40 Bībeles panti par eņģeļiem

John Townsend 14-06-2023
John Townsend

Saskaņā ar Bībeli eņģeļi ir garīgas būtnes, ko Dievs radījis, lai kalpotu Viņa mērķiem. Angļu vārds "angel" nāk no grieķu vārda ἄγγελος, kas nozīmē "vēstnesis." Eņģeļi sniedz vēstījumus Dieva tautai (1. Mozus 22:11-22), slavē un pielūdz Dievu (Jesajas 6:2-3), nodrošina Dieva tautas aizsardzību (Psalmi 91:11-12) un veic Dieva tiesu (2. Ķēniņu 19:35).

Jaunajā Derībā eņģeļi bieži ir redzami kopā ar Jēzu: tie ir klāt Viņa dzimšanas laikā (Lk.ev.1:26-38), Viņa kārdināšanas laikā tuksnesī (Mt.ev.4:11), Viņa augšāmcelšanās no mirušajiem laikā (Jņ.ev.20:11-13), un tie atkal parādīsies kopā ar Viņu pēdējā tiesas dienā (Mt.ev.16:27).

Divi slavenākie eņģeļu piemēri Bībelē (un vienīgie, kuriem doti vārdi) ir eņģelis Gabriēls, kas stāv Kunga priekšā (Lk.ev.1:19), un Mihaēls, kas cīnās pret sātanu un Dieva ienaidniekiem (Atkl.gr.12:7).

Tā Kunga eņģelis ir vēl viens nozīmīgs eņģelis Bībelē. Tā Kunga eņģelis bieži parādās Vecajā Derībā, parasti tad, kad gaidāms kāds dramatisks vai nozīmīgs notikums. Tā Kunga eņģelis galvenokārt kalpo kā Dieva vēstnesis, kas sagatavo ceļu Dieva parādīšanās un iejaukšanās brīdim (2. Mozus 3:2). Tā Kunga eņģelis parādās arī Jaunajā Derībā, lai pasludinātu Dieva parādīšanos un iejaukšanos.Jēzus piedzimšanu (Lūkas 2:9-12) un akmeni pie Jēzus kapa (Mateja 28:2).

Ne visi eņģeļi ir uzticīgi Dieva kalpi. Kritušie eņģeļi, pazīstami arī kā dēmoni, bija eņģeļi, kas sacēlās pret Dievu un par savu nepaklausību tika padzīti no debesīm. Atklāsmes grāmatā 12:7-9 teikts, ka trešdaļa eņģeļu krita no debesīm, kad tie sekoja Sātanam.

Kā redzat, eņģeļiem ir svarīga loma Dieva plāna īstenošanā attiecībā uz pasauli. Atvēliet laiku pārdomām par šiem Bībeles pantiem par eņģeļiem, lai uzzinātu vairāk par šiem spēcīgajiem Dieva sūtņiem.

Bībeles panti par eņģeļiem sargiem

2. Mozus 23:20

Redzi, es sūtu eņģeli jūsu priekšā, lai jūs sargātu ceļā un aizvestu jūs uz vietu, ko Es esmu sagatavojis.

Psalmi 91:11-12

Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par jums, lai jūs sargātu visos jūsu ceļos. Uz savām rokām viņi jūs nesīs, lai jūs neaizskartos ar kāju pret akmeni.

Daniēla 6:22

Mans Dievs sūtīja savu eņģeli un aizvēra lauvām mutes, un tās man nekaitēja, jo es Viņa priekšā esmu nevainojams, un arī tavā priekšā, ķēniņ, es neko ļaunu neesmu darījis.

Mt.ev.18:10

Skatieties, lai jūs nenicinātu nevienu no šiem mazajiem. Jo Es jums saku, ka debesīs viņu eņģeļi vienmēr redz mana Tēva, kas ir debesīs, vaigu.

Mateja ev. 26:53

Vai jūs domājat, ka es nevaru vērsties pie sava Tēva, un Viņš man tūdaļ atsūtīs vairāk nekā divpadsmit eņģeļu leģionus?

Ebrejiem 1:14

Vai viņi visi nav kalpojoši gari, kas sūtīti kalpot to cilvēku labā, kuriem ir jāiegūst pestīšana?

Kā eņģeļi ir aprakstīti Bībelē

Jesajas 6:2

Virs viņa stāvēja serafīni. Katram no viņiem bija seši spārni: ar diviem viņš sedza seju, ar diviem - kājas, ar diviem lidoja.

Ecēhiēla 1:5-9

Un no tās vidus iznāca četru dzīvu radību tēls. Un tāds bija to izskats: tām bija cilvēka tēls, bet katrai no tām bija četras sejas, un katrai no tām bija četri spārni. To kājas bija taisnas, un to pēdu zoles bija kā teļa pēdas. Un tās mirdzēja kā spodrināta bronza. Zem to spārniem četrās pusēs tām bija cilvēka rokas. Un tām četrām bija viņusejas un spārnus šādi: viņu spārni pieskārās viens otram.

Mateja 28:2-3

Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Kunga eņģelis nolaidās no debesīm, nāca, atgrūda akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens, un Viņa drēbes baltas kā sniegs.

Atklāsmes gr.10:1

Tad es redzēju citu varenu eņģeli, kas nāca no debesīm, ietinies mākonī, ar varavīksni virs viņa galvas, un viņa seja bija kā saule, un viņa kājas - kā uguns stabi.

Bībeles panti par eņģeļu izklaidi

1. Mozus 19:1-3

Vakarā abi eņģeļi ieradās Sodomā, un Lots sēdēja Sodomas vārtos. Kad Lots tos ieraudzīja, viņš piecēlās tiem pretī, noliecās ar seju pret zemi un sacīja: "Mani kungi, lūdzu, atkāpieties uz savu kalpu māju, pārnakšņojiet tur un nomazgājiet kājas. Tad jūs varēsiet agri celties un doties tālāk." Viņi sacīja: "Nē, mēs pārnakšņosim pilsētas laukumā." Bet viņš uzstājās.un tie pagriezās pie viņa un iegāja viņa namā. Un viņš tiem sarīkoja mielastu un cepa neraudzētu maizi, un tie ēda.

Ebrejiem 13:2

Neaizmirstiet izrādīt viesmīlību svešiniekiem, jo tādējādi daži no jums ir uzņēmuši eņģeļus nemanot.

Eņģeļi slavē un pielūdz Dievu

Psalms 103:20

Slavējiet Kungu, eņģeļi, jūs, Viņa eņģeļi, jūs, varenie, kas pildāt Viņa vārdu, klausīdami Viņa vārda balsij!

Psalmi 148:1-2

Slavējiet To Kungu! Slavējiet To Kungu no debesīm, slavējiet Viņu augstumos! Slavējiet Viņu, visi Viņa eņģeļi, slavējiet Viņu, visi Viņa pulki!

Jesajas 6:2-3

Virs Viņa stāvēja serafīni. Katram bija seši spārni: ar diviem viņš sedza savu seju, ar diviem - kājas, ar diviem - lidinājās. Un viens sauca otru un sacīja: "Svēts, svēts, svēts ir Kungs no saimēm, visa zeme ir pilna ar Viņa godību!"

Lūkas 2:13-14

Un pēkšņi līdz ar eņģeli parādījās debesu pulks, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un uz zemes miers tiem, kam Viņš ir tīkams!"

Lūkas ev. 15:10

Tieši tā, es jums saku, Dieva eņģeļu priekšā ir prieks par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus.

Atklāsmes 5:11-12

Tad es skatījos, un dzirdēju ap troni un dzīvajām radībām un vecajiem daudzu eņģeļu balsis, kuru skaits bija miriādes miriāžu un tūkstošiem tūkstošu, kas skaļā balsī sacīja: "Godīgs ir tas Jērs, kas tika nokauts, lai saņemtu varu un bagātību, un gudrību, un varenību, un spēku, un godu, un godu, un slavu, un svētību!"

Eņģeļi pasludina Jēzus dzimšanu

Lūkas 1:30-33

Un eņģelis viņai sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi labvēlību pie Dieva. Un redzi, tu ieņemsi savā miesā un dzemdēsi dēlu, un tu sauksi Viņu vārdā Jēzus. Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstākā Dēlu. Un Tas Kungs Dievs dos Viņam Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un no Viņa valstības nebūsbeigas."

Lūkas 2:8-10

Un tajā pašā apvidū bija gani, kas bija laukā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un tiem parādījās Kunga eņģelis, un Tā Kunga godība ap tiem mirdzēja, un tos pārņēma lielas bailes. Un eņģelis tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums nesu lielu prieka vēsti, kas būs visai tautai.

Eņģeļi pie Kristus otrās atnākšanas

Mateja ev. 16:27

Jo Cilvēka Dēls nāks ar saviem eņģeļiem sava Tēva godībā, un tad Viņš atalgos katram pēc tā, ko viņš ir darījis.

Mateja ev. 25:31

Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi ar Viņu, tad Viņš sēdēs savā godības tronī.

Marka 8:38

Jo, kas kaunas par mani un par maniem vārdiem šinī laulības pārkāpēju un grēcīgā ciltī, par to kaunēsies arī Cilvēka Dēls, kad Viņš nāks sava Tēva godībā ar svētajiem eņģeļiem.

Skatīt arī: Pozitīvās domāšanas spēks

Eņģeļi pēdējā tiesā

Mateja 13:41-42

Cilvēka Dēls sūtīs savus eņģeļus, un tie savāks no Viņa valstības visus grēka cēloņus un visus likumu pārkāpējus un iemetīs tos ugunīgajā krāsnī. Tajā vietā būs raudāšana un zobu trīcēšana.

Mt.ev.13:49

Tā tas būs arī laikmeta beigās. Eņģeļi iznāks un nošķirs ļaunos no taisnajiem.

Bībeles panti par Tā Kunga eņģeli

2. Mozus 3:2

Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no krūma vidus. Viņš skatījās, un redzi, krūms dega, bet tas nebija izdzisis.

4. Mozus 22:31-32

Tad Tas Kungs atvēra Bileāmam acis, un viņš ieraudzīja Tā Kunga eņģeli, kas stāvēja ceļā ar izstieptu zobenu rokā. Un viņš noliecās un krita uz sava vaiga. Un Tā Kunga eņģelis viņam sacīja: "Kāpēc tu esi trāpījis savam ēzelim šīs trīs reizes? Redzi, es esmu izgājis tev pretī, jo tavs ceļš ir sagrozīts Manā priekšā.

Tiesnešu 6:11-12

Un Tā Kunga eņģelis nāca un apsēdās zem terebinta Ofrā, kas piederēja Joašam Abiezritam, kamēr viņa dēls Gideons kul kviešu pļāvumu, lai tos paslēptu no midiāniešiem. Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja: "Tas Kungs ir ar tevi, varenais vīrs!" Un viņš sacīja: "Kungs ir ar tevi, varenais vīrs."

2 Kings 19:35

Un tanī naktī Tā Kunga eņģelis izgāja un asīriešu nometnē nokautēja 185 000. Un, kad ļaudis agri no rīta piecēlās, redzi, tie visi bija miruši.

1.Laiku 21:15-16

Un Dievs sūtīja eņģeli uz Jeruzālemi, lai to iznīcinātu, bet, kad viņš jau grasījās to iznīcināt, Tas Kungs to ieraudzīja, un Viņš atkāpās no posta. Un Viņš sacīja eņģelim, kas darbojās iznīcināšanā: "Pietiek, tagad apstādini savu roku!" Un Tā Kunga eņģelis stāvēja pie jebusiešu Ornana dzirnavām. Un Dāvids pacēla acis un redzēja Tā Kunga eņģeli, kas stāvēja starp zemi un debesīm,un viņa rokā bija izstiepts zobens, izstiepts virs Jeruzalemes. Tad Dāvids un vecākie, tērpušies maisos, krita sejā.

Psalmi 34:7

Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.

Caharijas 12:8

Tajā dienā Tas Kungs pasargās Jeruzalemes iedzīvotājus, tā ka vājākais no viņiem tajā dienā būs kā Dāvids, un Dāvida nams būs kā Dievs, kā Tā Kunga eņģelis, kas iet viņu priekšā.

Lūkas 2:9

Un tiem parādījās Tā Kunga eņģelis, un Tā Kunga godība atspīdēja ap tiem, un tos pārņēma lielas bailes.

Apustuļu darbi 12:21-23

Noteiktajā dienā Hērods uzvilka savas karaliskās drēbes, apsēdās tronī un teica tiem orāciju. Un ļaudis kliedza: "Dieva, nevis cilvēka balss!" Tūdaļ Tā Kunga eņģelis viņu satrieca, jo viņš nedeva Dievam godu, un viņu apēda tārpi, un viņš izelpoja un izdzisa pēdējo elpu.

Bībeles panti par kritušajiem eņģeļiem

Jesajas 14:12 (KJV)

Kā tu esi nokritis no debesīm, Lucifer, rīta dēls, kā tu esi nogāzies zemē, kas vājini tautas!

Skatīt arī: 5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

Mateja ev. 25:41

Tad Viņš sacīs tiem, kas būs pa kreisi no Viņa: "Atkāpieties no Manis, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem!"

2. Korintiešiem 11:14

Un nav brīnums, jo pat sātans maskējas par gaismas eņģeli.

2.Pēt.2:4

Jo, ja Dievs eņģeļus, kad tie grēkoja, nežēloja, bet iemeta tos ellē un ieslodzīja drūmās tumsas važās, lai tur tos turētu līdz tiesas spriedumam.

Jūdas 6

Un eņģeļus, kas nepalika savā amatā, bet atstāja savu pienācīgo mājokli, Viņš ir turējis mūžīgās važās drūmā tumsā, līdz Lielās dienas tiesai.

Atklāsmes gr.12:9

Un lielais pūķis tika gāzts lejā, tā senā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, visas pasaules maldinātāju, - viņš tika gāzts lejā uz zemes, un viņa eņģeļi tika gāzti lejā kopā ar viņu.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.