49 Bībeles panti par kalpošanu citiem

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Šie Bībeles panti mudina Jēzus sekotājus kalpot citiem mīlestībā un pazemībā, palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams, un godāt Dievu ar laipnību un dāsnumu. Dievs apsola atalgot cilvēkus par uzticīgu kalpošanu, īpaši tos, kas ir dāsni pret nabadzīgajiem un atstumtajiem.

Jēzus izvirza pazemības un kalpošanas standartu, kuram sekot arī citiem. Apustulis Pāvils mudina draudzi būt tikpat domājošiem kā Jēzus, pazemojoties un kalpojot citiem.

"Katrs no jums lai raugās ne tikai uz savām interesēm, bet arī uz citu interesēm. Lai jūsu starpā ir tāds prāts, kāds jums ir Kristū Jēzū, kas, lai arī Dieva veidā būdams, līdzību ar Dievu neuzskatīja par kaut ko satveramu, bet pats sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un piedzimis cilvēku līdzībā. Un, atrodoties cilvēka veidā, Viņš pazemojās, kļūdams par cilvēku.paklausīgs līdz pat nāvei, pat krusta nāvei." (Filipiešiem 2:4-8).

Ar Dieva žēlastību mēs esam nošķirti no pasaulīgās lielības tieksmēm. Mēs esam aicināti kalpot citiem ar žēlastību un mīlestību, ko Dievs mums ir uzticējis. Dievs atalgo tos, kas ziedo savu laiku, naudu un talantus, lai palīdzētu citiem, kam tas ir nepieciešams. Dieva apvērstajā Valstībā tie, kas kalpo, ir vislielākie, atspoguļojot paša Jēzus raksturu, "kurš nenāca, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu" (Mt.20:28).

Es ceru, ka šie Bībeles panti par kalpošanu citiem palīdzēs jums pretoties pasaulīgajām idejām par sasniegumiem un diženumu. Lai šie panti iedrošina jūs līdzināties Jēzum un svētajiem, kas ir bijuši pirms mums. Kļūstiet diženāki, kalpojot citiem.

Kalpot cits citam

Salamana pamācības 3:27

Neaizliedziet labu tiem, kam tas pienākas, ja tas ir jūsu spēkos.

Mateja evaņģēlijā 20:26-28

Bet, kas jūsu vidū grib būt liels, tam jābūt jūsu kalps, un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tam jābūt jūsu vergs, tāpat kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem.

Jāņa 13:12-14

Kad Viņš bija nomazgājis viņiem kājas, uzvilcis virsdrēbes un atgriezies savā vietā, Viņš sacīja viņiem: "Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat par Skolotāju un Kungu, un jums ir taisnība, jo es tāds esmu. Ja nu es, jūsu Kungs un Skolotājs, esmu nomazgājis jums kājas, tad arī jums vajadzētu vienam otram kājas mazgāt.

Jāņa 15:12

Tas ir mans bauslis, lai jūs mīlētu cits citu, kā es jūs esmu mīlējis.

Romiešiem 12:13

Palīdziet svēto vajadzībām un centieties izrādīt viesmīlību.

Vēstulē galatiešiem 5:13-14

Jo jūs, brāļi, esat aicināti uz brīvību. Tikai neizmantojiet savu brīvību kā iespēju miesai, bet ar mīlestību kalpojiet cits citam. Jo viss bauslības likums ir piepildīts vienā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Bet, brāļi, jūs esat aicināti uz brīvību.

Skatīt arī: Labākie Bībeles panti Ziemassvētku svinēšanai

Vēstulē galatiešiem 6:2

Nesiet cits cita nastas un tā pildiet Kristus likumu.

Vēstulē galatiešiem 6:10

Tad nu, cik vien mums ir iespēja, darīsim labu ikvienam, bet jo īpaši tiem, kas pieder pie ticības saimes.

1.Pēt.4:10

Tā kā katrs ir saņēmis dāvanu, izmantojiet to, lai kalpotu cits citam kā labi Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldnieki.

Ebrejiem 10:24

Un pārdomāsim, kā vienam otru pamudināt uz mīlestību un labiem darbiem.

Kalpot tiem, kam tas ir nepieciešams

5. Mozus 15:11

Jo nabagu šajā zemē nekad nebeigsies. Tāpēc Es tev pavēlu: "Tev būs plaši atvērt savu roku savam brālim, trūcīgajam un nabagajam savā zemē." Un tu to darīsi.

Jesajas 1:17

Mācieties darīt labu; meklējiet taisnību, novērsiet apspiešanu; nesiet taisnību bāreņiem, aizstāviet atraitnes lietu.

Salamana pamācības 19:17

Kas ir dāsns nabagiem, tas aizdod Tam Kungam, un Viņš viņam atmaksās par viņa darbu.

Salamana pamācības 21:13

Kas aizver ausis nabagu saucienam, tas pats sauks un netiks uzklausīts.

Salamana pamācības 31:8-9

Atver savu muti par mēmajiem, par visu trūcīgo tiesībām. Atver savu muti, spriest taisnīgi, aizstāvēt nabagu un trūcīgo tiesības.

Mt.ev.5:42

Dodiet tam, kas lūdz no jums, un neatsakiet tam, kas grib no jums aizņemties.

Mateja ev. 25:35-40

"Jo es biju izsalcis, un Tu mani paēdināji, un Tu mani paēdināji, un Tu mani dzirdināji, es biju svešinieks, un Tu mani sagaidīji, es biju kails, un Tu mani apģērbji, es biju slims, un Tu mani apmeklēji, es biju cietumā, un Tu pie manis atnāci." Tad taisnie atbildēs Viņam, sacīdami: "Kungs, kad mēs tevi redzējām izsalkušu un paēdinājām, vai izslāpušu un dzirdinājām? Un kad mēs tevi redzējām svešinieku un sagaidījām, vai kailuUn kad mēs tevi redzējām slimu vai cietumā un apciemojām?" Un Ķēniņš tiem atbildēs: "Patiesi, patiesi Es jums saku: kā jūs esat to darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, tā jūs esat Man darījuši."

Lūkas ev. 3:10-11

Un ļaudis Viņam jautāja: "Ko tad mums darīt?" Un Viņš tiem atbildēja: "Kam ir divas tunikas, tam jādalās ar to, kam nav, un kam ir ēdiens, tam jādara tāpat."

Lūkas 12:33-34

Pārdodiet savu mantu un dodiet trūkumcietējiem. Apgādājiet sevi ar naudas makiem, kas nenoveco, ar dārgumu debesīs, kas nepazūd, kur neviens zaglis nepietuvojas un kur neviens ērce neiznīcina. Jo, kur ir jūsu dārgums, tur būs arī jūsu sirds.

Apustuļu darbi 2:44-45

Un visi, kas ticēja, bija kopā un viņiem bija viss kopīgs. Un viņi pārdeva savu mantu un mantas un izdalīja iegūto naudu visiem, kā kuram bija vajadzība.

Apustuļu darbi 20:35

Visās lietās es jums esmu parādījis, ka, cītīgi strādājot, mums ir jāpalīdz vājajiem un jāatceras Kunga Jēzus vārdi, kā Viņš pats teica: "Svētīgāk ir dot, nekā saņemt."

Efeziešiem 4:28

Lai zaglis vairs nelaupa, bet lai viņš strādā, darīdams godīgu darbu ar savām rokām, lai viņam būtu ar ko dalīties ar visiem, kam tas vajadzīgs.

Jēkaba 1:27

Tīra un neaptraipīta reliģija Dieva, Tēva, priekšā ir šāda: apmeklēt bāreņus un atraitnes viņu bēdās un turēt sevi šķīstus no pasaules.

1 Jāņa ev. 3:17

Bet ja kādam ir pasaules labumi un viņš redz savu brāli trūkumā, bet aizver savu sirdi pret viņu, kā tad Dieva mīlestība paliek viņā?

Kalpot ar pazemību

Mateja ev. 23:11-12

Lielākais no jums būs jūsu kalps. Kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un, kas sevi pazemo, tas tiks paaugstināts.

Marka 9:35

Un Viņš apsēdās un sasauca divpadsmit. Un Viņš tiem sacīja: "Ja kāds grib būt pirmais, tam jābūt visu pēdējam un visu kalpam." Un tie sacīja: "Ja kāds grib būt pirmais, tam jābūt visu pēdējam un visu kalpam."

Marka 10:44-45

Un, kas grib būt pirmais starp jums, tam jābūt visu vergam. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem.

Filipiešiem 2:1-4

Tātad, ja ir kāds iedrošinājums Kristū, kāds mierinājums no mīlestības, kāda līdzdalība Garā, kāda simpātija un līdzjūtība, papildiniet manu prieku, būdami vienprātīgi un vienprātīgi, ar vienu un to pašu mīlestību. Nedariet neko no sāncensības vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem par sevi. Lai katrs no jums raugās ne tikai uz savām interesēm, bet arī uz to.citu intereses.

Kalpot, lai godinātu Dievu

Jozuas 22:5

Tikai esiet ļoti uzmanīgi, lai jūs ievērotu bausli un likumu, ko Mozus, Tā Kunga kalps, jums pavēlējis: mīlēt To Kungu, savu Dievu, staigāt pa visiem Viņa ceļiem un turēt Viņa baušļus, turēties pie Viņa un kalpot Viņam ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli.

1 Samuēla 12:24

Tikai bīstieties Tā Kunga un kalpojiet Viņam uzticīgi no visas sirds. Jo padomājiet, cik lielas lietas Viņš ir darījis jūsu labā.

Mt.ev.5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai tie redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mt.ev.6:24

Neviens nevar kalpot diviem kungiem, jo vai nu viņš ienīst vienu un mīl otru, vai arī viņš ir uzticīgs vienam un nicina otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudai.

Romiešiem 12:1

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums.

Efeziešiem 2:10

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Kolosiešiem 3:23

Lai ko jūs darītu, strādājiet no sirds, kā savam Kungam, nevis cilvēkiem.

Ebrejiem 13:16

Neaizmirstiet darīt labu un dalīties ar to, kas jums ir, jo šādi upuri ir Dievam patīkami.

Kalpojiet, liecinot par savu ticību

Jēkaba 2:14-17

Kāds labums, mani brāļi, ja kāds saka, ka viņam ir ticība, bet nav darbu? Vai šī ticība var viņu glābt? Ja kāds brālis vai māsa ir slikti apģērbti un viņiem trūkst ikdienas pārtikas, un kāds no jums viņiem saka: "Ejiet mierā, sildieties un sātinieties," bet nedod viņiem miesai nepieciešamās lietas, kāds labums no tā? Tā arī ticība pati par sevi, ja tai nav darbu, ir mirusi.

1.Jāņa ev.3:18

Bērniņi, nemīlēsim vārdos vai runās, bet darbos un patiesībā.

Atlīdzība par pakalpojumu

Salamana pamācības 11:25

Kas nes svētību, tas tiks bagātināts, un, kas laista, pats tiks laistīts.

Salamana pamācības 28:27

Kas dod nabagam, tam netrūks trūkuma, bet, kas slēpj acis, tas saņems daudz lāstu.

Jesajas 58:10

Ja tu izliesi sevi izsalkušajiem un apmierināsi ciešanu nomocīto vēlmes, tad tava gaisma pacelsies tumsā un tavs drūmums būs kā pusdienlaiks.

Mt.ev.10:42

Un, kas kādam no šiem mazajiem dod pat tasi auksta ūdens tāpēc, ka viņš ir māceklis, patiesi, es jums saku, tas nekādā ziņā nezaudēs savu atalgojumu.

Lūkas 6:35

Bet mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, negaidīdami neko pretī, un jūsu atalgojums būs liels, un jūs būsiet Visuaugstākā dēli, jo Viņš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.

Jāņa 12:26

Ja kāds man kalpo, tam jāseko man; un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Ja kāds man kalpo, tad Tēvs to godās.

Vēstulē galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

Efeziešiem 6:7-8

kalpot ar labu gribu kā Kungam, nevis kā cilvēkam, zinot, ka visu labo, ko kāds dara, viņš saņems atpakaļ no Kunga, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vergs vai brīvs.

Kolosiešiem 3:23-24

Lai ko jūs darītu, strādājiet no sirds, kā Kungam, nevis cilvēkiem, zinādami, ka no Kunga jūs saņemsiet mantojumu kā atlīdzību. Jūs kalpojat Kungam Kristum.

1.Tim.3:13

Jo tie, kas labi kalpo kā diakoni, iegūst sev labu stāvokli un arī lielu ticību ticībā, kas ir Jēzū Kristū.

1.Tim.6:17-19

Kas attiecas uz šī laikmeta bagātajiem, pavēlē viņiem, lai viņi nav augstprātīgi un nebalstās uz bagātības nenoteiktību, bet uz Dievu, kas bagātīgi apgādā mūs ar visu, ko varam baudīt. Viņiem ir jādara labi, jābūt bagātiem ar labiem darbiem, dāsniem un gataviem dalīties, tā uzkrājot sev dārgumus kā labu pamatu nākotnei, lai viņi varētu iemantot to, kas ir īsta dzīvība.

Skatīt arī: Atrodot gaismu tumsā: veltījums par Jāņa evaņģēliju 8:12

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.