43 Bībeles panti par Dieva spēku

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Pasaulē, kas ir pilna haosa un neskaidrību, ir viegli justies pārņemtam ar savu vājumu un bezspēcību. Taču ir viens spēka avots, kas nekad neapsīkst, - Dieva spēks. Šie Bībeles panti par Dieva spēku atgādina mums, ka vienīgi Dievam ir augstākā vara pār visām lietām debesīs un virs zemes.

Pretstatā mūsu vājumam Dieva spēks ir mūžīgs un nesatricināms. Aplūkojot dažus svarīgus piemērus no Svētajiem Rakstiem, mēs varam gūt ieskatu par to, kā Dievs parāda savu pārdabisko spēku Saviem cilvēkiem šodien.

Viens spēcīgs piemērs nāk no Ījaba 26:14, kur teikts: "Redzi, tās ir tikai Viņa ceļu nomales, cik mazs ir Viņa čukstus dzirdam! Bet Viņa spēka pērkons, kas var saprast?" Šeit mēs redzam bijību iedvesmojošu priekšstatu par to, cik liels spēks piemīt Dievam. Lai gan Viņa varenie darbi mums bieži vien ir apslēpti, tie tomēr nes milzīgu spēku, kas pārsniedz visu, ko mēs varam pilnībā aptvert vai.iedomāties.

Vēl viena iespaidīga Dieva spēka izpausme notiek Mozus tikšanās laikā ar faraonu 2. Mozus 7-10. nodaļā. Dievs sūta desmit dažādas sērgas uz Ēģipti, pirms beidzot atbrīvo Izraēlu no verdzības. Katra sērga kalpo kā nepārprotams atgādinājums, ka neviens zemes ķēniņš nav valdnieks pār to, kas pieder vienīgi Dievam - Viņa tautai (2. Mozus 9:13).

Kad Jozua pavēlēja sagraut Jeriho mūrus (Jozuas 6), Dievs parādīja, ka nekas nestāv starp Viņa suverenitāti un tiem, kas uzticas Viņam (Psalmi 24:7-8).

Viens no lielākajiem Dieva spēka apliecinājumiem ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās. Bībelē ir apsolīts, ka tie, kas tic Jēzum, arī tiks uzmodināti no miroņiem (Fil.3:20-21).

Galu galā šie Rakstu fragmenti mums atgādina, kāpēc mums ir svarīgi apzināties Dieva visvarenību, lai mēs nekad nezaudētu cerību uz Dieva apsolījumiem un Viņa augšāmcelšanās spēku (1.Kor.1:18). Saskaroties ar dzīves pārbaudījumiem, mēs varam paļauties uz apsolījumu, ka "Dieva dievišķais spēks mums ir devis visu, kas attiecas uz dzīvību un dievbijību, caur Viņa atziņu, kasaicinājis mūs Savai godībai un izcilībai" (2.Pēt.1:3).

Lai kādas grūtības mūs piemeklētu, mums ir mierinājums, zinot, ka Dievs ir spēcīgs un var pārvarēt jebkuru nelaimi.

Lai gan mūsu vājības dažkārt liek mums justies apbēdinātiem, nomāktiem un uzvarētiem, ir svarīgi nekad neaizmirst Svētajos Rakstos sniegto pārliecību par Visvareno, kurš izmanto Savu spēku, lai piedāvātu aizsardzību, mierinājumu un atbrīvošanu tiem, kas Viņu mīl.

Bībeles panti par Dieva spēku

Mateja ev. 22:29

Bet Jēzus tiem atbildēja: "Jūs kļūdāties, jo jūs nepazīstat ne Rakstus, ne Dieva spēku."

Lūkas ev. 22:69

Bet no šī laika Cilvēka Dēls sēdēs pie Dieva varas labās rokas.

Romiešiem 1:16

Jo es nekaunos no evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, - vispirms jūdam un arī grieķim.

1.Korintiešiem 1:18

Jo tiem, kas iet pazušanā, krusta vārds ir muļķība, bet mums, kas topam pestīti, tas ir Dieva spēks.

1.Korintiešiem 2:2-5

Jo es nolēmu starp jums neko citu nezināt kā vien Jēzu Kristu un Viņu krustā sisto. Un es biju pie jums vājumā, bailēs un lielā drebēšanā, un mana runa un mana vēsts nebija ticamos gudrības vārdos, bet Gara un spēka apliecinājumā, lai jūsu ticība nepaļautos uz cilvēku gudrību, bet uz Dieva spēku.

2. Korintiešiem 13:4

Jo Viņš ir krustā sists vājumā, bet dzīvo Dieva spēkā. Jo arī mēs Viņā esam vāji, bet, ar jums darīdami, mēs dzīvosim kopā ar Viņu Dieva spēkā.

2. Timotejam 1:7-8

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tāpēc nekaunieties liecības par mūsu Kungu, nedz arī mani, Viņa ieslodzīto, bet piedalieties ciešanās Evaņģēlija dēļ ar Dieva spēku,

Vairāk Bībeles pantu par Dieva spēku

2.Pēt.1:3

Viņa dievišķais spēks mums ir devis visu, kas attiecas uz dzīvību un dievbijību, caur atziņu par To, kas mūs aicinājis Savā godībā un izcilībā.

2. Mozus 14:14

Kungs cīnīsies par jums, un jums ir tikai jāklusē.

2. Mozus 15:6

Tava labā roka, Kungs, varenā varenībā, Tava labā roka, Kungs, sagrauj ienaidnieku.

1.Laiku 29:11

Tavs, Kungs, ir varenums un vara, un godība, un uzvara, un majestātiskums, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visu.

2.Laiku 20:6

Un sacīja: "Kungs, mūsu tēvu Dievs, vai Tu neesi Dievs debesīs? Tu valdi pār visām tautu valstībām. Tavā rokā ir vara un spēks, tā ka neviens Tev nevar pretoties.

Skatīt arī: Labākie Bībeles panti Ziemassvētku svinēšanai

Ījaba 9:4

Viņš ir gudrs savā sirdī un varens savā spēkā, kas ir nocietinājis sevi pret Viņu un guvis panākumus?

Ījaba 26:14

Redzi, tās ir tikai Viņa ceļu nomales, un cik maz mēs dzirdam par Viņu čukstus! Bet Viņa spēka pērkons, kas var saprast?"

Psalmi 24:7-8

Paceliet savas galvas, vārti! Un pacelieties, senās durvis, lai var ienākt godības Ķēniņš! Kas ir šis godības Ķēniņš? Kungs, spēcīgais un varenais, Kungs, kaujas varenais!

Psalmi 62:10-11

Vienreiz Dievs ir runājis, divreiz esmu to dzirdējis: ka vara pieder Dievam un ka Tev, Kungs, pieder nelokāma mīlestība. Jo Tu cilvēkam atlīdzini pēc viņa darba.

Psalms 95:3

Jo Tas Kungs ir liels Dievs un liels Ķēniņš pār visiem dieviem.

Psalms 96:4

Jo liels ir Tas Kungs un ļoti slavējams, Viņš ir dievbijīgs pār visiem dieviem.

Psalms 145:3

Liels ir Tas Kungs un slavējams, un Viņa varenība ir neizmērojama.

Psalmi 147:4-5

Viņš nosaka zvaigžņu skaitu, Viņš dod visām zvaigznēm to vārdus. Liels ir mūsu Kungs un pārpilns spēka, Viņa saprāts ir pārpārēm.

Jesajas 40:28-31

Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdējāt? Vai jūs nedzirdējāt? Tas Kungs ir mūžīgais Dievs, zemes galu Radītājs. Viņš nenomirst un nenogurst, Viņa saprašana ir neizpētāma. Viņš dod spēku vājprātīgajiem, un tam, kam nav spēka, Viņš palielina spēku. Pat jaunieši nomaldīsies un nogurst, un jaunekļi kritīs izsīkuši, bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus, tie.tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Jeremijas 10:12

Tas ir Viņš, kas ar savu spēku radīja zemi, kas ar savu gudrību izveidoja pasauli un ar savu gudrību izstiepa debesis.

Jeremijas 32:27

Redzi, es esmu Kungs, visas miesas Dievs. Vai Man kaut kas ir par grūtu?

Mateja ev. 10:28

Un nebaidieties no tiem, kas nogalina miesu, bet nespēj nogalināt dvēseli. Drīzāk baidieties no tā, kas ellē var iznīcināt gan dvēseli, gan miesu.

Mt.ev.19:26

Bet Jēzus uz tiem paskatījās un sacīja: "Cilvēkam tas ir neiespējami, bet Dievam viss ir iespējams."

Lūkas 24:49

Un redzi, es sūtīšu pār jums sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet pilsētā, līdz jūs tiksiet apveltīti ar spēku no augšienes.

Apustuļu darbi 1:8

Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes galam.

Romiešiem 1:20

Jo Viņa neredzamās īpašības, proti, Viņa mūžīgais spēks un dievišķā daba, kopš pasaules radīšanas ir skaidri saskatāmas radītajās lietās.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

1. Korintiešiem 2:23-24

Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem ir klupšanas akmens un pagāniem - muļķība, 24 bet tiem, kas aicināti, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva vara un Dieva gudrība.

1.Korintiešiem 4:20

Jo Dieva valstība nav runās, bet gan spēkā.

1.Korintiešiem 6:14

Un Dievs uzmodināja Kungu, un Viņš ar savu spēku uzmodinās arī mūs.

2. Korintiešiem 12:9

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tāpēc es vēl jo labprātāk lepojos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani.

Efeziešiem 1:19-21

Un cik neizmērojami liels ir Viņa spēks pret mums, kas ticam, saskaņā ar Viņa varenā spēka darbību, ko Viņš darīja Kristū, uzmodinādams Viņu no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, daudz augstāk par jebkuru valdīšanu, varu, varu un kundzību, un par katru vārdu, kas tiek nosaukts, ne tikai šajā, bet arī nākamajā mūžā.

Efeziešiem 3:20-21

Bet Viņam, kas spēj darīt daudz vairāk nekā visu, ko mēs lūdzam vai iedomājamies, pēc spēka, kas darbojas mūsos, Viņam lai ir slava Baznīcā un Jēzū Kristū visos laikos un visās paaudzēs, mūžīgi mūžos. Amen. Amen.

Efeziešiem 6:10

Visbeidzot, esiet stipri Kungā un Viņa varenībā.

Filipiešiem 3:20-21

Bet mūsu pilsonība ir debesīs, un no turienes mēs gaidām Glābēju, Kungu Jēzu Kristu, kurš mūsu zemo miesu pārvērtīs, lai tā būtu līdzīga Viņa godības miesai, ar spēku, kas Viņam ļauj pat pakļaut visu sev.

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

Kolosiešiem 1:11

Lai jūs tiekat stiprināti ar visu spēku pēc Viņa godības varenības, lai jūs ar prieku izturētu visu izturību un pacietību.

Skatīt arī: 34 aizraujoši Bībeles panti par debesīm

Kolosiešiem 1:16

Jo caur Viņu radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, vai tie būtu troņi, vai kundzības, vai valdnieki, vai varas - visas lietas radītas caur Viņu un Viņam.

Ebrejiem 1:3

Viņš ir Dieva godības atspīdums un precīzs Viņa dabas nospiedums, un Viņš uztur visumu ar sava spēka vārdu. Pēc grēku šķīstīšanas Viņš apsēdās pie Majestātes labās rokas augstībā.

Atklāsmes gr.4:11

Tu, mūsu Kungs un Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo Tu esi radījis visas lietas, un pēc Tavas gribas tās pastāv un ir radītas.

Atklāsmes gr.11:17

Sakot: "Mēs pateicamies Tev, Kungs Dievs Visvarenais, kas esi un kas esi bijis, jo Tu esi paņēmis savu lielo spēku un sāc valdīt.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.