47 pamācoši Bībeles panti par pazemību

John Townsend 12-06-2023
John Townsend

Pazemība ir būtiska Kristus sekotāju īpašība. Bībele pazemību definē kā "bijību no Tā Kunga" (Salamana pamācības 22:4). Tās etimoloģiskā sakne meklējama latīņu valodas vārdā "humus", kas nozīmē "no zemes." Būt pazemīgam nozīmē būt ar seju uz leju, pakļaujoties otra autoritātei, bez personīgas lepnības. Tā ir kristieša pareizā pozīcija Tā Kunga priekšā.

Bībelē ir daudz pantu par pazemību, kas māca mums, ko patiesībā nozīmē būt Dieva kalpam un kāpēc tā ir tik svarīga rakstura iezīme, ko attīstīt. Aplūkosim dažus no šiem spēcīgajiem Bībeles pantiem par pazemību, lai uzzinātu, kā mēs, sekojot Jēzus pēdās, varam nolikt malā savu lepnumu.

Pazemini sevi Tā Kunga priekšā

Jēkaba 4:10

Pazeminieties Tā Kunga priekšā, un Viņš jūs paaugstinās.

2.Laiku 7:14

Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies un lūgsies, meklēs manu vaigu un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.

Psalms 131:1

Ak, Kungs, mana sirds nav pacelta, manas acis nav paceltas pārāk augstu, es nenodarbojos ar lietām, kas man ir pārāk lielas un brīnišķīgas.

Rom.12:3

Jo ar man doto žēlastību es ikvienam no jums saku, lai nedomā par sevi augstāk, nekā viņam vajadzētu domāt, bet lai domā ar skaidru prātu, katrs pēc Dieva dotās ticības mērauklas.

1.Pēt.5:6-7

Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs noteiktā laikā varētu paaugstināt, un visas savas rūpes uzvelciet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Mateja ev. 23:8-12

Bet jūs nedrīkst saukt par rabīniem, jo jums ir viens skolotājs, un jūs visi esat brāļi. Un nevienu uz zemes nesauciet par savu tēvu, jo jums ir viens Tēvs, kas ir debesīs. Tāpat arī nesaucieties par skolotājiem, jo jums ir viens skolotājs - Kristus. Kas no jums ir vislielākais, tas būs jūsu kalps. Kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un kas sevi pazemo, tas tiks paaugstināts.

Dzīvot pazemīgi

Mihas 6:8

Viņš tev, cilvēk, ir teicis, kas ir labs, un ko gan Tas Kungs no tevis prasa, ja ne darīt taisnību, mīlēt laipnību un pazemīgi staigāt ar savu Dievu?

Romiešiem 12:16

Dzīvojiet saskaņā cits ar citu. Neesiet augstprātīgi, bet sadraudzējieties ar pazemīgajiem. Nekad neesiet gudri paši savā priekšā.

Efeziešiem 4:1-3

Tāpēc es, Tā Kunga gūsteknis, jūs mudinu, lai jūs dzīvotu tā, kā pienākas aicinājumam, uz ko esat aicināti, ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, cenšoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Filipiešiem 2:3-4

Nedariet neko no sāncensības vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem par sevi. Lai katrs no jums rūpējas ne tikai par savām interesēm, bet arī par citu interesēm.

Kolosiešiem 3:12-13

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir sūdzība pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod.

1.Pēt.3:8

Visbeidzot, jūs visi esiet vienprātīgi, līdzjūtīgi, brālīgi mīloši, ar maigu sirdi un pazemīgu prātu.

1.Pēt.5:5

Tāpat arī jūs, kas esat jaunāki, esiet pakļauti vecākajiem. Apģērbieties cits pret citu pazemībā, jo "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību".

Jēkaba 3:13

Kurš no jums ir gudrs un saprātīgs, lai ar savu labo uzvedību parāda savus darbus gudrības lēnprātībā.

Dievs svētī pazemīgos

Salamana pamācības 22:4

Atalgojums par pazemību un dievbijību ir bagātība, gods un dzīvība.

Psalms 149:4

Jo Kungs priecājas par Savu tautu, Viņš rotā pazemīgos ar pestīšanu.

Salamana pamācības 3:34

Pret nicinātājiem Viņš ir nicinošs, bet pazemīgajiem Viņš dod labvēlību.

Jesajas 57:15

Jo tā saka Tas, kas ir augsts un pacilāts, kas mājo mūžībā un kura vārds ir Svētais: "Es dzīvoju augstībā un svētumā, un arī pie tā, kas ir nožēlojamā un pazemīgā garā, lai atdzīvinātu pazemīgā garu un atdzīvinātu nožēlojamā sirdi.""

Mateja 5:3

Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie mantos zemi.

Psalms 37:11

Bet lēnprātīgie iemantos zemi un priecāsies par pārpilnību un mieru.

Dievs paaugstina pazemīgos

Lūkas 1:52

Viņš ir gāzis varenos no troņa un paaugstinājis pazemīgos.

Lūkas 14:11

Jo ikviens, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, un, kas sevi pazemo, tiks paaugstināts.

1.Korintiešiem 1:28-29

Dievs ir izvēlējies to, kas pasaulē ir zems un nicināms, pat to, kas nav, lai iznīcinātu to, kas ir, un lai neviens cilvēks nevarētu lepoties Dieva priekšā.

Psalms 147:6

Kungs paceļ pazemīgos, bet ļaunos met zemē.

Pazemības gudrība

Psalms 25:9

Viņš vada pazemīgos uz to, kas ir pareizi, un māca pazemīgajiem savu ceļu.

Salamana pamācības 11:2

Kad nāk lepnums, tad nāk kauns, bet pazemīgajam ir gudrība.

Salamana pamācības 15:33

Tā Kunga bijība ir pamācība gudrībā, un pazemība ir pirms goda.

Skatīt arī: 17 iedvesmojoši Bībeles panti par adopciju

Salamana pamācībās 16:18-19

Lepnums iet pa priekšu pazušanai, un augstprātīgs gars pa priekšu kritienam. Labāk ir būt pazemīgam garā ar nabagiem, nekā dalīt laupījumu ar lepnajiem.

Salamana pamācības 29:23

Kāds lepnums viņu pazemos, bet tas, kas ir pazemīgs garā, iemantos godu.

Psalms 138:6

Jo, lai gan Kungs ir augsts, Viņš uzlūko pazemīgos, bet augstprātīgos Viņš pazīst no tālienes.

Jēkaba 1:9-10

Lai pazemīgais brālis lepojas ar savu paaugstinājumu, bet bagātais - ar savu pazemojumu, jo viņš kā zāles zieds pāriet.

Jēkaba 4:6

Bet Viņš dod lielāku žēlastību. Tāpēc ir teikts: "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību."

Jēzus pazemība

Mt.ev.11:29

Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsit mieru savām dvēselēm.

Marka 10:45

Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem.

Filipiešiem 2:5-8

Tādu prātu paturiet savā starpā, kāds jums ir Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, līdztiesību ar Dievu neuzskatīja par kaut ko satveramu, bet pats sevi padarīja par nieku, pieņemdams kalpa veidu, dzimis cilvēku līdzībā. Un, atrodoties cilvēka veidolā, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz pat nāvei, pat krusta nāvei.

Caharija 9:9

Priecājies, Ciānas meita, priecājies, Jeruzalemes meita, un skaļi sauci, Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns un pestīts, pazemīgs un uzsēdies uz ēzeļa, uz ēzeļa kumeļa.

Pazemības piemēri Bībelē

1. Mozus 18:27

Ābrahāms atbildēja un sacīja: "Redzi, es, kas esmu tikai putekļi un pelni, esmu uzņēmies runāt ar To Kungu."

4. Mozus 12:3

Mozus bija ļoti lēnprātīgs, lēnprātīgāks par visiem cilvēkiem, kas bija uz zemes virsas.

5. Mozus 8:2-3

Un tu [izraēlieši] atceries visu ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi veda šos četrdesmit gadus tuksnesī, lai Viņš tevi pazemotu, pārbaudīdams, kas ir tavā sirdī, vai tu turēsi Viņa baušļus, vai nē. Un Viņš tevi pazemoja un lika tev izsalkt un pabaroja tevi ar mannu, ko tu nezināji un ko nezināja ne tavi tēvi, lai Viņš tev liktu zināt, ka cilvēks dara.ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet cilvēks dzīvo ar katru vārdu, kas nāk no Tā Kunga mutes.

1 Kings 21:29

Vai jūs esat redzējuši, kā Ahabs ir pazemojies manis priekšā? Tā kā viņš ir pazemojies manis priekšā, tad es nenesīšu postu viņa dienās, bet viņa dēla dienās es nesiešu postu uz viņa namu.

2.Laiku 34:27

Tā kā tava [ķēniņa Josijas] sirds bija maiga un tu pazemojies Dieva priekšā, kad dzirdēji Viņa vārdus pret šo vietu un tās iedzīvotājiem, un tu pazemojies Manis priekšā, saplēsi savas drēbes un raudāji Manā priekšā, tad arī Es tevi dzirdēju, saka Tas Kungs.

Daniēla 4:37

Tagad es, Nebukadnecars, slavēju, cildinu un godinu Debesu Ķēniņu, jo visi Viņa darbi ir pareizi un Viņa ceļi taisnīgi, un tos, kas staigā lepni, Viņš spēj pazemot.

Mateja ev. 18:4

Kas pazemojas kā šis bērns, tas ir vislielākais debesu valstībā.

Marka 9:35

Un Viņš apsēdās un sasauca divpadsmit. Un Viņš tiem sacīja: "Ja kāds grib būt pirmais, tam jābūt visu pēdējam un visu kalpam." Un tie sacīja: "Ja kāds grib būt pirmais, tam jābūt visu pēdējam un visu kalpam."

Jāņa ev. 3:29-30

"Tas, kuram ir līgava, ir līgavainis. Līgavaiņa draugs, kas stāv un dzird viņu, ļoti priecājas par līgavaiņa balsi. Tāpēc šis mans prieks tagad ir pilnīgs. Viņam jāpalielinās, bet man jāsamazinās." - Jānis Kristītājs

2. Korintiešiem 11:30

"Ja man ir jālepojas, tad lepojos ar to, kas parāda manu vājumu." - Pāvils." - Pāvils

Citāti, lai veicinātu pazemības sirdi

Tā mūs pareizi orientē uz mūsu ķermeni, emocijām un intelektu. Tā mūs pareizi orientē uz mūsu īpašumiem, vēlmēm un apstākļiem. Tā mūs pareizi orientē uz krustu. Un, rūpīgi kopta žēlastības auglīgajā augsnē, pazemība mums dod patiesas atpūtas ražu. - - Jen Wilkin

Pazemība nav domāt par sevi mazāk, tā ir domāt par sevi mazāk. - - K. S. Lūiss

Pazemība nav nekas cits kā pareizs spriedums par sevi. - - Viljams Likums

Skatīt arī: Jēzus valdīšana

Papildu resursi

Andrew Murray: Pazemība - ceļš uz svētumu

Hannah Anderson (Hannah Anderson): Kā pazemība pamato un baro jūsu dvēseli

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.