50 Bībeles panti par grēku nožēlošanu - Bībeles lappuses

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Vārdnīcā grēku nožēla tiek definēta kā "izjust nožēlu, pašpārmetumus vai nožēlu par savu iepriekšējo rīcību; mainīt savas domas attiecībā uz iepriekšējo rīcību".

Bībele māca, ka grēku nožēla ir sirds un dzīves maiņa attiecībā uz grēku. Tā ir atgriešanās no mūsu grēcīgajiem ceļiem un pievēršanās Dievam. Mēs nožēlojam grēkus, jo esam grēkojuši pret Dievu un vēlamies saņemt piedošanu.

Kad mēs nožēlojam grēkus, mēs atzīstam, ka mums ir nepieciešama Dieva piedošana un žēlastība. Mēs atzīstam, ka esam grēkojuši, un vēlamies novērsties no sava vecā dzīvesveida. Mēs vairs nevēlamies dzīvot nepaklausībā Dievam. Tā vietā mēs vēlamies iepazīt Dievu un sekot Viņa mācībai. Mēs vēlamies pielūgt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.

Lai nožēlotu grēkus, mums vispirms ir jāsaprot, kas ir grēks. Grēks ir jebkas, kas ir pretrunā ar Dieva likumiem. Tas ir jebkas, kas neatbilst Viņa perfektajiem standartiem. Grēks var būt rīcība, piemēram, meli vai zādzība, vai arī tā var būt doma, piemēram, naids vai greizsirdība.

Neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu grēks, sekas ir vienas un tās pašas - atdalīšanās no Dieva. Kad mēs nožēlojam grēkus un atgriežamies pie Viņa, Viņš mums piedod un šķīstī mūs no visas netaisnības (1.Jņ.1:9).

Ja mēs vēlamies uzturēt attiecības ar Dievu, grēku nožēlošana nav obligāta. Patiesībā tas ir pirmais solis, lai nonāktu pie ticības Jēzum Kristum (Ap.d.2:38). Bez grēku nožēlas nav iespējams saņemt piedošanu (Lk.ev.13:3).

Ja tu nekad neesi nožēlojis savus grēkus un pievērsies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, es tevi mudinu to darīt šodien! Bībelē ir teikts, ka tagad ir pestīšanas diena (2.Kor.6:2). Negaidi vēl kādu dienu - nāc Dieva priekšā ar pazemīgu sirdi, atzīsti savus grēkus un lūdz Viņu, lai Viņš tev piedod un glābj tevi vienīgi caur Savu žēlastību, vienīgi ticībā Kristum!

Vecās Derības Bībeles panti par grēku nožēlu

2.Laiku 7:14

Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies, lūgsies un meklēs manu vaigu, un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.

Psalms 38:18

Es atzīstu savu netaisnību, es nožēloju savu grēku.

Psalms 51:13

Tad es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, un grēcinieki atgriezīsies pie tevis.

Salamana pamācības 28:13

Kas slēpj savus pārkāpumus, tam nesekosies, bet, kas tos atzīst un atstāj, tas iemantos žēlastību.

Jesajas 55:6-7

Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš ir atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu; lai pamet savu ceļu un netaisnais savas domas, lai atgriežas pie Tā Kunga, lai Viņš apžēlojas par viņu, un pie mūsu Dieva, jo Viņš bagātīgi piedos.

Jeremijas 26:3

Iespējams, ka viņi ieklausīsies un katrs novērsīsies no sava ļaunā ceļa, lai Es varētu atkāpties no tās nelaimes, ko Es grasos viņiem nodarīt viņu ļauno darbu dēļ.

Ecēhiēla 18:21-23

Bet, ja bezdievīgs cilvēks novērsīsies no visiem saviem grēkiem, ko viņš ir izdarījis, un ievēros visus manus likumus un darīs to, kas ir taisnīgs un pareizs, viņš noteikti dzīvos, viņš nemirs. Neviens no viņa pārkāpumiem, ko viņš ir izdarījis, netiks pieminēts pret viņu; par taisnību, ko viņš ir darījis, viņš dzīvos. Vai man patīk bezdievīgo nāve, paziņo Tas Kungs Dievs, un nevis tas, kaviņam vajadzētu novērsties no sava ceļa un dzīvot?

Joēla 2:13

Un pāršķiriet savas sirdis, nevis savas drēbes. Atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva, jo Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nelokāmā mīlestībā, un Viņš iežēlojas par postu.

Jonas 3:10

Kad Dievs redzēja, ko viņi darīja, kā viņi novērsās no sava ļaunā ceļa, Dievs atteicās no nelaimes, ko Viņš bija teicis, ka viņiem nodarīs, un Viņš to nedarīja.

Caharija 1:3

Tāpēc sakiet viņiem: Tā saka Kungs, Kungs, kas ir saimniecību Kungs: Atgriezieties pie manis, saka Kungs, kas ir saimniecību Kungs, un es atgriezīšos pie jums, saka Kungs, kas ir saimniecību Kungs.

Jāņa Kristītāja vēsts par grēku nožēlu

Mateja ev. 3:8

Nesiet augļus saskaņā ar grēku nožēlu.

Mt.ev.3:11

Es jūs kristīšu ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir varenāks par mani, kura sandales es neesmu cienīgs nest. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.

Marka 1:4

Jānis parādījās, kristīja tuksnesī un pasludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai.

Lūkas ev. 3:3

Un viņš gāja pa visu Jordānas apkārtni, pasludinādams grēku piedošanas grēku nožēlas kristību.

Apustuļu darbi 13:24

Pirms savas atnākšanas Jānis bija pasludinājis grēku nožēlas kristību visai Israēla tautai.

Apustuļu darbi 19:4

Un Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tic tam, kam bija jānāk pēc viņa, proti, Jēzum."

Jēzus sludina grēku nožēlu

Mt.ev.4:17

No tā laika Jēzus sāka sludināt, sacīdams: "Atgriezieties, jo tuvojas debesu valstība."

Mt.ev.9:13

Ejiet un uzziniet, ko tas nozīmē: "Es vēlos žēlastību, nevis upuri." Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.

Marka 1:15

Un sacīja: "Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu; atgriezieties un ticiet evaņģēlijam!"

Lūkas 5:31-32

Un Jēzus tiem atbildēja: "Veseliem nav vajadzīgs ārsts, bet slimiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus atgriezties.""

Lūkas ev. 17:3

Ja tavs brālis grēko, pārmet viņam, un, ja viņš nožēlo grēkus, piedod viņam.

Lūkas 24:47

Un lai grēku nožēla un grēku piedošana Viņa vārdā tiktu pasludināta visām tautām, sākot no Jeruzalemes.

Mācekļi sludina grēku nožēlu

Marka 6:12

Tad viņi izgāja un sludināja, lai cilvēki nožēlo grēkus.

Apustuļu darbi 2:38

Un Pēteris tiem sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un ikviens no jums lai top kristīts Jēzus Kristus vārdā savu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu."

Apustuļu darbi 3:19

Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdzēsti.

Apustuļu darbi 5:31

Dievs paaugstināja Viņu pie savas labās rokas kā Vadītāju un Glābēju, lai Viņš dotu Israēlam atgriešanos un grēku piedošanu.

Apustuļu darbi 8:22

Tādēļ nožēlojiet šo savu ļaunumu un lūdziet Kungu, lai, ja iespējams, jūsu sirds nodomi jums tiktu piedoti.

Apustuļu darbi 17:30

Neziņas laikus Dievs ignorēja, bet tagad Viņš pavēl visiem cilvēkiem visā pasaulē nožēlot grēkus.

Apustuļu darbi 20:21

Liecinot gan jūdiem, gan grieķiem par atgriešanos no grēkiem un ticību mūsu Kungam Jēzum Kristum.

Apustuļu darbi 26:20

Bet vispirms Damaskā, pēc tam Jeruzalemē un visā Jūdejas apgabalā, kā arī pagāniem pasludināja, lai tie nožēlo grēkus un atgriežas pie Dieva, darot darbus, kas atbilstu viņu nožēlai.

Jēkaba 5:19-20

Mani brāļi, ja kāds no jums nomaldās no patiesības un kāds viņu atgriež atpakaļ, lai zina, ka tas, kas atgriež grēcinieku no viņa nomaldīšanās, izglābs viņa dvēseli no nāves un apklās daudzus grēkus.

Prieks grēciniekiem, kas nožēlo grēkus

Lūkas ev. 15:7

Tieši tā, es jums saku, debesīs būs lielāks prieks par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus, nekā par deviņdesmit deviņiem taisnajiem, kuriem nav nepieciešama grēku nožēla.

Lūkas evaņģēlijs 15:10

Tieši tā, es jums saku, Dieva eņģeļu priekšā ir prieks par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus.

Apustuļu darbi 11:18

To dzirdēdami, tie klusēja. Un tie slavēja Dievu, sacīdami: "Tad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos, kas ved uz dzīvību."

2. Korintiešiem 7:9-10

Kā tas ir, es priecājos ne tādēļ, ka jūs bijāt noskumuši, bet tādēļ, ka jūs bijāt noskumuši, lai nožēlotu grēkus. Jo jūs izjutāt dievbijīgas skumjas, tā ka jūs mūsu dēļ necietuši zaudējumu. Jo dievbijīgas skumjas rada nožēlu, kas ved uz pestīšanu bez nožēlas, turpretī pasaulīgas skumjas rada nāvi.

Brīdinājumi grēciniekiem, kas nenožēlo grēkus

Lūkas 13:3

Nē, es jums saku, bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat pazudīsiet.

Romiešiem 2:4-5

Vai arī jūs uztverat Viņa laipnības, pacietības un pacietības bagātību, nezinot, ka Dieva laipnība ir domāta tam, lai jūs vestu uz grēku nožēlu? Bet savas cietsirdīgās un nekrietnās sirds dēļ jūs uzkrājat sev dusmas dusmu dusmu dienā, kad atklāsies Dieva taisnīgā tiesa.

Ebrejiem 6:4-6

Jo tos, kas reiz ir bijuši apgaismoti, kas ir baudījuši debesu dāvanu, baudījuši Svēto Garu, baudījuši Dieva vārda labestību un nākamā laikmeta spēkus, bet pēc tam atkrituši, nav iespējams atjaunot atgriezt pie atgriešanās, jo viņi atkal krustā sistu Dieva Dēlu sev par ļaunu un turētu Viņu nicināšanā.

Ebrejiem 12:17

Jo jūs zināt, ka vēlāk, kad viņš vēlējās mantot svētību, viņš tika noraidīts, jo neatrada iespēju nožēlot grēkus, kaut arī ar asarām to meklēja.

1 Jāņa 1:6

Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu, bet staigājam tumsībā, tad mēs melojam un nepraktizējam patiesību.

Atklāsmes 2:5

Tādēļ atceries, no kurienes tu esi kritis, nožēlojies un dari darbus, ko sākumā esi darījis. Ja nenožēlosi, tad Es nāks pie tevis un noņemšu tavu apgaismes stabu no tā vietas, ja tu nenožēlosi.

Atklāsmes 2:16

Tādēļ nožēlojiet grēkus. Ja nē, tad es drīz nāksim pie jums un karosim pret viņiem ar savas mutes zobenu.

Skatīt arī: 25 iedvesmojoši Bībeles panti par dievkalpojumu

Atklāsmes gr.3:3

Tad atcerieties, ko esat saņēmuši un dzirdējuši. Turiet to un nožēlojiet grēkus. Ja jūs nepamodīsieties, Es nāksim kā zaglis, un jūs nezināsiet, kurā stundā Es nāksim pret jums.

Dieva žēlastības loma grēku nožēlošanā

Ecēhiēla 36:26-27

Un Es jums došu jaunu sirdi, un jaunu garu Es ielieku jūsos. Un Es izņemšu no jūsu miesas akmens sirdi un došu jums miesas sirdi. Un Es ielieku jūsos Savu Garu un liku jums staigāt pēc Maniem likumiem un rūpēties par Manu noteikumu ievērošanu.

Jāņa ev. 3:3-8

Jēzus viņam atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja neviens neatdzimst no jauna, tas nevar redzēt Dieva valstību."

Nikodēms Viņam sacīja: "Kā cilvēks var piedzimt, kad viņš ir vecs? Vai viņš var otro reizi ieiet savas mātes miesās un piedzimt?"

Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja kāds nav dzimis no ūdens un Gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Kas dzimis no miesas, tas ir miesa, un kas dzimis no Gara, tas ir gars.

Nebrīnieties, ka Es jums sacīju: "Jums ir jāatdzimst no jauna!" Vējš pūš, kur grib, un jūs dzirdat tā šalkoņu, bet nezināt, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara.""

2.Tim.2:25

Iespējams, Dievs var dot viņiem grēku nožēlu, kas novedīs pie patiesības atziņas.

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nav lēns, lai piepildītu savu apsolījumu, kā daži uzskata, ka tas ir lēns, bet ir pacietīgs pret jums, negribēdams, lai kāds pazustu, bet lai visi nāktu pie atgriešanās.

Jēkaba 4:8

Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīstiet savas rokas, jūs, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, jūs, divkosīgie.

1 Jāņa 1:9

Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības.

Atklāsmes gr.3:19

Tos, kurus Es mīlu, Es pārmetu un pamācu, tādēļ esiet dedzīgi un nožēlojiet grēkus.

Kristiešu citāti par grēku nožēlu

"Grēku nožēla nav vienreizējs notikums. Tā ir nepārtraukta novēršanās no grēka un pievēršanās Dievam." - - Timotejs Kellers

"Grēku nožēla ir prāta un sirds maiņa attiecībā uz grēku. Tā ir novēršanās no saviem ļaunajiem ceļiem un pievēršanās Dievam." - -. Džons Makarturs

"Patiesa nožēla ir novēršanās no grēka un pievēršanās Dievam." - - Čārlzs Spurgons

"Grēku nožēla ir Dieva Gara žēlastība, ar kuru grēcinieks, patiesi izjūtot savu grēku un apzinoties Dieva žēlastību Kristū, ar skumjām un naidu pret grēku novēršas no tā un pievēršas Dievam, ar pilnu nodomu un centieniem pēc jaunas paklausības." - - Vestminsteras katehisms

"Nav īstas pestījošas ticības, ja nav arī patiesas grēku nožēlas." - - Džonatans Edvardss

Skatīt arī: 38 Bībeles panti, kas iedvesmo pārliecībai

"Patiesai nožēlai ir divas daļas: viena ir nožēla par grēku, patiesa grēka apziņa, kas mūs tik ļoti apbēdina, ka mēs labāk gribētu šķirties no visa pasaulē, nekā no sava grēka." - - Tomass Vatsons

"Bez patiesas grēku nožēlas nav piedošanas, miera, prieka un cerības uz debesīm." - - Metjū Henrijs

"Grēku nožēla ir sirds skumjas un gribas atgriešanās no grēka pie Dieva." - - Džons Bunjans

"Grēku nožēla nav vienreizējs notikums kristīgās dzīves sākumā. Tā ir attieksme un darbība visa mūža garumā." - - R. K. Sprula

"Patiesa nožēla nav novēršanās no grēka uz kādu laiku un tad atkal atgriešanās atpakaļ, bet gan novēršanās no grēka uz visiem laikiem." - - J. K. Rails (J. C. Ryle)

"Grēku nožēla ir prāta, mērķa un dzīves maiņa attiecībā uz grēku." - - E. M. Bounds

Grēku nožēlas lūgšana

Dārgais Dievs,

Es atvainojos par saviem grēkiem. Es zinu, ka Tu man piedod, bet es arī zinu, ka man ir jānožēlo grēki un jāatgriežas no sava dzīves veida, kas Tev nepatīk. Palīdzi man dzīvot dzīvi, kas Tev ir tīkama. Es zinu, ka Tu gribi man to, kas ir vislabākais, un es atvainojos par reizēm, kad esmu izvēlējies savu ceļu, nevis sekojis Tev.

Palīdzi man būt godīgam cilvēkam un vienmēr darīt to, kas ir pareizi, neskatoties uz cenu. Es zinu, ka Tavi ceļi ir augstāki par maniem ceļiem un ka Tavas domas ir augstākas par manām domām. Es atvainojos par reizēm, kad esmu Tev neuzticējies, un lūdzu Tavu piedošanu.

Es vēlos sekot Tev no visas sirds, un es lūdzu, lai Tu man palīdzi to darīt. Pateicos par Tavu piedošanu, Tavu mīlestību un žēlastību.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.