Atrodot gaismu tumsā: veltījums par Jāņa evaņģēliju 8:12

John Townsend 20-05-2023
John Townsend

Skatīt arī: 19 Bībeles panti, kas palīdzēs jums pārvarēt kārdinājumus

"Jēzus atkal uz tiem runāja, sacīdams: "Es esmu pasaules gaisma, kas seko Man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.""

Jāņa evaņģēlijs 8:12

Ievads

Atceros, kā vienu nakti bērnībā pamodos no murgiem. Sirds pukstēja, un mani pārņēma bailes, kad centos atgūt orientēšanos. Savas istabas tumsā jutos dezorientēts, nebūdams pārliecināts, kas ir reāls un kas tikai manas iztēles izdomājums. Kad acis lēnām pielāgojās, ēnas, šķiet, draudīgi dejoja ap mani.

Izmisumā saucu uz tēvu, un pēc mirkļa viņš bija klāt. Viņš ieslēdza gaismu, un tumsa nekavējoties atkāpās. Kādreiz biedējošās ēnas pazuda, to vietā parādījās pazīstami un mierinoši priekšmeti manā istabā. Tēva klātbūtne mani nomierināja, ka esmu drošībā, un gaisma palīdzēja atgūt realitātes sajūtu.

Tāpat kā gaisma izkliedēja tumsu un bailes manā istabā tajā naktī, Jēzus, pasaules gaisma, izkliedē tumsu mūsu dzīvēs, dāvājot mums cerību un jaunu perspektīvu.

Jāņa evaņģēlija 8:12 vēsturiskais konteksts

Jāņa evaņģēlijs Nr. 8 iekļaujas plašākā Jāņa evaņģēlija kontekstā, kas ir viens no četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem, kuros aprakstīta Jēzus Kristus dzīve, kalpošana, nāve un augšāmcelšanās. Jāņa evaņģēlijs ir unikāls salīdzinājumā ar sinoptiskajiem evaņģēlijiem (Mateja, Marka un Lūkas) pēc savas struktūras, tēmām un uzsvariem. Ja sinoptiskajos evaņģēlijos vairāk uzmanības pievērsts Jēzus dzīves stāstījumam, tad Jāņa evaņģēlijā uzsvars likts uzJēzus dievišķā daba un identitāte, izmantojot virkni zīmju un runu.

Skatīt arī: 32 spēcinoši Bībeles panti par piedošanu

Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas konteksts ir ebreju Tabernākula (jeb Sukkota) svētku laikā, kas bija jūdu svētki, kuri pieminēja izraēliešu klejojumus tuksnesī un Dieva nodrošinājumu tiem šajā laikā. Svētki ietvēra dažādus rituālus, no kuriem viens bija lielu lampu iedegšana tempļa pagalmos. Šī ceremonija simbolizēja uguns stabu, kas vadīja izraēliešus viņu tuksneša ceļojuma laikā un.kalpoja arī kā atgādinājums par Dieva klātbūtni ar viņiem.

Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā Jēzus māca tempļa pagalmā Tabernākula svētku laikā. Tieši pirms 12. panta Jēzus ir iesaistīts strīdā ar reliģiskajiem vadītājiem par sievieti, kas pieķerta laulības pārkāpšanā (Jņ. 8:1-11). Pēc šīs konfrontācijas Jēzus pasludina sevi par pasaules gaismu (Jņ. 8:12).

Jāņa evaņģēlija literārajam kontekstam ir nozīmīga loma, lai saprastu Jņ.8:12. Jāņa evaņģēlijā bieži tiek izmantotas metaforas un simbolisms, lai uzsvērtu Jēzus dievišķo identitāti. Šajā gadījumā Jēzus kā "pasaules gaisma" ir spēcīga metafora, kas sasaucas ar jūdu auditoriju, kurai būtu bijusi zināma gaismas nozīme Tabernākula svētku laikā. Jēzus prasībaliecina, ka Viņš ir piepildījums tam, ko simbolizē svētki - Dieva vadībai un klātbūtnei pie savas tautas.

Turklāt gaismas un tumsas tēma caurvij visu Jāņa evaņģēliju. Prologā (Jņ.1:1-18) Jānis raksturo Jēzu kā "patieso gaismu", kas ikvienam dod gaismu, un pretstatā tai tumsu, kas to nespēj pārvarēt (Jņ.1:5). 8:12 pasludinot sevi par pasaules gaismu, Jēzus apliecina savu dievišķo dabu un savu lomu cilvēces vadīšanā no garīgāstumsā un patiesības gaismā un mūžīgajā dzīvē.

Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas un Jāņa evaņģēlija literārā konteksta izpratne palīdz mums novērtēt Jēzus pasludinājuma par pasaules gaismu dziļumu un nozīmi. Tas uzsver Viņa dievišķo identitāti un misiju nest gaismu garīgi aptumšotajai pasaulei, piedāvājot vadību, patiesību un mūžīgo dzīvību tiem, kas Viņam seko.

Jāņa evaņģēlija 8:12 nozīme un pielietojums

Sievietei, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā, Jēzus teiktais Jāņa evaņģēlija 8:12 būtu bijis ļoti nozīmīgs. Tikko piedzīvojusi Jēzus piedošanu un žēlastību, viņa, visticamāk, saprata, ka Jēzus ir pasaules gaisma, kā cerības, izpirkšanas un pārvērtību avotu. Gaismas klātbūtnē viņas pagātnes grēki un tumsa, kas apņēma viņas dzīvi, tika kliedēta. Jēzus žēlsirdības akts ne tikaiizglāba viņu no fiziskas nāves, bet arī piedāvāja viņai jaunas dzīves iespēju Viņa patiesības un žēlastības gaismā.

No otras puses, reliģiskie vadītāji, visticamāk, būtu uztvēruši Jēzus teikto kā izaicinājumu viņu autoritātei un likuma izpratnei. piedodot laulības pārkāpšanā pieķertajai sievietei un atsakoties viņu nosodīt, Jēzus apgāza likuma prasību par sodu. Viņa kā pasaules gaismas apgalvojums tiktu uztverts kā drauds viņu iedibinātajai kārtībai un viņu tiesību graušana.Reliģiskie līderi varēja arī uzskatīt Jēzus izteikumu par zaimojošu, pielīdzinot sevi Dievam un dievišķajai vadībai, ko simbolizēja uguns stabs izraēliešu ceļojuma laikā tuksnesī.

Mūsu dienās Jēzus teikto Jāņa evaņģēlijā 8:12 var saprast saistībā ar vardarbības pieaugumu un tiesiskajām struktūrām, kas paredzētas tās ierobežošanai. Jēzus mācība aicina mūs apsvērt žēlsirdības, piedošanas un izpirkšanas lomu mūsu tieslietu sistēmā un sabiedrībā. Lai gan tiesiskās struktūras ir būtiskas kārtības uzturēšanai, Jēzus vēstījums aicina mūs raudzīties tālāk par sodīšanu.pasākumus un atzīt žēlastības pārveidojošo spēku un pārmaiņu potenciālu katrā cilvēkā.

Turklāt Jēzus kā pasaules gaismas loma mudina mūs stāties pretī tumsai sevī un sabiedrībā. Pasaulē, kurā bieži vien valda vardarbība un tumsa, Jēzus vēsts par cerību, izpirkšanu un pārvērtībām ir gaismas stars, kas mūs var virzīt uz līdzjūtīgāku, taisnīgāku un mīlošāku sabiedrību.būt ne vien gaismas nesējiem, bet arī tās nesējiem, aizstāvot patiesību, taisnīgumu un žēlsirdību pasaulē, kurai tas ir ļoti nepieciešams.

Lūgšana dienai

Debesu Tēvs,

Pateicamies par to, ka esi sūtījis savu Dēlu Jēzu, lai Viņš kļūtu par pasaules gaismu. Mēs esam pateicīgi par cerību, skaidrību un jaunu perspektīvu, ko Viņa gaisma ienes mūsu dzīvēs. Kad mēs pārvietojamies pa šīs pasaules sarežģījumiem, mēs lūdzam par žēlastību uzticēties Viņa vadībai un rast mierinājumu Viņa klātbūtnē.

Kungs, mēs apzināmies, ka reizēm esam pakļauti pašapmānam, bailēm un izkropļotam skatījumam uz mūsu apstākļiem. Mēs lūdzam, lai Jēzus gaisma iekļūst mūsu sirds un prāta tumšākajos nostūros, atklājot mūsu visdziļākās bailes un melus, ko paši sev sakām. Lai mēs atrodam mierinājumu un atjaunošanos Viņa patiesībā un mīlestībā.

Jēzu, mēs atzīstam Tavu aicinājumu būt par pasaules gaismu un atspoguļot Tavu gaismu apkārtējiem. Palīdzi mums spīdēt spoži, parādot Tavu gudrību, patiesību un mīlestību visā, ko darām. Palīdzi mums būt cerības starmešiem pasaulē, kas bieži vien jūtas apmaldījusies un pārņemta tumsas.

Cenšoties dzīvot Tavā gaismā, lai mēs esam liecība par Tavu žēlastību un pārveidojošo spēku. Stiprini mūsu ticību un iedrošini mūs dzīvot Tavā patiesībā, neskatoties uz personīgo cenu. Mēs lūdzam par to visu Jēzus, mūsu Glābēja un pasaules Gaismas, vārdā. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.