41 pants no Bībeles par veselīgu laulību - Bībeles lifete

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Neatkarīgi no tā, vai jūs gatavojaties kāzu ceremonijai vai svinat savu 50. gadadienu, šie 41 Bībeles panti laulībai sniedz dievišķu gudrību par to, kā mīlēt savu laulāto un uzturēt veselīgas attiecības. Jūs atradīsiet daudz skaistu fragmentu, kas atgādina mums par laulības un ģimenes dzīves nozīmi, kā arī vairākus atgādinājumus par mūsu pienākumiem un atbildību laulībā.lūdzieties par Dieva vadību, kad jūs kopīgi dzīvosiet savu dzīvi!

Rakstu panti jūsu kāzu ceremonijai

Ja vēlaties kāzu ceremonijā jēgpilni iekļaut Svētos Rakstus, kopā ar savu partneri un ceremonijas vadītāju izlasiet šos pantus, pirms izlemjat, kurus no tiem izmantot kāzu ceremonijas laikā.

Šie Rakstu panti slavē laulību kā Dieva svētītu savienību - savienību, kas atspoguļo Kristus un Viņa Baznīcas attiecības. Šo pantu iekļaušana jūsu kāzu ceremonijā koncentrēs dievkalpojumu uz Kristu un radīs biblisko pamatu jūsu laulībai.

Laulības pantiņi no vēstulēm

Rom.12:9-13

Lai mīlestība ir patiesa; ienīstiet, kas ļauns, turieties pie tā, kas labs; mīliet cits citu ar savstarpēju pieķeršanos; pārspējiet cits citu, izrādot godu. Nepalieciet dedzībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam. Priecājieties cerībā, esiet pacietīgi ciešanās, izturīgi lūdzieties. Dodiet savu artavu svēto vajadzībām; izrādiet viesmīlību svešiniekiem.

Romiešiem 15:5-6

Lai Dievs, kas ir nelokāms un iedrošinošs, dāvā jums dzīvot saskaņā ar Jēzu Kristu, lai jūs kopā vienā balsī slavētu mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievu un Tēvu.

1 Korintiešiem 13

Ja es runāju mirstīgo un eņģeļu valodās, bet man nav mīlestības, es esmu skaļš gongs vai skanošs cimboliņš. Un ja man ir pravietiskas spējas un es saprotu visus noslēpumus un visas zināšanas, un ja man ir visa ticība, tā ka es varu kalnus pārcelt, bet man nav mīlestības, es neesmu nekas. Ja es atdodu visu savu īpašumu un ja es atdodu savu miesu, lai varētu lepoties, bet man nav mīlestības, es iegūstunekas.

Mīlestība ir pacietīga; mīlestība ir laipna; mīlestība nav skaudīga, lepna, augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitinoša vai aizvainota; tā priecājas nevis par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes.

Mīlestība nekad nebeidzas. Bet attiecībā uz pravietojumiem - tie beigsies; attiecībā uz valodām - tās beigsies; attiecībā uz zināšanām - tās beigsies. Jo mēs zinām tikai daļēji, un mēs pravietojam tikai daļēji; bet, kad nāks pilnība, daļējai pienāks beigas.

Kad es biju bērns, es runāju kā bērns, es domāju kā bērns, es spriedu kā bērns; kad es kļuvu par pieaugušo, es pieliku punktu bērnišķīgiem paņēmieniem. Jo tagad mēs redzam spogulī, vāji, bet tad mēs redzēsim aci pret aci. Tagad es zinu tikai daļēji; tad es zināšu pilnībā, tāpat kā esmu pilnībā iepazīts. Un tagad paliek ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs; un lielākā no tām ir mīlestība.

Efeziešiem 5:21-33

Esiet pakļauti cits citam no cieņas pret Kristu.

Sievas, esiet padevīgas saviem vīriem, kā esat padevīgas Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir galva baznīcai, kuras miesai Viņš ir Pestītājs. Tāpat kā baznīca ir pakļauta Kristum, tā arī sievām visās lietās ir jābūt pakļautām saviem vīriem.

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus mīlējis baznīcu un atdevis sevi par to, lai darītu to svētu, šķīstīdams ar mazgāšanu ūdenī ar vārdu, lai parādītu sev baznīcu krāšņu, bez traipa, bez grumbiņas vai kā tamlīdzīga - jā, lai tā būtu svēta un bez trūkuma.

Tāpat arī vīriem ir jāmīl savas sievas tāpat kā savas miesas. Kas mīl savu sievu, tas mīl pats sevi. Jo neviens nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un maigi rūpējas par to, tāpat kā Kristus rūpējas par draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi.

"Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi kļūs viena miesa." Tas ir liels noslēpums, un es to attiecinu uz Kristu un baznīcu. Taču katram no jums jāmīl sava sieva kā sevi pašu, un sievai jāciena savs vīrs.

Kolosiešiem 3,12-17

Kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, apvelciet sevi ar žēlsirdību, laipnību, pazemību, lēnprātību, lēnprātību un pacietību. Pacietīgi izturieties cits pret citu un, ja kādam ir sūdzība pret citu, piedodiet cits citam; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod.

Pāri visam apvelciet sevi ar mīlestību, kas visu savieno pilnīgā harmonijā. Un lai Kristus miers valda jūsu sirdīs, uz ko jūs patiesi esat aicināti vienā miesā. Un esiet pateicīgi.

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos; māciet un pamāciet cits citu visā gudrībā un ar pateicību sirdīs dziediet psalmus, himnas un garīgas dziesmas Dievam. Un visu, ko jūs darāt, vārdos vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

1 Jāņa 4,7-12

Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva; ikviens, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Kas nemīl, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

Dieva mīlestība mūsu vidū atklājās šādā veidā: Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Tajā ir mīlestība - ne tajā, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan tajā, ka Viņš mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu kā izlīdzinošo upuri par mūsu grēkiem.

Mīļie, tā kā Dievs mūs tik ļoti mīlējis, arī mums vajadzētu mīlēt vienam otru. Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam viens otru, tad Dievs dzīvo mūsos, un Viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.

Raksti par laulībām no Vecās Derības

1. Mozus 1:26-28

Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēkus pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, un lai tie valda pār jūras zivīm, pār gaisa putniem, pār lopiem, pār visiem zemes savvaļas dzīvniekiem un pār visiem rāpojošajiem, kas rāpo pa zemi.

Tā Dievs radīja cilvēkus pēc sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš tos radīja; vīrieti un sievieti Viņš tos radīja. Dievs tos svētīja, un Dievs tiem sacīja: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār jūras zivīm, pār gaisa putniem un pār visu dzīvo radību, kas kustas virs zemes!" Un Dievs tos svētīja.

Salamana dziesma 2:10-13

Mana mīļotā runā un saka man: "Celies, mana mīļā, mana daiļā, un ej, jo nu ziema ir pagājusi, lietus ir beidzies un pagājis. Uz zemes parādās ziedi, ir pienācis dziedāšanas laiks, un mūsu zemē skan balodīšu balss. Vīģes kokā aug vīģes, un vīnogulāji zied, tie dod smaržu. Celies, mana mīļā, mana daiļā, un ej."

Salamana dziesma 8:6-7

Uzlieciet mani kā zīmogu uz savas sirds, kā zīmogu uz savas rokas, jo mīlestība ir stipra kā nāve, kaislība mežonīga kā kaps. Tās uzliesmojumi ir uguns zibeņi, nikna liesma. Daudz ūdeņu nevar mīlestību apslāpēt, arī plūdi nevar to noslīcināt. Ja kāds mīlestībai piedāvātu visu sava nama bagātību, tā tiktu pilnīgi nicināta.

Jeremijas 31:31-34

Tuvojas dienas, saka Tas Kungs, kad Es noslēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu. Tā nebūs tāda kā tā derība, ko Es noslēdzu ar viņu senčiem, kad Es viņus paņēmu aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes, - derība, ko viņi lauza, lai gan Es biju viņu vīrs, saka Tas Kungs.

Bet šī ir derība, ko Es noslēgšu ar Israēla namu pēc tām dienām, saka Tas Kungs: Es ieliku savu likumu viņu sirdīs un ierakstīšu to viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un viņi būs Mana tauta.

Tie vairs cits citu nemācīs un cits citam neteiks: "Pazīsti To Kungu!" Jo viņi visi Mani pazīs, no mazākā līdz lielākajam, saka Tas Kungs, jo Es piedošu viņu netaisnību un viņu grēku vairs neatcerēšos.

Laulības pantiņi no evaņģēlijiem

Marka 10:6-9

Jēzus sacīja: "No radīšanas sākuma Dievs tos ir darījis par vīrišķo un sievišķo dzimumu." "Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi kļūs viena miesa." Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs ir savienojis, lai neviens neatdala.

Jāņa ev. 2:1-11

Trešajā dienā Galilejas Kānā notika kāzas, un tajās bija arī Jēzus māte. Uz kāzām bija uzaicināts arī Jēzus un Viņa mācekļi.

Kad vīns izsīka, Jēzus māte sacīja Viņam: "Viņiem nav vīna." Jēzus sacīja viņai: "Sieva, kas tev un man par to rūp?" Mana stunda vēl nav pienākusi."

Viņa māte sacīja kalpiem: "Dariet visu, ko viņš jums saka!" Tur stāvēja sešas akmeņkastes ar ūdeni, kas bija paredzētas jūdu šķīstīšanās rituāliem, un katrā bija divdesmit vai trīsdesmit litri ūdens.

Jēzus tiem sacīja: "Piepildiet mucas ar ūdeni!" Un tie tās piepildīja līdz malām. Un Viņš tiem sacīja: "Tagad izceliet un nesiet to priekšniekam." Un tie to paņēma.

Kad pārvaldnieks nogaršoja ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, un nezināja, no kurienes tas bija nācis (lai gan kalpi, kas bija ūdeni ievilkuši, to zināja), pārvaldnieks pasauca līgavaini un sacīja viņam: "Visiem vispirms pasniedz labu vīnu, bet pēc tam, kad viesi ir piedzērušies, pasniedz sliktāku vīnu. Bet tu līdz šim esi paturējis labu vīnu."

Šo pirmo no savām zīmēm Jēzus izdarīja Galilejas Kānā un atklāja savu godību, un mācekļi Viņam ticēja.

Jņ.ev.15.9-17

Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā arī es jūs esmu mīlējis; palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Es jums to esmu sacījis, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs.

Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to - atdot savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja darāt, ko Es jums pavēlu.

Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara kungs, bet Es jūs esmu saukts par draugiem, jo Es jums esmu atklājis visu, ko esmu dzirdējis no sava Tēva.

Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos. Un Es jūs esmu izraudzījies, lai jūs ejat un nesat augļus, tādus augļus, kas paliek, lai Tēvs jums dotu visu, ko jūs Viņu lūdzat Manā vārdā. Es jums dodu šīs pavēles, lai jūs mīlētu cits citu."

Laimes psalmi laulībai

Ja vēlaties svētīt savu laulību ar Svētajiem Rakstiem, bet nezināt, ar ko sākt, šeit ir daži svētības psalmi no Bībeles, ko varat izmantot ceremonijas laikā.

Psalms 127

Ja Tas Kungs neceļ māju, velti strādā tie, kas to ceļ. Ja Tas Kungs nesargā pilsētu, velti paliek nomodā sargs. Velti ir agri celties un vēlu iet atpūsties, ēdot rūpju darba maizi, jo Viņš dod saviem mīļajiem miegu.

Redzi, bērni ir Tā Kunga mantojums, dzemdes auglis - atalgojums. Kā bultas karotāja rokā ir viņa jaunības bērni. Svētīgs tas vīrs, kas ar tiem piepilda savu trīsi! Viņš netiks apkaunots, kad viņš runās ar saviem ienaidniekiem vārtos.

Psalms 128

Svētīgs ikviens, kas bīstas Tā Kunga, kas staigā Viņa ceļus! Jūs ēdīsit savu roku darba augļus, jūs būsit svētīti, un jums būs labi.

Tava sieva būs kā auglīgs vīnogulājs tavā namā; tavi bērni būs kā olīvu dzinumi ap tavu galdu. Lūk, tā būs svētlaimīgs vīrs, kas bīstas Tā Kunga.

Tas Kungs lai svētī jūs no Ciānas! Lai jūs redzat Jeruzalemes labklājību visas savas dzīves dienas! Lai jūs redzat savu bērnu bērnus! Lai miers ir pār Israēlu!

Skatīt arī: 33 Bībeles panti par Lieldienām: Mesijas augšāmcelšanās svinēšana

Bībeles norādījumi par laulību

Laulības savienība atspoguļo Dieva derību starp Jēzu un Viņa draudzi. Mūsu laulības ir Dieva mīlestības uz mums atspoguļojums. Bībele māca mūs mīlēt vienam otru, piedot viens otram un pakļauties viens otram no cieņas pret Kristu.

2. Korintiešiem 6:14

Nepalieciet nevienlīdzīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda gan ir taisnības sadraudzība ar bezdievību? Vai kāda gan ir gaismas sadraudzība ar tumsu?

Efeziešiem 5:25

Vīri, mīliet savas sievas, kā Kristus mīlēja draudzi un atdeva sevi par to.

Efeziešiem 5:33

Katrs no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu, un sieva lai redz, ka viņa ciena savu vīru.

Kolosiešiem 3:18-19

Sievas, pakļaujieties saviem vīriem, kā tas pienākas Kungam. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet pret tām bargi.

1. Pētera 3:1-4

Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai arī tad, ja daži neklausa vārdam, viņus bez vārda iegūtu sievu izturēšanās, redzot jūsu cieņpilno un šķīsto uzvedību. Lai jūsu rotāšana nav ārēja - matu pīšana un zelta rotaslietu uzlikšana, vai apģērbs, ko valkāat, - bet lai jūsu rotāšana ir sirds apslēptā persona ar nešķīstošulēnprātīga un klusa gara skaistums, kas Dieva acīs ir ļoti dārgs.

1.Pēt.3:7

Vīri, tāpat esiet uzmanīgi, dzīvojot kopā ar savām sievām, un izturieties pret viņām ar cieņu kā pret vājākām partnerēm un kā pret dzīves žēlastības dāvanas mantiniecēm kopā ar jums, lai nekas netraucētu jūsu lūgšanām.

1.Pēt.4:8

Pāri visam, turpiniet mīlēt cits citu, jo mīlestība aizsedz daudz grēku.

Efeziešiem 4:2-3

Ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, tiecoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodot cits citam, kā Kristū Dievs jums ir piedevis.

1.Korintiešiem 7:1-5

Bet par to, par ko jūs rakstījāt: "Ir labi, ka vīrietim nav dzimumattiecību ar sievieti." Bet netiklības kārdinājuma dēļ katram vīrietim jābūt savai sievai un katrai sievietei savam vīram.

Vīram jādod sievai viņas laulības tiesības, un tāpat sievai - vīram. Jo sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram ir vara pār savu miesu. Tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai ir vara pār savu miesu.

Neatņemiet viens otram, izņemot, ja vien, iespējams, vienojaties uz ierobežotu laiku, lai jūs varētu veltīt sevi lūgšanai, bet pēc tam atkal sanāciet kopā, lai sātans nevarētu jūs kārdināt jūsu paškontroles trūkuma dēļ.

Ebrejiem 13:4

Laulība lai tiek turēta godā visu starpā, un laulības gulta lai ir nešķīsta, jo Dievs tiesās netiklību un laulības pārkāpšanu.

Laulības svētības

Laulība ir Dieva svētība. Patiesībā tieši caur laulības metaforu Jēzus mums atklājas kā mīlošs vīrs, kurš mūs mīl un upurējas mūsu labā. Veselīga laulība, kuras centrā ir Kristus, sniedz dzīves prieku un godina Dievu.

2. Korintiešiem 11:2

Jo es jūtu dievišķu greizsirdību par jums, jo es jūs saderināju ar vienu vīru, lai jūs kā šķīstu jaunavu dāvātu Kristum.

Atklāsmes 19:7-9

Priecāsimies un līksmosimies, un godināsim Viņu, jo Jēra kāzas ir klāt, un Viņa līgava ir sagatavojusies; viņai tika dots ietērpties smalkā veļā, spožā un šķīstā" - jo smalkais veļa ir svēto taisnie darbi. Un eņģelis man sacīja: "Uzraksti šo: "Svētīgi tie, kas ir aicināti uz Jēra kāzu mielastu." Un viņš man sacīja: "Tie ir tie, kas irpatiesie Dieva vārdi."

1. Mozus 2:18 (NLT)

Tad Dievs Tas Kungs sacīja: "Nav labi, ka cilvēks ir viens. Es darīšu viņam palīgu, kas viņam derēs."

Salamana pamācības 5:18-19

Lai tava strūklaka ir svētīta, un priecājies par savas jaunības sievu, jauku briedi, graciozu alni. Lai viņas krūtis vienmēr piepilda tevi ar sajūsmu; vienmēr esi apreibis viņas mīlestībā.

Salamana pamācības 12:4

Izcila sieva ir sava vīra kronis, bet tā, kas dara kaunu, ir kā sapuvis viņa kaulos.

Salamana pamācības 18:22

Kas atrod sievu, tas atrod labu lietu un iegūst labvēlību no Tā Kunga.

Salamana pamācības 19:14

Māja un bagātība tiek mantota no tēviem, bet saprātīga sieva ir no Kunga.

Salamana pamācības 20:6-7

Daudzi sludina savu nelokāmo mīlestību, bet uzticīgu cilvēku, kas var atrast? Taisnais, kas staigā savā godprātībā, - svētīgi viņa bērni pēc viņa!

Salamana pamācības 31:10

Lieliska sieva, kas var atrast? Viņa ir daudz vērtīgāka par dārgakmeņiem.

Skatīt arī: Esi stiprs un drosmīgs - Bībeles lappuses

Salamans Mācītājs 4:9

Divi ir labāki par vienu, jo viņiem ir labs atalgojums par viņu darbu.

Salamans Mācītājs 9:9

Baudi dzīvi ar sievu, kuru mīli, visas savas veltīgās dzīves dienas, ko Viņš tev ir devis zem saules, jo tā ir tava daļa dzīvē un tavā darbā, kurā tu strādā zem saules.

Salamana dziesma 4:9

Tu esi iekarojusi manu sirdi, mana māsa, mana līgava; tu esi iekarojusi manu sirdi ar vienu savu acu skatienu, ar vienu savas kaklarotas dārgakmeni.

Brīdinājumi pret laulības šķiršanu

Bībele māca mums būt uzticīgiem savam laulātajam un brīdina mūs par laulības šķiršanu. Bībeles norādījumu ievērošana par laulību un laulības šķiršanu mūs pasargās un palīdzēs mums saglabāt laulības solījumus.

Mt.ev.5:32

Bet es jums saku, ka ikviens, kas šķiroties no savas sievas, izņemot netiklības dēļ, dara viņu laulības pārkāpēju, un ikviens, kas apprec šķirtu sievu, laulības pārkāpj.

Marka 10:11-12

Un Viņš tiem sacīja: "Kas šķiras no savas sievas un apprecas ar citu, tas laulības pārkāpj pret viņu, un, ja viņa šķiras no sava vīra un apprecas ar citu, tā laulības pārkāpj."

Maleahija 2:13-16

Jūs klājat Tā Kunga altāri ar asarām, ar raudām un nopūtām, jo Viņš vairs neņem upurus un nepieņem tos ar labvēlību no jūsu rokām. Bet jūs sakāt: "Kāpēc Viņš to nedara?"

Jo Kungs bija liecinieks starp tevi un tavas jaunības sievu, kurai tu esi bijis neticīgs, lai gan viņa ir tava draudzene un sieva pēc derības. Vai Viņš nepadarīja viņus par vienu, ar Gara daļu viņu savienībā?

Un ko meklēja Dievs? Dievišķus pēcnācējus.

Tāpēc sargājiet sevi savā garā, un neviens no jums lai nav neuzticīgs savai jaunības sievai." "Jo vīrs, kas nemīl savu sievu, bet šķiras no tās, saka Tas Kungs, Israēla Dievs, apsedz savu drēbi ar vardarbību, saka Kungs, Kungs, Kungs, kas ir saimju Dievs. Tāpēc sargājiet sevi savā garā, un neviens no jums lai nav neuzticīgs."

Lūgšana, lai svētītu kristīgu laulību

Debesu Tēvs,

Mēs šodien esam nākuši pie Tevis, lai lūgtu Tavu svētību šai laulībai. Mēs lūdzam, lai Tu izlieto savu mīlestību, prieku un mieru šī pāra sirdīs, kad viņi uzsāk šo kopīgo ceļojumu.

Mēs lūdzam, lai viņu laulība būtu Tavas mīlestības uz mums atspulgs un lai viņi censtos Tevi godāt un kalpot Tev visā, ko dara. Lai viņi katru dienu pieaug mīlestībā viens pret otru un pret Tevi, un lai viņi viens otram ir iedrošinājuma un atbalsta avots.

Mēs lūdzam, lai Tu sargātu un vadītu viņu laulību un dāvātu viņiem gudrību un spēku, kas nepieciešams, lai viņi spētu pārvarēt dzīves kāpumus un kritumus.

Mēs pateicamies Tev par mīlestību, kas vieno šo pāri, un par to, ka viņi ir apņēmušies viens otram uzticēties. Lai viņu laulība ir prieka un svētības avots apkārtējiem, un lai viņi dara godu Tavam vārdam.

Jēzus vārdā mēs lūdzam: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.