54 Bībeles panti par patiesīgumu

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Mēs dzīvojam laikmetā, kad cilvēki bieži vien melo un krāpjas, lai iegūtu to, ko vēlas, atstājot citus aiz sevis. Ja mēs neaizsargājamies no krāpšanas un sevis veicināšanas kultūras, mēs varam nodarīt pāri citiem un sev.

Ir mierinoši zināt, ka Dievs nodrošina patiesības standartu, kuram mēs varam uzticēties.

Jēzus bija pilnīgs patiesības iemiesojums. Tāpēc Viņš ir galīgais standarts, pēc kura mums vajadzētu mērīt savu dzīvi. Kad mēs paļaujamies uz Jēzu, Dievs dod mums Svēto Garu, lai Viņš mūs vadītu visā patiesībā.

Dieva vārds ir patiess un uzticams. Tas māca mums, kā kļūt par godprātīgiem cilvēkiem. Īstenojot Dieva vārdu praksē, mēs kļūstam par tādiem cilvēkiem, uz kuriem citi var paļauties.

Lasiet šos Bībeles pantus par patiesīgumu, lai uzzinātu vairāk par to, kā kļūt par godprātīgu cilvēku.

Jēzus ir patiesība

Jāņa 14:6

Jēzus viņam sacīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani."

Jāņa 1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs redzējām Viņa godību, godību kā vienpiedzimušā Dēla no Tēva, pilnu žēlastības un patiesības.

Jāņa 1:17

Jo bauslība tika dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu.

1 Jāņa 5:20

Un mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums saprašanu, lai mēs Viņu, kas ir patiess, iepazītu, un mēs esam Viņā, kas ir patiess, Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Viņš ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.

Mateja ev. 22:16

Un tie sūtīja pie Viņa savus mācekļus un Hērodi, sacīdami: "Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess un mācīsi Dieva ceļu patiesi, un Tev nerūp neviena viedoklis, jo Tu neesi atkarīgs no šķietamības."

Patiesība jūs atbrīvos

Jāņa ev. 8:31-32

Tad Jēzus sacīja tiem jūdiem, kas bija Viņam ticējuši: "Ja jūs paliekat pie mana vārda, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus."

Patiesības gars

Jāņa 14:17

Patiesības Garu, kuru pasaule nevar uzņemt, jo tā Viņu neredz un nepazīst. Jūs Viņu pazīstat, jo Viņš mājo pie jums un būs jūsos.

Jāņa 15:26

Bet, kad nāks Palīgs, ko Es jums sūtīšu no Tēva, patiesības Gars, kas no Tēva iziet, Viņš liecinās par mani.

Dievs mūs vada patiesībā

Psalms 25:5

Ved mani savā patiesībā un māci mani, jo Tu esi manas pestīšanas Dievs, uz Tevi es gaidu visu dienu.

Skatīt arī: 25 spēcinoši Bībeles panti par Dieva klātbūtni

Psalms 43:3

Sūti savu gaismu un savu patiesību, lai tie mani vada, lai tie mani aizved uz Tavu svēto kalnu un uz Tavu mājokli!

Psalms 86:11

Kungs, māci man savu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā, vienojiet manu sirdi dievbijībā pret Tavu vārdu.

Jāņa 16:13

Kad nāks patiesības Gars, Viņš jūs ievedīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās pats no sevis, bet visu, ko dzirdēs, to runās, un Viņš jums pasludinās, kas jums notiks.

1 Jāņa 2:27

Bet svaidījums, ko no Viņa esat saņēmuši, paliek jūsos, un jums nav vajadzības, lai kāds jūs mācītu. Bet, kā Viņa svaidījums jūs par visu māca, un tas ir patiess, un nav meli - kā tas jūs ir mācījis, tā arī paliekiet Viņā.

Dieva vārds ir patiess

Psalms 119:160

Tavs vārds ir patiesība, un visi Tavi taisnīgie noteikumi ir mūžīgi.

Jāņa 17:17

Svētī viņus patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība.

Efeziešiem 1:13-14

Viņā arī jūs, kad dzirdējāt patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un ticējāt Viņam, tikāt apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas ir mūsu mantojuma garantija, līdz mēs to iemantosim, Viņa godības slavai.

2.Tim.2:15

Dariet visu iespējamo, lai parādītu sevi Dievam kā cienījamu, kā strādnieku, kuram nav vajadzības kaunēties, kas pareizi rīkojas ar patiesības vārdu.

2. Timotejam 3:16-17

Visi Raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, pārmetumiem, pamācībai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu kompetents un sagatavots katram labam darbam.

Titam 1:1-3

Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticības un patiesības atziņas dēļ, kas atbilst dievbijībai, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko Dievs, kas nekad nemelo, apsolīja pirms mūžības sākuma un īstajā laikā parādīja savā Vārdā ar sludināšanu, kas man ir uzticēta pēc mūsu Glābēja Dieva pavēles.

Ebrejiem 4:12

Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, asāks par jebkuru divslīpju zobenu, kas caururbj līdz dvēseles un gara, locītavu un smadzeņu šķelšanai un spēj atšķirt sirds domas un nodomus.

Jēkaba 1:18

Viņš pats no savas gribas mūs izcēla ar patiesības vārdu, lai mēs būtu Viņa radības pirmavots.

Pielūgt Dievu Garā un Patiesībā

Jāņa ev. 4:23-24

Bet tuvojas stunda, un tā jau ir klāt, kad īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs meklē tādus cilvēkus, kas Viņu pielūgtu. Dievs ir gars, un tiem, kas Viņu pielūdz, jāpielūdz garā un patiesībā.

Esiet patiesības cilvēki

Jāņa ev. 18:37-38

Tad Pilāts viņam sacīja: "Tātad tu esi ķēniņš?"

Jēzus atbildēja: "Jūs sakāt, ka es esmu ķēniņš. Tādēļ es esmu dzimis un tādēļ esmu nācis pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, klausās manu balsi."

Pilāts Viņam sacīja: "Kas ir patiesība?"

Pēc tam, kad viņš to bija teicis, viņš atgriezās ārā pie jūdiem un sacīja: "Es neatrodu Viņā nekādu vainu."

Psalms 119:30

Es esmu izvēlējies uzticības ceļu, es izvirzīju tavus noteikumus priekšā.

Psalms 145:18

Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

Salamana pamācības 11:3

Taisno cilvēku godīgums tos vada, bet nodevīgo viltība tos iznīcina.

Salamana pamācības 12:19

Patiesas lūpas paliek mūžīgi, bet melīga mēle ir tikai uz mirkli.

Salamana pamācības 16:13

Taisnīgas lūpas ir prieks ķēniņam, un viņš mīl to, kas runā, kas ir pareizi.

Efeziešiem 6:14-15

Tāpēc stāviet, piesprādzējuši patiesības jostu, uzvilkuši taisnības bruņas un kā apavus savām kājām uzvilkuši gatavību, ko dod miera evaņģēlijs.

Filipiešiem 4:8

Visbeidzot, brāļi, viss, kas ir patiess, viss, kas ir godājams, viss, kas ir taisnīgs, viss, kas ir šķīsts, viss, kas ir tīrs, viss, kas ir jauks, viss, kas ir slavējams, ja ir kāda izcilība, ja ir kaut kas slavēšanas vērts, domājiet par to.

1 Pētera 1:22

Savas dvēseles šķīstījuši ar paklausību patiesībai, lai patiesi brālīgi mīlētu cits citu, mīliet cits citu no tīras sirds.

1.Jāņa ev.3:18

Bērniņi, nemīlēsim vārdos vai runās, bet darbos un patiesībā.

3 Jāņa 1:4

Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni staigā patiesībā.

Skatīt arī: Bībeles panti par derību

Runājiet patiesību ar mīlestību

Efeziešiem 4:15-16

Drīzāk, runājot patiesību mīlestībā, mums visādā veidā jāaug Viņā, kas ir galva, Kristū, no kura visa miesa, kas savienota un turēta kopā ar katru locītavu, ar ko tā ir apgādāta, kad katra daļa darbojas pareizi, liek miesai augt tā, ka tā pati sevi ceļ mīlestībā.

Efeziešiem 4:25

Atmetuši melus, lai katrs no jums runā patiesību ar savu tuvāko, jo mēs esam cits cita locekļi.

Salamana pamācības 12:17

Kas runā patiesību, sniedz godīgu liecību, bet viltus liecinieks izsaka maldus.

Psalmi 15:1-2

Kungs, kas uzturēsies Tavā teltī, kas dzīvos Tavā svētajā kalnā? Tas, kas staigā nevainojami, dara, kas ir pareizi, un savā sirdī runā patiesību.

Caharija 8:16

Tas ir tas, kas jums jādara: runājiet cits citam patiesību, savos vārtos taisnojiet taisnīgus spriedumus un veiciniet mieru.

Jēkaba 5:12

Bet pāri visam, mani brāļi, nesodieties ne pie debesīm, ne pie zemes, ne pie kāda cita zvēresta, bet lai jūsu "jā" būtu "jā" un jūsu "nē" būtu "nē", lai jūs neiekristu notiesāšanā.

Sātans ir melu tēvs

Jāņa evaņģēlijs 8:44

Tu esi no sava tēva velna, un tava griba ir pildīt sava tēva vēlmes. Viņš jau no paša sākuma ir slepkava, un viņam nav nekā kopīga ar patiesību, jo viņā nav patiesības. Kad viņš melo, viņš runā no sava rakstura, jo viņš ir melis un melu tēvs.

Atklāsmes gr.12:9

Un lielais pūķis tika gāzts lejā, tā senā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, visas pasaules maldinātāju, - viņš tika gāzts lejā uz zemes, un viņa eņģeļi tika gāzti lejā līdz ar viņu.

1. Mozus 3:1-5

Viņš sacīja sievietei: "Vai tiešām Dievs ir teicis: "Tev nebūs ēst ne no viena koka dārzā!"""

Un sieva sacīja čūskai: "Mēs drīkstam ēst no dārza koku augļiem, bet Dievs sacīja: "No koka, kas ir dārza vidū, tev nebūs ēst, un tu tam neesi pieskāries, lai tu nemirtu.""

Bet čūska sacīja sievai: "Tu noteikti nemirsi, jo Dievs zina, ka tad, kad tu no tā ēdīsi, tev atvērsies acis, un tu būsi kā Dievs, zinādams labu un ļaunu."

Brīdinājumi pret melošanu un krāpšanu

2. Mozus 20:16

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko.

Salamana pamācības 6:16-19

Sešas lietas Tas Kungs ienīst, septiņas Viņam ir pretīgas: augstprātīgas acis, melīga mēle un rokas, kas izlej nevainīgas asinis, sirds, kas izdomā ļaunus plānus, kājas, kas steidzas uz ļaunu, nepatiess liecinieks, kas izplata melus, un tas, kas sēj nesaskaņas brāļu starpā.

Salamana pamācības 11:1

Kļūdains svars Kungam ir pretīgs, bet taisnīgs svars ir Viņa prieks.

Salamana pamācības 12:22

Kungam pretīgas ir melīgas lūpas, bet tie, kas rīkojas uzticīgi, ir Viņa prieks.

Salamana pamācības 14:25

Patiess liecinieks glābj dzīvību, bet tas, kas izplata melus, ir viltīgs.

Salamana pamācības 19:9

Nepatiess liecinieks nepaliks nesodīts, un tas, kas izplata melus, iet bojā.

Lūkas 12:2

Nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, vai apslēpts, kas netiks atklāts.

Romiešiem 1:18

Jo Dieva dusmas atklājas no debesīm pret visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas ar savu netaisnību apspiež patiesību.

1.Korintiešiem 13:6

Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

1 Jāņa 1:6

Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu, bet staigājam tumsībā, tad mēs melojam un nepraktizējam patiesību.

1 Jāņa 1:8

Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi, un mūsos nav patiesības.

Atklāsmes gr.21:8

Bet bailīgajiem, neticīgajiem, necienīgajiem, kā arī slepkavām, netiklīgajiem, burvjiem, elku pielūdzējiem un visiem melīgajiem viņu daļa būs ezerā, kas deg ar uguni un sēru, kas ir otrā nāve.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.