59 spēcīgi Bībeles panti par Dieva godību

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Bībele ir stāsts par Dieva godību. Godība ir vārds, ko Bībelē lieto, lai aprakstītu Dieva mūžīgo krāšņumu un varenību. Dievs ir aprakstīts kā suverēns ķēniņš, kura valstība plešas pār visu zemi. Dievs radīja cilvēkus pēc sava tēla, lai tie piedalītos Viņa godībā, un Viņš apveltīja tos ar dāvanām, ļaujot viņiem godāt Viņu ar savu dzīvi.

Grēks ienāk pasaulē, kad Ādams un Ieva nolemj dzīvot paši sev, nevis pakļauties Dieva gribai. Lielā daļā Vecās Derības ir aprakstīta cilvēces nespēja dzīvot saskaņā ar Dieva standartiem grēka dēļ.

Tā vietā, lai pagodinātu Dievu ar savu dzīvi, cilvēce apkauno Dievu sava grēka dēļ. Dievs pagodina Sevi, piedāvājot glābšanas ceļu, izpērkot cilvēci un dodot tai iespēju atkal pagodināt Dievu ar savu dzīvi. Pravietis Ecēhiēls izklāsta Dieva plānu savas tautas izpirkšanai.

"Ne jūsu dēļ, Israēla namā, es gatavojos rīkoties, bet gan sava svētā vārda dēļ, ko jūs esat apgānījuši tautās... tautas zinās, ka es esmu Tas Kungs, kad caur jums es attaisnos savu svētumu viņu acu priekšā... Es jūs aplaistīšu ar tīru ūdeni, un jūs būsiet tīri no visām savām nešķīstībām, un no visiem jūsu elkiem es jūs attīrīšu. Un es jums došuUn Es izņemšu no tavas miesas akmens sirdi un došu tev miesas sirdi, un Es ieliku tevī Savu Garu un liku tev staigāt pēc Maniem likumiem un ievērot Manus noteikumus" (Ec.gr.36:22-27).

Jēzus ar savu nāvi un augšāmcelšanos piepilda Dieva plānu, atpestīdams cilvēkus no grēkiem. Tiem, kas tic Kristum, tiek dota jauna sirds un viņi tiek piepildīti ar Dieva Garu, kas ļauj viņiem slavēt Dievu ar labiem darbiem.

"Bet, kad parādījās Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un žēlastība, Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja uz mums caur Jēzu Kristu, mūsu Glābēju, lai, Viņa žēlastības attaisnoti, mēs kļūtu mantinieki pēc mūžīgās dzīvības cerības.Tas, kas sacīts, ir uzticams, un es gribu, lai tu uz to uzstātos, lai tie, kas ir ticējuši Dievam, būtu uzmanīgi un veltītu sevi labiem darbiem. Šīs lietas ir izcilas un noderīgas cilvēkiem." (Titam 3:4-8).

Skatīt arī: Bībeles panti par ienaidnieku mīlēšanu - Bībeles lappuses

Bībeles noslēgumā cilvēki no visām tautām pievienojas eņģeļiem, dziedot slavas dziesmas Dieva godam (Atklāsmes gr.5 un 7), un piedalās Dieva godībā, dzīvojot Viņa klātbūtnē mūžīgi (Atkl.gr.21).

Es ceru, ka šie Bībeles panti par Dieva godību iedrošinās jūs jūsu ticības ceļojumā.

Dieva godība

2. Mozus 15:11

Kurš no dieviem ir Tev līdzīgs, ak, Kungs? Kurš ir Tev līdzīgs, majestātisks svētumā, brīnišķīgs slavēšanā, brīnumu darīšanā?

1.Laiku 29:11

Tavs, Kungs, ir varenums un vara, un godība, un uzvara, un majestātiskums, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visu.

Psalms 19:1

Debesis vēsta par Dieva godību, un debesis virs tām pasludina Viņa darbu.

Psalmi 24:7-8

Paceliet savas galvas, vārti! Un pacelieties, senās durvis, lai var ienākt godības Ķēniņš! Kas ir šis godības Ķēniņš? Kungs, stiprs un varens, Kungs, kaujas varens!

Psalmi 97:1-6

Kungs valda, lai priecājas zeme, lai priecājas daudzās piekrastes! Mākoņi un bieza tumsa ir visapkārt Viņam; taisnība un taisnīgums ir Viņa troņa pamats. Uguns iet Viņa priekšā un sadedzina Viņa pretiniekus visapkārt. Viņa zibeņi apgaismo pasauli; zeme redz un trīc. Kalni kūst kā vasks Tā Kunga priekšā, visas zemes Kunga priekšā. Debesis.pasludina Viņa taisnību, un visas tautas redz Viņa godību.

Psalms 102:15

Tautas bīsies no Tā Kunga vārda, un visi zemes ķēniņi baidīsies no Tavas godības.

Psalms 145:5

Par Tavas varenības krāšņumu un par Taviem brīnišķīgajiem darbiem es meditēšu.

Psalmi 104:31-32

Lai mūžīgi paliek Tā Kunga godība, lai priecājas Tas Kungs par saviem darbiem, kas skatās uz zemi, un tā dreb, kas pieskaras kalniem, un tie dūmo!

Psalms 115:1

Ne mums, Kungs, ne mums, bet Tavam vārdam dod godu, Tavas nemainīgās mīlestības un Tavas uzticības dēļ!

Salamana pamācības 25:2

Dieva godība ir kaut ko slēpt, bet ķēniņu godība ir kaut ko atklāt.

Jesajas 2:10

Ienāciet klintī un paslēpieties putekļos no Tā Kunga šausmām un no Viņa varenības spožuma.

Jesajas 6:3

Svēts, svēts, svēts ir Kungs Visvarenais, visa zeme ir pilna Viņa godības.

Jesajas 42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir mans vārds; Savu godu Es nedaru nevienam citam, nedz savu slavu izkaltiem elkiem.

Jesajas 66:1

Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju papēdis. Kur ir nams, ko Tu celsi Man? Un kur ir Mana atpūtas vieta?

Habakuka 2:14

Jo zeme piepildīsies ar Tā Kunga godības atziņu, kā ūdeņi klāj jūru.

Romiešiem 1:19-20

Jo tas, ko var zināt par Dievu, viņiem ir skaidrs, jo Dievs viņiem to ir parādījis. Jo Viņa neredzamās īpašības, proti, Viņa mūžīgais spēks un dievišķā daba, jau kopš pasaules radīšanas ir skaidri saskatāmas radītajās lietās.

Romiešiem 3:23

Jo visi ir grēkojuši un nav iemantojuši Dieva godību.

1.Tim.1:17

Lai mūžību Ķēniņam, nemirstīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam, gods un slava mūžīgi mūžos. Amen.

Atklāsmes gr.4:11

Tu, mūsu Kungs un Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo Tu esi radījis visas lietas, un pēc Tavas gribas tās pastāv un ir radītas.

Atklāsmes gr.21:23-26

Un šai pilsētai nav vajadzīga ne saule, ne mēness, lai to apspīdētu, jo Dieva godība tai dod gaismu, un tās lukturis ir Jērs. Tās gaismā staigās tautas, un zemes ķēniņi tajā ienesīs savu godību, un tās vārti nekad nebūs aizvērti dienā - un tur nebūs nakts. Viņi ienesīs tajā tautu godību un godu.

Dieva godība Jēzū Kristū

Jāņa 1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs redzējām Viņa godību, godību kā vienpiedzimušā Dēla no Tēva, pilnu žēlastības un patiesības.

Ebrejiem 1:3

Viņš ir Dieva godības atspīdums un precīzs Viņa dabas nospiedums, un Viņš uztur visumu ar sava spēka vārdu. Pēc grēku šķīstīšanas Viņš apsēdās pie Majestātes labās rokas augstībā.

2. Korintiešiem 4:6

Jo Dievs, kas ir sacījis: "Lai gaisma atspīd no tumsas," ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Jēzus Kristus vaigā.

Filipiešiem 2:9-11

Tāpēc Dievs Viņu ir paaugstinājis un devis Viņam vārdu, kas ir augstāks par katru vārdu, lai Jēzus vārdam noliektos ikviens ceļgalis debesīs, virs zemes un zem zemes, un katra mēle atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs, Dievam Tēvam par godu.

Kolosiešiem 1:15-19

Viņš ir neredzamā Dieva tēls, visas radības pirmdzimtais. Jo caur Viņu radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, vai troņi, vai valdnieki, vai valdnieki, vai varas - visas lietas radītas caur Viņu un Viņam. Un Viņš ir visu lietu priekšā, un Viņā visas lietas turas kopā. Un Viņš ir miesas, baznīcas, galva. Viņš ir sākums, pirmdzimtais.no mirušajiem, lai Viņš visā būtu priekšnieks. Jo Viņā visa Dieva pilnība bija labpatika mājoti.

Mateja ev. 17:5

Viņš vēl turpināja runāt, kad, lūk, tos apsedza gaišs mākonis, un balss no mākoņa sacīja: "Šis ir mans mīļais Dēls, ar kuru Man labpatīk; klausieties Viņu!"

Mateja 24:30

Tad parādīsies debesīs Cilvēka Dēla zīme, un tad visas zemes ciltis raudās, un tās redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debesu mākoņiem ar varu un lielu godību.

Jāņa 17:4-5

Es tevi pagodināju uz zemes, paveicis darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad, Tēvs, pagodini mani savā klātbūtnē ar to godību, kāda man bija pie tevis pirms pasaules pastāvēšanas.

1.Pēt.1:16-18

Jo mēs nesekojām gudri izdomātiem mītiem, kad mēs jums atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet bijām aculiecinieki Viņa varenībai. Jo, kad Viņš saņēma godu un slavu no Dieva Tēva un Viņa Majestātiskā godība atnesa Viņam balsi: "Šis ir mans mīļais Dēls, ar kuru Man labpatika," mēs paši dzirdējām šo pašu balsi, kas nāca no debesīm, jo mēs bijām kopā ar Viņu.uz svētā kalna.

Psalmi 8:4-6

Kas gan ir cilvēks, ka Tu par viņu domā, un cilvēka dēls, ka Tu par viņu rūpējies? Bet Tu viņu esi darījis mazliet zemāku par debesu būtnēm un kronējis ar godību un godu. Tu esi devis viņam valdīšanu pār savu roku darbiem, Tu esi visu pakļāvis zem viņa kājām.

Godināt Dievu ar pielūgsmi un kalpošanu

Jesajas 43:7

Ikvienu, kas tiek saukts manā vārdā, ko Es radīju savai godībai, ko Es veidoju un radīju.

1.Laiku 16:23-25

Dziediet Tam Kungam, visa zeme, stāstiet par Viņa glābšanu no dienas uz dienu, pasludiniet Viņa godību tautās, Viņa brīnišķīgos darbus visās tautās, jo liels ir Tas Kungs, Viņš ir slavējams, un no Viņa ir jābīstas vairāk nekā no visiem dieviem!

1.Laiku 16:28-29

Piešķiram Kungam, tautu dzimtas, piešķiriet Tam Kungam godu un spēku! Piešķiram Kungam Viņa vārdam pienākošos godu; nesiet upuri un nāciet Viņa priekšā! Pielūdziet To Kungu svētuma krāšņumā.

Psalmi 29:1-3

Pieskaitiet Kungam, debesu būtnes, pieskaitiet Kungam godību un spēku. Pieskaitiet Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, pielūdziet Kungu svētuma spožumā. Tā Kunga balss ir pār ūdeņiem, godības Dievs dārd, Kungs, pār daudziem ūdeņiem.

Psalmi 63:2-3

Tā es uzlūkoju Tevi svētnīcā, uzlūkojot Tavu spēku un godību. Tā kā Tava nelokāmā mīlestība ir labāka par dzīvību, manas lūpas Tevi slavēs.

Psalms 86:12

No visas sirds pateicos Tev, Kungs, mans Dievs, un Tavu vārdu slavēšu mūžīgi.

Mt.ev.5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai tie redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Skatīt arī: Dievs ir uzticīgs - Bībeles panti

Jāņa 5:44

Kā jūs varat ticēt, ja jūs saņemat slavu cits no cita un nemeklējat slavu, kas nāk no vienīgā Dieva?

1.Korintiešiem 6:20

Jo jūs esat izpirkti par dārgu cenu. Tāpēc pagodiniet Dievu savā miesā.

1.Korintiešiem 10:31

Tātad, neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat, dzerat vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

Filipiešiem 1:9-11

Un mana lūgšana ir, lai jūsu mīlestība arvien vairāk un vairāk pieaugtu ar atziņu un visu spriestspēju, lai jūs atzītu, kas ir izcils, un tā būtu šķīsti un nevainojami Kristus dienai, piepildīti ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, par godu un slavu Dievam.

Filipiešiem 2:11

Un katra mēle apliecina, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Pieredzēt Dieva godību

2. Pētera 1:3-4

Viņa dievišķais spēks mums ir devis visu, kas attiecas uz dzīvību un dievbijību, caur atziņu par Viņu, kas mūs aicinājis uz savu godību un izcilību, caur kuru Viņš mums ir devis savus dārgos un ļoti lielos apsolījumus, lai jūs caur tiem kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no samaitātības, kas ir pasaulē grēcīgās tieksmes dēļ.

2. Mozus 24:17

Tā Kunga godības parādīšanās kalna virsotnē Israēla tautas priekšā bija kā dedzinoša uguns.

2. Mozus 33:18-20

Mozus sacīja: "Lūdzu, parādi man savu godību." Un Viņš sacīja: "Es darīšu, lai visas manas labestības iet tavā priekšā, un pasludināšu tavā priekšā savu vārdu "Kungs." Un Es būšu žēlīgs, kam būšu žēlīgs, un izrādīšu žēlastību, kam izrādīšu žēlastību. Bet," Viņš sacīja, "tu nevarēsi redzēt manu vaigu, jo cilvēks mani neredzēs un dzīvs nepaliks."

2. Mozus 40:34-35

Tad mākonis apsedza sanāksmes telti, un Tā Kunga godība piepildīja telti. Un Mozus nevarēja ieiet sanāksmes teltī, jo mākonis apmetās uz tās, un Tā Kunga godība piepildīja telti.

3. Mozus 9:22-24

Tad Ārons pacēla rokas pret ļaudīm un svētīja tos, un viņš atkāpās no grēku upura, dedzināmā upura un miera upura. Un Mozus un Ārons iegāja sanāksmes teltī, un, iznākuši ārā, viņi svētīja ļaudis, un Tā Kunga godība parādījās visai tautai. Un uguns iznāca no Tā Kunga priekšā un sadedzināja dedzināmo upuri un upurus.uz altāra, un visi ļaudis, to redzēdami, kliedza un krita sejā.

5. Mozus 5:24

Un jūs sacījāt: "Redzi, Kungs, mūsu Dievs, mums parādīja savu godību un varenību, un mēs dzirdējām Viņa balsi no uguns vidū. Šinī dienā mēs redzējām Dievu runājam ar cilvēku, un cilvēks vēl dzīvo.

Jesajas 58:8

Tad tava gaisma uzspīdēs kā rītausma, un tava dziedināšana uzlies ātri; tava taisnība ies tev pa priekšu; Tā Kunga godība būs tava aizmugures sardze.

Jesajas 60:1

Celieties, spīdiet, jo jūsu gaisma ir nākusi, un Kunga godība ir uzlēkusi pār jums.

Jāņa 11:40

Jēzus viņai sacīja: "Vai Es tev neesmu teicis, ka, ja tu ticēsi, tad tu redzēsi Dieva godību?"

Romiešiem 5:2

Caur Viņu arī mēs ticībā esam ieguvuši pieeju šai žēlastībai, kurā atrodamies, un priecājamies cerībā uz Dieva godību.

Romiešiem 8:18

Jo es domāju, ka šī laika ciešanas nav salīdzināšanas vērtas ar godību, kas mums tiks atklāta.

2. Korintiešiem 3:18

Un mēs visi ar neapklātu seju, uzlūkojot Tā Kunga godību, pārtopam vienā tēlā no vienas godības pakāpes otrā. Jo tas nāk no Tā Kunga, kas ir Gars.

Kolosiešiem 1:27

Viņiem Dievs izredzējis darīt zināmu, cik liela ir pagānu vidū šī noslēpuma godības bagātība, kas ir Kristus jūsos, godības cerība.

1.Pēt.4:13-14

Bet priecājieties, ciktāl jūs esat Kristus ciešanu līdzdalībnieki, lai arī jūs priecātos un priecātos, kad atklāsies Viņa godība. Ja jūs tiekat apvainoti Kristus vārda dēļ, jūs esat svētīti, jo uz jums balstās godības un Dieva Gars.

Doksoloģija

Doksoloģija ir dzejolis, dziesma vai izteiciens, kas slavē Dieva godību. Bieži vien liturģiskie dievkalpojumi noslēdzas ar doksoloģiju, kas slavē Tā Kunga godību. Šī tradīcija ir atrodama visā Bībelē. Mirjama pielūdza Dažus piemērus lasiet zemāk.

Jūdas 1:24-25

Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt no paklupšanas un ar lielu prieku jūs nevainojamus nodot savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu Pestītājam, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, lai ir slava, varenība, vara un valdīšana visu laiku priekšā tagad un tagad un mūžīgi. Amen.

Ebrejiem 13:20-21

Bet miera Dievs, kas ar mūžīgās derības asinīm ir uzmodinājis no mirušajiem lielo aitu Ganu, mūsu Kungu Jēzu, lai Viņš jūs apgādā ar visu labo, lai darītu Viņa gribu, un lai Viņš mūsos dara to, kas Viņam tīkams, caur Jēzu Kristu, kam gods mūžīgi mūžīgi mūžos. Amen.

Atklāsmes gr.5:11-13

Tad es skatījos, un dzirdēju ap troni un dzīvajām radībām un vecajiem daudzu eņģeļu balsis, kuru skaits bija miriādes miriāžu un tūkstošiem tūkstošu, kas skaļā balsī sacīja: "Godīgs ir tas Jērs, kas tika nokauts, lai saņemtu varu un bagātību, un gudrību, un varenību, un spēku, un godu, un godu, un slavu, un svētību!"

Un es dzirdēju, kā visas radības debesīs un virs zemes, zem zemes un zem zemes, zem zemes un jūrā, un viss, kas tajās ir, sacīja: "Tam, kas sēž tronī, un Jērs lai ir svētība, gods, slava un vara mūžīgi mūžos!"

Papildu resursi

Ja šie Bībeles panti par Dieva godību ir uzmundrinājuši jūsu garu, lūdzu, nododiet tos arī citiem, kam tie varētu noderēt.

Šīs grāmatas ir lieliski avoti, lai labāk izprastu Dieva godību.

A.W. Tozera (A.W. Tozer) grāmata The Pursuit of God (Dieva meklējumi)

Dieva godam - Daniel Block

Šie ieteiktie resursi ir nopērkami Amazon. Noklikšķinot uz saites, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas par atbilstošiem pirkumiem. Ieņēmumi, ko es nopelnu no Amazon, palīdz uzturēt šo vietni.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.