51 pārsteidzošs Bībeles pants par Dieva plānu

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

"Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar tevi," saka Tas Kungs, "plānus, lai tev labi klātos, nevis lai tev kaitētu, plānus, lai tev dotu cerību un nākotni." Šis pants ir no Jeremijas 29:11, un tas ir viens no daudziem, kas apliecina, ka Dievam ir dievišķs plāns tavai dzīvei. Kad tu jautā sev, ko Dievs ir iecerējis man? Bībelē ir daudz atbilžu!

Bībeles panti par Dieva plānu

Jeremijas 29:11

"Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums," saka Tas Kungs, "Es zinu, kādi plāni Man ir ar jums, lai jums nekaitētu, lai jums dotu cerību un nākotni.""

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Salamana pamācības 16:9

Cilvēka sirds plāno savu ceļu, bet Kungs nosaka viņa soļus.

5. Mozus 31:8

Tas Kungs ir tas, kas iet jums pa priekšu. Viņš būs ar jums, Viņš jūs neatstās un nepametīs. Nebīstieties un nebīstieties.

Psalms 37:4

Ieprieciniet sevi Kungā, un Viņš dos jums jūsu sirds vēlmes.

Psalms 32:8

Es tevi pamācīšu un mācīšu, kā tev jāiet; Es tevi pamācīšu, uzlūkojot tevi.

Dieva pestīšanas plāns

Dievs izpērk sev tautu, lai tā Viņu pielūgtu un pagodinātu caur ticību un paklausību. Dievs glābj sev tautu caur Jēzus Kristus Izpirkšanu. Kad mēs ticam Jēzum, mēs tiekam pieņemti Dieva ģimenē un piedalāmies Dieva glābšanas plānā.

Jāņa 1:11-13

Bet visiem, kas Viņu uzņēma un ticēja Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem, kas dzimuši ne no asinīm, ne no miesas, ne no cilvēka gribas, bet no Dieva.

Skatīt arī: Dzīvības un nāves paradoksa atklāšana Jāņa ev. 12:24 - Bībeles lappuse

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Jāņa ev. 10:27-28

Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un tās man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un tās nekad nepazudīs, un neviens tās neizraus no manas rokas.

Romiešiem 8:28-30

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tiem, kas aicināti pēc Viņa nodoma. Jo tos, kurus Viņš iepriekš nolēmis, Viņš arī nolēmis darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Un tos, kurus Viņš nolēmis, Viņš arī aicinājis, un tos, kurus Viņš aicinājis, Viņš arī attaisnojis, un tos, kurus Viņš attaisnojis, Viņš arīcildināts.

Efeziešiem 2:8-10

Tāpēc Dievs Viņu ir paaugstinājis un devis Viņam vārdu, kas ir augstāks par katru vārdu, lai Jēzus vārdam noliektos ikviens ceļgalis debesīs, virs zemes un zem zemes, un katra mēle atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs, Dievam Tēvam par godu.

Jesajas 53:5-6

Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu vainu dēļ; uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Titam 2:11-14

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgi, godīgi un dievbijīgi šajā laikmetā, gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos, kas sevi par mums atdeva, lai atpestītu mūs no visas bezdievības un šķīstītu sev tautu, laiViņa īpašums, kas ir dedzīgi labiem darbiem.

1. Pētera 1:3-5

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs! Pēc savas lielās žēlastības Viņš ir licis mums atdzimt dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem, lai mēs iemantotu mantojumu, kas ir necaurlaidīgs, nesagraujams un nepazūdošs, kas tiek glabāts debesīs jums, kas ar Dieva spēku ticībā tiekat sargāti pestīšanai, kura ir gatava atklāties pēdējā laikā.

2. Korintiešiem 5:21

Mūsu dēļ Viņš Viņu, kas nepazina grēku, darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

Romiešiem 5:18

Tāpēc, tāpat kā viens pārkāpums noveda pie visu cilvēku notiesāšanas, tā arī viens taisnības darbs noved pie visu cilvēku attaisnošanas un dzīvības.

Kolosiešiem 1:13-14

Viņš mūs ir atbrīvojis no tumsas valstības un pārcēlis uz sava mīļotā Dēla valstību, kurā mums ir izpirkšana, grēku piedošana.

Jāņa 1:12

Bet visiem, kas Viņu pieņēma un ticēja Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem.

Jāņa 5:24

Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: kas klausās manu vārdu un tic Tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Viņš nenāk tiesā, bet ir pārgājis no nāves uz dzīvību.

2. Korintiešiem 5:17

Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, jaunais ir nācis.

Titam 3:4-6

Bet, kad parādījās Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un žēlsirdība, Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja uz mums caur Jēzu Kristu, mūsu Glābēju.

Dieva plāns tautām

Vēstures gaitā cilvēki ir dzīvojuši politisko līderu despotiskā valdīšanā, kas kalpoja viņu pašu interesēm, kaitējot vienkāršajam cilvēkam. Dievam ir plāns izveidot vadoni, kas iemieso Viņa mīlestību. Pēc grēka un nāves varas uzvaras Jēzus valdīs pār visām tautām kā Ķēniņš un Kungs.

Cilvēki pulcēsies no visām pasaules tautām, lai slavētu Dievu par glābšanu, ko Viņš sniedz caur Jēzu, Dieva Jēru, "kas nācis, lai atņemtu pasaules grēkus" (Jņ.ev.1:29).

Dievs un Viņa tauta būs vienoti savā mīlestībā cits pret citu. Cilvēki no visām tautām slavēs Dievu skaļā balsī, kalpojot Viņam dienu un nakti, jo Dievs tos patvers ar Savu klātbūtni, mierinās un nodrošinās viņu vajadzības.

Psalms 72:11

Viņam nolieksies visi ķēniņi un visas tautas kalpos Viņam.

Psalms 86:9

Visas tautas, ko Tu esi radījis, nāks un pielūgs Tevi, Kungs, un slavēs Tavu vārdu.

Psalms 102:15

No Tā Kunga vārda baidīsies tautas, visi zemes ķēniņi godās Tavu godību.

Jesajas 9:6-7

Jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārdu sauks brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera kņazs. Viņa valdības un miera pieaugumam nebūs gala, Dāvida tronī un pār Viņa valstību, lai to nostiprinātu un uzturētu ar taisnību un taisnību no šī laika.un mūžīgi. To darīs kareivju Tā Kunga dedzība.

Jesajas 49:6

Es darīšu tevi par gaismu pagāniem, lai tu nestu manu pestīšanu zemes malām.

Jesajas 52:10

Tas Kungs atklās savu svēto roku visu tautu priekšā, un visi zemes gali redzēs mūsu Dieva pestīšanu.

Jesajas 66:18

Un es viņu rīcības un iedomu dēļ nāksim un savāksim visas tautas un mēles, un tās nāks un redzēs manu godību.

Caharija 2:11

Un tanī dienā daudzas tautas pievienosies Tam Kungam un būs mana tauta. Un Es dzīvoju jūsu vidū, un jūs zināsiet, ka Kungs no saimēm mani ir sūtījis pie jums.

Maleahija 1:11

Jo no saules lēkta līdz tās rietam mans vārds būs liels starp tautām, un visās vietās tiks upurēti vīraki manam vārdam un šķīsts upuris. Jo mans vārds būs liels starp tautām, saka Kungs, Kungs no saimēm.

Daniēla 7:13-14

Es redzēju nakts vīzijās, un redzi, ar debesu mākoņiem nāca kāds, kas līdzīgs cilvēka dēlam, un viņš nāca pie Seno dienu vecākā un tika Viņa priekšā uzrādīts. Un Viņam tika dota vara, godība un valstība, lai visas tautas, nācijas un valodas Viņam kalpotu; Viņa vara ir mūžīga vara, kas nepāriet, un Viņa valstība tāda, kas netiks iznīcināta.

1.Tim.2:3-4

Tas ir labi, un Dievam, mūsu Glābējam, ir patīkami, jo Viņš vēlas, lai visi cilvēki tiktu glābti un nonāktu pie patiesības atziņas.

Filipiešiem 2:9-11

Tāpēc Dievs Viņu ir paaugstinājis un devis Viņam vārdu, kas ir augstāks par katru vārdu, lai Jēzus vārdam noliektos ikviens ceļgalis debesīs, virs zemes un zem zemes, un katra mēle atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs, Dievam Tēvam par godu.

Efeziešiem 1:3-14

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visu garīgo svētlaimi debesīs, kā Viņš mūs Viņā izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā. Mīlestībā Viņš mūs ir nolēmis pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu, pēc savas gribas nodoma, lai slavētu Viņa godības godu.žēlastība, ar ko Viņš mūs ir svētījis Mīļotajā. Viņā mums ir pestīšana caur Viņa asinīm, mūsu pārkāpumu piedošana, saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, ko Viņš mums dāvājis, visā gudrībā un izpratnē atklājot mums savas gribas noslēpumu, saskaņā ar savu nodomu, ko Viņš noteicis Kristū kā plānu laika pilnībai, lai visas lietas apvienotu Viņā, lietasdebesis un lietas uz zemes.

Viņā mēs esam iemantojuši mantojumu, būdami nolemti saskaņā ar nodomu Tā, kas visu dara pēc savas gribas nodoma, lai mēs, kas pirmie cerējām uz Kristu, būtu Viņa godības slavai. Viņā arī jūs, kad dzirdējāt patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un ticējāt Viņam, tikāt apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas irmūsu mantojuma garantija, līdz mēs to iemantosim, lai slavētu Viņa godību.

Kolosiešiem 1:15-23

Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Jo caur Viņu radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, vai troņi, vai valdnieki, vai valdnieki, vai varas - visas lietas radītas caur Viņu un Viņam. Un Viņš ir visu priekšā, un Viņā visas lietas turas kopā. Un Viņš ir miesas, baznīcas, galva. Viņš ir sākums, pirmdzimtais.no mirušajiem, lai Viņš visā būtu priekšnieks. Jo Viņā visa Dieva pilnība labprāt iemājojusi un caur Viņu Viņš samierinājis ar Sevi visu, gan zemi, gan debesis, darīdams mieru ar sava krusta asinīm.

Un jūs, kas kādreiz bijāt atsvešināti un naidīgi prātā, darīdami ļaunus darbus, Viņš tagad savā miesas miesā ar savu nāvi ir samierinājis, lai jūs darītu svētus, nevainojamus un nevainojamus Viņa priekšā, ja jūs patiesi paliekat ticībā, stabili un nelokāmi, neatkāpjoties no cerības uz evaņģēliju, ko esat dzirdējuši un kas ir pasludināts visā radībā zem debesīm, un par ko es, Pāvils,kļuva par ministru.

Atklāsmes gr.5:9

Un viņi dziedāja jaunu dziesmu: "Tu esi cienīgs ņemt svītru un atvērt tās zīmogus, jo Tu esi nokauts un ar savām asinīm esi izpircis Dievam cilvēkus no visām ciltīm un valodām, no visām tautām un tautām.""

Atklāsmes gr.7:9-10

Pēc tam es skatījos, un redzi, liels ļaužu pulks, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām tautām, no visām ciltīm, tautām un valodām, stāvēja troņa un Jēra priekšā, tērpušies baltos tērpos, ar palmu zariem rokās, un sauca skaļā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēž tronī, un Jēram!

Atklāsmes gr.7:15-17

Tāpēc tie ir Dieva troņa priekšā un kalpo Viņam dienu un nakti Viņa templī, un Tas, kas sēž tronī, tos patvers ar savu klātbūtni. Tie vairs nealkst un vairs nepūtīs slāpes, saule tos neskars un nekāds karstums tos neskars. Jo Jērs, kas ir pie troņa, būs viņu gans, un Viņš tos vedīs pie dzīvā ūdens avotiem, un Dievs tos noslaucīs.katru asaru no viņu acīm.

Atklāsmes grāmatā 11:15

Pasaules valstība ir kļuvusi par mūsu Kunga un Viņa Mesijas valstību, un Viņš valdīs mūžīgi mūžos.

Atklāsmes grāmatā 15:4

Kurš gan nebaidīsies, Kungs, un neslavēs Tavu vārdu? Jo Tu vienīgais esi svēts. Visas tautas nāks un Tevi pielūgs, jo Tavi taisnīgie darbi ir atklājušies.

Atklāsmes gr.21:3-5

Un es dzirdēju skaļu balsi no troņa, kas sacīja: "Redzi, Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem. Viņš dzīvos ar viņiem, un viņi būs Viņa tauta, un pats Dievs būs ar viņiem kā viņu Dievs. Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo agrākās lietas ir pagājušas." Un tas, kas sēdēja.tronī sacīja: "Redzi, Es visu daru jaunu."

Baznīcas loma Dieva plānā

Joprojām ir daudzas cilvēku grupas, kas nespēj liecināt par Dieva pestīšanas plānu caur Jēzu Kristu. Bībele māca Dieva tautai pasludināt Dieva godību tautās, sludinot labo vēsti par Jēzu Kristu.

Dzirdot labo vēsti par Jēzu, cilvēki uzticas Viņam un tiek glābti. Bez evaņģēlija sludināšanas cilvēki paliek ieslodzīti grēkā un garīgajā tumsā, neapzinoties savu grēku un Dieva pestīšanu. Dievs aicina savu draudzi sludināt Jēzus evaņģēliju līdz pašiem zemes galiem.

1.Laiku 16:23-24

Dziediet Tam Kungam, visa zeme! Ik dienas stāstiet par Viņa pestīšanu, pasludiniet Viņa godību tautām, Viņa brīnišķīgos darbus visām tautām!

Romiešiem 10:14-15

Kā tad viņi aicinās To, kuram nav ticējuši? Un kā viņi ticēs Tam, par kuru nekad nav dzirdējuši? Un kā viņi dzirdēs, ja neviens nesludinās? Un kā viņi sludinās, ja netiks sūtīti? Kā rakstīts: "Cik skaistas ir to kājas, kas sludina evaņģēliju!"

Mateja 24:14

Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, un tad pienāks gals.

Mateja ev. 28:19-20

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu ar jums mūžīgi līdz pasaules galam.

Marka 13:10

Un evaņģēlijs vispirms ir jāsludina visām tautām.

Skatīt arī: Dievs ir žēlsirdīgs - Bībeles lappuses

Marka 16:15

Un Viņš tiem sacīja: "Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."

Lūkas 24:47

Un grēku nožēla un grēku piedošana Viņa vārdā tiks sludināta visām tautām, sākot no Jeruzalemes.

Jāņa 20:21

Jēzus tiem atkal sacīja: "Miers ar jums! Kā Tēvs mani sūtījis, tā arī es jūs sūtu."

Apustuļu darbi 1:8

Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes galiem.

Apustuļu darbi 13:47-48

Jo tas ir tas, ko Tas Kungs mums pavēlējis: "Es tevi esmu darījis par gaismu pagāniem, lai tu nestu pestīšanu zemes galiem." Un, kad pagāni to dzirdēja, tie sāka priecāties un slavēt Tā Kunga vārdu, un tik daudzi, kas bija lemti mūžīgajai dzīvībai, ticēja.

Praktiski soļi, lai iesaistītos Dieva plānā

Dieva Valstība tiks piepildīta pēc tam, kad draudze pabeigs savu misiju - sludināt evaņģēliju visām zemes tautām. Jēzus deva skaidru norādījumu savai draudzei sludināt evaņģēliju visām tautām, tomēr mēs joprojām kavējamies paklausīt Kristus pavēlei. Katrai draudzei vajadzētu būt stratēģijai, kā sludināt evaņģēliju tautām. Baznīcām, kas veiksmīgi iesaistās misijas darbībā, vajadzētu būt savai stratēģijai, kā sludināt evaņģēliju tautām.pakalpojumiem ir šīs kopīgās iezīmes:

  • Baznīcas vadība regulāri sludina par to, cik svarīgi ir pildīt Jēzus Lielo uzdevumu.

  • Draudze regulāri lūdzas par konkrētām nesasniegtām cilvēku grupām, lai tās saņemtu Jēzus Kristus evaņģēliju.

  • Baznīca saprot, ka misijas kalpošana ir vairāk pavēle nekā aicinājums. Katras vietējās draudzes pienākums ir iesaistīties Dieva misijā.

  • Ticīgas draudzes regulāri ieceļ cilvēkus no savas draudzes misijas kalpošanai.

  • Ticīgas draudzes sadarbojas ar vietējo iedzīvotāju vadītājiem no citām valstīm, lai iesaistītos starpkultūru misionāru kalpošanā.

  • Ticīgas draudzes piešķir ievērojamus finanšu līdzekļus misionāru centieniem, upurējot personīgās ērtības, lai palielinātu savus ziedojumus.

  • Uzticīgas draudzes savos misijas centienos par prioritāti izvirza nesasniegto cilvēku grupas, koncentrējoties uz cilvēku grupām, kurām nav kristiešu liecības.

Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka Jēzus pilnībā pabeigs savu valstību uz zemes. Kādu dienu šīs pasaules valstības nomainīs Dieva valstība. Bet pirms Dieva valstība tiks pabeigta, Jēzus mums ir devis pavēli, kas jāizpilda: sludināt evaņģēliju visām tautām. Nevilcināsimies ilgāk. Ir pienācis laiks provocēt draudzi pildīt Dieva uzdevumu, lai Dieva plāns tiktu īstenots.saskaņā ar Dieva gribu.

Citāti par Dieva plānu

"Vienīgais svarīgākais dzīves uzdevums ir atrast Dieva plānu savai dzīvei un dzīvot saskaņā ar to." - E. Stenlijs Džonss

"Dieva plāni attiecībā uz tevi ir labāki par visiem taviem plāniem. Tāpēc nebaidies no Dieva gribas, pat ja tā atšķiras no tavas." - Gregs Lorijs (Greg Laurie)

"Visos Dieva plānos ir krusta zīme, un visos Viņa plānos ir ietverta nāve sev." - E. M. Boundss

"Tava plāna beigās vienmēr ir nāve, bet Dieva plāna beigās - dzīvība." - Rods Pārslijs

"Dieva plāns nav pamest šo pasauli, pasauli, par kuru Viņš teica, ka tā ir "ļoti laba." Drīzāk Viņš vēlas to pārveidot. Un, kad Viņš to darīs, Viņš uzmodinās visus Savus ļaudis jaunai miesas dzīvei, lai dzīvotu tajā. Tas ir kristīgā evaņģēlija apsolījums." - N. T. Raits (N. T. Wright)

"Lūgšana iedzīvina Dieva plānu un kļūst par saikni starp Viņa gribu un tās piepildījumu uz zemes. Notiek pārsteidzošas lietas, un mums ir dota privilēģija būt par Svētā Gara lūgšanas kanāliem." - Elizabete Elliota (Elisabeth Elliot)

Papildu resursi

Vārtus iebrukt: Baznīcas rosināšana pildīt Dieva misiju

Uzziniet, kā mobilizēt savu draudzi misijām. Vētra pie vārtiem iedrošinās jūs pārvarēt bailes ar ticību, lai evaņģēliju izplatītu no savas priekšpagalma līdz pat zemes malām.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.