50 motivējoši Bībeles panti

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Vai esi kādreiz juties tik pārņemts, ka esi gribējis padoties? Vai esi kādreiz juties tā, it kā tev nebūtu motivācijas turpināt iesākto? Ja tā, tad tu neesi vienīgais. Par laimi, mēs varam vērsties pie Dieva kā pie spēka un iedrošinājuma avota, lai palīdzētu mums pārvarēt pat visgrūtākos brīžus. Viens no labākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir gūt iedvesmu no motivējošiem Bībeles pantiem.

Bībele ir pilna ar motivējošiem pantiem, kas var palīdzēt mums novērtēt Dieva nodomu mūsu dzīvē, mudinot mūs uz mīlestību un labiem darbiem. Vēstulē romiešiem 8:28 ir teikts: "Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu, tiem, kas ir aicināti saskaņā ar Viņa nodomu." Pat tad, kad mums šķiet, ka viss iet greizi un mēs nezinām, ko darīt, Dievam ir plāns un Viņš mums palīdzēs.mums, lai īstenotu Viņa mērķus.

Viens no visvairāk motivējošiem Bībeles pantiem ir atrodams Jeremijas 29:11, kur teikts: "Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums, plānus, lai jums klātos labi un nekaitētu, plānus, lai jums dotu cerību un nākotni." Tāpat kā Jeremija atgādināja izraēliešiem, lai viņi Bābeles gūstā nezaudētu cerību, mēs varam paļauties, ka Dievs caur mums īstenos Savus nodomus, neskatoties uz grūtībām, ar kurām saskaramies.

Šie panti mums atgādina, ka Dievs vienmēr ir ar mums un ka Viņš dos mums spēku, drosmi un motivāciju, kas mums nepieciešama, lai tiktu cauri jebkurai situācijai. Viņš nekad mūs neatstās un nepametīs. Viņa plānus nevar izjaukt. Tāpēc veltiet laiku, lai izlasītu šos pantus un ļautu Dievam piepildīt jūs ar cerību, drosmi un motivāciju, kas jums nepieciešama, lai dzīvotu uzticīgā paklausībā.

Motivējoši Bībeles panti no Vecās Derības

1. Mozus 1:27-28

Tā Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja; vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja. Un Dievs tiem sacīja: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār visu dzīvo radību, kas kustas uz zemes!" Un Dievs viņiem sacīja: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār visu dzīvo radību, kas kustas uz zemes!" Un Dievs tos svētīja.

2. Mozus 14:14

Tas Kungs cīnīsies par jums, jums ir tikai jāpaliek mierīgiem.

5. Mozus 31:6

Esiet stipri un drosmīgi. Nebīstieties un nebīstieties to dēļ, jo Kungs, jūsu Dievs, iet ar jums; Viņš nekad jūs neatstās un nepametīs.

Skatīt arī: 27 pacilājoši Bībeles panti, kas palīdz cīnīties ar depresiju

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi. Nebīstieties, nenobīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, būs ar jums, lai kur jūs arī ietu.

1 Samuēla 17:47

Cīņa ir Kunga rokās, un Viņš jūs visus nodos mūsu rokās.

2.Laiku 15:7

Bet jūs esiet stipri un nepadodieties, jo jūsu darbs tiks atalgots.

Psalmi 37:23-25

Kungs stiprina cilvēka soļus, ja viņš savā ceļā priecājas; kaut arī viņš kritīs, viņš netiks nomests, jo Kungs atbalsta viņa roku. Nododiet savu ceļu Tam Kungam; paļaujieties uz Viņu, un Viņš to darīs.

Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs, Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes.

Psalms 118:6

Tas Kungs ir ar mani, es nebaidīšos. Ko cilvēks var man nodarīt?

Salamana pamācības 3:5-6

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu saprašanu; visos savos ceļos pakļaujies Viņam, un Viņš taisnos tavus ceļus.

Jesajas 41:10

Tāpēc nebīstieties, jo Es esmu ar jums, nebīstieties, jo Es esmu jūsu Dievs. Es jūs stiprināšu un jums palīdzēšu, Es jūs atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Jesajas 40:31

Bet tie, kas cer uz To Kungu, atjaunos savus spēkus. Tie pacelsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nesaņems nogurumu.

Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums," saka Tas Kungs, "Es zinu, kādi plāni Man ir attiecībā uz jums, - Es zinu, kādi plāni jums ir, lai jums nekaitētu, lai jums dotu cerību un nākotni.

Raudu 3:22-23

Tā Kunga lielās mīlestības dēļ mēs neesam pazuduši, jo Viņa žēlsirdība nekad nebeidzas. Tā ir jauna katru rītu; liela ir Tava uzticība.

Ecēhiēla 36:26

Es jums došu jaunu sirdi un ieliku jūsos jaunu garu; Es izņemšu no jums jūsu akmens sirdi un došu jums miesas sirdi.

Joēla 2:13

Aplauziet savu sirdi, nevis savas drēbes. Atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva, jo Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns mīlestības.

Mihas 6:8

Viņš tev, cilvēk, ir teicis, kas ir labs, un ko gan Tas Kungs no tevis prasa, ja ne darīt taisnību, mīlēt laipnību un pazemīgi staigāt ar savu Dievu?

Motivējoši Bībeles panti no Jaunās Derības

Mateja 5:11-12

Svētīgi jūs esat, kad citi jūs apvaino un vajā un nepatiesi izsaka pret jums visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un priecājieties, jo jūsu atalgojums ir liels debesīs, jo tā viņi vajāja praviešus, kas bija pirms jums.

Mateja 5:14-16

Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas uzcelta uz kalna, nevar noslēpt. Tāpat arī cilvēki neiededzina lukturi un nenovieto to zem groza, bet uz statīva, un tas dod gaismu visiem mājā. Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai tie redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts.

Mt.ev.19:26

Bet Jēzus uz tiem paskatījās un sacīja: "Cilvēkam tas ir neiespējami, bet Dievam viss ir iespējams."

Mateja 24:14

Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, un tad pienāks gals.

Mateja ev. 25:21

Viņa kungs viņam atbildēja: "Labi darīts, labs un uzticams kalps! Tu esi bijis uzticīgs ar dažām lietām, es tev uzticēšu daudzas lietas. Nāc un dalies sava kunga laimē!"

Mateja ev. 28:19-20

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu ar jums mūžīgi līdz pasaules galam.

Marka 11:24

Tādēļ es jums saku: visu, ko jūs lūdzat lūgšanā, ticiet, ka jūs to esat saņēmuši, un tas jums piederēs.

Lūkas 6:35

Bet mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, neko negaidīdami pretī, un jūsu atalgojums būs liels, un jūs būsiet Visuaugstākā dēli, jo Viņš pats ir laipns pret nepateicīgiem un ļauniem cilvēkiem.

Skatīt arī: 21 pants no Bībeles par Dieva Vārdu - Bībeles lappuses

Lūkas 12:48

Katram, kam daudz dots, no tā arī daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā arī vairāk prasīs.

Lūkas ev. 16:10

Kas ir uzticīgs pavisam mazā, tas ir uzticīgs arī daudzā, un kas ir negodīgs pavisam mazā, tas ir negodīgs arī daudzā.

Jāņa evaņģēlijs 8:12

Jēzus atkal uz tiem runāja, sacīdams: "Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Jāņa ev. 10:10

Zaglis nāk tikai zagt, nogalināt un pazudināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem būtu dzīvība pārpilnībā.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Jāņa ev. 15:5-7

Es esmu vīnogulājs; jūs esat zari. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt. Ja kāds nepaliek manī, tas tiek izmests kā zars un nokalst; un zari tiek savākti, iemesti ugunī un sadedzināti. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, tad lūdziet, ko vien vēlaties, un jums tas notiks.

Romiešiem 5:3-5

Mēs ne tikai priecājamies savās ciešanās, bet arī priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, raksturs - cerību, un cerība mūs nekaunas, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Romiešiem 8:37-39

Nē, visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur Viņu, kas mūs mīlējis. Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdnieki, ne tagadējās, ne nākamās lietas, ne varas, ne augstumi, ne dziļumi, ne jebkas cits visā radībā nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Rom.12:2

Neatbilstiet šai pasaulei, bet pārveidojieties ar sava prāta atjaunošanu, lai pārbaudīdami jūs varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

1.Korintiešiem 15:58

Tādēļ, mani mīļie brāļi, esiet nelokāmi, nelokāmi, vienmēr pilni Kunga darba, zinādami, ka Kungā jūsu darbs nav veltīgs.

Vēstulē galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

Efeziešiem 2:8-10

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Efeziešiem 3:20-21

Bet Viņam, kas spēj darīt daudz vairāk nekā visu, ko mēs lūdzam vai iedomājamies, pēc spēka, kas darbojas mūsos, Viņam lai ir slava Baznīcā un Jēzū Kristū visos laikos un visās paaudzēs, mūžīgi mūžos. Amen. Amen.

Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

Kolosiešiem 3:23

Lai ko jūs darītu, strādājiet no sirds, kā savam Kungam, nevis cilvēkiem.

Ebrejiem 10:23-25

Turēsimies pie savas cerības apliecinājuma bez svārstībām, jo Viņš, kas apsolījis, ir uzticīgs. Un domāsim, kā vienam otru pamudināt uz mīlestību un labiem darbiem, neaizmirstot sanākt kopā, kā dažiem ir ieradums, bet cits citu iedrošinot, un vēl jo vairāk, kad redzat tuvojamies Dienu.

Ebrejiem 10:35

Tāpēc neizmetiet savu paļāvību, jo tā ir liels atalgojums.

Ebrejiem 11:1

Bet ticība ir pārliecība par to, uz ko ceram, pārliecība par to, kas nav redzams.

Ebrejiem 12:2

Skatoties uz Jēzu, mūsu ticības pamatlicēju un pilnveidotāju, kas Viņam noliktā prieka dēļ panesa krustu, nicinādams kaunu, un sēž pie Dieva troņa labās rokas.

Ebrejiem 13:5

Turiet savu dzīvi brīvu no mīlestības uz naudu un esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo Viņš ir teicis: "Es jūs nekad nepametīšu un neatstāšu."

Jēkaba 1:22

Bet esiet vārda darītāji, nevis tikai klausītāji, kas maldina paši sevi.

Atklāsmes gr.3:20

Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju; ja kāds dzird manu balsi un atver durvis, es ieiešu pie viņa un ēdu ar viņu, un viņš ar mani.

Atklāsmes gr.21:4-5

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējās lietas ir pagājušas. Redzi, Es visu daru jaunu.

Atklāsmes gr.21:7

Tam, kas uzvarēs, piederēs šis mantojums, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls.

Atklāsmes 22:12

Redzi, es drīz nāku, nesdams līdzi savu atlīdzību, lai atpelnītu ikvienam par to, ko viņš ir darījis.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.