Adventa Svētie Raksti par Jēzus dzimšanu - Bībeles lappuses

John Townsend 15-06-2023
John Townsend

Adventa laiks kristietībā ir četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Tas ir gatavošanās un gaidīšanas laiks, kad kristieši pārdomā Jēzus piedzimšanu un gaida Viņa apsolīto atgriešanos. Adventa laikā bieži tiek lasīti vairāki fragmenti no Svētajiem Rakstiem, kas palīdz mums svinēt Jēzus atnākšanu, piemēram, Jesajas 9:6: "Jo mums ir piedzimis bērniņš, mums ir piedzimis bērniņš, mums ir piedzimis bērniņš, mums ir piedzimis bērniņš.mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs padomdevējs, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera valdnieks."

Adventes vainaga un Adventes sveču nozīme

Adventu parasti svin ar vainagu, piecām svecēm un Svēto Rakstu lasījumiem. Vainagu veido no mūžzaļo koku atgriezumiem, un tas simbolizē mūžīgo dzīvību, kas nāk caur ticību Jēzum. Katra no svecēm simbolizē atšķirīgu Kristus bērna nākšanas aspektu.

Pirmā svece simbolizē cerību, otrā svece - mieru, trešā svece - prieku, bet ceturtā svece - mīlestību.

Cerība

Pirmajā Adventa nedēļā uzmanības centrā ir Jēzus cerība. Jēzus ir mūsu cerības galvenais avots. Viņš cieta un mira pie krusta par mūsu grēkiem, lai mums tiktu piedoti grēki un samierināti ar Dievu. Viņš ir tas, kurš augšāmcēlās un uzkāpa debesīs, lai mēs varētu būt pārliecināti par mūžīgo dzīvi. Un Bībelē ir teikts, ka Jēzus atkal nāks, ievadot jaunu Dieva valdīšanas laikmetu.laiks, kad piepildīsies mūsu cerība un beigsies cilvēku ciešanas. "Un Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējās lietas ir pagājušas" (Atkl.gr.21:4).

Bībele ir pilna ar pantiem, kas mums sola cerību caur Jēzu. Vēstulē romiešiem 15:13 ir teikts: "Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā." Caur Jēzu mums ir mūžīgās dzīves cerība un pārliecība, ka, lai ko mēs piedzīvotu šajā dzīvē, mūs gaida kaut kas lielāks un skaistāksnākamais.

Miers

Otrajā nedēļā uzmanība tiek pievērsta mieram. Jēzus dod mums mieru, piedodot mūsu grēkus un samierinot mūs ar Dievu. Uzņemoties uz sevi cilvēces grēkus un sodu, Jēzus samaksāja augstāko cenu par mūsu pestīšanu un atnesa mums mieru ar Dievu. Kā teikts Vēstulē romiešiem 5:1: "Tā kā mēs ticībā esam taisnoti, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu."

Joy

Trešajā nedēļā uzmanība tiek pievērsta priekam. Jāņa evaņģēlija 15:11 Jēzus saka: "Es jums to esmu sacījis, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs." Jēzus mūs samierina ar Dievu, lai mēs varētu piedzīvot Dieva klātbūtnes prieku caur Svētā Gara mājvietu. Kad mēs tiekam kristīti kristīgajā ticībā, Dievs izlej pār mums savu Garu. Kad mēs mācāmies staigāt saskaņā arPakļaujoties Svētajam Garam, mēs piedzīvojam paklausības prieku. Mēs atrodam laimi un apmierinājumu attiecībās ar Dievu un cits ar citu, jo Jēzus labo mūsu sabojātās attiecības.

Mīlestība

Ceturtajā nedēļā uzmanības centrā ir mīlestība. Jēzus ir vislabākais upurējošas mīlestības piemērs. Viņš nenāca, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu (Mk 10, 45). Viņš labprātīgi uzņēmās mūsu grēkus un piedzīvoja vislielākās ciešanas, lai mums varētu piedot. Viņš atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu piedzīvot Dieva mīlestību un samierināties ar Viņu.

Jēzus mīlestība uz mums ir visvarenākais spēks Visumā. Viņa mīlestība ir tik liela, ka Viņš labprātīgi izcieta nāvi pie krusta. 1. Jāņa 4:9-10 teikts: "Tajā ir atklājusies Dieva mīlestība starp mums, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Tajā ir mīlestība, ka ne mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu, lai Viņš būtu gandarījums par mūsugrēki."

Kristus bērns

Pēdējo adventes sveci tradicionāli iededz Ziemassvētkos, kas nozīmē Kristus bērniņa atnākšanu. Mēs svinam Jēzus piedzimšanu un priecājamies par Viņa atnākšanu. Mēs atceramies Vecās Derības pravietojumus, kas piepildījās Jēzus piedzimšanā, piemēram, Jesajas 7:14: "Tāpēc Tas Kungs pats dos jums zīmi. Lūk, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un nosauks viņu vārdā.Immanuēls."

Mēs ar nepacietību gaidām dienu, kad Jēzus atkal nāks un uz zemes tiks nodibināta Dieva Valstība. Mēs svinam Ziemassvētku patieso nozīmi - laiku, kad Dievs kļuva par cilvēku un mājoja mūsu vidū. Gaidot Viņa atnākšanu, mēs atceramies savu pienākumu dalīties ar Evaņģēlija labo vēsti visās tautās.

Advents ir brīnišķīgs svētku un pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad atceramies Jēzus piedzimšanu un gaidām Viņa apsolīto atgriešanos. Lai šajā laikā mēs veltām laiku, lai apstātos, pārdomātu un atcerētos cerību, mieru, prieku un mīlestību, ko mums sniedz Jēzus. Turpmāk minētos Bībeles pantus var izmantot, lai kopā ar draudzi vai ģimeni svinētu Adventu.

Adventa Raksti

Svēto Rakstu lasījumi Adventa 1. nedēļai

Jesajas 2:1-5

Vārds, ko Jesaja, Amosas dēls, redzēja par Jūdu un Jeruzalemi. Tas notiks pēdējās dienās, ka Tā Kunga nama kalns tiks nostiprināts kā visaugstākais no kalniem un pacelts virs pakalniem, un visas tautas plūdīs pie tā, un daudzas tautas nāks un sacīs: "Nāciet, ejam uz Tā Kunga kalnu, uz Dieva namu!Jēkaba, lai Viņš mums māca savus ceļus un mēs staigājam pa Viņa ceļiem."

Jo no Ciānas izies bauslība un no Jeruzalemes Tā Kunga vārds. Viņš tiesās tautas un izšķirs daudzu tautu strīdus, un tās sita savus zobenus par arkliem un savus šķēpus par zariem; tauta vairs necels zobenu pret tautu un nemācīsies karot. Ak, Jēkaba nams, nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā.

Psalms 122

Es priecājos, kad viņi man sacīja: "Iesim uz Tā Kunga namu!" Mūsu kājas ir stāvējušas tavos vārtos, Jeruzāleme!

Jeruzāleme - uzcelta kā pilsēta, kas ir cieši saistīta, uz kuru iet augšup ciltis, Tā Kunga ciltis, kā tas bija nolemts Israēlam, lai pateiktu paldies Tā Kunga vārdam. Tur bija uzstādīti troņi tiesai, Dāvida nama troņi.

Lūdziet par Jeruzalemes mieru! "Lai ir droši tie, kas jūs mīl! Lai miers ir jūsu mūros un drošība jūsu torņos!" Savu brāļu un līdzgaitnieku dēļ es sacīšu: "Lai miers ir jūsos!" Tā Kunga, mūsu Dieva, nama labā es meklēšu jūsu labā.

Romiešiem 13:11-14

Bez tam jūs zināt laiku, ka ir pienākusi stunda, lai jūs pamostos no miega. Jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā tad, kad mēs pirmoreiz noticējām. Nakts jau ir pagājusi, diena tuvojas. Tad nu atmetīsim tumsas darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Staigāsim pareizi kā dienā, nevis orģijās un dzērumā, ne netiklībā un netiklībā, ne netiklībā un jutekliskumā, ne strīdos unBet tērpieties Kungā Jēzū Kristū un neaizliedziet miesai apmierināt tās kārības.

Mateja 24:36-44

Bet par to dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs. Jo kā bija Noasa dienas, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo kā tajās dienās pirms plūdiem viņi ēda un dzēra, precējās un precējās līdz dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un viņi nezināja, līdz nāca plūdi un tos visus aiznesa, tā arībūs Cilvēka Dēla atnākšana.

Tad divi vīri būs uz lauka; viens tiks paņemts, bet viens atstāts. Divas sievas mals dzirnavās; viena tiks paņemta, bet viena atstāta. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks. Bet ziniet, ka, ja nama saimnieks būtu zinājis, kurā nakts pusē nāk zaglis, viņš būtu palicis nomodā un nebūtu ļāvis ielauzties savā namā.Tāpēc arī jums jābūt gataviem, jo Cilvēka Dēls nāks stundā, ko jūs negaidāt.

Bībeles panti par cerību

Svēto Rakstu lasījumi Adventa 2. nedēļai

Jesajas 11:1-10

No Jesajas celma izies dzinums, un zars no viņa saknēm nesīs augļus. Un uz viņa balstīsies Tā Kunga Gars, Gars gudrības un saprašanas, Gars padoma un spēka, Gars atziņas un bijības no Tā Kunga.

Un viņa prieks būs Tā Kunga bijībā. Viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un neizšķirs strīdus pēc tā, ko viņa ausis dzird, bet ar taisnību tiesās nabagus un ar taisnību izlems par zemes lēnprātīgajiem; un viņš sitīs zemi ar savas mutes zizli, un ar savu lūpu elpu nonāvēs nekrietnos.

Taisnība būs viņa jostas josta, un uzticība - viņa vidukļa josta.

Vilks dzīvos kopā ar jēru, un leopards gulēs kopā ar kazlēnu, un teļš, lauva un nobarotais teļš kopā, un mazs bērns tos vadīs.

Govs un lācis ganīsies, viņu mazuļi gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis. Zīdītājs rotaļāsies virs kobras bedres, un atņemts bērns liks savu roku uz odu bedres.

Tie nekaitēs un neiznīcinās visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar Tā Kunga atziņu, kā ūdeņi klāj jūru. Tajā dienā Jesajas sakne, kas stāvēs kā signāls tautām, - par viņu jautās tautas, un viņa atdusas vieta būs godības pilna.

Psalmi 72:1-7, 18-19

Dod ķēniņam savu taisnību, ak, Dievs, un savu taisnību ķēniņa dēlam!

Lai Viņš tiesā tavu tautu ar taisnību un tavus nabagus ar taisnību!

Lai kalni nes labklājību tautai, un kalni - taisnību!

Lai Viņš aizstāv tautas nabagu lietu, lai Viņš dod glābiņu trūcīgajiem bērniem un apspiež apspiedēju!

Lai viņi Tevi bīstas, kamēr saule spīd un kamēr mēness spīd, visās paaudzēs!

Lai viņš ir kā lietus, kas krīt uz pļautās zāles, kā lietus, kas apūdeņo zemi! Viņa dienās lai plaukst taisnība un miers, līdz mēness vairs nebūs!

Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumainas lietas. Slavēts lai ir Viņa godības vārds mūžīgi, lai visa zeme ir Viņa godības piepildīta! Amen un Amen!

Romiešiem 15:4-13

Jo viss, kas rakstīts iepriekšējās dienās, ir rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturības un Rakstu iedrošinājuma dēļ iegūtu cerību. Lai Dievs, kas ir izturības un iedrošinājuma Dievs, dāvā jums dzīvot tādā saskaņā cits ar citu, saskaņā ar Jēzu Kristu, lai jūs kopā vienā balsī slavētu mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievu un Tēvu. Tādēļ pieņemiet viens otru.cits citu, kā Kristus jūs ir pieņēmis, Dieva godam.

Jo es jums saku, ka Kristus kļuva par kalpu apgraizītajiem, lai parādītu Dieva patiesumu, lai apstiprinātu patriarhiem dotos apsolījumus un lai pagāni slavētu Dievu par Viņa žēlastību. Kā rakstīts: "Tāpēc es Tevi slavēšu pagānu vidū un dziedāšu Tavam vārdam." Un atkal ir sacīts: "Priecājieties, pagāni, kopā ar Viņa tautu." Un atkal: "Slavējiet Kungu, visijūs, pagāni, un visas tautas lai slavē Viņu!"

Un atkal Jesaja saka: "Jesajas sakne nāks, tas, kas celsies, lai valdītu pār pagāniem; uz Viņu pagāni cerēs." Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs ar Svētā Gara spēku bagātotos cerībā.

Mateja ev. 3:1-12

Tajās dienās Jānis Kristītājs nāca Jūdejas tuksnesī un sludināja: "Atgriezieties, jo tuvojas debesu valstība!"Jo tas ir tas, par kuru runāja pravietis Jesaja, sacīdams,

"Balss, kas kliedz tuksnesī: "Sagatavojiet Tā Kunga ceļu, taisnojiet Viņa ceļus!""

Bet Jānis valkāja kamieļa vilnas drēbes un ādas jostu ap vidukli, un viņa ēdiens bija ceratonijas un savvaļas medus. Tad Jeruzāleme un visa Jūdēvija un visa apkārtne ap Jordānu gāja pie viņa, un viņi kristījās pie viņa Jordānas upē, izsūdzot savus grēkus.

Bet, redzēdams, ka daudzi farizeji un saduķeji nāk uz Viņa kristībām, Viņš tiem sacīja: "Jūs, čūsku bars! Kas jūs brīdināja bēgt no nākamās dusmas? Nesiet augļus, kas atbilst grēku nožēlai. Un nevajag sev sacīt: "Mums ir Ābrahāms par tēvu," jo es jums saku: Dievs var no šiem akmeņiem uzaudzināt Ābrahamam bērnus. Jau tagad cirvis ir iecirsts pie saknes.Tāpēc katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī.

"Es jūs kristīšu ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir varenāks par mani, kura sandales es neesmu cienīgs nest. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni. Viņa rokā ir vējdakša, un Viņš attīrīs savu dzirnaviņas un savāks savus kviešus kūtī, bet pelavas Viņš sadedzinās ar neapdzēšamu uguni."

Bībeles panti par mieru

Svēto Rakstu lasījumi Adventa 3. nedēļai

Jesajas 35:1-10

Tuksnesis un sausums priecāsies; tuksnesis priecāsies un ziedēs kā krokuss; tas bagātīgi ziedēs un priecāsies ar prieku un dziedāšanu.

Tai tiks dota Libānas godība, Karmela un Šarona varenība. Tie redzēs Tā Kunga godību, mūsu Dieva varenību. Stipriniet vājās rokas un stipriniet vājos ceļus.

Sakiet tiem, kam ir nemierīga sirds: "Esiet stipri, nebaidieties! Lūk, jūsu Dievs nāks ar atriebību, ar Dieva atalgojumu. Viņš nāks un jūs izglābs." Viņš nāks un jūs izglābs."

Tad atvērsies acis aklajiem un atslēgsies ausis kurliem; tad klibs lēkšos kā briedis un mēmais dziedās no prieka.

Jo tuksnesī izplūst ūdeņi un tuksnesī - strauti; degošas smiltis kļūs par baseinu un izslāpusi zeme - par ūdens avotiem; šakāļu barā, kur tie guļ, zāle kļūs par niedrēm un niedrājiem.

Un tur būs ceļš, un to sauks par Svētības ceļu; nešķīstais pa to nedrīkst iet pāri. Tas piederēs tiem, kas pa to ceļu staigā; pat ja tie būtu muļķi, tie nedrīkstēs apmaldīties.

Tur nebūs neviena lauva, un neviens plēsīgs zvērs uz to nenāktu; tie tur netiks atrasti, bet izpirktie tur staigās. Un Tā Kunga izpirktie atgriezīsies un nāks uz Ciānu ar dziedāšanu; mūžīgs prieks būs pār viņu galvām; tie iegūs līksmību un prieku, un bēdas un nopūtas aizbēgs.

Psalmi 146:5-10

Svētīgs tas, kura palīdzība ir Jēkaba Dievs, kura cerība ir Kungs, viņa Dievs, kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tajās ir, kas mūžīgi saglabā ticību, kas izpilda taisnību apspiestajiem, kas dod pārtiku izsalkušajiem.

Tas Kungs atbrīvo ieslodzītos, Tas Kungs atver acis aklajiem, Tas Kungs paceļ tos, kas noliekti, Tas Kungs mīl taisnos.

Tas Kungs sargā viesmīlīgos, Viņš aizstāv atraitni un bāreņus, bet ļaundaru ceļu Viņš noved postā. Tas Kungs valdīs mūžīgi, tavs Dievs, Ciāna, līdz visām paaudzēm.

Slava Dievam!

Jēkaba 5:7-10

Tāpēc esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Redziet, kā zemnieks gaida dārgo zemes augli, būdams pacietīgs attiecībā uz to, līdz tas saņem agro un vēlo lietu. Arī jūs esiet pacietīgi. Nostipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga nākšana ir tuvu.

Neskumstiet cits pret citu, brāļi, lai jūs netiktu tiesāti; redzi, Tiesnesis stāv pie durvīm. Par ciešanu un pacietības piemēru, brāļi, ņemiet praviešus, kas runāja Kunga vārdā.

Mateja 11:2-11

Bet kad Jānis cietumā dzirdēja par Kristus darbiem, viņš sūtīja ziņu pa saviem mācekļiem un sacīja Viņam: "Vai Tu esi tas, kas nāk, vai mums gaidīt citu?" Un Jēzus tiem atbildēja: "Ejiet un pastāstiet Jānim, ko dzirdat un redzat: akli redz un klibi staigā, trūcīgi attīrās un kurli dzird, mirušie augšāmceļas, un nabagiem tiek sludināta labā vēsts.Un svētīgs tas, kas mani neapvaino."

Kad tie aizgāja, Jēzus sāka runāt ļaudīm par Jāni: "Ko tad jūs izgājāt tuksnesī redzēt? Vēja drebinātu niedri? Ko tad jūs izgājāt redzēt? Cilvēku, kas ģērbies mīkstās drēbēs? Lūk, tie, kas ģērbjas mīkstās drēbēs, ir ķēniņu namos. Ko tad jūs izgājāt redzēt? Pravieti? Jā, es jums saku, un vairāk nekā pravieti. Tas ir tas, par kuru ir rakstīts,

"Redzi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas tavā priekšā sagatavos tev ceļu.

Skatīt arī: 67 pārsteidzoši Bībeles panti par mīlestību

Patiesi, patiesi, es jums saku: starp dzimušajiem no sievām nav izaudzis neviens lielāks par Jāni Kristītāju. Bet tas, kas ir vismazākais debesu valstībā, ir lielāks par viņu.

Bībeles panti par prieku

Svēto Rakstu lasījumi Adventa 4. nedēļai

Jesajas 7:10-16

Tas Kungs atkal runāja uz Ahasu: "Lūdz zīmi no Tā Kunga, sava Dieva; lai tā būtu dziļa kā Šeols vai augsta kā debesis." Bet Ahass sacīja: "Es neprasīšu un neizmēģināšu To Kungu." Un viņš sacīja: "Tad dzirdiet, Dāvida nams! Vai jums ir par maz, ka jūs nogurdināt cilvēkus, ka jūs nogurdināt arī manu Dievu? Tāpēc Tas Kungs pats dos jums zīmi. Lūk, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu unnosauciet viņa vārdu Emanuēls. Viņš ēdīs biezpienu un medu, kad viņš pratīs atteikties no ļaunā un izvēlēties labo. 16 Jo, pirms zēns pratīs atteikties no ļaunā un izvēlēties labo, zeme, no kuras diviem ķēniņiem jūs baidāties, būs pamesta.

Psalmi 80:1-7, 17-19

Uzklausi, Israēla Gans, Tu, kas ved Jāzepu kā ganāmpulku. Tu, kas esi kronēts uz ķerubiem, atspīdi. Efraima, Benjamīna un Manasesa priekšā, uzmodini savu spēku un nāc mūs glābt!

Atjauno mūs, ak, Dievs, lai Tava seja atspīd, lai mēs tiktu glābti!

Kungs, kareivju Dievs, cik ilgi Tu dusmojies uz savas tautas lūgšanām? Tu esi tos barojis ar asaru maizi un asaras devis dzert pilnā mēra. Tu mūs padarīji par strīdu objektu mūsu kaimiņiem, un mūsu ienaidnieki smejas savā starpā. Atjauno mūs, kareivju Dievs, lai Tava seja atspīd, lai mēs tiktu glābti!

Bet lai Tava roka ir uz Tavas labās rokas vīra, uz cilvēka dēla, ko Tu pats sev esi stiprs!

Tad mēs neatgriezīsimies no Tevis; dod mums dzīvību, un mēs piesauksim Tavu vārdu!

Atjauno mūs, Kungs, kareivju Dievs! Ļauj atspīdēt savai sejai, lai mēs varētu tikt glābti!

Romiešiem 1:1-7

Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts par apustuli, atvēlēts Dieva evaņģēlijam, ko Viņš iepriekš apsolījis caur saviem praviešiem Svētajos Rakstos par savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida un ar savu augšāmcelšanos no miroņiem pasludināts par Dieva Dēlu spēkā pēc svētuma Gara, par Jēzu Kristu, mūsu Kungu, caur kuru mums ir.saņēmis žēlastību un apustuļa amatu, lai Viņa vārda dēļ radītu ticības paklausību visām tautām, arī jums, kas esat aicināti piederēt Jēzum Kristum,

Skatīt arī: 35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

Visiem tiem, kas Romā ir Dieva mīlēti un aicināti būt svēti: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.

Mateja 1:18-25

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika šādā veidā. Kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, tad, pirms viņi bija sanākuši kopā, viņai atklājās, ka viņa ir dzemdējusi bērnu no Svētā Gara. Un viņas vīrs Jāzeps, būdams taisnīgs vīrs un negribēdams viņu kaunināt, nolēma mierīgi šķirties no viņas.

Bet, kad viņš to pārdomāja, redzi, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī un sacīja: "Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies ņemt Mariju par sievu, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tev būs Viņu saukt vārdā Jēzus, jo Viņš izglābs savu tautu no grēkiem."

Tas viss notika, lai piepildītos tas, ko Tas Kungs bija sacījis caur pravieti: "Redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un viņi sauks Viņu vārdā Emanuēls" (kas nozīmē Dievs ar mums). Kad Jāzeps pamodās no miega, viņš darīja, kā Kunga eņģelis viņam pavēlēja: viņš ņēma sievu, bet nepazina viņu, līdz viņa bija dzemdējusi dēlu. Un viņš nosauca viņu vārdā Jēzus.

Bībeles panti par mīlestību

Jēzus, Miera princis

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.