67 pārsteidzoši Bībeles panti par mīlestību

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Mīlestība. Tā ir visspēcīgākā emocija, ko mēs izjūtam. Tā ietekmē katru mūsu dzīves aspektu - sākot no tā, kā mēs jūtamies attiecībā pret Dievu, līdz tam, kā mēs mijiedarbojamies ar apkārtējiem. Mūsu kultūrā mīlestība var būt sentimentāla un pārejoša, bet ko saka Bībele? Ko nozīmē mīlēt Dievu un kā mēs parādām Dieva mīlestību citiem? Šeit ir 67 Bībeles panti par mīlestību, kas sniedz ieskatu par mīlestības nozīmi.Dieva raksturu un Viņa mīlestību pret mums.

Bībelē sniegtā mīlestības definīcija

1.Kor.13:4-8

Mīlestība ir pacietīga un laipna; mīlestība nav skaudīga vai lepna; tā nav augstprātīga vai rupja. Tā neuzstāj uz savu ceļu; tā nav aizkaitināma vai aizvainota; tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mīlestība visu panes, visam tic, uz visu cer, visu panes. Mīlestība nekad nebeidzas.

Dievs ir mīlestība

Tā ir mīlestība: nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu Dēlu kā izpirkuma upuri par mūsu grēkiem. Dievs savu mīlestību vispirms parāda caur derību ar Izraēlu, pēc tam caur sava Dēla Jēzus dāvanu. Dievs mūs dara spējīgus mīlēt vienam otru, kad paliekam Viņa Garā.

1 Jāņa 4:16

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņā.

Psalms 86:15

Bet Tu, mans Kungs, esi žēlsirdīgs un žēlsirdīgs Dievs, Tu esi ļoti pacietīgs un pilns uzticīgas mīlestības.

Psalms 136:1

Pateicieties Tam Kungam, jo Viņš ir labs, jo Viņa nemainīgā mīlestība ir mūžīga.

1 Jāņa 4:8

Kas nemīl, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

Dieva mīlestība pret mums

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Romiešiem 5:8

Bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums.

Galatiešiem 2:20

Es esmu krustā sists kopā ar Kristu. Ne jau es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Un dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlēja un atdeva sevi par mani.

Efeziešiem 2:4-7

Bet Dievs, būdams žēlastības pilns, lielās mīlestības dēļ, ar kādu Viņš mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām miruši savos pārkāpumos, Viņš darīja mūs dzīvus līdz ar Kristu, un, pateicoties žēlastībai, jūs esat pestīti, un uzmodināja mūs kopā ar Viņu un sēdināja mūs kopā ar Viņu debesīs Kristū Jēzū, lai nākamajos laikos parādītu savas žēlastības neizmērojamo bagātību laipnībā pret mums Kristū Jēzū.

Romiešiem 8:37-39

Nē, visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur Viņu, kas mūs mīlējis. Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne dēmoni, ne tagadne, ne nākotne, ne varas, ne augstums, ne dziļums, ne jebkas cits visā radībā nespēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Romiešiem 5:5

Un cerība mūs nekaunas, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.

1 Jāņa 4:9-10

Tajā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Tajā ir mīlestība - ne tajā, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet tajā, ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu par mūsu grēku izlīdzinājumu.

1 Jāņa 4:19

Mēs mīlam, jo Viņš pirmais mūs mīlēja.

Jāņa 16:27

Pats Tēvs jūs mīl, jo jūs esat mani mīlējuši un ticējuši, ka es esmu nācis no Dieva.

5. Mozus 7:6-9

Jo tu esi Kungam, savam Dievam, svēta tauta. Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir izredzējis par savu dārgo īpašumu no visām tautām, kas ir uz zemes virsas.

Ne tādēļ, ka jūs bijāt daudzskaitlīgāki par citām tautām, Kungs jūs iemīlēja un izvēlējās, jo jūs bijāt vismazākā no visām tautām, bet tādēļ, ka Kungs jūs mīl un pilda zvērestu, ko Viņš zvērēja jūsu tēviem, ka Kungs jūs izveda ar varenu roku un izpirka no verdzības nama, no Ēģiptes ķēniņa faraona rokas.

Tāpēc zini, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, uzticīgs Dievs, kas tur derību un nemainīgu mīlestību ar tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus līdz tūkstošiem paaudžu.

Psalms 143:8

Ļauj man no rīta dzirdēt par Tavu nelokāmo mīlestību, jo uz Tevi es paļaujos. Dod man zināt ceļu, pa kuru man jāiet, jo uz Tevi es paceļu savu dvēseli.

Jesajas 54:10

"Jo kalni var atkāpties un pakalni var aiziet, bet mana nelokāmā mīlestība no jums neatkāpsies, un mana miera derība netiks atcelta," saka Tas Kungs, kas jūs žēlojas.

Raudu 3:22-23

Protams, ka Kunga uzticīgā mīlestība nav beigusies, noteikti Dieva žēlsirdība nav beigusies! Tās atjaunojas katru rītu. Liela ir tava uzticība.

Sofonija 3:17

Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, varens, kas tevi izglābs; Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, Viņš tevi nomierinās ar savu mīlestību, Viņš priecāsies par tevi ar skaļu dziedāšanu.

Miha 7:18

Kas ir tāds Dievs kā Tu, kas piedod netaisnību, neievērojot grēku, kas palicis Viņa mantojumā? Viņš nesaglabā savas dusmas mūžīgi; Viņš priecājas par uzticīgu mīlestību.

Lielais bauslis

5. Mozus 6:5

Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas sirds, no visas dvēseles un no visa sava spēka.

Mateja ev. 22:36-40

"Mācītāj, kurš ir lielais bauslis Bauslībā?" Un Viņš viņam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Tas ir lielais un pirmais bauslis. Un otrs ir tam līdzīgs: tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. No šiem diviem baušļiem ir atkarīgs viss Bauslība un pravieši."

Marka 12:29-31

Jēzus atbildēja: "Svarīgākais ir šis: "Klausies, Israēl, klausies: Tas Kungs, mūsu Dievs, Tas Kungs ir viens. Un tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka." Otrais ir šis: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem."

Lūkas ev. 10:25-28

Un redzi, kāds jurists piecēlās, lai Viņu pārbaudītu, sacīdams: "Mācītāj, ko man darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?" Viņš viņam sacīja: "Kas rakstīts Bauslībā? Kā tu to lasi?" Un viņš atbildēja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, Dievu, mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles, no visa sava spēka un no visa sava prāta, un savu tuvāko kā sevi pašu." Un Viņš viņam sacīja: "Tu esi atbildējis.pareizi; dari to, un tu dzīvosi."

Mīlēt Dievu

5. Mozus 10:12

Un tagad, Israēl, ko Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa, ja ne bīties Tā Kunga, sava Dieva, staigāt visus Viņa ceļus, mīlēt Viņu un kalpot Tam Kungam, savam Dievam, no visas sirds un visas dvēseles.

Mihas 6:8

Viņš tev, cilvēk, ir teicis, kas ir labs, un ko gan Tas Kungs no tevis prasa, ja ne darīt taisnību, mīlēt laipnību un pazemīgi staigāt ar savu Dievu?

Psalms 63:3

Manas lūpas Tevi slavē, jo Tava uzticamā mīlestība ir labāka par pašu dzīvi!

Salamana pamācības 3:3-4

Lai neatstāj tevi nelokāma mīlestība un uzticība; piesien tās pie sava kakla, ieraksti tās uz savas sirds plāksnes. Tā tu atradīsi labvēlību un labus panākumus Dieva un cilvēku priekšā.

Salamana pamācības 8:17

Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani cītīgi meklē, mani atrod.

Mt.ev.6:24

Neviens nevar kalpot diviem kungiem, jo vai nu viņš ienīst vienu un mīl otru, vai arī viņš ir uzticīgs vienam un nicina otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudai.

Mt.ev.10:37

Kas mīl tēvu vai māti vairāk par mani, tas nav manis cienīgs, un kas mīl dēlu vai meitu vairāk par mani, tas nav manis cienīgs.

Jāņa 14:15

Ja jūs mani mīlat, jūs turēsiet manus baušļus.

Jāņa 14:21

Kam ir mani baušļi un kas tos pilda, tas ir tas, kas mani mīl. Un, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un es viņu mīlēšu un viņam sevi parādīšu.

Jāņa ev. 15:9-11

Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā arī Es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums esmu sacījis, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.

Bībeles panti par mīlestību vienam pret otru

3. Mozus 19:18

Tev nebūs atriebties un nenesīs aizvainojumu pret savas tautas dēliem, bet tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu: Es esmu Kungs.

Mateja ev. 7:12

Visu, ko jūs gribat, lai citi jums dara, arī jūs viņiem dariet, jo tas ir Bauslība un pravieši.

Jāņa 13:34-35

Jaunu bausli Es jums dodu, lai jūs cits citu mīlētu: kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu. No tā visi ļaudis pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība cits pret citu.

Jāņa ev. 15:12-13

Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.

Rom.12:9-10

Lai mīlestība ir patiesa. Lai jums riebjas ļaunums, turieties pie tā, kas ir labs. Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu.

Rom.13:8-10

Nevienam neko neesiet parādā, kā vien mīlēt vienam otru, jo, kas mīl otru, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi: "Tev nebūs laulību pārkāpt, Tev nebūs slepkavot, Tev nebūs zagt, Tev nebūs iekārot," un visi citi baušļi ir apkopoti šajā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Mīlestība nedara ļaunu tuvākajam; tādēļ mīlestība ir bauslības piepildījums.

1.Korintiešiem 16:14

Visu, ko darāt, dariet mīlestībā.

Vēstulē galatiešiem 5:13-14

Jo jūs, brāļi, esat aicināti uz brīvību. Tikai neizmantojiet savu brīvību kā iespēju miesai, bet ar mīlestību kalpojiet cits citam. Jo viss bauslības likums ir piepildīts vienā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Bet, brāļi, jūs esat aicināti uz brīvību.

Efeziešiem 4:1-3

Tāpēc es, Tā Kunga gūsteknis, jūs mudinu, lai jūs dzīvotu tā, kā pienākas aicinājumam, uz ko esat aicināti, ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, cits citu panesdami mīlestībā, cenšoties saglabāt Gara vienotību miera saitē.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

Efeziešiem 5:25

Vīri, mīliet savas sievas, kā Kristus mīlēja draudzi un atdeva sevi par to.

Efeziešiem 5:33

Bet katrs no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu, un sieva lai redz, ka viņa ciena savu vīru.

Skatīt arī: 39 Bībeles panti par uzticēšanos Dievam - Bībeles lappuses

Filipiešiem 2:1-4

Tātad, ja ir kāds iedrošinājums Kristū, kāds mierinājums no mīlestības, kāda līdzdalība Garā, kādas simpātijas un līdzjūtība, papildiniet manu prieku, būdami vienprātīgi un vienprātīgi, ar vienu un to pašu mīlestību. Nedariet neko no savtīgas ambīcijas vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem par sevi. Lai katrs no jums raugās ne tikai uz savām interesēm, bet arī uz to.citu interesēm.

Kolosiešiem 3:12-14

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

Jēkaba 2:8

Ja jūs patiešām pildāt Rakstu bauslību: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu," tad jūs darāt labi.

1 Pētera 1:22

Savas dvēseles šķīstījuši ar paklausību patiesībai patiesas brālīgas mīlestības dēļ, mīliet cits citu no tīras sirds.

1.Pēt.4:8

Pāri visam, turpiniet mīlēt cits citu, jo mīlestība aizsedz daudz grēku.

1.Jāņa ev.3:16-18

No tā mēs pazīstam mīlestību, ka Viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, un mums vajadzētu atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet ja kādam ir pasaules labumi un viņš redz savu brāli trūkumā, bet aizver savu sirdi pret viņu, kā tad Dieva mīlestība paliek viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdos vai runās, bet darbos un patiesībā.

1 Jāņa 4:7

Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu.

1 Jāņa 4:20

Ja kāds saka: "Es mīlu Dievu," bet ienīst savu brāli, tas ir melis, jo, kas nemīl savu brāli, kuru viņš ir redzējis, tas nevar mīlēt Dievu, kuru viņš nav redzējis.

Jūdas 1:20-21

Bet jūs, dārgie draugi: stipriniet cits citu uz savas vissvētākās ticības pamata, lūdzieties Svētajā Garā, uzturiet viens otru Dieva mīlestībā, gaidiet mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, kas jums dāvās mūžīgo dzīvību.

5. Mozus 10:18-19

Viņš izpilda taisnību bāreņiem un atraitņiem un mīl iebraucēju, dodot viņam ēdienu un apģērbu. Tādēļ mīliet iebraucēju, jo jūs bijāt iebraucēji Ēģiptes zemē.

Salamana pamācības 17:9

Tas, kas aizsedz pārkāpumu, meklē mīlestību, bet tas, kas atkārto kādu lietu, šķir tuvus draugus.

Mīliet savus ienaidniekus

Mateja 5:43-48

Jūs esat dzirdējuši, ka sacīts: "Tev būs savu tuvāko mīlēt un ienīst savu ienaidnieku." Bet es jums saku: "Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu dēli savam Tēvam, kas ir debesīs. Jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauno un labo un sūta lietusgāzes uz taisno un netaisno. Jo, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds jums ir atalgojums? Vai arī nodokļusKo gan jūs darāt vairāk par citiem, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus? Vai arī pagāni nedara to pašu? Vai arī pagāni nedara to pašu? Tāpēc jums jābūt pilnīgiem, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs."

Lūkas ev. 6:27

Bet jums, kas dzirdat, es saku: Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, 28 svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apspiež.

Lūkas 6:35

Bet mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, negaidīdami neko pretī, un jūsu atalgojums būs liels, un jūs būsiet Visuaugstākā dēli, jo Viņš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.

Psalmi 35:11-14

Ļaunprātīgi liecinieki paceļas; viņi jautā man par lietām, ko es nezinu. Viņi man atmaksā ar ļaunu par labu; mana dvēsele ir novārdzināta. Bet es, kad tie bija slimi - es valkāju maisus; es mocījos ar gavēni; es lūdzos ar galvu, noliektu uz krūtīm. Es gāju, it kā es skumtu par savu draugu vai brāli; kā tas, kas sēro par savu māti, es noliecos sēru.

Romantiskā mīlestība Bībelē

Salamana dziesma 1:2

Lai viņš mani skūpsta ar savas mutes skūpstiem! Jo tava mīlestība ir labāka par vīnu.

Salamana pamācības 5:19

Lai viņas krūtis vienmēr piepilda jūs ar sajūsmu, lai jūs vienmēr esat apreibināti ar viņas mīlestību.

Salamana dziesma 8:6-7

Uzlieciet mani kā zīmogu uz savas sirds, kā zīmogu uz savas rokas, jo mīlestība ir stipra kā nāve, greizsirdība ir nikna kā kaps. Tās zibeņi ir uguns zibeņi, pati Tā Kunga liesma. Daudz ūdeņu nevar apslāpēt mīlestību, arī plūdi nevar to noslīcināt. Ja kāds mīlestības dēļ piedāvātu visu sava nama bagātību, viņš tiktu pilnīgi nicināts.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

Lūgšanas par mīlestību Bībelē

Efeziešiem 3:14-19

Tādēļ es noliecu ceļgalus Tēva priekšā, no kura nāk visas dzimtas debesīs un virs zemes, lai Viņš pēc savas godības bagātības dotu jums stiprināties ar spēku caur savu Garu jūsu iekšienē, lai Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs - lai jūs, iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā, būtu spēkā kopā ar visiem svētajiem saprast, kas ir tas, kas ir.platumu, garumu, augstumu un dziļumu un iepazīt Kristus mīlestību, kas pārspēj atziņu, lai jūs būtu piepildīti ar visu Dieva pilnību.

Filipiešiem 1:9-11

Un mana lūgšana ir, lai jūsu mīlestība arvien vairāk un vairāk pieaugtu ar atziņu un visu spriestspēju, lai jūs atzītu, kas ir izcils, un tā būtu šķīsti un nevainojami Kristus dienai, piepildīti ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, par godu un slavu Dievam.

2 Tesaloniķiešiem 3:5

Lai Kungs ved jūsu sirdis pilnīgā izpratnē un izpausmē par Dieva mīlestību un pacietīgo izturību, kas nāk no Kristus.

Psalmi 36:5-10

Tava nelokāmā mīlestība, Kungs, sniedzas līdz debesīm, Tava uzticība līdz mākoņiem. Tava taisnība ir kā Dieva kalni, Tavi spriedumi - kā lielā dzelme; cilvēku un zvēru Tu glāb, Kungs. Cik dārga ir Tava nelokāmā mīlestība, ak, Dievs! Cilvēces bērni patveras Tavu spārnu ēnā. Viņi gremdējas Tavu namu pārpilnībā, un Tu dod viņiem dzert no upes.Jo pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Ak, turpini savu nelokāmo mīlestību tiem, kas Tevi pazīst, un savu taisnību sirds taisnajiem!

Kristiešu citāti par mīlestību

Tumsa nevar izdzēst tumsu - to var izdarīt tikai gaisma. Naids nevar izdzēst naidu - to var izdarīt tikai mīlestība. - Mārtins Luters Kings Jr.

Ne visi no mums var paveikt lielas lietas. Bet mēs varam paveikt mazas lietas ar lielu mīlestību. - - Māte Terēze

Dieva mērķis manai dzīvei bija, lai man būtu aizraušanās ar Dieva godību un lai man būtu aizraušanās ar prieku par šo godību, un ka šīs divas kaislības ir vienotas. - - Džonatans Edvardss

Dariet visu iespējamo labo, ar visiem iespējamiem līdzekļiem, visos iespējamos veidos, visās iespējamās vietās, visos iespējamos laikos, visiem iespējamajiem cilvēkiem, cik ilgi vien varat. - - Džons Veslijs

Kungs, dari mani par sava miera instrumentu. Kur ir naids, ļauj man nest mīlestību. Kur ir apvainojums, ļauj man nest piedošanu. Kur ir nesaskaņas, ļauj man nest vienotību. Kur ir malds, ļauj man nest patiesību. Kur ir šaubas, ļauj man nest ticību. Kur ir izmisums, ļauj man nest cerību. Kur ir tumsa, ļauj man nest Tavu gaismu. Kur ir skumjas, ļauj man nest prieku.

Ak, Skolotāj, ļaujiet man necensties tik daudz būt mierinātam kā mierinātam, saprastam kā saprastam, mīlētam kā mīlētam, jo tieši dodot cilvēks saņem, tieši sevi aizmirstot cilvēks atrod, tieši piedodot cilvēks tiek piedots, tieši mirstot cilvēks tiek uzmodināts mūžīgai dzīvei. - Svētā Franciska lūgšana

Lūgšana par mīlestību

Dārgais Dievs,

Es pazemīgi nāku šodien jūsu priekšā ar sirdi, kas vēlas jūs mīlēt dziļāk, savu tuvāko nesavtīgāk, savu draudzi uzcītīgāk un savus ienaidniekus tā, kā Kristus mani mīlēja.

Palīdzi man atcerēties, ka Tu esi visas mīlestības avots, un katru dienu smelties no šī avota. Dod man spēku un drosmi mīlēt citus pat tad, kad tas ir grūti vai kad viņi to nav pelnījuši. Palīdzi man saskatīt skaistumu un vērtību katrā cilvēkā, tāpat kā Kristus to saskatīja manī.

Es lūdzu, lai mana mīlestība uz Tevi un citiem pārplūst manos darbos un vārdos un lai es būtu spilgts Tavas mīlestības piemērs tiem, kas ir man apkārt.

Paldies par Tavu mīlestību un par iespēju dalīties tajā ar citiem. Lai mana mīlestība nes godu Tavam Vārdam un dod cerību un dziedināšanu tiem, kam tā nepieciešama.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.