67 Bībeles panti par spēku grūtos laikos

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Bībele ir pilna ar pantiem, kas var sniegt mums spēku grūtos brīžos. Zemāk minētie panti palīdz mums atrast spēku Dievā.

Kad jūtamies vāji vai bailīgi, šie Rakstu panti mums atgādina, ka Dievs ir kopā ar mums. Neskatoties uz mūsu bailēm un nedrošību, Dievs ir mums tuvu un dod mums spēku grūtā brīdī.

Skatīt arī: 26 svarīgi Bībeles panti par goda izkopšanu

Pārdomājiet šos Rakstu fragmentus, lai iedrošinātu savu sirdi, kad jūtaties nomākts.

Šie Bībeles panti ir iedalīti kategorijās, lai palīdzētu jums atrast nepieciešamo palīdzību. Mēs atrodam spēku, vispirms pārdomājot Dieva raksturu, tad lasot Dieva apsolījumus, kas dod mums spēku, tad klausoties Bībeles pamudinājumos būt stipriem Kungā un visbeidzot lūdzot un lūdzot Dievu, lai Viņš mūs stiprina.

Kungs ir mans spēks

1. 2. Mozus 15:2

Tas Kungs ir mans spēks un mana dziesma, un Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu; tas ir mans Dievs, un es Viņu slavēšu, savu tēva Dievu, un es Viņu paaugstināšu.

2. Psalms 18:2

Tas Kungs ir mana klints, mans cietoksnis un mans atbrīvotājs, mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs, mans glābšanas rags, mans cietoksnis.

3. Jesajas 12:2

Redzi, Dievs ir mana pestīšana, es paļaušos un nebaidīšos, jo Tas Kungs Dievs ir mans spēks un mana dziesma, un Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu.

4. Psalms 73:26

Mana miesa un mana sirds var ciest neveiksmi, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

5. Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana, no kā man baidīties? Kungs ir manas dzīves cietoksnis, no kā man baidīties?

6. Habakuka 3:19

Dievs, Tas Kungs, ir mans spēks, Viņš dara manas kājas kā briežu kājas, Viņš liek man staigāt pa augstām vietām.

7. Psalms 46:1

Dievs ir mūsu patvērums un spēks, ļoti klātesoša palīdzība bēdās.

8. Psalms 28:7

Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs; uz Viņu paļaujas mana sirds, un es saņemu palīdzību; mana sirds priecājas, un ar savu dziesmu es Viņam pateicos.

9. Psalms 118:14

Tas Kungs ir mans spēks un mana dziesma, Viņš ir kļuvis par manu pestīšanu.

10. Psalms 28:8

Tas Kungs ir savas tautas spēks, Viņš ir glābjošs patvērums saviem svaidītajiem.

11. Psalms 68:35

Brīnišķīgs ir Dievs no savas svētvietas, Israēla Dievs - Viņš ir tas, kas dod spēku un spēku savai tautai. Slavēts lai ir Dievs!

12. Psalms 59:9

Mans spēks, es tevi sargāšu, jo tu, Dievs, esi mans cietoksnis.

13. Jeremijas 32:17

Ak, Kungs Dievs! Tu esi tas, kas ar savu lielo spēku un izstieptajām rokām esi radījis debesis un zemi! Nekas Tev nav par grūtu.

14. 2 Samuēla 22:33

Šis Dievs ir mans stiprs patvērums, un Viņš ir padarījis manu ceļu nevainojamu.

15. Salamana pamācības 18:10

Tā Kunga vārds ir stiprs tornis; taisnais tajā ieskrien un ir drošībā.

16. Psalms 44:3

Jo ne ar savu zobenu viņi ieguva zemi, ne ar savu roku tie izglābās, bet ar Tavu labo roku un Tavu roku, un ar Tavas sejas gaismu, jo Tu viņos iepriecināji.

17. Nahuma 1:7

Tas Kungs ir labs, cietoksnis bēdu dienā; Viņš pazīst tos, kas pie Viņa patveras.

18. Psalms 41:3

Kungs atbalsta viņu slimības gultā; viņa slimības laikā jūs atjaunojat viņa veselību.

Dievs, kas dod man spēku

19. Jesajas 40:29

Viņš dod spēku vājajiem, un tam, kam nav spēka, Viņš palielina spēku.

20. Filipiešiem 4:13

Es visu varu darīt caur Viņu, kas mani stiprina.

21. Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

22. Romiešiem 15:5

Lai Dievs, kas dod izturību un iedrošinājumu, dod jums tādu pašu attieksmi vienam pret otru, kāda bija Kristum Jēzum.

23. 5. Mozus 20:4

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas, kas iet ar tevi, lai cīnītos par tevi pret taviem ienaidniekiem un dotu tev uzvaru.

24. 2. Mozus 15:13

Savā nelokāmajā mīlestībā Tu esi vadījis tautu, kuru esi atpestījis, Tu ar savu spēku esi vadījis to uz savu svēto mājokli.

25. 1. Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

26. Psalms 29:11

Lai Kungs dod spēku savai tautai! Lai Kungs svētī savu tautu ar mieru!

27. Jāņa 16:33

Es jums to esmu sacījis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

28. 2. Tesaloniķiešiem 3:3

Bet Kungs ir uzticīgs. Viņš jūs stiprinās un pasargās no ļaunā.

29. Psalms 23:4

Kaut arī es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

30. 2. Timotejam 4:17

Bet Kungs stāvēja man blakus un mani stiprināja, lai caur mani vēsts tiktu pilnībā pasludināta un visi pagāni to dzirdētu. Tā es tiku izglābts no lauvas mutes.

31. Jesajas 40:28-31

Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdējāt? Vai jūs nedzirdējāt? Tas Kungs ir mūžīgais Dievs, zemes galu Radītājs. Viņš nenomirst un nenogurst, Viņa saprašana ir neizpētāma. Viņš dod spēku vājprātīgajiem, un tam, kam nav spēka, Viņš palielina spēku. Pat jaunieši nomaldīsies un nogurst, un jaunekļi kritīs izsīkuši, bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus, tie.tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

32. Efeziešiem 3:16

Lai Viņš pēc savas godības bagātības dotu jums stiprinājumu ar spēku savā Garā jūsu iekšienē,

33. Psalms 138:3

Dienā, kad es aicināju, Tu man atbildēji, Tu manī stiprināji manu dvēseles spēku.

34. Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai jums dotu nākotni un cerību.

35. Mt.ev.19:26

Bet Jēzus uz tiem paskatījās un sacīja: "Cilvēkam tas ir neiespējami, bet Dievam viss ir iespējams."

36. 1.Laiku 29:12

No Tevis nāk gan bagātība, gan gods, un Tu valdi pār visiem. Tavā rokā ir vara un spēks, un Tavā rokā ir darīt lielus un dot spēku visiem.

37. 2.Laiku 16:9

Jo Tā Kunga acis skraida pa visu zemi, lai sniegtu stipru atbalstu tiem, kuru sirds ir nevainojama pret Viņu.

Esiet stipri Kungā

38. Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

39. 5. Mozus 31:6

Esiet stipri un drosmīgi. Nebīstieties un nebīstieties no tiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar jums. Viņš jūs nepametīs un neatstās jūs.

40. Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

41. Efeziešiem 6:10

Visbeidzot, esiet stipri Kungā un Viņa varenībā.

42. 1.Laiku 16:11

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, pastāvīgi meklējiet Viņa klātbūtni!

43. 1. Korintiešiem 16:13

Esiet modri, stingri stāviet ticībā, rīkojieties kā vīri, esiet stipri.

44. Psalms 31:24

Esiet stipri un lai jūsu sirdis ir drosmīgas, visi, kas gaida Kungu!

45. Galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

46. Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

47. Psalms 27:14

Gaidiet To Kungu, esiet stipri un lai jūsu sirds ir drosmīga, gaidiet To Kungu!

48. 1. Pētera 5:7

Uzvelciet visas savas raizes Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

49. Nehemija 8:10

Neskumstiet, jo Tā Kunga prieks ir jūsu spēks.

Skatīt arī: Bībeles panti par mīlestību pret savu tuvāko - Bībeles lappuses

50. Daniēla 10:19

Un viņš sacīja: "Cilvēk, kas ļoti mīlēts, nebīsties, miers ar tevi, esi stiprs un drosmīgs!" Un, kad viņš runāja ar mani, es stiprinājos un sacīju: "Ļaujiet manam kungam runāt, jo jūs esat mani stiprinājuši!" Un viņš sacīja: "Kungs, kas mani ļoti mīl, nebaidies, miers ar tevi, esi stiprs un drosmīgs!"

51. Jesajas 30:15

Jo tā saka Kungs Dievs, Israēla Svētais: "Atgriešanās un miera jūs tiksiet glābti, klusumā un paļāvībā būs jūsu spēks."

52. Mt.ev.17:20

Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jums būs ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam: "Pārvietojies no šejienes uz šejieni," un tas pārvietosies, un nekas jums nebūs neiespējams.""

Bībeles panti par spēku un drosmi

53. Salamana pamācības 31:25

Viņa ir apveltīta ar spēku un cieņu; viņa var smieties par nākamajām dienām.

54. 2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

55. 2 Samuēla 22:40

Jo Tu mani apgādāji ar spēku cīņai; Tu liki tiem, kas celās pret mani, nogrimt zem manis.

56. 2. Korintiešiem 12:9-10

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev Manas žēlastības, jo Mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl jo labprātāk lepojos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani. Kristus dēļ es esmu apmierināts ar vājībām, apvainojumiem, grūtībām, vajāšanām un nelaimēm. Jo, kad esmu vājš, tad esmu stiprs.

57. Psalmi 18:32-34

Dievs, kas apbruņojis mani ar spēku un padarījis manu ceļu nevainojamu. Viņš manas kājas darījis kā brieža kājas un nostādījis mani drošu augstumos. Viņš trenē manas rokas karam, lai manas rokas varētu saliekt bronzas loku.

58. 2. Korintiešiem 4:16-18

Tāpēc mēs nezaudējam drosmi. Lai gan mūsu ārējais "es" iet bojā, mūsu iekšējais "es" atjaunojas dienu no dienas. Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms, jo mēs raugāmies nevis uz redzamo, bet uz neredzamo. Jo redzamais ir pārejošs, bet neredzamais ir mūžīgs.

59. 1. Pētera 5:10

Un pēc tam, kad jūs būsiet nedaudz cietuši, visas žēlastības Dievs, kas jūs ir aicinājis uz savu mūžīgo godību Kristū, pats jūs atjaunos, apstiprinās, stiprinās un nostiprinās.

60. Filipiešiem 1:27-28

Tikai lai jūsu dzīvesveids būtu Kristus Evaņģēlija cienīgs, lai neatkarīgi no tā, vai es atnāku un jūs redzu, vai arī esmu prombūtnē, es par jums dzirdētu, ka jūs stāvat stingri vienā garā, ar vienu prātu plecu pie pleca cīnīdamies par Evaņģēlija ticību, un jūsu pretinieki jūs ne ar ko nebiedē. Tā viņiem ir skaidra zīme par viņu pazušanu, bet jums - par pestīšanu, un tas no Dieva.

61. Psalms 118:6

Kungs ir manā pusē, es nebaidīšos. Ko cilvēks var man nodarīt?

Bībelē atrodamās lūgšanas par spēku

62. 1.Laiku 29:11

Tavs, Kungs, ir varenums un vara, un godība, un uzvara, un majestātiskums, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visu.

63. Psalms 59:16

Es dziedāšu par Tavu spēku, es dziedāšu no rīta par Tavu nelokāmo mīlestību, jo Tu man esi bijis cietoksnis un patvērums manas ciešanas dienā.

64. Psalms 22:19

Bet Tu, Kungs, neesi tālu! Ak, mana palīdzība, nāc man ātri palīgā!

65. Psalms 119:28

Mana dvēsele kūst bēdās; stiprini mani pēc sava vārda!

66. Jesajas 33:2

Kungs, esi mums žēlīgs, mēs Tevi gaidām, esi mūsu roka ik rītu, mūsu glābiņš bēdu laikā.

67. Psalms 39:7

Un tagad, Kungs, ko es gaidu? Mana cerība ir uz Tevi.

Lūgšanas par spēku

Kungs, Tu esi mans patvērums un spēks. Tu esi mana klātesošā palīdzība bēdu brīžos. Esi man žēlīgs un dod spēku man grūtos brīžos. Palīdzi man sajust Tavu klātbūtni un atrast spēku Tavu spārnu ēnā. Nomierini manu garu un palīdzi man izturēt ticībā. Stiprini manu raksturu šajos pārbaudījumu laikos, lai es varētu atspoguļot Tavu spēku pasaulē. Amen.

Papildu resursi

Tā tam nevajadzēja būt: Atrodot negaidītu spēku, kad vilšanās jūs sagrauj, Lysa TerKeurst (It's Not Supposed to Be This Way: Finding Unexpected Strength When Disappointments Leave You Shattered)

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.