51 būtisks Bībeles pants par svētdarīšanu

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Svētošana ir darbība, ar ko kaut ko vai kādu cilvēku nošķir kā svētu, šķīstī un veltī Dieva kalpošanai. Bez svētuma neviens neredzēs To Kungu (Ebr.12:14). Mums ir vajadzīga Dieva svētdarīšanas žēlastība, lai mēs kļūtu svēti, kā Dievs ir svēts. Svētošana, aicinājums un svētums ir saistīti termini, kas palīdz mums izprast Bībeles jēdzienu par svētdarīšanu. Šādi Bībeles vārdiRaksti par svētdarīšanu māca, ka Dievs aicina cilvēkus būt svētiem, svētī mūs no grēka un dod mums spēku kalpot Viņam caur ticību un paklausību.

Skatīt arī: Miera atrašana Dieva rokās: Devokācija par Mt.ev.6:34 - Bībeles lappuse

Svētības piemēri Bībelē

Vecajā Derībā gan cilvēki, gan parastie priekšmeti tika iesvētīti svētiem mērķiem. Kad tie tika izdalīti kā Dieva kalpošanas instrumenti, tos vairs nekad nedrīkstēja izmantot laicīgiem mērķiem (2. Mozus 29-30).

Šīs kulta prakses ir baznīcas svētdarīšanas priekšvēstnesis. Dievs nošķir cilvēkus no pasaules, lai godinātu Viņu caur upurisku kalpošanu (Jņ.17:15-18; Rom.12:1-2). Cilvēki tiek šķīstīti no grēkiem ar Jēzus asinīm (Ebr.9:11-14) un tiek pārveidoti pēc Kristus tēla ar Svētā Gara spēku (Rom.8:29). Kad kristieši pakļaujas Svētā Gara dzīvei.viņi pieaug dievbijībā, arvien vairāk atspoguļojot Dieva svēto raksturu (Gal.5:16-24; 1.Pēt.1:14-16).

Tie, kas ir svētīti, tiek saukti par svētajiem jeb "svētajiem". Jaunajā Derībā termins "svētais" attiecas uz ikvienu Jēzus sekotāju, ne tikai uz priekšzīmīgiem kristiešiem (Rom.1:7; 1.Kor.1:2).

Dievs svētī cilvēkus no viņu grēkiem un nošķir tos no pasaules, lai kalpotu vienīgi Viņam (Rom.6:5-14). Dievs aicina ikvienu kristieti nošķirties no pasaules, lai ar savu dzīvi godinātu Dievu (2.Tim.2:21; 1.Pēt.2:9).

Dievam veltīts

Iesvētīšana nozīmē nošķiršanu no pasaules, lai kalpotu Dievam. Izraēla tauta tika iesvētīta, lai ar savu dzīvi godinātu Dievu. Ābrahāms, Izraēla pirmais patriarhs, tika nošķirts no savas tautas un ģimenes, lai kalpotu Dievam Kanaāna zemē (1. Mozus 12:1-3). Viņa pēcnācēji kļuva par Izraēla tautu. Viņi tika aicināti no visām zemes tautām, lai kalpotu vienīgi Dievam.

Israēla tauta tika izdalīta kā īpaša Dieva īpašums (2. Mozus 19:5-6; 5. Mozus 7:6). Viņiem bija jāpārstāv Dievs citu zemes tautu priekšā, demonstrējot Dieva svētumu, ievērojot sabatu un paklausot Dieva baušļiem (3. Mozus 22:31-33). Dieva baušļi atklāja Viņa ētiskos standartus. Šie baušļi nodrošināja praktisku veidu, kā Dieva tautai parādīt Viņa svētumu.pasaulē.

Bībeles stāstījumā izraēlieši nespēja konsekventi ievērot Dieva likumu (2. Mozus 32; Jesaja 1-3). Viņi nespēja pielūgt Dievu vienatnē, pārņemot elku pielūgsmes praksi no izplatītās kanaāniešu kultūras. Viņi pārkāpa Dieva ētiskās prasības mīlēt Dievu un tuvākos. Tā vietā, lai rūpētos par beztiesīgajiem, kā to bija noteicis Dievs, viņi tiecās pēc sevis.intereses, kaitējot citiem (Ecēhiēla 34:2-6).

Dievs tika apkaunots ar savu nepaklausību. Tā vietā, lai tiktu pagodināts, Dieva vārds tautās tika zaimots (Ec.gr.20:1-32; 36:16-21). Dievs apsolīja atjaunot Savu labo vārdu, dodot Saviem ļaudīm spēku ievērot Viņa baušļus ar Svētā Gara spēku (Ec.gr.36:26-27).

Dievs piepildīja savu apsolījumu ar jauno derību. Dievs ierakstīja savus baušļus cilvēku sirdīs (Jeremijas 31:31; Ebr.10:16) un deva viņiem spēku uzvarēt grēku un kārdinājumus ar Svētā Gara spēku (1.Kor.6:9-11). Dievs atjauno savu derību ar baznīcu, atkal aicinot cilvēkus pārstāvēt Viņa svētumu zemes tautu priekšā. Baznīca ir nodalīta nopasaulē, lai kalpotu Dievam.

Bībeles panti par svētumu

Dievs ir svēts un aicina Savu tautu būt svētai. Svētums ir Dieva īpašība, kas saista kopā visas pārējās. Svētums nenosaka Dieva raksturu, drīzāk Dieva raksturs nosaka, ko nozīmē būt svētam. Dievs ir svēts. Svētums ir dievbijība. Svētīšana ir process, kurā mēs kļūstam svēti kā Dievs. Turpmākie Bībeles panti par svētumu palīdz mums saprast Dieva raksturu un mūsu aicinājumu.

Dievs ir Svētais

2. Mozus 15:11

"Kurš no dieviem ir Tev līdzīgs, Kungs, kurš ir Tev līdzīgs, dižens savā svētumā, brīnišķīgs savos godības darbos, brīnišķīgs brīnumu darīšanā?

1 Samuēla 2:2

Nav neviena svēta kā Tas Kungs, nav neviena, kas līdzinās tev, nav klints kā mūsu Dievs.

Psalms 99:9

Paaugstiniet Kungu, mūsu Dievu, un pielūdziet Viņa svēto kalnu, jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts!

Jesajas 6:3

Un viens sauca otru un sacīja: "Svēts, svēts, svēts ir Kungs no saimēm, visa zeme ir pilna Viņa godības!"

Atklāsmes gr.4:8

Un četras dzīvās radības, katra no tām ar sešiem spārniem, ir pilnas acu visapkārt un iekšā, un dienu un nakti tās nebeidz sacīt: "Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs, Dievs Visvarenais, kas bija, ir un nāks!"

Atklāsmes grāmatā 15:4

Kurš gan nebaidīsies, Kungs, un neslavēs Tavu vārdu? Jo Tu vienīgais esi svēts. Visas tautas nāks un Tevi pielūgs, jo Tavi taisnīgie darbi ir atklājušies.

Esiet svēti kā Dievs ir svēts

3. Mozus 11:44-45

Jūs būsiet man svēti, jo es, Kungs, esmu svēts un esmu jūs nošķīris no citām tautām, lai jūs būtu mani.

3. Mozus 19:1-2

Un Tas Kungs runāja uz Mozu, sacīdams: "Runā uz visu Israēla tautas pulku un saki tiem: "Jūs būsiet svēti, jo Es, Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts.""

3. Mozus 20:26

Jūs būsiet man svēti, jo es, Kungs, esmu svēts un esmu jūs nošķīris no citām tautām, lai jūs būtu mani.

Mt.ev.5:48

Tāpēc jums jābūt pilnīgiem, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

2. Korintiešiem 7:1

Tā kā mums ir šie apsolījumi, mīļie, attīrīsimies no visiem miesas un gara apgānīšanās veidiem, Dieva bijībā piepildot svētumu.

Efeziešiem 4:1

Tāpat kā Viņš mūs izredzējis Viņā pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā.

1 Tesaloniķiešiem 4:7

Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībā, bet svētumā.

2.Tim.1:9

kas mūs izglāba un aicināja svētam aicinājumam ne mūsu darbu dēļ, bet sava nodoma un žēlastības dēļ, ko Viņš mums dāvāja Kristū Jēzū pirms mūžības sākuma.

Ebrejiem 12:14

Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens neredzēs Kungu.

1.Pēt.1:14-16

Kā paklausīgi bērni nepieļaujiet savas agrākās nezināšanas kaislības, bet, kā tas, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā savā rīcībā, jo ir rakstīts: "Jūs būsiet svēti, jo Es esmu svēts."

Bībeles panti par svētdarīšanu

Dievs attīra mūs no grēka caur Kristus asinīm, dod mums spēku ar Svēto Garu augt svētumā un nošķir mūs no pasaules kristīgai kalpošanai.

Pozicionālā svētdarīšana

Dievs caur Jēzus Kristus upuri iedibina mūsu svētumu Viņa priekšā. Jēzus reiz par visām reizēm nomira, lai mēs tiktu svētīti no grēka. Pozicionālā svētdarīšana ir pabeigts Dieva žēlastības darbs, kas tiek pieņemts ticībā, kad mēs pieņemam Jēzu kā savu Glābēju. Jēzus uzņem mūsu grēku uz sevi un dod mums savu taisnību.

Kristus taisnības dēļ mēs esam pieņemami un nevainojami Tā Kunga priekšā. Mēs esam atdalīti kā svēti, lai kalpotu Tam Kungam. Tāpat kā Ārons un priesteri tika svaidīti ar eļļu un iesvētīti kalpošanai Dievam teltī, Jēzus sekotāji ir svaidīti ar Kristus asinīm un atdalīti, lai kalpotu Dievam pasaulē.

Ebrejiem 9:13-14

Jo, ja kazu un vēršu asinis un aptraipīšana nešķīstu cilvēku ar teļa pelniem svētī miesas šķīstīšanai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas caur mūžīgo Garu upurē sevi nevainojamu Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem, lai kalpotu dzīvajam Dievam.

Ebrejiem 10:10

Un ar šo gribu mēs esam svētīti caur Jēzus Kristus miesas upuri reizi par visām reizēm.

Ebrejiem 10:14

Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir pilnveidojis tos, kas tiek svētīti.

Ebrejiem 10:29

Kā jūs domājat, cik daudz lielāku sodu pelnīs tas, kurš ir pagrūdis Dieva Dēlu, apgānījis derības asinis, ar kurām viņš tika svētīts, un aizvainojis žēlastības Garu?

Ebrejiem 13:12

Tāpēc arī Jēzus cieta ārpus vārtiem, lai ar savām asinīm svētdarītu tautu.

Skatīt arī: Bībeles panti par mīlestību pret savu tuvāko - Bībeles lappuses

1.Korintiešiem 1:30

Un Viņa dēļ jūs esat Kristū Jēzū, kas mums kļuvis par gudrību no Dieva, par taisnību, par svētdarīšanu un par pestīšanu.

1.Korintiešiem 6:11

Un tādi bija daži no jums. Bet jūs tikāt nomazgāti, jūs tikāt svētīti, jūs tikāt attaisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva Gara spēkā.

2. Korintiešiem 5:21

Mūsu dēļ Viņš Viņu, kas nepazina grēku, darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

Progresīvā svētdarīšana

Pakāpeniska svētdarīšana ir process, kurā mēs pieaugam dievbijībā, kļūstot arvien līdzīgāki Kristum un izpaužot Viņa raksturu kā savu. Jēzus reizi par visām reizēm mūsos salauž grēka varu. Mēs vairs neesam grēka varā. Dievs mūs piepilda ar Svēto Garu, kas dod spēku darīt to, kas ir pareizi un patīkami Dieva priekšā. Kad mēs mācāmies pakļauties Svētā Gara varai un pretoties grēcīgajam.savas miesas vēlmēm, mēs pieaugam dievbijībā. Progresīvai svētdarīšanai ir nepieciešama mūsu pastāvīga sadarbība ar Dievu.

Ecēhiēla 36:26-27

Un Es jums došu jaunu sirdi, un jaunu garu Es ielieku jūsos. Un Es izņemšu no jūsu miesas akmens sirdi un došu jums miesas sirdi. Un Es ielieku jūsos Savu Garu un liku jums staigāt pēc Maniem likumiem un rūpēties, lai jūs ievērotu Manus noteikumus.

Romiešiem 6:6

Mēs zinām, ka mūsu vecais "es" tika krustā sists kopā ar Viņu, lai grēka miesa tiktu iznīcināta un mēs vairs nebūtu grēka vergi.

Romiešiem 6:19

Jo, tāpat kā jūs reiz savus locekļus pasniedzāt kā vergus nešķīstībai un bauslībai, kas noved pie vēl lielākas bauslības, tā tagad pasniedziet savus locekļus kā vergus taisnībai, kas noved pie svētdarīšanas.

Romiešiem 8:29

Jo tos, kurus Viņš iepriekš paredzējis, Viņš arī nolēmis darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem.

1.Korintiešiem 15:49

Tāpat kā mēs esam nesuši putekļu cilvēka tēlu, mēs nesīsim arī debesu cilvēka tēlu.

Filipiešiem 2:12-13

Tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, tā arī tagad, ne tikai manā klātbūtnē, bet daudz vairāk manā prombūtnē, ar bijību un drebēšanu dariet savu pestīšanu, jo Dievs ir tas, kas darbojas jūsos, gan gribēdams, gan darbodamies pēc Viņa labā prāta.

Titam 3:5

Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā.

Atsvabināts no grēka

Augot dievbijībā, mūsu dzīve izskatīsies atšķirīga no valdošās kultūras. Mēs pielāgojamies Dieva ētiskajiem standartiem mūsu dzīvē, pakļaujoties Svētajam Garam. Dievs attīra mūs no grēka un nošķir mūs no pasaules, lai mēs ar ticību un paklausību godātu Viņu.

1.Jāņa ev.3:1-3

Redzi, kādu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mēs tiktu saukti par Dieva bērniem, un mēs tādi arī esam. Iemesls, kādēļ pasaule mūs nepazīst, ir tas, ka tā nepazina Viņu. Mīļie, mēs tagad esam Dieva bērni, bet tas, kādi mēs būsim, vēl nav parādījies; bet mēs zinām, ka tad, kad Viņš parādīsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir. Un katrs, kas šādi cer uz Viņu, šķīstās kāviņš ir tīrs.

1.Pēt.1:14-16

Kā paklausīgi bērni nepieļaujiet savas agrākās nezināšanas kaislības, bet, kā tas, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā savā rīcībā, jo ir rakstīts: "Jūs būsiet svēti, jo Es esmu svēts."

Titam 2:11-14

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgi, godīgi un dievbijīgi šajā laikmetā, gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos, kas sevi par mums atdeva, lai atpestītu mūs no visas bezdievības un šķīstītu sev tautu, laiViņa īpašums, kas ir dedzīgi labiem darbiem.

1 Tesaloniķiešiem 4:3-5

Jo tāda ir Dieva griba, jūsu svētdarīšana, lai jūs atturētos no netiklības, lai ikviens no jums prot valdīt savu miesu svētumā un godā, nevis iekāres kaislībā kā pagāni, kas nepazīst Dievu.

1.Korintiešiem 6:9-11

Vai tad jūs nezināt, ka netaisnīgie nepiedzīs Dieva valstību? Neļaujieties maldiem: ne netiks Dieva valstību mantojuši ne netiklīgie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne laulības pārkāpēji, ne homoseksuāli cilvēki, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne revanšisti, ne krāpnieki, ne krāpnieki. Un tādi bija daži no jums. Bet jūs tikāt nomazgāti, jūs tikāt svētīti, jūs tikāt attaisnoti vārdāKunga Jēzus Kristus un mūsu Dieva Gara spēkā.

Vēstulē galatiešiem 5:16-24

Bet es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības. Jo miesas kārības ir pret Garu, un Gara kārības ir pret miesu, jo tās ir viena otrai pretējas, lai jūs atturētu no tā, ko jūs gribat darīt. Bet, ja jūs vadīs Gars, tad jūs nebūsiet zem bauslības.

Bet miesas darbi ir acīmredzami: netiklība, nešķīstība, jutekliskums, elku kalpība, burvestības, ienaids, strīdi, skaudība, dusmu lēkmes, sāncensība, nesaskaņas, šķelšanās, skaudība, dzeršana, orģijas un tamlīdzīgas lietas. Es jūs brīdinu, kā jau iepriekš brīdināju, ka tie, kas dara šādas lietas, nepiedzīs Dieva valstību.

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma. Un tie, kas pieder Kristum Jēzum, ir krustā sisti ar miesu, ar tās kaislībām un kārībām.

Iesvētīts kalpošanai

Šie Bībeles panti palīdz mums saprast, ka Dievs ir iesvētījis tautu sev, lai godinātu Viņu. Tāpat kā Izraēla tika izdalīta no citām tautām kā īpaša Dieva īpašums, tā arī draudze ir izdalīta no pasaules, lai darītu labus darbus, kas godina Dievu.

1. Mozus 12:1-3

Tad Tas Kungs sacīja Ābrahāmam: "Ej no savas zemes, savas dzimtas un sava tēva nama uz zemi, ko Es tev rādīšu. Un Es darīšu no tevis lielu tautu, svētīšu tevi un darīšu tavu vārdu lielu, lai tu būtu par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un to, kas tevi apkauno, Es nolādēšu, un tevī tiks svētītas visas zemes ciltis."

2. Mozus 19:4-6

"Jūs paši esat redzējuši, ko Es esmu darījis ēģiptiešiem, kā Es jūs nesu uz ērgļu spārniem un aizvedu pie Sevis. Tāpēc tagad, ja jūs patiesi paklausīsiet Manai balsij un turēsiet Manu derību, jūs būsiet Mana dārguma īpašums starp visām tautām, jo visa zeme ir Mana, un jūs būsiet Man priesteru valstība un svēta tauta."

2. Mozus 30:30-33

Tu svaidīsi Āronu un viņa dēlus un iesvētīsi viņus, lai viņi kalpotu man kā priesteri. Un tu sacīsi Israēla tautai: "Šī būs mana svētā svaidāmā svaidāmā eļļa visās jūsu paaudzēs. To nedrīkst izliet uz parastas personas ķermeņa, un tu nedarīsi nekādu citu līdzīgu tās sastāvā. Tā ir svēta, un tā tev būs svēta. Kas sajauktu kādu tai līdzīgu vai kas liktukāds no tā par svešinieku, tiks izslēgts no savas tautas."

5. Mozus 7:6

Jo tu esi Kungam, savam Dievam, svēta tauta. Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir izredzējis par savu dārgo īpašumu no visām tautām, kas ir uz zemes virsas.

3. Mozus 22:31-33

"Tā jūs turēsiet manus baušļus un tos pildīsit: Es esmu Tas Kungs. Un jums nebūs zaimot manu svēto vārdu, lai Es tiktu svētīts Israēla tautas vidū. Es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī, kas jūs izvedu no Ēģiptes zemes, lai būtu jūsu Dievs: Es esmu Tas Kungs.""

Jāņa 17:15-19

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī viņus patiesībā; Tavs vārds ir patiesība. Kā Tu mani esi sūtījis pasaulē, tā es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu dēļ es sevi iesvētīju, lai arī viņi tiktu svētīti patiesībā.

Apustuļu darbi 13:2

Kamēr viņi pielūdza Kungu un gavēja, Svētais Gars sacīja: "Atdali man Barnabu un Saulu darbam, uz kuru Es viņus esmu aicinājis."

Apustuļu darbi 26:16-18

Bet celies un celies kājās, jo es tev esmu parādījies šim nolūkam, lai ieceltu tevi par kalpu un liecinieku lietām, kurās tu mani esi redzējis, un tām lietām, kurās es tev parādīšos, atbrīvojot tevi no tavas tautas un no pagāniem, kuriem es tevi sūtu atvērt viņu acis, lai viņi atgrieztos no tumsas uz gaismu un no sātana varas uz Dievu, lai viņi varētusaņemt grēku piedošanu un vietu starp tiem, kas svētīti ticībā uz mani.

Rom.12:1-2

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlastības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums. Nevienošanos šajā pasaulē, bet pārveidošanos ar sava prāta atjaunošanu, lai jūs pārbaudīdami varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

2.Tim.2:21

Tāpēc, ja kāds attīrās no tā, kas ir necienīgs, viņš būs goda trauks, kas ir atdalīts kā svēts, noderīgs mājas saimniekam, gatavs katram labam darbam.

1.Pēt.2:9

Bet jūs esat izredzēta cilts, karaliska priesterība, svēta tauta, tauta, kas pieder Viņam, lai jūs pasludinātu, ka Viņš jūs aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Iesvētīts mūžīgajai dzīvei

Pēdējais svētdarīšanas mērķis ir ticīgo pagodināšana. Augšāmcelšanās dienā Jēzus sekotāji saņems pagodinātu miesu, līdzīgu Viņa miesai, un mūsu svētdarīšana no pasaules būs pilnīga.

Romiešiem 3:22

Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par Dieva vergiem, augļi, ko gūstat, ved uz svētdarīšanu un tās mērķi - mūžīgo dzīvi.

1 Tesaloniķiešiem 5:23

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

2 Tesaloniķiešiem 2:13-14

Bet mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, Kunga mīļie brāļi, jo Dievs jūs ir izredzējis kā pirmavotus, lai jūs tiktu pestīti caur svētdarīšanu Garā un ticību patiesībai. Uz to Viņš jūs ir aicinājis ar mūsu Evaņģēliju, lai jūs iemantotu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

Citāti par svētdarīšanu

Svētdarīšana ir "Dieva brīvās žēlastības darbs, ar kuru mēs visā cilvēkā atjaunojamies pēc Dieva tēla un arvien vairāk un vairāk spējam mirt grēkam un dzīvot taisnībai." - Vestminsteres īsākais katehisms Q35.

"Svētdarīšana ir pakāpenisks Dieva un cilvēka darbs, kas mūs dara arvien brīvākus no grēka un arvien līdzīgākus Kristum mūsu dzīvē." - Veins Grudems (Wayne Grudem)

"Ar svētdarīšanu mēs tiekam izglābti no grēka varas un saknēm un atjaunoti pēc Dieva tēla." - Džons Veslijs

"Svētums nav nekas cits kā ierasta un dominējoša dvēseles, miesas, dzīves un visa, kas mums ir, veltīšana Dievam, un Viņa cienīšana, mīlēšana, kalpošana un meklēšana, kas ir svarīgāka par visiem miesas priekiem un labklājību." - Ričards Baksters (Richard Baxter)

"Lielākā daļa cilvēku cer, ka pēc nāves viņi nonāks debesīs, bet, var baidīties, tikai retais no viņiem apdomā, vai viņš baudītu debesis, ja tur nokļūtu. Debesis būtībā ir svēta vieta; visi tās iemītnieki ir svēti; visas tās nodarbes ir svētas." - J. K. Rails (J. C. Ryle)

Lūgšana par svētdarīšanu

Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Dievs visvarenais, kas bija, ir un nāks. Tu vienīgais esi slavas cienīgs. Dievs, dari mani svētu, kā Tu esi svēts caur Tava Dēla Jēzus asinīm. Izvēli mani, lai es Tev kalpotu visas sava mūža dienas.

Kungs, atklāj man manas sirds grēcīgo stāvokli, lai es varētu Tev labi izsūdzēt grēkus. Notiesā mani par manu grēku, lai es varētu novērsties no savas miesas vēlmēm un pasaules mierinājumiem. Palīdzi man atrast pilnīgu apmierinājumu Tev un tikai Tev. Atšķir mani no šīs dzīves lepnības. Palīdzi man pazemoties Tavā priekšā.

Bez Tevis, Kungs, es esmu pazudis. Bet Tu mani esi meklējis. Tu mani esi aicinājis pie Sevis un padarījis par Savu. Tu esi man piedodis manus grēkus un nošķīris mani, lai godinātu Tevi.

Palīdzi man dzīvot savu dzīvi Tev un tikai Tev. Pielāgo mani Kristus tēlam. Palīdzi man pakļauties Tava Gara vadībai. Pat tagad, Kungs, parādi man, kas ir starp mums. Noņem garīgo tumsu no manām acīm, lai es varētu skaidrāk redzēt Tevi. Palīdzi man augt dievbijībā un uzticīgā kalpošanā Tev.

Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.