52 Bībeles panti par svētumu

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Dievs ir svēts. Viņš ir perfekts un bez grēka. Dievs mūs radīja pēc sava tēla, lai mēs būtu līdzdalīgi Viņa svētumā un pilnībā. Šie Bībeles panti par svētumu pavēl mums būt svētiem, jo Dievs ir svēts.

Dievs mūs ir svētījis, nošķirot mūs no pasaules, lai mēs kalpotu Viņam caur Viņa Dēla Jēzus Kristus dāvanu. Jēzus mums piedod grēkus, un Svētais Gars dod mums spēku dzīvot svētu dzīvi, kas godina Dievu.

Vairākkārt Bībelē kristiešu vadītāji lūdz par draudzes svētumu.

Ja vēlaties būt uzticīgi Rakstiem, lūdzieties par svētumu. Lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz jums būt svētiem. Atzīstiet Dievam savus grēkus un lūdziet, lai Viņš jums piedod. Tad lūdziet, lai Viņš jūs attīra no visas netaisnības, un pakļaujieties Svētā Gara vadībai.

Dievs mūs mīl un vēlas vislabāko mūsu dzīvē. Viņš nevēlas, lai mēs ieslodzīti garīgā verdzībā. Viņš vēlas, lai mēs dalītos brīvībā, kas nāk no svētuma.

Dievs ir Svētais

2. Mozus 15:11

Kurš no dieviem ir Tev līdzīgs, Kungs, kurš ir Tev līdzīgs, dižens savā svētumā, brīnišķīgs savos godības darbos, darot brīnumus?

1 Samuēla 2:2

Nav neviena svēta kā Tas Kungs, nav neviena, kas līdzinās tev, nav klints kā mūsu Dievs.

Jesajas 6:3

Un viens sauca otru un sacīja: "Svēts, svēts, svēts ir Kungs no saimēm, visa zeme ir pilna Viņa godības!"

Jesajas 57:15

Jo tā saka Tas, kas ir augsts un pacilāts, kas mājo mūžībā un kura vārds ir Svētais: "Es dzīvoju augstībā un svētumā, un arī pie tā, kas ir nožēlojamā un pazemīgā garā, lai atdzīvinātu pazemīgā garu un atdzīvinātu nožēlojamā sirdi.""

Ecēhiēla 38:23

Tā Es parādīšu savu varenību un savu svētumu un darīšu sevi zināmu daudzu tautu acīs. Tad tās zinās, ka Es esmu Kungs.

Atklāsmes grāmatā 15:4

Kurš gan nebaidīsies, Kungs, un neslavēs Tavu vārdu? Jo Tu vienīgais esi svēts. Visas tautas nāks un Tevi pielūgs, jo Tavi taisnīgie darbi ir atklājušies.

Bībeles prasība būt svētam

3. Mozus 11:45

Jo Es esmu Tas Kungs, kas jūs izvedu no Ēģiptes zemes, lai es būtu jūsu Dievs. Tāpēc jums jābūt svētiem, jo Es esmu svēts.

3. Mozus 19:2

Runā uz visu Israēla tautas pulku un saki tiem: "Jums būsiet svēti, jo Es, Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts."

Skatīt arī: 47 mierinoši Bībeles panti par mieru

3. Mozus 20:26

Jūs būsiet man svēti, jo es, Kungs, esmu svēts un esmu jūs nošķīris no citām tautām, lai jūs būtu mani.

Mt.ev.5:48

Tāpēc jums jābūt pilnīgiem, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

Rom.12:1

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums.

2. Korintiešiem 7:1

Tā kā mums ir šie apsolījumi, mīļie, attīrīsimies no visiem miesas un gara apgānīšanās veidiem, Dieva bijībā piepildot svētumu.

Efeziešiem 1:4

Tāpat kā Viņš mūs izredzējis Viņā pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.

1 Tesaloniķiešiem 4:7

Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībā, bet svētumā.

Ebrejiem 12:14

Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens neredzēs Kungu.

1.Pēt.1:15-16

Bet kā Viņš, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā savā rīcībā, jo ir rakstīts: "Jūs būsiet svēti, jo Es esmu svēts."

1.Pēt.2:9

Bet jūs esat izredzēta cilts, karaliska priesterība, svēta tauta, tauta, kas pieder Viņam, lai jūs pasludinātu, ka Viņš jūs aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Dievs mūs ir darījis svētus

Ecēhiēla 36:23

Un Es attaisnošu sava lielā vārda svētumu, kas tautās ir apgānīts un ko jūs to vidū esat apgānījuši. Un tautas zinās, ka Es esmu Tas Kungs, saka Tas Kungs Dievs, kad Es caur jums attaisnošu savu svētumu to acu priekšā.

Romiešiem 6:22

Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par Dieva vergiem, augļi, ko gūstat, ved uz svētdarīšanu un tās mērķi - mūžīgo dzīvi.

2. Korintiešiem 5:21

Mūsu dēļ Viņš Viņu, kas nepazina grēku, darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

Kolosiešiem 1:22

Tagad Viņš savā miesas miesā ar savu nāvi jūs ir samierinājis, lai darītu svētus, nevainojamus un nevainojamus Viņa priekšā.

2 Tesaloniķiešiem 2:13

Bet mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, Tā Kunga mīļie brāļi, jo Dievs jūs ir izredzējis kā pirmos augļus pestīšanai caur svētdarīšanu Garā un ticību patiesībai.

2.Tim.1:9

kas mūs izglāba un aicināja svētam aicinājumam ne mūsu darbu dēļ, bet sava nodoma un žēlastības dēļ, ko Viņš mums dāvāja Kristū Jēzū pirms mūžības sākuma.

Ebrejiem 12:10

Jo viņi mūs disciplinēja uz īsu laiku, kā viņiem likās labāk, bet Viņš mūs disciplinē mūsu labā, lai mēs dalītos Viņa svētumā.

1 Pētera 2:24

Viņš pats nesa mūsu grēkus savā miesā pie koka, lai mēs mirtu grēkam un dzīvotu taisnībai. Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

2.Pēt.1:4

Ar to Viņš mums ir devis savus dārgos un ļoti lielos apsolījumus, lai jūs caur tiem kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no grēcīgās tieksmes dēļ pasaulē valdošās samaitātības.

1 Jāņa 1:7

Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīstī mūs no visiem grēkiem.

Svētie tiecas pēc svētuma, bēgot no grēka

Amosam 5:14

Meklējiet labu, nevis ļaunu, lai jūs dzīvotu, un tā Kungs, Kara vietu Dievs, būs ar jums, kā jūs sacījāt.

Romiešiem 6:19

Es runāju cilvēciskā valodā, jo jūs esat dabiski ierobežoti. Jo, kā jūs reiz savus locekļus pasniedzāt kā nešķīstības un bauslības vergus, kas noved pie vēl lielākas bauslības, tā tagad pasniedziet savus locekļus kā taisnības vergus, kas noved pie svētdarīšanas.

Efeziešiem 5:3

Bet netiklība un visa nešķīstība vai mantkārība jūsu vidū nedrīkst pat tikt pieminēta, kā tas pienākas svētajiem.

1 Tesaloniķiešiem 4:3-5

Jo tāda ir Dieva griba, jūsu svētdarīšana, lai jūs atturētos no netiklības, lai ikviens no jums prot valdīt savu miesu svētumā un godā, nevis iekāres kaislībā kā pagāni, kas nepazīst Dievu.

1.Tim.6:8-11

Bet, ja mums ir ēdiens un apģērbs, ar tiem mēs būsim apmierināti. Bet tie, kas grib būt bagāti, krīt kārdinājumā, slazdā, daudzās bezjēdzīgās un kaitīgās vēlmēs, kas iegrūž cilvēkus postā un pazušanā. Jo naudas mīlestība ir visa veida ļaunuma sakne. Tieši šīs alkas dēļ daži ir attālinājušies no ticības un sevi caurduvuši ar daudzām mokām." Bet attiecībā uz jums,Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām. Tiecies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, noturības, lēnprātības.

2.Tim.2:21

Tāpēc, ja kāds attīrās no tā, kas ir necienīgs, viņš būs goda trauks, kas ir atdalīts kā svēts, noderīgs mājas saimniekam, gatavs katram labam darbam.

1.Pēt.1:14-16

Kā paklausīgi bērni nepieļaujiet savas agrākās nezināšanas kaislības, bet, kā Tas, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā savā rīcībā, jo ir rakstīts: "Jūs būsiet svēti, jo Es esmu svēts."

Jēkaba 1:21

Tādēļ atmetiet visu netīrību un nevaldāmo ļaunumu un lēnprātīgi pieņemiet iepotēto vārdu, kas var glābt jūsu dvēseles.

1.Jāņa 3:6-10

Neviens, kas paliek Viņā, neturpina grēkot; neviens, kas turpina grēkot, nav Viņu ne redzējis, ne pazinis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina. Kas piekopj taisnību, tas ir taisns, kā Viņš ir taisns. Kas piekopj grēku, tas ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma. Dieva Dēls parādījās tādēļ, lai iznīcinātu velna darbus. Nevienskas dzimis no Dieva, dara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar turpināt grēkot, jo ir dzimis no Dieva. No tā ir redzams, kas ir Dieva bērni un kas velna bērni: kas nepraktizē taisnību, tas nav no Dieva, tāpat kā tas, kas nemīl savu brāli.

3 Jāņa 1:11

Mīļotie, neatdariniet ļaunu, bet atdariniet labu. Kas dara labu, tas ir no Dieva; kas dara ļaunu, tas nav redzējis Dievu.

Skatīt arī: 49 Bībeles panti par kalpošanu citiem

Pielūgt Kungu svētumā

1.Laiku 16:29

Piešķirot Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, atnesiet upuri un nāciet Viņa priekšā! Pielūdziet To Kungu svētuma krāšņumā!

Psalms 29:2

Piešķirt Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, pielūgt To Kungu svētuma krāšņumā.

Psalms 96:9

Pielūdziet Kungu svētuma krāšņumā, drebiet Viņa priekšā, visa zeme!

Svētības ceļš

3. Mozus 11:44

Jo Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs. Tāpēc iesvētieties un esiet svēti, jo Es esmu svēts.

Psalms 119:9

Kā jaunietis var saglabāt savu ceļu šķīstu? - sargājot to saskaņā ar Tavu vārdu.

Jesajas 35:8

Un tur būs ceļš, un to sauks par Svētības ceļu; nešķīstais pa to nedrīkst iet pāri. Tas piederēs tiem, kas pa to ceļu staigā; pat ja tie būtu muļķi, tie nedrīkstēs apmaldīties.

Rom.12:1-2

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlastības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums. Nevienošanos šajā pasaulē, bet pārveidošanos ar sava prāta atjaunošanu, lai jūs pārbaudīdami varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

1.Korintiešiem 3:16

Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva Gars mājo jūsos?

Efeziešiem 4:20-24

Bet tas nav veids, kā jūs esat iepazinuši Kristu, - pieņemot, ka esat dzirdējuši par Viņu un esat mācīti Viņā, kā patiesība ir Jēzū, lai noliktu savu veco "es", kas pieder jūsu iepriekšējam dzīvesveidam un ir samaitāts viltīgu kārību dēļ, un atjaunotos sava prāta garā, un tērptos jaunā "es", kas radīts pēc Dieva līdzības patiesā taisnībā un svētumā.

Filipiešiem 2:14-16

Dariet visu bez raustīšanās un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainīgi un nevainīgi, nevainīgi Dieva bērni bez trūkumiem aplamas un apgrēcīgas paaudzes vidū, kuru vidū jūs spīdat kā gaismas pasaulē, turēdamies pie dzīvības vārda, lai Kristus dienā es varētu lepoties, ka neesmu velti skrējis un veltīgi strādājis.

1 Jāņa 1:9

Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības.

Lūgšanas par svētumu

Psalmi 139:23-24

Pārmeklē mani, ak, Dievs, un uzzini manu sirdi! Izmēģini mani un uzzini manas domas! Un redzi, vai manī nav kāds smags ceļš, un ved mani pa mūžīgo ceļu!

Jāņa 17:17

Svētī viņus patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība.

1 Tesaloniķiešiem 3:12-13

Un lai Kungs jūs dara arvien lielākus un bagātīgākus mīlestībā cits pret citu un pret visiem, tāpat kā mēs pret jums, lai Viņš mūsu Dieva un Tēva priekšā mūsu Kunga Jēzus atnākšanai ar visiem Viņa svētajiem jūsu sirdis stiprinātu nevainojamas svētumā.

1 Tesaloniķiešiem 5:23

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.