79 Bībeles panti par svētībām

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Satura rādītājs

Kādu laiku #Blesssed bija populārs interneta mems, bet ko patiesībā nozīmē būt svētlaimīgam? Kas ir svētības Bībelē, un kā Bībeles svētības atšķiras no mūsu kultūras izpratnes par laimi? Turpmākie Bībeles panti par svētībām palīdz mums saprast Dieva dāvanas un to, kā saņemt Dieva labvēlību.

Svētības ir Dieva dāvanas, kas ienes laimi mūsu dzīvē. Dievs mūs svētī arī ar savu labvēlību, dodot mums spēku piepildīt Viņa plānu mūsu dzīvē.

Dievs svētī tos, kas Viņam uzticas un paklausa. Dievs sniedz gan garīgas, gan materiālas svētības tiem, kas Viņam seko. Dievs vēlas, lai mēs rastu savu laimi un apmierinājumu attiecībās, kad mēs pielūdzam Dievu un mīlam citus.

Mēs ceram, ka šie Bībeles panti par Dieva svētībām jūs iedrošinās.

Bībeles panti par Dieva svētībām

1. Mozus 1:28

Un Dievs tos svētīja. Un Dievs tiem sacīja: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār visu dzīvo radību, kas kustas uz zemes!" Un Dievs tiem sacīja: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, un valdiet pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār visu dzīvo radību, kas kustas uz zemes!"

1. Mozus 2:3

Tāpēc Dievs svētīja septīto dienu un pasludināja to par svētu, jo tajā Dievs atpūtās no visiem darbiem, ko Viņš bija darījis radīšanā.

Psalmi 29:11

Lai Kungs dod spēku savai tautai! Lai Kungs svētī savu tautu ar mieru!

Psalms 32:1

Svētīgs tas, kam grēks ir piedots, kam grēks ir apsegts.

Salamana pamācības 10:22

Tā Kunga svētība dara bagātu, un Viņš tai nepievieno bēdas.

Ījaba 5:17

Redzi, svētīgs ir tas, ko Dievs pārmet; tādēļ neaizmirstiet Visuvarenā sodīšanu.

Rom.4:7-8

Svētīgi tie, kam bezdievīgie darbi piedoti un grēki apsegti; svētīgs tas cilvēks, kam Kungs neskaita viņa grēku.

2. Korintiešiem 1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visas mierināšanas Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas ir kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs mierina Dievs.

2. Korintiešiem 9:8

Un Dievs var darīt jums bagātīgu visu žēlastību, lai jūs, būdami visos laikos un visās lietās pilnīgi un vienmēr, būtu bagātīgi visos labajos darbos.

2. Korintiešiem 9:11

Jūs tiksiet bagātināti visos veidos, lai būtu dāsni visos veidos, kas caur mums radīs pateicību Dievam.

Efeziešiem 1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visu garīgo svētību debesīs.

Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas bagātības godībā Kristū Jēzū.

1.Pēt.4:14

Ja jūs tiekat apgrēcināti Kristus vārda dēļ, jūs esat svētīti, jo godības gars, kas ir Dieva Gars, gulstas uz jums.

Atklāsmes gr.14:13

Un es dzirdēju balsi no debesīm, kas sacīja: "Uzraksti to: "Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā no šī laika." "Svētīgi," saka Gars, "lai viņi atpūšas no saviem darbiem, jo viņu darbi viņiem seko!" Un es dzirdēju balsi no debesīm, kas sacīja: "Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā no šī laika."

Atklāsmes gr.19:9

Un eņģelis man sacīja: "Uzraksti šo: "Svētīgi tie, kas ir aicināti uz Jēra laulības mielastu." Un viņš man sacīja: "Tie ir patiesi Dieva vārdi." Un es uzrakstīju: "Svētīgi ir tie, kas ir aicināti uz Jēra laulības mielastu."

Atklāsmes 22:14

Svētīgi tie, kas mazgā savas drēbes, lai viņiem būtu tiesības pie dzīvības koka un lai viņi varētu ieiet pilsētā pa vārtiem.

Skatīt arī: Meklējot mierinājumu Dieva apsolījumos: Devokcija par Jāņa ev. 14:1 - Bībeles lappuse

Svētības

Mateja 5:3

Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:4

Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti.

Mateja 5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie mantos zemi.

Mateja 5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un slāpst pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Mateja 5:7

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlastību.

Mateja 5:8

Svētīgi tīras sirds cilvēki, jo tie Dievu redzēs.

Mateja 5:9

Svētīgi miera veidotāji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Mateja 5:10

Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:11-12

Svētīgi jūs esat, kad citi jūs apvaino un vajā un nepatiesi izsaka pret jums visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un priecājieties, jo jūsu atalgojums ir liels debesīs, jo tā viņi vajāja praviešus, kas bija pirms jums.

Nosacījumi svētības saņemšanai

Svētīgs tas, kas paļaujas uz To Kungu un baidās no tā.

2. Mozus 1:21

Un, tā kā vecmātes baidījās no Dieva, Viņš deva tām ģimenes.

5. Mozus 5:29

Ak, lai viņiem vienmēr būtu tāda sirds, kā šī, lai viņi bītos no manis un ievērotu visus manus baušļus, lai viņiem un viņu pēcnācējiem klātos labi mūžīgi!

Psalms 31:19

Ak, cik pārpilna ir Tava labestība, ko Tu esi uzkrāvis tiem, kas Tevi bīstas, un ko Tu esi darījis tiem, kas pie Tevis patveras, cilvēces bērnu priekšā!

Psalmi 33:12

Svētīga tauta, kuras Dievs ir Tas Kungs, tauta, kuru Viņš ir izvēlējies par savu mantojumu!

Psalmi 34:8

Ak, izbaudi un redzi, ka Kungs ir labs! Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa patvērumu meklē!

Salamana pamācības 16:20

Kas pārdomā vārdu, tas atradīs labu, un svētlaimīgs, kas paļaujas uz To Kungu.

Jeremijas 17:7-8

Svētīgs tas cilvēks, kas paļaujas uz To Kungu, kura paļāvība ir Kungs. Viņš ir kā koks, kas iestādīts pie ūdens, kas izlaiž savas saknes pie straumes, un nebīstas, kad nāk karstums, jo tā lapas paliek zaļas, un nav nemierīgs sausuma gadā, jo tas nepārstāj nest augļus.

Svētīgi par paklausību Dievam

1. Mozus 26:4-5

Es pavairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, jo Ābrahāms klausīja manai balsij un turēja manu pavēli, manus baušļus, manus likumus un manus baušļus.

2. Mozus 20:12

Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

2. Mozus 23:25

Jūs kalposiet Tam Kungam, savam Dievam, un Viņš svētīs jūsu maizi un jūsu ūdeni, un es atņemšu no jums slimības.

3. Mozus 26:3-4

Ja jūs staigāsiet pēc Maniem likumiem, ievērosiet Manus baušļus un pildīsiet tos, tad Es jums došu lietus savā laikā, un zeme dos savu ražu, un lauka koki dos savus augļus.

5. Mozus 4:40

Tāpēc tu turēsi Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, lai tev un taviem bērniem pēc tevis labi klātos un lai tu pagarinātu savas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod uz visiem laikiem.

5. Mozus 28:1

Un, ja tu uzticīgi klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij un rūpīgi pildīsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi paaugstinās pāri visām zemes tautām.

5. Mozus 30:16

Ja tu pildīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ko es tev šodien pavēlu, mīlēdams To Kungu, savu Dievu, staigādams Viņa ceļus, turēdams Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa noteikumus, tad tu dzīvosi un vairosies, un Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs zemē, kurā tu ieiesi, lai to iegūtu savā īpašumā.

Jozuas 1:8

Šī Bauslības grāmata lai neatkāpjas no tavas mutes, bet tu to pārdomā dienu un nakti, lai tu rūpīgi darītu visu, kas tajā rakstīts. Jo tad tev veiksies tavā ceļā, un tad tev labi veiksies.

1 Ķēniņu 2:3

Un turieties pie Tā Kunga, sava Dieva, un staigājiet pa Viņa ceļiem un turiet Viņa baušļus, Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa liecības, kā rakstīts Mozus bauslībā, lai jums labi klātos, ko darāt un kur vien jūs vērsieties.

Psalmi 1:1-2

Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaundaru padomos, nestāv grēcinieku ceļā un nesēž ņirgāties gribētāju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga bauslībā, un par Viņa bauslību viņš pārdomā dienu un nakti.

Psalms 119:2

Svētīgi tie, kas tur Viņa liecības, kas meklē Viņu no visas sirds.

Salamana pamācības 4:10

Dzirdi, mans dēls, un pieņem manus vārdus, lai tavi mūža gadi būtu daudzi.

Salamana pamācības 10:6

Svētības ir uz taisno galvas, bet ļaunā mute slēpj vardarbību.

Jeremijas 7:5-7

Jo, ja jūs patiesi labosiet savus ceļus un darbus, ja jūs patiesi izpildīsiet taisnību cits pret citu, ja jūs neapgrēcināsiet iebraucēju, bāreņus un atraitnes un neizliesiet nevainīgas asinis šinī vietā un ja jūs neiesiet pēc citiem dieviem, lai nodarītu sev ļaunu, tad Es jums ļausim dzīvot šinī vietā, zemē, ko Es devu jūsu tēviem no seniem laikiem uz mūžīgiem laikiem.

Maleahija 3:10

Nesiet pilnu desmito daļu uz krātuvi, lai manā namā būtu pārtika. Un tā mani pārbaudiet, saka Kungs, ja Es jums neatvēršu debesu logus un neizliešu jums svētību, līdz vairs nebūs vajadzības.

Mateja ev. 25:21

Viņa kungs viņam sacīja: "Labi darīts, labs un uzticīgs kalps. Tu esi uzticīgs pār mazumiņu, es tevi ieliku pār daudzumiņu. Ieej sava kunga priekā."

Jēkaba 1:25

Bet tas, kas ieskatās pilnīgajā bauslībā, brīvības bauslībā, un ir neatlaidīgs, kas nav klausītājs, kas aizmirst, bet darītājs, kas darbojas, tas būs svētīts savā darbībā.

Atklāsmes 1:3

Svētīgs tas, kas skaļi lasa šī pravietojuma vārdus, un svētīgi tie, kas klausās un ievēro, kas tajā rakstīts, jo laiks ir tuvu.

Svētī Kungu

5. Mozus 8:10

Un tu ēdīsi un būsi sātīgs, un svētīsi To Kungu, savu Dievu, par labo zemi, ko Viņš tev devis.

1.Laiku 29:10-13

Tāpēc Dāvids svētīja Kungu visas draudzes priekšā. Un Dāvids sacīja: "Svētīgs esi Tu, Kungs, mūsu tēva Israēla Dievs, mūžīgi un mūžīgi. Tavs, Kungs, ir lielums un vara, un godība, un uzvara, un varenība, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visiem. Gan bagātības, gangods nāk no Tevis, un Tu valdi pār visiem. Tavā rokā ir vara un spēks, un Tavā rokā ir darīt lielus un visiem dot spēku. Un tagad mēs Tev pateicamies, mūsu Dievs, un slavējam Tavu godības vārdu.

1.Laiku 29:20

Tad Dāvids sacīja visai draudzei: "Svētījiet To Kungu, savu Dievu!" Un visa draudze svētīja To Kungu, savu tēvu Dievu, nolieca galvas un godināja To Kungu un ķēniņu.

Psalms 34:1

Es svētīšu Kungu visos laikos; Viņa slavēšana pastāvīgi būs manā mutē.

Psalmi 103:1-5

Svētī Kungu, mana dvēsele, un visu, kas manī, svētī Viņa svēto vārdu! Svētī Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti visus Viņa labumus, kas piedod visu tavu netaisnību, kas dziedina visas tavas slimības, kas atpestī tavu dzīvību no bedres, kas vainago tevi ar nemainīgu mīlestību un žēlastību, kas apmierina tevi ar labu, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērgļa.

Psalmi 118:25-26

Glāb mūs, mēs lūdzam, Kungs! Kungs, mēs lūdzam, dāvā mums veiksmi! Svētīgs, kas nāk Tā Kunga vārdā! Mēs tevi svētījam no Tā Kunga nama.

Psalms 134:2

Paceliet rokas uz svēto vietu un svētījiet Kungu!

Lūkas 24:52-53

Un viņi Viņu pielūdza un atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku, un pastāvīgi svētīja Dievu svētnīcā.

Svētī citus

Psalmi 122:6-9

Lūdziet par Jeruzalemes mieru! "Lai ir droši tie, kas jūs mīl! Lai miers ir jūsu mūros un drošība jūsu torņos!" Savu brāļu un līdzgaitnieku dēļ es sacīšu: "Lai miers ir jūsos!" Tā Kunga, mūsu Dieva, nama labā es meklēšu jūsu labā.

Lūkas ev. 6:27-28

Bet jums, kas dzirdat, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apgrēcina.

Romiešiem 12:14

Svētī tos, kas tevi vajā, svētī, nevis lāsta tos.

1.Pēt.3:9

Neatmaksājiet ļaunu par ļaunu un neslavējiet par neslavu, bet, gluži otrādi, svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs saņemtu svētību.

Svētības piemēri Bībelē

Ābrahāma svētība

1. Mozus 12:1-3

Es darīšu tevi par lielu tautu, un Es tevi svētīšu; Es darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi svētība. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un, kas tevi nolādēs, to Es nolādēšu; un visas zemes tautas caur tevi tiks svētītas.

Galatiešiem 3:9

Un, ja jūs esat Kristus, tad jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki saskaņā ar apsolījumu.

Dievs svētī Izraēlu

5. Mozus 15:6

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs, kā Viņš tev apsolījis, un tu aizdosi daudzām tautām, bet tev nebūs aizņemties, un tu valdīsi pār daudzām tautām, bet tās nevaldīs pār tevi.

Psalms 67:7

Dievs svētīs mūs; lai visi zemes gali no Viņa baidās!

Ecēhiēla 34:25-27

Es noslēgšu ar viņiem miera derību un izdzīšu savvaļas zvērus no zemes, lai viņi droši dzīvotu tuksnesī un gulētu mežā. Un Es padarīšu tos un visas vietas ap manu kalnu par svētību, un Es sūtīšu lietusgāzes to laikā; tās būs svētības lietusgāzes. Un lauka koki dos savus augļus, un zeme dos savu augļus,Un tie būs drošībā savā zemē, un viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs, kad salauzšu viņu jūga stiegras un izglābšu viņus no to rokām, kas viņus paverdzinājuši.

Caharija 8:13

Un, kā jūs, Jūdas nams un Israēla nams, esat bijuši par lāstu starp tautām, tā Es jūs izglābsim, un jūs būsiet svētība. Nebīstieties, bet lai jūsu rokas ir stipras.

Ārona priesterības svētība

4. Mozus 6:24-26

Lai Kungs jūs svētī un sargā, lai Kungs dara savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs, lai Kungs paceļ savu vaigu pār jums un dod jums mieru.

Mozus svētī Israēla ciltis

5. Mozus 33:1

Tā ir svētība, ar kuru Dieva vīrs Mozus pirms savas nāves svētīja Israēla tautu...

Jēzus svētības

Marka 10:29-30

Jēzus sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: nav neviena, kas atstājis māju vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai zemi manis un evaņģēlija dēļ, kas nesaņems simtkārtīgi tagad, šajā laikā, māju un brāļus, un māsas, un māti, un bērnus, un zemi ar vajāšanām, un nākamajā mūžībā mūžīgo dzīvi."

Lūkas 6:22

Svētīgs tu esi, kad cilvēki tevi ienīst, kad tie tevi atstumj, apvaino un nolād tavu vārdu kā ļaunu Cilvēka Dēla dēļ!

Lūkas 24:50-51

Un Viņš izveda tos līdz pat Betānijai, un, pacēlis augšup rokas, svētīja tos. Kamēr Viņš tos svētīja, Viņš šķīrās no tiem un tika aiznests debesīs.

Jāņa ev. 20:29

Jēzus viņam sacīja: "Vai tu esi ticējis tādēļ, ka esi mani redzējis? Svētīgi tie, kas nav redzējuši, un tomēr ticējuši."

Apustuļu darbi 3:26

Dievs, uzmodinājis Savu kalpu, sūtīja Viņu vispirms pie jums, lai Viņš jūs svētītu, novēršot katru no jums no jūsu ļaunuma.

Apustuļu svētības

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā.

Skatīt arī: 12 būtiskākie Bībeles panti par izlīgumu

2. Korintiešiem 13:14

Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem.

2 Tesaloniķiešiem 3:5

Lai Kungs jūsu sirdis vērš uz Dieva mīlestību un Kristus nelokāmību.

Ebrejiem 13:20-21

Un lai miera Dievs, kas mūsu Kungu Jēzu, lielo aitu ganu, ar mūžīgās derības asinīm atdzīvinājis no mirušajiem, apgādā jūs ar visu labo, lai jūs varētu pildīt Viņa gribu, darbojoties mūsos tā, kā Viņam tīkams, caur Jēzu Kristu, kam gods mūžīgi mūžīgi mūžos. Amen.

3 Jāņa 1:2

Mīļie, es lūdzos, lai jums viss labi klātos un lai jums būtu laba veselība, jo jūsu dvēselei klājas labi.

Jūdas 1:2

Lai jums vairojas žēlastība, miers un mīlestība!

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.