts lai ir Ābrāms pie Dieva Visaugstākā, Debesu un zemes Valdnieka, un svētīts lai ir Dievs Visaugstais, kas tavus ienaidniekus ir nodevis tavā rokā!" Un Ābrāms viņam deva desmito daļu no visa.

Lūkas ev. 21:1-4

Jēzus pacēla acis un redzēja bagātos, kas lika savas dāvanas upuru lādē, un Viņš redzēja nabadzīgu atraitni, kas lika divas mazas vara monētas. Un Viņš sacīja: "Patiesi, patiesi, Es jums saku, šī nabaga atraitne ir likusi vairāk nekā viņi visi. Jo viņi visi deva no sava pārpilnības, bet viņa no savas nabadzības lika visu, kas viņai bija, lai iztiktu."

Apustuļu darbi 2:44-45

Visi ticīgie bija kopā, un viņiem bija viss kopīgs. Pārdodot savu mantu un mantas, viņi deva ikvienam, cik viņam bija vajadzīgs.

Apustuļu darbi 4:34-37

Starp viņiem nebija neviena trūcīgā, jo daudzi, kam piederēja zemes vai mājas, tās pārdeva, atnesa pārdoto naudu un nolika pie apustuļu kājām, un tā tika izdalīta katram, kam bija vajadzība.

Tā Jāzeps, kuru apustuļi sauca arī par Barnabu (kas nozīmē "iedrošinājuma dēls"), levīts, dzimis Kiprā, pārdeva viņam piederošu lauku, atnesa naudu un nolika to pie apustuļu kājām.

Apustuļu darbi 20:35

Visās lietās es jums esmu parādījis, ka, cītīgi strādājot, mums ir jāpalīdz vājajiem un jāatceras Kunga Jēzus vārdi, kā Viņš pats teica: "Svētīgāk ir dot, nekā saņemt."

2. Korintiešiem 8:1-5

Mēs vēlamies, brāļi, lai jūs zinātu par Dieva žēlastību, kas ir dota Maķedonijas draudzēm, jo smagā pārbaudījumā, ko piedzīvoja ciešanas, viņu prieka pārpilnība un galējā nabadzība pārplūda viņu dāsnuma bagātībā.

Jo, kā es varu apliecināt, viņi deva pēc saviem līdzekļiem, un, kā es varu apliecināt, arī vairāk, nekā viņi varēja, paši no savas gribas, dedzīgi lūdzot mūs par labvēlību, lai mēs varētu piedalīties svēto atbalstīšanā, - un tas nebija tā, kā mēs gaidījām, bet gan viņi paši sevi vispirms atdeva Kungam un pēc tam pēc Dieva gribas mums.

Filipiešiem 4:15-17

Un arī jūs paši zināt, filipieši, ka pirmajā evaņģēlija sludināšanas reizē, kad es aizgāju no Maķedonijas, neviena cita draudze nedalījās ar mani došanā un saņemšanā, kā tikai jūs vienīgie; jo arī Tesalonikā jūs ne reizi vien sūtījāt dāvanu manām vajadzībām. Ne jau es meklēju pašu dāvanu, bet es meklēju labumu, kas pieaug jūsu rēķinā.

Citāti, kas iedvesmo dot

"Vai jūs nezināt, ka Dievs jums ir uzticējis šo naudu (visu to, kas pārsniedz to, kas nepieciešams jūsu ģimenēm), lai pabarotu izsalkušos, apģērbtu kailos, palīdzētu svešiniekam, atraitnim, bez vecāku gādības palikušajam un, cik vien tas iespējams, lai atvieglotu visas cilvēces vajadzības? Kā jūs varat, kā jūs uzdrīkstaties apkrāpt Kungu, izmantojot to kādiem citiem mērķiem?" - - Džons Veslijs

"Es nedomāju, ka ir iespējams noteikt, cik daudz mums vajadzētu dot. Baidos, ka vienīgais drošais noteikums ir dot vairāk, nekā mēs varam ietaupīt." - - K. S. Lūiss

"Nav svarīgi, cik daudz mēs dodam, bet cik daudz mīlestības mēs ieguldām došanā." - - Māte Terēze

"Dāsnuma trūkums atsakās atzīt, ka tava manta patiesībā nav tava, bet gan Dieva." - Tims Kellers

"Dievs vienmēr cenšas mums dot labas lietas, bet mūsu rokas ir pārāk pilnas, lai tās saņemtu." - - Augustīns

"Dievs man dod labklājību nevis tādēļ, lai paaugstinātu manu dzīves līmeni, bet gan tādēļ, lai paaugstinātu manu devības līmeni." - - Rendijs Alkorns

Skatīt arī: 32 būtiskākie Bībeles panti līderiem - Bībeles lappuses

"Neviens cilvēks nekad netika godināts par to, ko viņš saņēma. Viņš tika godināts par to, ko viņš deva." - - Kalvins Kūldžs

"Ja cilvēks sakārto savu attieksmi pret naudu, tas palīdzēs sakārtot gandrīz visas citas dzīves jomas." - - Billijs Greiems

"Lai cik vienkārša lieta bieži vien ir nauda, tomēr to var pārvērst mūžīgā bagātībā. To var pārvērst pārtikā izsalkušajiem un apģērbā nabagiem. Tā var uzturēt misionāru, kas aktīvi iekaro pazudušos cilvēkus evaņģēlija gaismai, un tādējādi pārvērst sevi debesu vērtībās. Jebkuru laicīgu īpašumu var pārvērst mūžīgā bagātībā. Viss, kas tiek dots Kristum, nekavējoties tiek aizskarts.ar nemirstību." - A. V. Tozers

Lūgšana par dāsnumu

Debesu Tēvs,

Tu esi visas dzīvības devējs. Tu esi visas labās un pilnīgās dāvanas devējs. Tevī ir pilnīgs nodrošinājums. Es Tevi pielūdzu, jo Tu esi ķēniņu Ķēniņš, bet Tu mani redzi, mani pazīsti un piepildi ar savu mīlestību, savu klātbūtni, savu prieku un žēlastību. Tu esi izlējis pār mani savas svētības. Tev līdzīgu nav.

Kungs, es atzīstu, ka ne vienmēr esmu bijis labākais Tavu dāvanu pārvaldnieks. Piedod man un palīdzi man būt dāsnākam. Es dažkārt uztraucos par savu nākotni, tā vietā, lai vispirms meklētu Tavu valstību. Palīdzi man paļauties uz Tevi, ka es esmu nodrošināts.

Kad es atkāpjos, lai atgūtu perspektīvu, es atceros Tavu uzticību. Es atceros, kā Tu esi nodrošinājis izraēliešus tuksnesī. Tu esi nodrošinājis pravieti Eliju, kad viņš jutās vientuļš un pamests. Tu esi nodrošinājis mani tādā pašā veidā. Tu nekad neesi mani atstājis. Tu nekad neesi mani pametis. Paldies, ka Tu nodrošini manas vajadzības.

Paldies, ka svētījāt mani ar mājām un ģimeni. Paldies, ka uzticējāt man talantus un dārgumus, kurus es varu izmantot, lai godinātu Jūs.

Palīdzi man būt labākam Tavu dāvanu pārvaldniekam. Palīdzi manī izaudzināt dāsnuma sirdi. Palīdzi man uz nabadzīgajiem raudzīties kā uz Kristus tēla nesējiem (Mt.25:40). Palīdzi man būt labdarīgam un atvērtākam pret tiem, kam tas ir nepieciešams.

Jēzus vārdā es lūdzu. Amen.

Papildu resursi ziedošanai

Ja šie Bībeles panti ir bijuši jums iedrošinājums vai pamudinājums būt dāsnākiem, lūdzu, nododiet tos citiem, kam tie varētu noderēt. Dalieties ar šo ierakstu Facebook, Pinterest vai nosūtiet saiti draugam pa e-pastu. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk mūsu pasaulei ir vajadzīga Dieva cilvēku dāsnums.

Papildus Bībelei man ir palīdzējušas kļūt dāsnākam cilvēkam arī šādas grāmatas. Tās ir vērts izlasīt, ja jums ir laiks un vēlme.

Randy Alcorn: Money, Possessions, & amp; Mūžība

Kurš gan vēlas samierināties ar īslaicīgiem dārgumiem uz zemes, ja Dievs piedāvā mūžīgus dārgumus debesīs? Ir pienācis laiks pārdomāt mūsu skatījumu uz naudu un īpašumiem.

Praktizējot ķēniņa ekonomiku: godinot Jēzu ar to, kā mēs strādājam, pelnām, tērējam, taupām un dodam Michael Rhodes, Robby Holt un Brian Fikkert.

Šajā grāmatā izklāstītās sešas atslēgas nodrošina pamatu un rīcības soļus, kas nepieciešami, lai piedzīvotu pasauli, kurā ikviens plaukst. Šī ir obligāta lasāmviela ikvienam uzņēmējdarbības un sabiedrības vadītājam, kurš ilgojas pēc kaut kā vairāk, bet nespēj to īstajā vārdā pateikt.

Bagātie kristieši bada laikmetā: pāreja no pārticības uz dāsnumu (Ronald Sider)

Kāpēc 1,3 miljardi cilvēku dzīvo galējā nabadzībā un ko kristiešiem vajadzētu darīt? Šī grāmata sniedz praktiskus padomus, kā attīstīt dāsnuma ieradumus, lai palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams.

Nathan Cook: "Storm the Gates: Provoking the Church to Fulfill God's Mission" (Vētra pie vārtiem: Baznīcas rosināšana pildīt Dieva misiju)

K. S. Lūiss reiz rakstīja: "Ienaidnieka okupēta teritorija - tāda ir šī pasaule. Kristietība ir stāsts par to, kā likumīgais karalis ir piezemējies... un aicina mūs visus piedalīties lielajā sabotāžas kampaņā."

Grāmata "Vētra pie vārtiem" sniedz Bībeles pamatprincipus un praktiskus padomus, kā ar mīlestības, piedošanas un dāsnuma palīdzību graut pasaules sistēmas.

Šie ieteiktie resursi ir nopērkami Amazon. Noklikšķinot uz saites, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas par atbilstošiem pirkumiem. Ieņēmumi, ko es nopelnu no Amazon, palīdz uzturēt šo vietni.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.