Bībeles panti par derību

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Līgums ir vienošanās vai solījums, kas noslēgts starp diviem partneriem, kuri kopīgi tiecas sasniegt kopīgu mērķi.

Bībelē Dievs noslēdz derības ar Noasu, Ābrahāmu un Izraēla tautu. Jaunajā Derībā Dievs noslēdz derību ar tiem, kas uzticas Jēzum, lai Viņš piedotu viņu grēkus, ratificējot šo līgumu ar Kristus asinīm.

Dievs deva apsolījumu Noam, ka saglabās savas attiecības ar radību, vairs nekad neiznīcinot zemi ar plūdiem. Dieva beznosacījumu apsolījumu pavadīja varavīksnes zīme: "Es nodibinu Savu derību ar tevi, ka nekad vairs visu miesu neiznīcinās plūdu ūdeņi un nekad vairs nebūs plūdu, kas iznīcinās zemi" (1. Mozus 9:11).

Dievs deva Ābrahamam apsolījumu, ka viņš kļūs par lielas tautas tēvu. Viņš bija uzticīgs šai derībai pat tad, kad Ābrahāms un Sāra bija veci un neauglīgi, bez bērniem: "Es darīšu no tevis lielu tautu, svētīšu tevi un darīšu tavu vārdu lielu, lai tu būtu par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un to, kas tevi apkauno, Es nolādēšu, un tevī visas dzimtaszeme būs svētīta" (1. Mozus 12:2-3).

Dieva derība ar Izraēlu bija tāda, ka Viņš ir viņu Dievs un viņi ir Viņa tauta. Viņš bija uzticīgs šai derībai pat tad, kad viņi bija Viņam neuzticīgi. "Un tagad, ja jūs patiesi paklausīsiet Manai balsij un turēsiet Manu derību, tad jūs būsiet Mans dārgums starp visām tautām, jo visa zeme ir Mana, un jūs būsiet Man priesteru valstība un svēta tauta" (2. Mozus 19:5-6).

Jaunā derība ir vienošanās starp Dievu un tiem, kas uzticas Jēzum. Tā tiek ratificēta ar Kristus asinīm. "Tāpat Viņš pēc vakariņām ņēma biķeri, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, kad vien jūs to dzerat, Man par piemiņu" (1. Kor. 11:25).

Šī derība mums sola piedošanu, mūžīgo dzīvi un Svētā Gara iemitināšanu.

Derības mums māca, ka Dievs ir uzticīgs. Viņš pilda savus solījumus pat tad, kad mēs esam Viņam neuzticīgi. Mēs varam paļauties uz to, ka Dievs pildīs savus solījumus.

Līgums ar Noasu

1. Mozus 9:8-15

Tad Dievs sacīja Noam un viņa dēliem ar viņu: "Redzi, es noslēdzu savu derību ar jums un jūsu pēcnācējiem pēc jums, un ar visu dzīvo radību, kas ir ar jums, ar putniem, mājlopiem un visiem zemes zvēriem, kas ir ar jums, cik vien iznāca no šķirsta; tas attiecas uz visiem zemes zvēriem. Es noslēdzu savu derību ar jums, ka nekad vairs neviena miesa netiks iznīdēta ar ūdeņiem noplūdi, un nekad vairs nebūs plūdi, lai izpostītu zemi."

Un Dievs sacīja: "Šī ir zīme derībai, ko es slēdzu starp sevi un tevi un visu dzīvo radību, kas ir ar tevi, visām nākamajām paaudzēm: es esmu ielicis savu loku mākonī, un tas būs zīme derībai starp mani un zemi. Kad es atnesīšu mākoņus pār zemi un loku redzēs mākoņos, es atcerēšos savu derību, kas ir starp mani un tevi un visu dzīvo radību.visas miesas. Un ūdeņi nekad vairs nekļūs par plūdiem, lai iznīcinātu visu miesu."

Derība, ko Dievs noslēdza ar Ābrahāmu

1. Mozus 12:2-3

Un Es darīšu no tevis lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu tavu vārdu lielu, tā ka tu būsi svētība. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un to, kas tevi apkauno, Es nolādēšu, un tevī tiks svētītas visas zemes dzimtas.

1. Mozus 15:3-6

Un Abrams sacīja: "Redzi, tu man neesi devis nevienu pēcnācēju, un man par mantinieku būs kāds no manas saimniecības locekļiem." Un redzi, Kunga vārds nāca pie viņa: "Šis cilvēks nebūs tavs mantinieks, bet tavs paša dēls būs tavs mantinieks." Un viņš sacīja: "Tu man neesi devis nevienu pēcnācēju, un man par mantinieku būs kāds no manas saimniecības locekļiem.

Un Viņš viņu izveda ārā un sacīja: "Paskaties uz debesīm un saskaiti zvaigznes, ja tu tās vari saskaitīt." Tad Viņš viņam sacīja: "Tā būs taviem pēcnācējiem." Un viņš ticēja Tam Kungam, un Viņš viņam to pieskaitīja par taisnību.

1. Mozus 15:18-21

Tajā dienā Tas Kungs noslēdza derību ar Abramu, sacīdams: "Taviem pēcnācējiem Es dodu šo zemi no Ēģiptes upes līdz pat lielajai upei, Eifratam, zemi ķenītiem, ķeniziešiem, kadmoniešiem, hetītiem, periziešiem, rephaimiešiem, amoriešiem, kanaāniešiem, ģirgašiešiem un jebusiešiem."

1. Mozus 17:4-8

Redzi, Mana derība ir ar tevi, un tu būsi daudzu tautu tēvs. Tevi vairs nesauks vārdā Ābrams, bet tevi sauks vārdā Ābrahāms, jo Es tevi esmu darījis par daudzu tautu tēvu.

Es darīšu jūs ļoti auglīgus, un Es darīšu jūs par tautām, un no jums nāks ķēniņi. Un Es nodibināšu Savu derību starp Mani un jums un jūsu pēcnācējiem pēc jums viņu paaudzēs par mūžīgu derību, lai es būtu Dievs jums un jūsu pēcnācējiem pēc jums.

Un Es došu jums un jūsu pēcnācējiem pēc jums jūsu apmešanās zemi, visu Kanaāna zemi, mūžīgā īpašumā, un Es būšu viņu Dievs.

Skatīt arī: 35 spēcīgi Bībeles panti par neatlaidību

Rom.4:11

Viņš saņēma apgraizīšanas zīmi kā zīmogu taisnībai, kas viņam bija ticībā, kamēr viņš vēl nebija apgraizīts. Mērķis bija padarīt viņu par tēvu visiem, kas tic, bet nav apgraizīti, lai arī viņiem tiktu pieskaitīta taisnība.

Izraēlas derība ar Dievu

2. Mozus 19:5-6

Ja jūs paklausīsiet manai balsij un turēsiet manu derību, tad jūs būsiet mana dārgākā manta starp visām tautām, jo visa zeme ir mana, un jūs būsiet man priesteru valstība un svēta tauta.

2. Mozus 24:8

Un Mozus ņēma asinis, uzlēja tās tautai un sacīja: "Lūk, derības asinis, ko Tas Kungs ir noslēdzis ar jums saskaņā ar visiem šiem vārdiem.

2. Mozus 34:28

Un viņš tur bija pie Tā Kunga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Viņš ne ēda maizi un nedzēra ūdeni. Un viņš rakstīja uz plāksnēm derības vārdus, desmit baušļus.

5. Mozus 4:13

Un Viņš jums pasludināja savu derību, ko Viņš jums pavēlēja pildīt, tas ir, desmit baušļus, un Viņš tos uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm.

5. Mozus 7:9

Tāpēc zini, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, uzticīgs Dievs, kas tur derību un nemainīgu mīlestību ar tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus līdz tūkstošiem paaudžu.

Psalmi 103:17-18

Bet Tā Kunga nemainīgā mīlestība ir no mūžīgiem laikiem līdz mūžīgiem laikiem tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība bērniem, tiem, kas tur Viņa derību un atceras pildīt Viņa baušļus.

Dieva derība ar Dāvidu

2. Samuēla 7:11-16

Tas Kungs tev pasludina, ka Tas Kungs pats tev nodibinās namu: Kad tavas dienas beigsies un tu atpūtīsies pie saviem senčiem, Es uzaudzināšu tavu pēcnācēju, tavu miesu un asinis, un Es nodibināšu viņa valstību. Viņš ir tas, kas cels namu Manam Vārdam, un Es nodibināšu viņa valstības troni mūžīgi. Es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls. Kad viņš būs mans dēls, Es būšu viņa tēvs.viņš dara ļaunu, Es viņu sodīšu ar cilvēku rīkstu zizli, ar cilvēku rokām uzliktām pātagām. Bet Mana mīlestība viņam nekad netiks atņemta, kā Es to atņēmu Saulam, kuru Es no tevis aizviju. Tavs nams un tava valstība mūžīgi pastāvēs Manā priekšā, tavs tronis būs nostiprināts mūžīgi.

Bībeles panti par Jauno derību

5. Mozus 30:6

Tas Kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu sirdi un tavu pēcnācēju sirdis, lai tu mīlētu Viņu no visas sirds un no visas dvēseles un dzīvotu.

Jeremijas 31:31-34

Redzi, nāk dienas, saka Tas Kungs, kad Es noslēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu, ne tādu derību, kādu Es noslēdzu ar viņu tēviem tajā dienā, kad Es viņus paņēmu aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes, Manu derību, ko viņi lauza, lai gan Es biju viņu vīrs, saka Tas Kungs.

Jo šī ir derība, ko Es noslēgšu ar Israēla namu pēc šīm dienām, saka Tas Kungs: Es ieliku savu likumu viņos un ierakstīšu to viņu sirdīs. Un Es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta. Un vairs neviens nemācīs savu tuvāko un katrs savu brāli, sacīdams: "Pazīsti To Kungu!", jo viņi visi mani pazīs, no mazākā līdz lielākajam, saka Tas Kungs.Es piedošu viņu netaisnību un viņu grēku vairs neatcerēšos.

Ecēhiēla 36:26-27

Es jums došu jaunu sirdi un ieliku jūsos jaunu garu; Es izņemšu no jums jūsu akmens sirdi un došu jums miesas sirdi. Un Es ieliku jūsos Savu Garu un pamudināšu jūs sekot Maniem rīkojumiem un rūpēties par Manu likumu ievērošanu.

Mateja ev. 26:28

Jo tās ir manas derības asinis, kas izlietas par daudziem grēku piedošanai.

Lūkas ev. 22:20

Un tāpat arī tasi pēc tam, kad viņi bija ēduši, sacīdami: "Šis kauss, kas par jums izliets, ir jaunā derība manās asinīs."

Romiešiem 7:6

Bet tagad mēs esam atbrīvoti no bauslības, jo esam miruši tai, kas mūs turēja gūstā, un kalpojam jaunajā Gara, nevis vecajā, rakstītajā likumā.

Romiešiem 11:27

Un tā būs mana derība ar viņiem, kad Es atņemšu viņu grēkus.

1.Korintiešiem 11:25

Tāpat arī Viņš pēc vakariņām ņēma biķeri, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, kad vien to dzerat, man par piemiņu."

2. Korintiešiem 3:6

Kas mūs ir darījis spējīgus būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet Gara kalpiem. Jo burts nogalina, bet Gars dod dzīvību.

Ebrejiem 8:6-13

Bet, kā jau tas ir, Kristus ir ieguvis kalpošanu, kas ir tikpat lieliska kā vecā, tāpat kā derība, ko Viņš starpnieko, ir labāka, jo tā ir noslēgta uz labākiem apsolījumiem. Jo, ja šī pirmā derība būtu bijusi nevainojama, tad nebūtu vajadzības meklēt otro.

Jo viņš atrod viņiem vainu, kad saka: "Redzi, nāk dienas, saka Tas Kungs, kad Es noslēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu, ne tādu derību, kādu Es noslēdzu ar viņu tēviem tanī dienā, kad Es viņus paņēmu aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Jo viņi neturēja Manu derību, un tādēļ Es par viņiem nerūpējos,pasludina Tas Kungs.

Jo šī ir derība, ko Es noslēgšu ar Israēla namu pēc tām dienām, saka Tas Kungs: Es ieliku savus likumus viņu prātos un ierakstīšu tos viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un viņi būs Mana tauta.

Un tie nemācīs, katrs savu tuvāko un katrs savu brāli, sacīdami: "Pazīsti To Kungu!" Jo viņi visi Mani pazīs, no vismazākā līdz vislielākajam. Jo Es būšu žēlsirdīgs pret viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs neatcerēšos.""

Skatīt arī: Ar Viņa brūcēm: Kristus upura dziedinošais spēks Jesajas 53:5

Runājot par jauno derību, viņš padara pirmo derību novecojušu. Un tas, kas noveco un noveco, ir gatavs izzust.

Ebrejiem 9:15

Tāpēc Viņš ir jaunās derības starpnieks, lai aicinātie varētu saņemt apsolīto mūžīgo mantojumu, jo ir notikusi nāve, kas viņus atpestī no pārkāpumiem, kas tika izdarīti saskaņā ar pirmo derību.

Ebrejiem 12:24

Un uz Jēzu, jaunās derības starpnieku, un uz apslacītajām asinīm, kas runā labāku vārdu nekā Ābela asinis.

Ebrejiem 13:20-21

Un lai miera Dievs, kas mūsu Kungu Jēzu, lielo aitu ganu, ar mūžīgās derības asinīm atdzīvinājis no mirušajiem, apgādā jūs ar visu labo, lai jūs varētu pildīt Viņa gribu, darbojoties mūsos tā, kā Viņam tīkams, caur Jēzu Kristu, kam gods mūžīgi mūžīgi mūžos. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.