47 iedvesmojoši Bībeles panti par kopienu

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Ko Bībele saka par kopienu?

Bībele mums māca, ka baznīca ir Dieva tauta, kas ir aicināta no pasaules, lai saņemtu Dieva žēlastību un žēlastību.

Kā uzticīgiem Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldniekiem mums ir norādīts, ka mums ir jāizmanto no Svētā Gara saņemtās garīgās dāvanas, lai sagatavotu cits citu kalpošanas darbam (Efeziešiem 4:12). Mūsu labie darbi, ja tos darām ticībā Kristum, nes godu Dievam (Mateja 5:14-16).

Baznīcu Svētais Gars dara līdzīgu mūsu Kunga Jēzus Kristus tēlam (Rom.8:29). Kā Viņa draudze mēs esam aicināti darīt Dieva.

Jēzus mudina savus mācekļus darīt Dieva darbu kopā kristīgajā kopienā, mīlot, kalpojot un iedrošinot cits citu, kā mēs mīlam Dievu un tuvāko.

Kristīgo kopienu veido Dieva žēlastība

Kristiešu kopiena ir Dieva žēlastības blakusprodukts. Tā veidojas, kad cilvēki nožēlo savus grēkus un vēršas pie Jēzus pēc garīgas dziedināšanas. Pirmā baznīca izveidojās, kad apustulis Pēteris, Svētā Gara pilnvarots, drosmīgi pasludināja Jēzus Kristus evaņģēliju. Cilvēki tika satriekti līdz sirds dziļumiem. Svētais Gars viņus pārliecināja par viņu grēkiem. Cilvēki pievērsās Dievam, pieņemot Jēzu par savu Glābēju unsāka praktizēt viņa mācību par mīlestību uz Dievu un mīlestību vienam pret otru.

Apustuļu darbi 2:38

Un Pēteris tiem sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un ikviens no jums lai top kristīts Jēzus Kristus vārdā savu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu."

Agrīnā baznīca bija uzticīga Jēzus mācībai.

Lūkas 10:27

"Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava spēka un no visa sava prāta, un savu tuvāko kā sevi pašu."

Svētā Gara pilnvaroti, viņi ik dienas apliecināja savu uzticību Jēzus mācībai.

Apustuļu darbi 2:42-47

Un viņi nodevās apustuļu mācībai un sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām. Un bijība pārņēma katru dvēseli, un caur apustuļiem notika daudzi brīnumi un zīmes.

Un visi, kas ticēja, bija kopā un viņiem bija viss kopīgs. Un viņi pārdeva savu mantu un mantas un izdalīja iegūto naudu visiem, kā kuram bija vajadzība.

Un dienu no dienas, kopīgi apmeklējot templi un laužot maizi savās mājās, viņi saņēma ēdienu ar priecīgu un dāsnu sirdi, slavēdami Dievu un baudīdami visu ļaužu labvēlību. Un Kungs dienu no dienas papildināja viņu skaitu ar tiem, kas tika glābti.

Cilvēki, kas agrāk bija sadalīti dzimuma, rases, šķiras un kultūras dēļ, Kristū atrada jaunu identitāti.

Vēstulē galatiešiem 3:26-28

"Jo Kristū Jēzū jūs visi ticībā esat Dieva bērni. Jo visi, kas esat kristīti Kristū, esat tērpušies Kristū. Nav vairs ne jūda, ne grieķa, nav ne verga, ne brīvā, nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.""

Viņi kļuva vienoti savā mīlestībā uz Dievu un cits uz citu, dodot cits citam, cik nu kuram bija nepieciešams.

Apustuļu darbi 4:32-35

Bet visi ticīgie bija vienas sirds un vienas dvēseles, un neviens neteica, ka kaut kas no tā, kas viņam piederēja, būtu viņa īpašums, bet viņiem viss bija kopīgs.

Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem.

Starp viņiem nebija neviena trūcīgā, jo daudzi, kam piederēja zemes vai mājas, tās pārdeva, atnesa pārdoto naudu un nolika pie apustuļu kājām, un tā tika izdalīta katram, kam bija vajadzība.

Tātad kristīgā kopiena izriet no mūsu kopīgās apņemšanās sekot Jēzum, paklausot Viņa mācībai un godinot Viņa vārdu. Kad mēs meklējam kopienu neatkarīgi no Kristus, mēs to sagraujam, veidojot to pēc sava tēla, lai apmierinātu mūsu iedomātās vajadzības. Deitrihs Bonhēfers, grāmatas "Dzīve kopā" autors, brīdināja, ka, mīlot savu sapni par kristīgo kopienu, mēs to sagraujam, bet, kad mēs mīlam cits citu, mēsveidot kristīgo kopienu.

Kopiena dzimst no mūsu mīlestības uz Dievu un vienam uz otru. Turpmāk lasāmie Bībeles panti par kopienu māca mūs, kā, mīlot vienam otru, celt draudzi. Pirms mēs varam mīlēt viens otru, mums ir jāsaņem Dieva mīlestība. Šis apustuļa Jāņa Bībeles pants uzsver: "Mēs mīlam, jo Dievs pirmais mūs ir mīlējis" (1.Jņ.4:9).

Mēs nevaram piedzīvot autentisku kristīgo kopienu bez mīlestības, ko saņemam no Jēzus. Paliekot Kristus mīlestībā, ievērojot Viņa bausli mīlēt vienam otru, mēs slavinām Dievu un bagātinām kristīgo kopienu.

Jāņa ev. 15:8-10

"Ar to tiek pagodināts mans Tēvs, ka jūs nesat daudz augļu un tā izrādāties mani mācekļi. Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā arī es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā."

Skatīt arī: 24 Bībeles panti par dzīvi

Dievam vienmēr ir jābūt pirmajā vietā mūsu centienos pēc kristīgas kopības. Dievs ir sakārtojis savu draudzi šādi: mēs vispirms atzīstam Kristus pārākumu visās lietās. Jēzus ir tas, kurš ar savu mīlestību tur kopā savu draudzi pilnīgā vienotībā. Kad mēs paaugstinām Jēzu, mūs vieno kristīga mīlestība.

Vēstule ebrejiem tika sarakstīta, lai iedrošinātu draudzi izturēt ticībā vajāšanas apstākļos. Pirms mudināt draudzi uz lielāku uzticību, Vēstules ebrejiem autors cildina Kristu, norādot uz To, kas mūs stiprina kristīgajā kopībā.

Ebrejiem 1:8-9

Bet par Dēlu viņš saka: "Tavs tronis, Dievs, ir mūžīgi un mūžīgi, taisnības scepteris ir Tavas valstības scepteris. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tādēļ Dievs, tavs Dievs, tevi ir svaidījis ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem.

Ja jūs ilgojaties pēc kristiešu kopienas tuvības, vispirms pievērsieties Kristum. Pielūdziet Viņu, slavējiet Viņa svēto vārdu, atzīstiet Viņa pārākumu visās lietās. Pieņemiet Viņa mīlestību savā sirdī, un jūs būsiet pilnvarots dalīties Dieva mīlestībā ar citiem.

Mūsu kristīgās kopienas pieredze var vājināties un vājināties, jo mūsu sirdis uz laiku ļaujas savtīgām ambīcijām un pašmērķīgai uzvedībai. Ikviens vēlas būt mīlēts, bet ne vienmēr jūtamies gatavi mīlēt citus. Īsta kopiena veidojas tad, kad mācāmies dot un saņemt. Ja mūsu vēlme būt mīlētiem nav pareizi sakārtota Dieva vārdā, tā var kļūt par graujošu spēku, kas izsūc kristiešuDieva vārds mums māca, kā izskatās patiesa mīlestība.

Kas ir kristīgā mīlestība?

Korintas draudze piedzīvoja šķelšanos. Apustulis Pāvils atjaunoja draudzi, norādot uz Dieva žēlastību, atgādinot viņiem par viņu identitāti Kristū (1.Kor.1:30) un mudinot mīlēt vienam otru, izmantojot no Svētā Gara saņemtās dāvanas, lai mīlestībā celtu draudzi (1.Kor.12-14). Šie panti māca mums, kāda izskatās kristīgā mīlestība. Tā ir daudzKristīgā mīlestība ir nesavtīga, ar pacietību un labestību veidojot citus.

1.Korintiešiem 1:10-11

"Es jūs, brāļi, aicinu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi vienotos un lai starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu vienoti vienā prātā un vienā spriedumā. Jo Hloejas ļaudis man ir ziņojuši, ka starp jums, mani brāļi, ir strīdi.""

1.Kor.13:4-7

"Mīlestība ir pacietīga un laipna; mīlestība nav skaudīga vai lepna; tā nav augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitinoša vai aizvainota; tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes."

Mēs veidojam kristīgu kopienu, kalpojot Dievam un cits citam. Šie Bībeles panti par kopienu māca mums pievērst uzmanību mīlestībai uz Dievu un citiem. Kad mēs saņemam Dieva mīlestību, tā pārplūst uz citiem, liekot mums dalīties Kristus mīlestībā ar pasauli. Kad mēs kopā uzticīgi pildām Kristus pavēles, mēs augam mīlestībā un savstarpējā atkarībā.

Lielākais bauslis

Lielākais bauslis māca mums mīlēt Dievu un citus.

Marka 12:28-31

"Kurš bauslis ir vissvarīgākais no visiem?" Jēzus atbildēja: "Svarīgākais ir: "Klausies, Israēl, klausies: Tas Kungs, mūsu Dievs, Tas Kungs ir viens. Un tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka.

Otrais bauslis ir šāds: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem."

Lielā komisija

Lielais uzdevums māca mums dalīties Dieva mīlestībā ar pasauli, palīdzot citiem paklausīt Jēzus mācībai.

Mateja ev. 28:18-20

Un Jēzus nāca un sacīja viņiem: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu ar jums mūžīgi līdz pasaules galam."

Mīlestība nāk no Dieva

1 Jāņa 4:19

Mēs mīlam, jo Viņš pirmais mūs mīlēja.

1 Jāņa 4:7

Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu.

1 Jāņa 4:9-11

Tajā ir atklājusies Dieva mīlestība starp mums, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Tajā ir mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu Dēlu kā gandarījumu par mūsu grēkiem. Mīļie, ja Dievs mūs tā mīlēja, tad arī mums ir jāmīl vienam otru.

Jāņa 13:34-35

Jaunu bausli Es jums dodu, lai jūs cits citu mīlētu: kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu. No tā visi cilvēki pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība cits pret citu.

Turpmāk lasītās Rakstu vietas palīdz mums saprast, kā mīlēt vienam otru ar Kristus mīlestību. Lūdzieties kopā ar kādu citu draudzes locekli, lai kopā pārlasītu šos Rakstu pantus pantu pēc panta un augtu Dieva žēlastībā.

"Viens otram" Bībeles pantiņi

Jāņa 15:12

Tas ir mans bauslis, lai jūs mīlētu cits citu, kā es jūs esmu mīlējis.

Rom.12:10

Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu.

Romiešiem 12:16

Dzīvojiet saskaņā cits ar citu. Neesiet augstprātīgi, bet sadraudzējieties ar pazemīgajiem. Nekad neesiet gudri paši savā priekšā.

Romiešiem 14:13

Tāpēc vairs netiesāsim cits citu, bet nolēmām nekad nelikt klupšanas akmeni vai šķērsli brālim ceļā.

Romiešiem 15:14

Es pats esmu apmierināts par jums, mani brāļi, ka jūs paši esat pilni labestības, pilni ar visām zināšanām un spējīgi pamācīt cits citu.

2. Korintiešiem 13:11

Visbeidzot, brāļi, priecājieties. Tiecieties pēc atjaunošanas, mieriniet cits citu, vienojieties savā starpā, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.

Vēstulē galatiešiem 6:2

Nesiet cits cita nastas un tā pildiet Kristus likumu.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Skatīt arī: Dzimuši no ūdens un gara: Jāņa ev. 3:5 spēku, kas maina dzīvi - Bībeles lappuse

Efeziešiem 5:18-21

Un neapreibinieties ar vīnu, jo tā ir izvirtība, bet esiet piepildīti ar Garu, uzrunādami cits citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un ar sirdi dziedādami un muzicēdami Kungam, vienmēr un par visu pateicoties Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, paklausīdami cits citam no cieņas pret Kristu.

Kolosiešiem 3:9

Nemelojiet cits citam, redzot, ka esat atmetuši veco "es" ar tā ieradumiem.

Kolosiešiem 3:12-14

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

Kolosiešiem 3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību sirdīs Dievam.

1 Tesaloniķiešiem 4:9

Bet par brālīgo mīlestību jums nav vajadzības nevienam rakstīt, jo jūs paši esat Dieva mācīti mīlēt cits citu.

1 Tesaloniķiešiem 5:11

Tādēļ iedrošiniet cits citu un stipriniet cits citu, kā to darāt jūs.

1 Tesaloniķiešiem 5:15

Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu par ļaunu, bet vienmēr centieties cits citam un visiem darīt labu.

Ebrejiem 3:13

Bet pamudiniet cits citu katru dienu, kamēr vien tā saucas "šodien", lai neviens no jums netiktu nocietināts grēka viltības dēļ.

Ebrejiem 10:24-25

Un pārdomāsim, kā vienam otru uzmundrināt mīlestībai un labiem darbiem, neaizmirstot tikties, kā daži mēdz, bet iedrošinot cits citu, un vēl jo vairāk, kad redzat, ka diena tuvojas.

1.Pēt.4:8

Pāri visam, turpiniet mīlēt cits citu, jo mīlestība aizsedz daudz grēku.

1.Pēt.4:9

Izrādiet cits citam viesmīlību, nerimstot.

1.Pēt.4:10

Tā kā katrs ir saņēmis dāvanu, izmantojiet to, lai kalpotu cits citam kā labi Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldnieki.

1.Pēt.5:5

Tāpat arī jūs, kas esat jaunāki, esiet pakļauti vecākajiem. Apģērbieties, jūs visi, ar pazemību pret. o ne cits, jo "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību."

Salamana pamācības 27:17

Dzelzs asina dzelzi, un viens cilvēks asina otru.

Bībeles panti par vienotību

Psalms 133:1

Redzi, cik labi un patīkami ir, kad brāļi dzīvo vienoti!

1.Korintiešiem 1:10

Es aicinu jūs, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi būtu vienprātīgi un lai starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu vienoti vienā prātā un vienā spriedumā.

1.Korintiešiem 12:13

Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti vienā miesā - jūdi vai grieķi, vergi vai brīvi - un visi esam dzerti no viena Gara.

Galatiešiem 3:28

Nav ne jūda, ne grieķa, nav ne verga, ne brīvā, nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.

Efeziešiem 4:1-3

Tāpēc es, Tā Kunga gūsteknis, jūs mudinu, lai jūs dzīvotu tā, kā pienākas aicinājumam, uz ko esat aicināti, ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, cenšoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Kolosiešiem 3:11

Šeit nav grieķu un jūdu, apgraizītu un neapgraizītu, barbaru, skītu, vergu, brīvo, bet Kristus ir viss un visos.

Ebrejiem 4:2

Jo labā vēsts nāca pie mums tāpat kā pie viņiem, bet vēsts, ko viņi dzirdēja, viņiem nenesa labumu, jo viņi nebija ticībā vienoti ar tiem, kas klausījās.

1.Pēt.3:8

Visbeidzot, jūs visi esiet vienprātīgi, līdzjūtīgi, brālīgi mīloši, ar maigu sirdi un pazemīgu prātu.

Bībeles panti par kristīgo dzīvi

Vēstulē romiešiem 12:9-16

Mīlestība lai ir patiesa. Nepiedodiet ļaunumu, turieties pie tā, kas labs. Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu. Neesiet slinki dedzībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam.

Priecājieties cerībā, esiet pacietīgi bēdās, esiet pastāvīgi lūgšanā. Palīdziet svēto vajadzībām un centieties izrādīt viesmīlību. svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet, nevis nolādējiet. priecājieties kopā ar tiem, kas priecājas, raudājiet kopā ar tiem, kas raud. dzīvojiet saskaņā cits ar citu. nebrīnieties augstprātīgi, bet sadraudzējieties ar pazemīgajiem. nekad neesiet gudri paši savā priekšā.

Kolosiešiem 3:12-17

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir sūdzība pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod.

Un pāri tam visam uzvelciet mīlestību, kas visu savieno pilnīgā harmonijā. Un lai jūsu sirdīs valda Kristus miers, uz ko jūs patiesi esat aicināti vienā miesā. Un esiet pateicīgi.

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību sirdīs Dievam. Un visu, ko jūs darāt, vārdos vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

Kristiešu citāti par Kopienu

Šie kristiešu citāti ir ņemti no grāmatas "Dzīve kopā: klasiskais kristīgās kopienas pētījums", ko sarakstījis Dītrihs Bonhēfers".

"Cilvēks, kurš mīl savu sapni par kopienu, sagraus kopienu, bet cilvēks, kurš mīl cilvēkus ap sevi, radīs kopienu." - Dītrihs Bonhēfers

"Nekas nevar būt nežēlīgāks par iecietību, kas citus atstāj viņu grēkam. Nekas nevar būt līdzjūtīgāks par bargu pārmetumu, kas citu kristieti savā kopienā aicina atgriezties no grēka ceļa." - Dītrihs Bonhēfers

"Vājo un nenozīmīgo, šķietami nevajadzīgo cilvēku izslēgšana no kristīgās kopienas patiesībā var nozīmēt Kristus izslēgšanu; nabadzīgajā brālī Kristus klauvē pie durvīm." - Dītrihs Bonhēfers.

"Es vairs nevaru nosodīt vai ienīst brāli, par kuru es lūdzos, lai arī cik lielas nepatikšanas viņš man sagādātu." - Dītrihs Bonhēfers

Lūgšana par kristīgo kopienu

Kungs Dievs,

Tu esi labs, un Tava nelokāmā mīlestība ir mūžīga. Caur Kungu Jēzu Kristu Tu man dāvāji mūžīgo dzīvību un nostiprināji mani kā ticīgo savā draudzē.

Tu esi izlējis savu mīlestību uz mani. Es spēju mīlēt citus, jo Tu pirmais mani esi mīlējis.

Tu esi sūtījis savu Dēlu Jēzu Kristu, lai salauztu grēka varu manī un attīrītu mani no netaisnības. Ar Dieva žēlastību es spēju atmest savtīgumu, viltību, skaudību un netiklību.

Tu esi mani piepildījis ar savu Garu. Tu esi mani piepildījis ar savu mīlestību. Tu esi mani aicinājis uz mērķtiecīgu dzīvi. Tu esi mani aicinājis uz mīlestības dzīvi.

Es Tev, Kungs, atzīstu savu salauztību. Es lūdzu Tavu dziedināšanu. Piedod man man manus grēkus un palīdzi man piedot tiem, kas mani ir sāpinājuši, lai es neieviestu rūgtumu savās attiecībās ar citiem.

Es nožēloju savas savtīgās ambīcijas. Es nožēloju, ka mēģinu rast piepildījumu šīs pasaules lietās, nevis pakļaujos Svētajiem Rakstiem. Es nožēloju savu ticības trūkumu un to, ka nemēģinu darīt lielas lietas Dieva labā ar Dieva žēlastību un kopā ar Dieva ļaudīm.

Paldies par brīvību, kas man ir Kristū Jēzū. Tu mani esi atbrīvojis no grēka un nošķīris, lai kalpotu Tev ar savu dzīvi. Tu mani esi svētījis ar savu Garu. Tagad es esmu brīvs stiprināt draudzi, daloties savās dāvanās ar citiem.

Paldies par Tavu piedošanu. Paldies par Tavu mīlestību. Paldies, ka dziedini mani no mana salauzuma. Pat tad, kad man šķiet, ka citi ir tālu no manis, Kungs, Tu esi man tuvu. Man ir sadraudzība ar Tevi, un par to es esmu pateicīgs.

Palīdzi man piedzīvot autentisku kristiešu kopību. Palīdzi man mīlēt citus tā, kā Tu mani esi mīlējis. Palīdzi man būt nesavtīgam, ņemt savu krustu un sekot Tev.

Palīdzi man mīlēt, cienīt, piedot un būt laipnam pret citiem. Palīdzi man iedrošināt, pamācīt un pamācīt citus ar zināšanām, ko Tu man esi devis. Palīdzi man izmantot dāvanas, ko Tu man esi devis, lai celtu draudzi, lai mēs būtu vienoti Kristū.

Palīdzi man atrast citus, kas vēlas Tevi godāt un Tev kalpot, lai mēs būtu uzticīgi Dieva mīlestības namturi, kalpojot cits citam un kopā pielūdzot Tevi.

Saglabājiet draudzi pilnīgā vienotībā un dāvājiet mums ticību, lai mēs dzīvotu paklausībā Svētajam Garam.

Es lūdzu par to sava Kunga Jēzus Kristus vārdā, Āmen.

Papildu resursi

Šīs grāmatas ir lieliski avoti, lai uzzinātu vairāk par kristīgo kopienu.

Dītriha Bonhēfera (Dītrihs Bonhēfers) dzīve kopā

Life Together ir maize visiem, kas alkst pēc kristīgas sadraudzības.

Šī grāmata, kas tika izmantota Bonhēfera pagrīdes seminārā nacistiskajā Vācijā, sniedz praktiskus padomus par to, kā uzturēt dzīvi Kristū caur kristīgo kopienu.

Stanley Hauerwas un William H. Willimon Resident Aliens by Stanley Hauerwas and William H. Willimon

Kad Baznīca īstenos savu skandalozo, uz Jēzu vērsto tradīciju, tā pārveidos pasauli.

Grāmata "Rezidējošie ārvalstnieki" ir pravietiska vīzija par to, kā Baznīca var atgūt savu dvēseļu barošanas misiju, vienlaikus stingri stājoties pretī mūsdienu kultūras vērtību graušanai.

Labie darbi: viesmīlība un uzticīga māceklība - Keith Wasserman un Christine Pohl

Kristieši, kuri alkst pēc dzīvības dāvājošas iesaistīšanās vietējās kopienās, atradīs iedvesmu šajā klusajā, bet spēcīgajā Apalaču kalpošanā bezpajumtniekiem.

Šī grāmata ir domāta tiem, kuri zina, ka mīlestība uz Dievu un tuvāko ir sākumpunkts, bet nav pārliecināti, kur tālāk doties.

Šie ieteiktie resursi ir nopērkami Amazon. Noklikšķinot uz saites, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas par atbilstošiem pirkumiem. Ieņēmumi, ko es nopelnu no Amazon, atbalsta šīs vietnes uzturēšanu.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.