57 Bībeles panti par pestīšanu

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Dievs zina, ka mēs esam salauzti cilvēki, kuriem nepieciešama piedošana. Šie Bībeles panti par glābšanu māca mums paļauties uz Jēzu un ticēt, ka Viņš vienīgais var mūs glābt no mūsu grēkiem.

Dievs apsola meklēt un glābt pazudušos un savainot ievainotos (Ec.34:11-16). Viņš deva savu Dēlu Jēzu kā izlīgumu par mūsu grēkiem (Jes.53:5). Un Viņš apsola ielikt mūsos savu Garu un atjaunot mūsu nocietinātās sirdis (Ec.36:26).

Priecāsimies, ka Dievs ir mūsu Glābējs. Viņš mūs nav aizmirsis un nav mūs atstājis. Viņš ir stiprs un varens. Varens, lai glābtu!

Dievs glābj

Jāņa ev. 3:16-17

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nav sūtījis savu Dēlu pasaulē, lai pasaule tiktu nosodīta, bet lai pasaule caur Viņu tiktu pestīta.

Ecēhiēla 36:26

Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība; kas neklausa Dēlu, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek uz viņu. Un Es izņemšu akmens sirdi no jūsu miesas un došu jums miesas sirdi.

Titam 3:5

Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā.

Kolosiešiem 1:13-14

Viņš mūs ir atbrīvojis no tumsas valstības un pārcēlis uz sava mīļotā Dēla valstību, kurā mums ir izpirkšana, grēku piedošana.

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nav lēns, lai piepildītu savu apsolījumu, kā daži uzskata, ka tas ir lēns, bet ir pacietīgs pret jums, negribēdams, lai kāds pazustu, bet lai visi nāktu pie atgriešanās.

Jesajas 33:22

Jo Tas Kungs ir mūsu tiesnesis, Tas Kungs ir mūsu likumdevējs, Tas Kungs ir mūsu ķēniņš, Viņš mūs izglābs.

Psalms 34:22

Tas Kungs atpestī savu kalpu dzīvību; neviens no tiem, kas Viņā patveras, netiks nosodīts.

Psalms 103:12

Cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu Viņš attālina no mums mūsu pārkāpumus.

Jesajas 44:22

Es esmu izdzēsis jūsu pārkāpumus kā mākoni un jūsu grēkus kā miglu; atgriezieties pie Manis, jo Es jūs esmu izpircis.

Jēzus glābj mūs no mūsu grēkiem

Jesajas 53:5

Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu vainu dēļ; uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Marka 10:45

Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem.

Lūkas ev. 19:10

Jo Cilvēka Dēls nāca meklēt un glābt pazudušos.

Jāņa ev. 10:9-10

Es esmu durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts, ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk tikai zagt, nogalināt un pazudināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem būtu dzīvība pārpilnībā.

Romiešiem 5:7-8

Jo diez vai kāds gribētu mirt par taisnu cilvēku - lai gan varbūt par labu cilvēku pat uzdrošinātos mirt -, bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka Kristus par mums nomira, kad mēs vēl bijām grēcinieki.

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par pateicību Kungam

Romiešiem 5:10

Jo, ja mēs, būdami ienaidnieki, ar Viņa Dēla nāvi bijām samierināti ar Dievu, tad daudz vairāk tagad, kad esam samierināti, ar Viņa dzīvību tiksim izglābti.

Romiešiem 5:19

Jo, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi kļuva grēcinieki, tā viena cilvēka paklausības dēļ daudzi kļūs taisni.

1.Korintiešiem 15:22

Jo, kā Ādamā visi mirst, tā arī Kristū visi tiks atdzīvināti.

2. Korintiešiem 5:19

Tas nozīmē, ka Kristū Dievs samierina pasauli ar Sevi, neuzskatot viņu grēkus par pārkāpumiem un uzticot mums izlīgšanas vēsti.

2. Korintiešiem 5:21

Mūsu dēļ Viņš Viņu, kas nepazina grēku, darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

1.Pēt.3:18

Jo arī Kristus vienreiz cieta par grēkiem, taisnais par netaisnajiem, lai Viņš, miesā nonāvēts, bet garā atdzīvināts, mūs vestu pie Dieva.

Ebrejiem 5:9

Un, kļūdams pilnīgs, Viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem, kas Viņam paklausa.

Ebrejiem 7:25

Līdz ar to Viņš var glābt līdz galam tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam, jo Viņš vienmēr ir dzīvs, lai aizlūgtu par viņiem.

Ebrejiem 9:26-28

Bet, kā jau tas ir, Viņš ir parādījies vienreiz mūžīgi, laikmetu beigās, lai ar savu upuri iznīcinātu grēku. Un, kā cilvēkam ir lemts vienreiz mirt, un pēc tam nāk tiesa, tā arī Kristus, vienreiz upurēts, lai uzņemtos daudzu cilvēku grēkus, parādīsies otrreiz, nevis lai tiktu galā ar grēku, bet lai glābtu tos, kas Viņu nepacietīgi gaida.

Kā tikt glābtam

Apustuļu darbi 16:30

Tad viņš tos izveda ārā un sacīja: "Ko man jādara, lai es tiktu pestīts?" Un viņi sacīja: "Tici Kungam Jēzum, un tu un tava saime tiksiet pestīti."

Romiešiem 10:9-10

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts. Jo ar sirdi cilvēks tic un tiek taisnots, bet ar muti apliecina un tiek pestīts.

1 Jāņa 1:9

Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības.

Mateja ev. 7:13-14

Ieejiet pa šauriem vārtiem. Jo plaši ir vārti un viegls ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Jo šauri ir vārti un smags ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.

Mateja ev. 7:21

Ne katrs, kas man saka: "Kungs, Kungs," ieies debesu valstībā, bet tas, kas pilda mana Tēva, kas ir debesīs, gribu.

Mt.ev.16:25

Jo, kas grib glābt savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas zaudē savu dzīvību manis dēļ, tas to atradīs.

Mateja 24:13

Bet tas, kas iztur līdz galam, tiks izglābts.

Lūgšana par pestīšanu

Psalms 79:9

Palīdzi mums, mūsu glābšanas Dievs, sava vārda godam; izglāb mūs un izpirc mūsu grēkus sava vārda dēļ!

Jeremijas 17:14

Izdziedini mani, Kungs, un es būšu dziedināts; izglāb mani, un es būšu izglābts, jo Tu esi mans slavētājs.

Romiešiem 10:13

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga vārdu, tiks izglābts.

Glābts ar žēlastību

Romiešiem 6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvātā dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Efeziešiem 2:8-9

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties.

2.Tim.1:9

kas mūs izglāba un aicināja svētam aicinājumam ne mūsu darbu dēļ, bet sava nodoma un žēlastības dēļ, ko Viņš mums dāvāja Kristū Jēzū pirms mūžības sākuma.

Skatīt arī: Radikāls aicinājums: māceklības izaicinājums Lūkas evaņģēlijā 14:26

Titam 2:11-12

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem un māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgu, taisnu un dievbijīgu dzīvi šajā laikmetā.

Glābts caur ticību Jēzum

Jāņa ev. 3:36

Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība; kas neklausa Dēlu, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek uz viņu.

Apustuļu darbi 2:21

Un notiks tā, ka ikviens, kas piesauc Tā Kunga vārdu, tiks izglābts.

Apustuļu darbi 4:12

Un nevienā citā nav pestīšanas, jo nav cita vārda zem debess, kas dots cilvēkiem, kurā mums būtu pestīšana.

1 Jāņa 5:12

Kam ir Dēls, tam ir dzīvība; kam nav Dieva Dēla, tam nav dzīvības.

Kristības

Marka 16:16

Kas tic un tiek kristīts, tas tiks pestīts, bet, kas netic, tas tiks notiesāts.

Apustuļu darbi 2:38

Un Pēteris tiem sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un ikviens no jums lai top kristīts Jēzus Kristus vārdā savu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu."

Ap.d.22:16

Un tagad, kāpēc jūs gaidāt? Celieties un kristieties un nomazgājiet savus grēkus, piesaucot Viņa vārdu.

1.Pēt.3:21

Kristība, kas tam atbilst, tagad jūs glābj nevis kā netīrumu noņemšana no miesas, bet kā lūgums Dievam pēc labas sirdsapziņas caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.

Pestīšanas evaņģēlija sludināšana

Apustuļu darbi 13:47-48

Jo tā Kungs mums ir pavēlējis, sacīdams: "Es jūs esmu darījis par gaismu pagāniem,

lai tu nes glābšanu līdz zemes galiem." To dzirdēdami, pagāni sāka priecāties un slavēt Tā Kunga vārdu, un daudzi, kas bija lemti mūžīgajai dzīvībai, ticēja." Un, kad pagāni to dzirdēja, tie sāka priecāties un slavēt Tā Kunga vārdu, un daudzi, kas bija lemti mūžīgajai dzīvībai, ticēja.

Romiešiem 1:16

Jo es nekaunos no evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, - vispirms jūdam un arī grieķim.

Romiešiem 10:14-16

Kā tad viņi aicinās To, kam viņi nav ticējuši? Un kā viņi ticēs Tam, par ko viņi nekad nav dzirdējuši? Un kā viņi dzirdēs, ja neviens nesludinās? Un kā viņi sludinās, ja netiks sūtīti? Kā rakstīts: "Cik skaistas ir to kājas, kas sludina evaņģēliju!"

1.Korintiešiem 15:1-2

Tagad es jums, brāļi, atgādinu evaņģēliju, ko es jums sludināju, kuru jūs esat saņēmuši, kurā jūs stāvat un kurā jūs tiekat pestīti, ja jūs turaties pie vārda, ko es jums sludināju - ja vien jūs neticat velti.

Brīdinājums pret grēku

1. Korintiešiem 6:9-10

Vai tad jūs nezināt, ka netaisnīgie nepiedzīs Dieva valstību? Neļaujiet sevi maldināt: ne netiklīgie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne laulības pārkāpēji, ne homoseksuālisti, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne revanšisti, ne krāpnieki, ne krāpnieki nepiedzīs Dieva valstību.

Jēkaba 1:21

Tādēļ atmetiet visu netīrību un nevaldāmo ļaunumu un lēnprātīgi pieņemiet iepotēto vārdu, kas var glābt jūsu dvēseles.

Priecājieties par Dievu, mūsu Glābēju

1.Pēt.1:8-9

Lai gan jūs Viņu neesat redzējuši, jūs Viņu mīlat. Lai gan jūs Viņu tagad neredzat, jūs Viņam ticat un priecājaties neizsakāmā un godības pilnā priekā, gūstot savas ticības iznākumu - savu dvēseļu pestīšanu.

Psalms 13:5

Bet es paļāvos uz Tavu nelokāmo mīlestību, mana sirds priecāsies par Tavu pestīšanu.

Psalmi 18:1-2

Es mīlu Tevi, Kungs, mans spēks. Tas Kungs ir mana klints, mans cietoksnis un mans atbrīvotājs,

Mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs un manas pestīšanas rags, mans cietoksnis.

Psalmi 35:9

Tad mana dvēsele priecāsies Kungā, līksmojot par Viņa pestīšanu.

Psalmi 40:16

Bet lai visi, kas Tevi meklē, priecājas un priecājas Tevī; lai tie, kas mīl Tavu pestīšanu, nemitīgi saka: "Liels ir Kungs!"

Habakuka 3:17-18

Kaut arī vīģes koks neziedētu un vīnogulājiem nebūtu augļu, olīvkoku raža neaugtu un lauki nedotu barību, ganāmpulks tiktu izstumts no ganāmpulka un ganāmpulkā nebūtu ganāmpulka, es priecāšos par To Kungu, es priecāšos par savas pestīšanas Dievu.

Lūgšana par pestīšanu

Debesu Tēvs, visas labās dāvanas nāk no Tevis. Tu esi mans karalis, mans tiesnesis un mans izpircējs. Tu esi dzīvības autors un pasaules glābējs.

Es atzīstu, ka esmu vairākkārt grēkojis pret Tevi. Es esmu sekojis savām vēlmēm, neatkarīgi no Tevis. Es esmu salauzts un man ir vajadzīga Tava dziedināšana. Es esmu grēcinieks, kam vajadzīga Tava glābjošā žēlastība.

Es paļaujos uz Tevi un tikai uz Tevi, ka Tu mani glābsi no maniem grēkiem. Es ticu, ka Jēzus ir pasaules Glābējs. Es ticu, ka Viņš ir miris, lai man būtu dzīvība. No šī brīža es paļaušos uz Viņu.

Es nododu savu dzīvi Tev un vēlos dzīvot Tavai godībai.

Lūdzu, piedod man manu grēku. Izdziedini manu salauztību. Palīdzi man dzīvot dzīvi, kas godina Tevi.

Paldies par Tava Dēla Jēzus Kristus dāvanu. Izlej pār mani Savu Garu un palīdzi man darīt labos darbus, ko Tu man esi sagatavojis.

Jēzus vārdā es lūdzu,

Amen

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.