47 mierinoši Bībeles panti par mieru

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Godīgi sakot, ir grūti sastādīt Bībeles pantu sarakstu par mieru, jo tik daudzi panti atbilst šai kategorijai! Ir simtiem pantu, kas ticīgajiem sola mieru, ja viņi paļaujas uz Dievu, un ir vēl desmitiem citu, kas mudina mūs dzīvot mierā savā starpā.

Dievs nodibina miera derību ar Izraēlu, kas piepildīsies Jēzus Valstībā. Jēzus ir mūsu miera upuris, kas mūs samierina ar Dievu un cits citu. Ir patiesi brīnišķīgi apzināties, ka Dievs mūs svētī ar savu mieru!

Miera atrašana caur Jēzu Kristu

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Jāņa 16:33

Es jums to esmu sacījis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

Romiešiem 5:1

Tātad, tā kā mēs esam attaisnoti ticībā, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Efeziešiem 2:14-16

Jo Viņš pats ir mūsu miers, kas mūs abus ir darījis par vienu un savā miesā nojaucis naidīguma sienu, atceļot bauslības likumu, kas izteikts bauslībā, lai Viņš pats Sevī radītu vienu jaunu cilvēku divu vietā, tā radīdams mieru, un mūs abus samierinātu ar Dievu vienā miesā caur krustu, tādējādi iznīcinot naidīgumu.

Kolosiešiem 1:19-20

Jo Viņā visa Dieva pilnība labprāt mājoja un caur Viņu Viņš samierināja ar Sevi visu, kas ir uz zemes un debesīs, darīdams mieru ar Savām krusta asinīm.

Jesajas 53:5

Bet Viņš tika sadurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu vainu dēļ, uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Miers Mesijas dienā

Psalmi 72:7-8

Viņa dienās lai plaukst taisnība un miers, līdz mēness vairs nebūs! Lai viņam ir vara no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes galam!

Jesajas 9:6-7

Jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārdu sauks brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera kņazs. Viņa valdības un miera pieaugumam nebūs gala, Dāvida tronī un pār Viņa valstību, lai to nostiprinātu un uzturētu ar taisnību un taisnību no šī laika.un mūžīgi. To darīs kareivju Kunga dedzība.

Jesajas 11:6

Vilks dzīvos kopā ar jēru, un leopards gulēs kopā ar kazlēnu, un teļš, lauva un nobarotais teļš kopā, un mazs bērns tos vadīs.

Jeremijas 33:6-8

Redzi, Es tam atnesīšu veselību un dziedināšanu, Es tos dziedināšu un atklāsīšu tiem pārpilnību un drošību. Es atjaunosu Jūdas un Israēla likteni un atjaunosīšu tos tādus, kādi tie bija sākumā. Es tos attīrīšu no visas viņu grēka vainas pret Mani, Es viņiem piedošu visu viņu grēku un sacelšanās vainu pret Mani.

Romiešiem 14:17

Jo Dieva valstība nav ēdiens un dzēriens, bet gan taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.

Skatīt arī: 25 Bībeles panti par zvēra zīmi - Bībeles lappuses

Miers kā mūsu attiecību ar Dievu produkts

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Romiešiem 8:6

Jo miesas prāta vēršana uz miesu ir nāve, bet Gara vēršana uz Garu ir dzīvība un miers.

Psalmi 119:165

Liels miers ir tiem, kas mīl Tavu bauslību, un nekas nevar viņus satriekt.

Kolosiešiem 3:15

Un lai Kristus miers valda jūsu sirdīs, uz ko patiesi esat aicināti vienā miesā. Un esiet pateicīgi.

Filipiešiem 4:7

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Psalmi 4:8

Mierā es gan gulēšu, gan gulēšu, jo Tu vienīgais, Kungs, dod man drošu mājvietu.

Jesajas 57:2

Jo taisnais tiek aizvākts no nelaimes, viņš ieiet mierā; tie atpūšas savās gultās, kas staigā savā taisnībā.

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.

Dzīvot mierā cits ar citu

Mateja 5:9

Svētīgi miera veidotāji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Romiešiem 12:18

Ja iespējams, ciktāl tas ir atkarīgs no jums, dzīvojiet miermīlīgi ar visiem.

Romiešiem 14:19

Tad tiecamies pēc tā, kas sekmē mieru un savstarpēju stiprināšanu.

2. Korintiešiem 13:11

Visbeidzot, brāļi, priecājieties. Tiecieties pēc atjaunošanas, mieriniet cits citu, vienojieties savā starpā, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.

2.Tim.2:22

Tāpēc bēdziet no jaunības kaislībām un tiecieties pēc taisnības, ticības, mīlestības un miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.

Ebrejiem 12:14

Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens neredzēs Kungu.

Jēkaba 3:17-18

Bet gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnprātīga, atvērta saprātam, žēlsirdības un labu augļu pilna, taisnīga un sirsnīga. Un taisnības ražu sēj tie, kas dara mieru.

Salamana pamācības 16:7

Kad cilvēka ceļi patīk Tam Kungam, Viņš liek pat saviem ienaidniekiem būt mierā ar viņu.

Salamana pamācības 12:20

Tiem, kas izdomā ļaunu, sirdī ir viltība, bet tiem, kas plāno mieru, ir prieks.

Dieva miera derība

Jesajas 54:9-10

Man tas ir kā Noasa dienās: kā Es zvērēju, ka Noasa ūdeņi vairs neies pāri zemei, tā Es esmu zvērējis, ka Es uz jums dusmīgs nebūšu un jūs nesodīšu.

Jo kalni var atkāpties un pakalni var tikt attālināti, bet mana nelokāmā mīlestība no jums neatkāpsies, un mana miera derība netiks attālināta.

Ecēhiēla 34:25-27

Es noslēgšu ar viņiem miera derību un izdzīšu mežacūkas no šīs zemes, lai viņi droši dzīvotu tuksnesī un gulētu mežā. Un Es padarīšu tos un visas vietas ap manu kalnu par svētību, un Es sūtīšu lietusgāzes to laikā; tās būs svētības lietusgāzes.

Un lauka koki dos savus augļus, un zeme dos savu augļus, un tie būs drošībā savā zemē. Un viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs, kad Es salauzšu viņu jūga stiegras un izglābšu tos no to rokas, kas tos paverdzinājuši.

Ecēhiēla 37:24-26

Mans kalps Dāvids būs viņu ķēniņš, un viņiem visiem būs viens gans. Viņi staigās pēc maniem noteikumiem un rūpīgi ievēros manus likumus. Viņi dzīvos zemē, ko Es devu savam kalpam Jēkabam, kur dzīvoja jūsu tēvi. Viņi un viņu bērni un viņu bērnu bērni dzīvos tur mūžīgi, un mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks mūžīgi.

Es noslēgšu ar viņiem miera derību. Tā būs mūžīga derība ar viņiem. Un Es viņus iesēdināšu viņu zemē un tos pavairošu, un Savu svētnīcu viņu vidū uz mūžīgiem laikiem.

Psalmi 37:10-11

Pēc pavisam neilga brīža ļaunā vairs nebūs; lai gan tu uzmanīgi skaties uz viņa vietu, viņa tur nebūs. Bet lēnprātīgie mantos zemi un priecāsies par bagātīgu mieru.

Lūkas 2:29 -32

Kungs, tagad Tu ļauj savam kalpam aiziet mierā saskaņā ar savu vārdu, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sagatavojis visu tautu priekšā, gaismu par atklāsmi pagāniem un par slavu savai tautai Israēlam.

Miera svētības

4. Mozus 6:24-26

Lai Kungs jūs svētī un sargā, lai Kungs dara savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs, lai Kungs paceļ savu vaigu pār jums un dod jums mieru.

Psalmi 29:11

Lai Kungs dod spēku savai tautai! Lai Kungs svētī savu tautu ar mieru!

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

1 Tesaloniķiešiem 5:23

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

2 Tesaloniķiešiem 3:16

Lai pats miera Kungs dod jums mieru visos laikos un visos veidos. Lai Kungs ir ar jums visiem.

2 Jāņa 1:3

Žēlastība, žēlastība un miers būs ar mums no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva Dēla, patiesībā un mīlestībā.

Jūdas 1:1-2

Tiem, kas ir aicināti, Dievam Tēvam mīļi un Jēzum Kristum paturēti: lai vairojas žēlastība, miers un mīlestība pret jums!

Miera Dievs

1.Korintiešiem 14:33

Jo Dievs nav apjukuma Dievs, bet gan miera Dievs.

Romiešiem 16:20

Miera Dievs drīz sadragās sātanu zem jūsu kājām. Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums!

Dieva miera pasludināšana

Lūkas 1:76-79

Un tevi, bērns, sauks par Visaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā, lai sagatavotu Viņa ceļus, lai sniegtu Viņa tautai pestīšanas atziņu par grēku piedošanu, jo mūsu Dieva žēlsirdība ir žēlsirdīga, ka saullēkts mūs apmeklēs no augšienes, lai dotu gaismu tiem, kas sēž tumsībā un nāves ēnā, lai vadītu mūsu kājas pa miera ceļu.

Lūkas 2:13-14

Un pēkšņi līdz ar eņģeli parādījās debesu pulks, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un uz zemes miers tiem, kam Viņš ir tīkams!"

Skatīt arī: 25 dvēseli saviļņojoši Bībeles panti par meditāciju

Lūkas 10:5-6

Lai kādā mājā jūs ienāktu, vispirms sakiet: "Miers šai mājai!" Un, ja tur ir miera dēls, jūsu miers pār viņu atdosies. Bet, ja nav, tad tas atgriezīsies pie jums.

Apustuļu darbi 10:34-43

Tad Pēteris atvēra savu muti un sacīja: "Patiesi es saprotu, ka Dievs neizrāda neobjektivitāti, bet ikvienā tautā, kas Viņu bīstas un dara, kas ir pareizi, Viņam ir tīkams. Kas attiecas uz vārdu, ko Viņš sūtīja Israēlam, sludinādams labu vēsti par mieru caur Jēzu Kristu (Viņš ir visu Kungs), jūs paši zināt, kas notika visā Jūdejā, sākot no Galilejas, pēc kristības, kuru Jānispasludināja: kā Dievs svaidīja Jēzu no Nācaretes ar Svēto Garu un spēku.

Viņš staigāja, darīdams labu un dziedinādams visus, ko velns apspieda, jo Dievs bija ar Viņu. Un mēs esam liecinieki visam, ko Viņš darīja gan jūdu zemē, gan Jeruzālemē. Viņi Viņu nonāvēja, pakārdinādami pie koka, bet Dievs Viņu trešajā dienā uzmodināja un lika parādīties nevis visai tautai, bet mums, kurus Dievs bija izraudzījies par lieciniekiem, kas kopā ar Viņu ēda un dzēra pēcViņš augšāmcēlās no mirušajiem.

Un Viņš pavēlēja sludināt ļaudīm un liecināt, ka Viņš ir tas, ko Dievs iecēlis par dzīvo un mirušo tiesnesi. Viņam visi pravieši apliecina, ka ikviens, kas Viņam tic, saņem grēku piedošanu caur Viņa vārdu.

Sēras par tiem, kas noraida mieru caur Jēzu

Lūkas ev. 19:41-44

Un, tuvojies un ieraudzījis pilsētu, viņš raudāja par to, sacīdams: "Kaut tu, tu pats, šodien būtu zinājis, kas dara mieru! Bet tagad tās ir apslēptas no tavām acīm.

Jo pienāks dienas, kad tavi ienaidnieki uzcels ap tevi barikādes un aplenks tevi, un no visām pusēm tevi apskries un sagraus tevi līdz zemei, tevi un tavus bērnus, kas ir tevī. Un tie neatstās tevi vienu akmeni uz otra, jo tu nezināji savas apciemošanas laiku.

Lūgšanas par mieru

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.