50 slavenas Jēzus citāti - Bībeles lifete

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Vēstures gaitā Jēzus vārdi ir iedvesmojuši un izaicinājuši cilvēkus visās dzīves jomās. Mēs esam apkopojuši 50 pazīstamāko un ietekmīgāko Jēzus citātu sarakstu, kas ņemti no četriem Jaunās Derības evaņģēlijiem (un viens no Atklāsmes grāmatas). Neatkarīgi no tā, vai esat dievbijīgs kristietis vai vienkārši meklējat gudrību un vadību, mēs ceram, ka šie Jēzus citāti jūs uzrunās un piedāvās jums.mierinājums, cerība un iedvesma.

Jēzus izteikumi "ES ESMU"

Jāņa ev. 6:35

Es esmu dzīvības maize; kas nāk pie manis, tas nealks, un, kas man tic, tas nekad nepagūs slāpēt.

Jāņa evaņģēlijs 8:12

Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.

Jāņa ev. 10:9

Es esmu durvis; ja kāds caur mani ieies, tas tiks izglābts, ieies un izies un atradīs ganības.

Jāņa ev. 10:11

Es esmu labais gans; labais gans atdod savu dzīvību par avīm.

Jāņa 11:25

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, lai arī mirst, tomēr dzīvos.

Jāņa 14:6

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.

Jāņa 15:5

Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt.

Atklāsmes 22:13

Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals.

Skatīt arī: 21 pants no Bībeles par drosmi, kas stiprina tavu ticību

Svētības

Mateja 5:3

Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:4

Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti.

Mateja 5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie mantos zemi.

Mateja 5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un slāpst pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Mateja 5:7

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlastību.

Mateja 5:8

Svētīgi tīras sirds cilvēki, jo tie Dievu redzēs.

Mateja 5:9

Svētīgi miera veidotāji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Mateja 5:10

Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņu ir debesu valstība.

Jēzus mācības

Mateja 5:16

Lai jūsu gaisma spīd citu priekšā, lai viņi redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu debesīs.

Mt.ev.5:37

Lai tavs "jā" ir "jā" un tavs "nē" ir "nē".

Mateja 6:19-20

Nesakrājiet sev dārgumus virs zemes, kur tos iznīcina kodes un rūsas un kur zagļi ielaužas un nozog, bet krājiet sev dārgumus debesīs, kur ne kodes, ne rūsas tos neiznīcina un kur zagļi nelaužas un nenozog.

Mt.ev.6:21

Jo, kur ir jūsu dārgumi, tur būs arī jūsu sirds.

Mt.ev.6:24

Neviens nevar kalpot diviem kungiem, jo vai nu viņš ienīst vienu un mīl otru, vai arī viņš ir uzticīgs vienam un nicina otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudai.

Mateja 6:25

Nesatraucieties par savu dzīvību, ko ēdīsit un ko dzersit, nedz arī par savu miesu, ko ģērbsit. Vai dzīvība nav vairāk nekā ēdiens un miesa - vairāk nekā apģērbs?

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts.

Mt.ev.6:34

Neuztraucieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai ir pietiekami daudz savu problēmu.

Mateja ev. 7:1

Nesodiet, lai jūs netiktu tiesāti.

Mateja ev. 7:12

Visā dariet citiem tā, kā jūs gribētu, lai viņi jums dara; jo tas ir bauslība un pravieši.

Mateja ev. 10:28

Nebaidieties no tiem, kas nogalina miesu, bet nespēj nogalināt dvēseli. Drīzāk baidieties no Tā, kas ellē var iznīcināt gan dvēseli, gan miesu.

Mt.ev.10:34

Nedomājiet, ka Es esmu nācis nest zemei mieru. Es neesmu nācis nest mieru, bet gan zobenu.

Mateja 11:29-30

Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsit atpūtu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir viegls, un mana nasta ir viegla.

Mateja ev. 15:11

Cilvēku apgāna nevis tas, kas nonāk mutē, bet gan tas, kas iziet no mutes; tas apgāna cilvēku.

Mateja ev. 18:3

Patiesi, patiesi, es jums saku: ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet kā bērni, jūs nekad neieiesiet debesu valstībā.

Mt.ev.19:14

Ļaujiet bērniem nākt pie manis un netraucējiet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība.

Mt.ev.19:24

Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas acij, nekā bagātajam ieiet Dieva valstībā.

Mt.ev.19:26

Ar Dievu viss ir iespējams.

Mateja ev. 22:37

Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta.

Mateja ev. 22:39

Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.

Marka 1:15

Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu; atgriezieties un ticiet evaņģēlijam.

Marka 2:17

Ne veseliem ir vajadzīgs ārsts, bet gan slimiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet gan grēciniekus.

Marka 8:34

Ņem savu krustu un seko man.

Marka 8:35

Jo, kas grib glābt savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis un Evaņģēlija dēļ, tas to glābs.

Marka 8:36

Jo ko gan cilvēkam dod tas, ka viņš iegūst visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli?

Skatīt arī: 32 Bībeles panti par pacietību

Lūkas ev. 6:27

Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā.

Lūkas ev. 6:31

Dariet citiem tā, kā jūs gribētu, lai viņi dara jums.

Lūkas 11:9

Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsiet; klauvēiet, un jums tiks atvērts.

Lūkas 12:49

Es esmu atnācis, lai aizdedzinātu zemi, un kā es vēlos, lai tā jau deg!

Jāņa ev. 3:16

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Jāņa ev. 10:10

Es nācu, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem būtu dzīvība pārpilnībā.

Jāņa ev. 10:30

Es un Tēvs esam viens.

Jāņa 14:15

Ja jūs mani mīlat, jūs turēsiet manus baušļus.

Jāņa 15:13

Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka cilvēks atdod savu dzīvību par saviem draugiem.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.