39 uzmundrinoši Bībeles panti, lai pārvarētu bailes

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Bailes un trauksme ir divas ļoti bieži sastopamas emocijas, ko daudzi cilvēki izjūt regulāri. Lai gan ir normāli laiku pa laikam justies nervozam, bailīgam vai noraizējušam, ja bailes nomāc nepārtraukti, tās var novājināt.

Par laimi, jums nav jāļauj, lai bailes jūs pārņem. Bībelē ir desmitiem pantu, kas var palīdzēt jums pārvarēt grūtus brīžus un likt raudzīties uz jūsu bažām perspektīvā, sniedzot jums pārliecību par nākotni un ļaujot justies pozitīvāk attiecībā uz to, kas jūs sagaida nākotnē.

Nebaidieties no Svētajiem Rakstiem

Bībelē vairāk nekā 300 reižu ir teikts "nebaidīties", tāpēc tu noteikti neesi vienīgais, kas cīnās ar bailēm. Neatkarīgi no tā, vai tās ir bailes no nāves, bailes no neveiksmes vai bailes no cilvēka, Bībelē ir neskaitāmas vietas par to, kā pārvarēt savas bailes un palikt stipram Kristū. Lūk, dažas no mūsu mīļākajām....

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

1 Jāņa 4:18

Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība izdzēš bailes. Jo bailes ir saistītas ar sodu, un, kas baidās, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis: "Esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs arī ietu!""

Psalms 23:4

Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Filipiešiem 4:6-7

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

5. Mozus 31:6

Esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties no tiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar jums. Viņš jūs neatstās un nepametīs."

Romiešiem 8:15

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai krist atpakaļ bailēs, bet jūs esat saņēmuši adopcijas Garu kā dēli, caur kuru mēs saucam: "Abba! Tēvs!"

Psalms 34:4

Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja un atbrīvoja mani no visām manām bailēm.

Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana, no kā man baidīties? Kungs ir manas dzīves cietoksnis, no kā man baidīties?

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Psalmi 56:3-4

Kad es baidos, es uz tevi paļaujos. Dievam, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos, es nebaidīšos. Ko miesa man var darīt?

Romiešiem 8:38-39

Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdnieki, ne tagadne, ne nākotne, ne varas, ne augstumi, ne dziļumi, ne jebkas cits visā radībā nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

1.Pēt.5:6-7

Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu īstajā laikā, un visas savas rūpes uzvelciet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Psalms 118:6

Kungs ir manā pusē, es nebaidīšos. Ko cilvēks var man nodarīt?

Skatīt arī: Izpratnes lietošana, labojot citus - Bībeles lappuse

Jesajas 43:1-3

Bet tagad tā saka Tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkabs, kas tevi veidojis, Israēl: "Nebīsties, jo Es tevi esmu atpircis, Es tevi esmu nosaucis vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neappludinās, kad tu iesi cauri ugunij, tu netiksi sadedzināts, un liesma tevi neiznīcinās. Jo Es esmu Kungs, tavs Dievs, Svētais.Israēla, jūsu Glābējs.

Ebrejiem 13:6

Tāpēc mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos, ko man var darīt cilvēks?"

Psalmi 91:9-11

Ja tu sacīsi: "Tas Kungs ir mans patvērums," un Tu darīsi Visaugstāko par savu mājokli, tad nekas ļauns tevi nepiemeklēs, nekāda nelaime nepietuvosies tavai teltij. Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par tevi, lai sargā tevi visos tavos ceļos.

2. Mozus 14:14

Kungs cīnīsies par jums, un jums ir tikai jāklusē.

Jesajas 12:2

Redzi, Dievs ir mana pestīšana, es paļaušos un nebaidīšos, jo Tas Kungs Dievs ir mans spēks un mana dziesma, un Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu.

5. Mozus 31:8

Tas Kungs ir tas, kas iet jums pa priekšu. Viņš būs ar jums, Viņš jūs neatstās un nepametīs. Nebīstieties un nebīstieties.

Jesajas 54:17

Neviens ierocis, kas pret tevi vērsts, nesaņems panākumus, un tu atvairīsi katru mēli, kas pret tevi celsies tiesā. Tas ir Tā Kunga kalpu mantojums un viņu attaisnošana no Manis, saka Tas Kungs.

Atklāsmes 2:10

Nebīstieties no tā, kas jums nāksies ciest. Redzi, velns dažus no jums grasās iemest cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un desmit dienas jums būs ciešanas. Es jums dodu dzīvības vainagu. Es jums dodu dzīvības vainagu, ja būsiet uzticīgi līdz nāvei.

Bailes no Tā Kunga Raksti

Bīties Dievu nozīmē cienīt, godāt un paklausīt Viņam. To darot, mēs atzīstam Viņa varu pār savu dzīvi un pakļaujamies Viņa mācībai. Apustulis Pāvils mūs pamāca: "Nepadodieties šai pasaulei, bet pārveidojieties, atjaunojot savu prātu" (Rom.12:2). Kā ticīgie Kristū mēs varam piemērot Dieva Vārdu mūsu dzīves apstākļiem un noraidīt pasaulīgo praksi, kas ir pretrunā ar Dieva gribu.

Skatīt arī: 47 iedvesmojoši Bībeles panti par kopienu

Psalms 111:10

Tā Kunga bijība ir gudrības sākums; visi, kas to piekopj, ir labi saprotoši. Viņa slavēšana ir mūžīga!

Mateja ev. 10:28

Un nebaidieties no tiem, kas nogalina miesu, bet nespēj nogalināt dvēseli. Drīzāk baidieties no tā, kas ellē var iznīcināt gan dvēseli, gan miesu.

Salamana pamācības 19:23

Tā Kunga bijība ved uz dzīvību, un, kam tā ir, tas ir apmierināts, un viņam nekas nekaitēs.

Salamans Mācītājs 12:13

Bīstieties no Dieva un turiet Viņa baušļus, jo tas ir viss cilvēka pienākums.

Salamana pamācības 8:13

Bailes no Tā Kunga ir naids pret ļauno. Lepnumu un augstprātību, kā arī ļauno ceļu un izkropļotu runu es ienīstu.

Salamana pamācības 14:27

Bailes no Tā Kunga ir dzīvības avots, lai cilvēks varētu novērsties no nāves slazdiem.

1.Pēt.2:17

Godā visus. Mīli brālību. Bīsties Dieva. Godā imperatoru.

Psalmi 34:7

Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.

Psalms 115:11

Jūs, kas bīstaties Tā Kunga, paļaujieties uz To Kungu! Viņš ir viņu palīdzība un vairogs.

Psalms 112:1

Slavēts Tas Kungs! Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas Tā Kunga, kas ļoti priecājas par Viņa baušļiem!

Psalms 31:19

Ak, cik pārpilna ir Tava labestība, ko Tu esi uzkrāvis tiem, kas Tevi bīstas, un ko Tu esi darījis tiem, kas pie Tevis patveras, cilvēces bērnu priekšā!

Salamana pamācības 9:10

Tā Kunga bijība ir gudrības sākums, un Svētā atziņa ir saprašana.

Psalms 25:14

Tā Kunga draudzība ir tiem, kas Viņu bīstas, un Viņš tiem atklāj savu derību.

2. Mozus 20:20

Mozus sacīja tautai: "Nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai Viņa bijība būtu jūsu priekšā un lai jūs negrēkotu."

2. Korintiešiem 7:1

Tā kā mums ir šie apsolījumi, mīļie, attīrīsimies no visiem miesas un gara apgānīšanās veidiem, Dieva bijībā piepildot svētumu.

Apustuļu darbi 9:31

Tā baznīcai visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers, un tā tika celta. Un, staigājot Tā Kunga bijībā un Svētā Gara mierinājumā, tā vairojās.

Secinājums

Kad tu saskaries ar savām bailēm, atceries, ka Dievs ir apsolījis uzvarēt pasauli. Viņš ir spēcīgāks par visiem zemes draudiem, un Viņš nekad tevi neatstās un nepametīs (Jozuas 1:5). Atceries, kā Viņš rūpējas par tevi un cik ļoti tevi mīl - un lūdz, lai Viņa spēka dēļ tavas bailes pārvēršas drosmē un paļāvībā. Šajos brīžos uzticies Dievam, un Viņš atbrīvos tevi no bailēm.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.