Atrast spēku Dieva klātbūtnē

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

"Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisnīgo labo roku.""

Jesajas 41:10

Vēsturiskais un literārais fons

Parasti uzskata, ka Jesajas grāmata sastāv no divām daļām. 1-39. nodaļā pravietis nosoda izraēliešus par viņu grēkiem un elkdievību, brīdinot viņus nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva vai arī ciest savas nepaklausības sekas. Šī nodaļa noslēdzas ar Jesajas vēstījumu ķēniņam Hiskijai, ka Jūda tiks iekarota un tās iedzīvotāji tiks aizvesti trimdā.

Jesajas grāmatas otrajā nodaļā galvenā uzmanība ir pievērsta cerībai un atjaunošanai. Dievs apsola sūtīt "Tā Kunga kalpu", kas izglābs Izraēlu no ienaidniekiem un atnesīs pestīšanu Dieva tautai.

Dieva kā Israēla glābēja un aizbildņa loma ir viena no galvenajām tēmām Jesajas grāmatas otrajā nodaļā. Jesajas pravietojumi palīdz izraēliešiem atzīt Dieva suverenitāti viņu posta laikā. Tāpat kā Dievs tur savu vārdu sodīt izraēliešus par viņu grēkiem, Viņš arī piepildīs savu apsolījumu par atbrīvošanu un glābšanu.

Kāda ir Jesajas 41:10 nozīme?

Jesajas 41:10 Dievs saka izraēliešiem, lai nebīstas un nebīstas, jo Dievs ir ar viņiem. Dievs apsola izraēliešus atbrīvot no viņu ienaidniekiem. Dievs apsola būt ar viņiem viņu pārbaudījumu laikā. Viņš apsola viņus stiprināt un palīdzēt viņiem izturēt. Un galu galā Viņš atbrīvos viņus no viņu pretiniekiem.

Frāze "taisnā labā roka" Jesajas 41:10 ir metafora, kas apzīmē Dieva spēku, varu un svētību. Kad Dievs runā par to, ka Viņš tur savu tautu ar savu "taisno labo roku", Viņš saka, ka Viņš izmantos savu spēku un varu, lai atbrīvotu savu tautu no grēka un trimdas lāsta un svētītu to ar savu klātbūtni un glābšanu.

Skatīt arī: 59 spēcīgi Bībeles panti par Dieva godību

Citi Bībeles gadījumi, kuros ir pieminēta Dieva labā roka, var sniegt vairāk skaidrības par šīm sakarībām:

Dieva labā spēka roka

2. Mozus 15:6

Tava labā roka, Kungs, varenā varenībā, Tava labā roka, Kungs, sagrauj ienaidnieku.

Mateja ev. 26:64

Jēzus viņam sacīja: "Tu esi tā sacījis. Bet Es tev saku, ka turpmāk tu redzēsi Cilvēka Dēlu sēžam pie varas labās rokas un nākam uz debesu mākoņiem."

Dieva labā aizsardzības roka

Psalms 17:7

Brīnišķīgi apliecini savu nelokāmo mīlestību, Glābējs tiem, kas meklē patvērumu no pretiniekiem pie Tavas labās rokas.

Psalms 18:35

Tu man esi devis savas glābšanas vairogu, un Tava labā roka mani atbalstīja, un Tavs lēnprātīgums mani padarīja lielu.

Dieva autoritātes labā roka

Psalms 110:1

Kungs saka manam Kungam: "Sēdies pie Manas labās rokas, līdz Es tavus ienaidniekus padarīšu par Tavu kāju papēdi."

1.Pēt.3:22

Kas ir iegājis debesīs un ir pie Dieva labās rokas, un eņģeļi, varas un spēki ir pakļauti Viņam.

Svētības labā roka

Psalms 16:11

Tu dari man zināmu dzīves ceļu; Tavā klātbūtnē ir prieka pilnība, pie Tavas labās rokas ir mūžīgi prieki.

1. Mozus 48:17-20

Kad Jāzeps redzēja, ka viņa tēvs uzlika savu labo roku uz Efraima galvas, tas viņu neapmierināja, un viņš paņēma tēva roku, lai pārvietotu to no Efraima galvas uz Manasesa galvu. Un Jāzeps sacīja tēvam: "Ne tā, tēvs, tā kā šis ir pirmdzimtais, uzliksi savu labo roku uz viņa galvas." Bet tēvs atteicās un sacīja: "Es zinu, mans dēls, es zinu. Arī viņš kļūs par tautu un arī viņšbūs liels. Tomēr viņa jaunākais brālis būs lielāks par viņu, un viņa pēcnācēji kļūs par tautu daudzumu." Tā viņš tos svētīja tajā dienā, sacīdams: "Pie jums Israēls pasludinās svētību, sacīdams: "Dievs tevi darīs kā Efraimu un kā Manasu." Tā viņš lika Efraimu pirms Manasesa.

Atrast spēku Dieva klātbūtnē

Katrā no šiem pantiem labā roka ir aprakstīta kā spēka un varas vieta, kā arī kā Dieva klātbūtnes, aizsardzības un svētības simbols.

Neraugoties uz Israēla grēku un dumpīgumu, Dievs viņus nav aizmirsis un nav atstājis. Viņš apsola, ka atbrīvos viņus no ienaidniekiem un svētīs tos ar savu klātbūtni. Neraugoties uz apstākļiem, kādos viņi atrodas, izraēliešiem nav iemesla baidīties, jo Dievs būs ar viņiem viņu pārbaudījumos un izglābs viņus no grūtībām.

Ir vairāki veidi, kā mēs šodien varam atrast spēku Dieva klātbūtnē:

Lūgšana

Kad mēs lūdzamies, mēs atveramies Dieva klātbūtnei un ļaujam Viņam uzrunāt un vadīt mūs. Lūgšana palīdz mums savienoties ar Dievu un piedzīvot Viņa mīlestību, žēlastību un spēku.

Pielūgsme

Kad mēs dziedam, lūdzam vai pārdomājam Dieva Vārdu, mēs atveramies Viņa klātbūtnei un ļaujam sevi piepildīt ar Viņa Garu.

Bībeles studēšana

Bībele ir Dieva Vārds, un, to lasot, mēs varam sajust Viņa klātbūtni un piepildīties ar Viņa patiesību un gudrību.

Visbeidzot, mēs varam atrast spēku Dieva klātbūtnē, vienkārši meklējot Viņu un aicinot Viņu savā dzīvē. Kad mēs no visas sirds meklējam Dievu, Viņš apsola, ka tiks atrasts pie mums (Jeremijas 29:13). Tuvojoties Dievam un pavadot laiku Viņa klātbūtnē, mēs varam dziļāk piedzīvot Viņa spēku un mīlestību.

Jautājumi pārdomām

Kā jūs parasti reaģējat, kad jūtaties nobijies vai apbēdināts?

Kādā veidā jūs iedrošina Dieva apsolījums būt ar jums un atbalstīt jūs ar Savu taisno labo roku?

Kādus soļus jūs varat veikt, lai izkoptu uzticību Dieva klātbūtnei un Viņa apsolījumam būt ar jums pārbaudījumu laikā?

Skatīt arī: Brīvība Kristū: Galatiešiem 5:1 atbrīvojošais spēks

Dienas lūgšana

Dārgais Dievs,

Pateicos par Tavu apsolījumu būt ar mani un turēt mani ar Savu taisno labo roku. Es zinu, ka neesmu viens un ka Tu vienmēr esi ar mani, lai arī ar kādiem izaicinājumiem man nāktos saskarties.

Palīdzi man piedzīvot Tavas klātbūtnes spēku un rast spēku Tavā mīlestībā. Dod man drosmi un ticību, lai es spētu stāties pretī visam, kas mani sagaida, un ar žēlastību izturēt.

Pateicos par Tavu uzticību un Tavu mīlestību. Palīdzi man dziļāk piedzīvot Tavu klātbūtni.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

Turpmākām pārdomām

Bībeles panti par spēku

Bībeles panti par svētību

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.