Bībeles panti par Dieva Valstību - Bībeles lappuses

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Dieva valstība ir galvenais jēdziens Jēzus mācībā. Tā ir Dieva valdīšana un valdīšana debesīs un virs zemes. Tā ir miera, mīlestības un taisnīguma vieta, kur notiek Dieva griba un atklājas Viņa godība. Dieva valstība ir garīga realitāte, ko var piedzīvot ikviens, kurš to meklē ar pazemīgu un nožēlojamu sirdi.

"Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks dots." - Mt.ev.6:33.

"Jo Dieva valstība nav ēst un dzert, bet gan taisnība, miers un prieks Svētajā Garā." - Romiešiem 14:17

"Tādēļ Es jums saku: Dieva valstība tiks atņemta no jums un nodota cilvēkiem, kas nesīs tās augļus." - Mateja ev.21:43

Mēs varam ieiet Dieva valstībā, pieņemot Jēzu par savu Glābēju un nododot Viņam savu dzīvi. Caur ticību Jēzum un paklausību Viņa pavēlēm mēs varam piedzīvot Dieva valstības pilnību un dzīvot kā Viņa mūžīgās valstības pilsoņi.

Bībeles panti par Dieva Valstību

Marka 1:15

Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu; atgriezieties un ticiet evaņģēlijam.

Mateja 5:3

Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība.

Mateja 5:10

Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņu ir debesu valstība.

Mt.ev.5:20

Jo es jums saku: ja jūsu taisnība nebūs lielāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, jūs nekad neieiesiet debesu valstībā.

Mateja 6:9-10

Tad lūdzieties šādi: "Mūsu Tēvs debesīs, lai svētīts ir Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, lai notiek Tava griba, kā debesīs, tā arī virs zemes!".

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks dots.

Mateja ev. 7:21

Ne katrs, kas man saka: "Kungs, Kungs!", ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana Tēva, kas ir debesīs, gribu.

Mt.ev.8:11

Es jums saku: daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un ieņems savas vietas svētkos kopā ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā.

Mt.ev.9:35

Un Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju, un dziedinādams katru slimību un katru postu.

Mt.ev.12:28

Bet, ja es ar Dieva Garu izdzenu dēmonus, tad Dieva valstība ir nākusi pār jums.

Mateja 13:31-32

Debesu valstība ir līdzīga sinepju sēklai, ko kāds cilvēks paņēma un iestādīja savā laukā. Lai gan tā ir vismazākā no visām sēklām, tomēr, kad tā izaug, tā ir vislielākais dārza augs un kļūst par koku, tā ka putni nāk un sēž tās zaros.

Mateja 13:33

Viņš tiem stāstīja vēl vienu līdzību: "Debesu valstība ir līdzīga raugam, ko kāda sieva paņēma un paslēpa trīs mēros miltu, līdz tas viss bija ieraudzēts."

Mt.ev.13:44

Debesu valstība ir līdzīga dārgumam, kas apslēpts kādā laukā un ko kāds cilvēks atrod un apslēpj. Tad savā priekā viņš iet un pārdod visu, kas viņam ir, un nopērk šo lauku.

Mateja 13:45-46

Un atkal - debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kurš, meklējot smalkas pērles, atradis vienu ļoti vērtīgu pērli, aizgāja un pārdeva visu, kas viņam bija, un nopirka to.

Mateja 13:47-50

Atkal debesu valstība ir līdzīga tīklam, kas tika iemests jūrā un savāca visdažādākās zivis. Kad tas bija pilns, cilvēki izvilka to krastā, apsēdās un sašķiroja labās zivis konteineros, bet sliktās izmeta. Tā tas būs arī laikmeta beigās. Eņģeļi iznāks, atdalīs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgajā krāsnī. Tajā vietā būs raudāšana un.zobu griešana.

Mateja 16:9

Es jums došu debesu valstības atslēgas, un visu, ko jūs sasiet virs zemes, tiks sasietas debesīs, un visu, ko jūs atraisīsiet virs zemes, tiks atraisīts debesīs.

Mt.ev.19:14

Bet Jēzus sacīja: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība."

Mt.ev.21:43

Tādēļ es jums saku: Dieva valstība tiks jums atņemta un nodota tautai, kas nesīs tās augļus.

Mateja 24:14

Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, un tad pienāks gals.

Mateja ev. 25:31-36

Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi kopā ar Viņu, tad Viņš sēdēs savā godības tronī. Viņa priekšā būs sapulcinātas visas tautas, un Viņš nošķirs cilvēkus vienu no otra, kā gans nošķir avis no kazām. Un Viņš liks avis pa Savu labo pusi, bet kazas pa kreiso.

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: "Nāciet, jūs, kas esat mana Tēva svētīti, mantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt, es biju izslāpis, un jūs mani paēdinājāt, es biju izslāpis, un jūs mani paēdinājāt, es biju svešinieks, un jūs mani sagaidījāt, es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apmeklējāt, es biju cietumā, un jūs nāca pie manis."

Marka 9:1

Un Viņš tiem sacīja: "Patiesi es jums saku: ir daži, kas šeit stāv, kas nepiedzīvos nāves garšu, līdz ieraudzīs Dieva valstību, kad tā nāks ar varu.""

Marka 10:25

Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas acij, nekā bagātam cilvēkam ieiet Dieva valstībā.

Lūkas 4:43

Bet Viņš tiem sacīja: "Man ir jāsludina Dieva valstības evaņģēlijs arī citās pilsētās, jo tādēļ es esmu sūtīts.""

Lūkas 9:60

Un Jēzus viņam sacīja: "Atstāj mirušos apglabāt savus mirušos, bet tu ej un pasludini Dieva valstību."

Lūkas 12:32-34

Nebīsties, mazais ganāmpulks, jo jūsu Tēvam labpatīk dot jums valstību. Pārdodiet savu mantu un izdaliet trūkumcietējiem. Apgādājiet sevi ar naudas makiem, kas nenoveco, ar dārgumu debesīs, kas nepazūd, kur neviens zaglis nepietuvojas un kur neviens ērce neiznīcina. Jo kur ir jūsu dārgums, tur būs arī jūsu sirds.

Lūkas ev. 17:20-21

Kad farizeji Viņam jautāja, kad nāks Dieva valstība, Viņš viņiem atbildēja: "Dieva valstība nenāk tā, kā to var novērot, nedz arī viņi sacīs: "Lūk, te ir!" vai "Tur!", jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū."

Lūkas ev. 18:24-30

Jēzus, redzēdams, ka viņš ir noskumis, sacīja: "Cik grūti tiem, kam ir bagātība, ieiet Dieva valstībā! Jo vieglāk kamielim iziet cauri adatas acij, nekā bagātajam ieiet Dieva valstībā." Tie, kas to dzirdēja, sacīja: "Kas tad var tikt pestīts?" Bet Viņš sacīja: "Kas neiespējams cilvēkam, tas iespējams Dievam." Un Pēteris sacīja: "Redzi, mēs esam atstājuši savas mājas unUn Viņš tiem sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: nav neviena, kas atstājis māju vai sievu, vai brāļus, vai vecākus, vai bērnus Dieva valstības dēļ, kas nesaņemtu daudzkārt vairāk šajā laikā un nākamajā mūžībā mūžīgo dzīvību."

Apustuļu darbi 28:31

Sludināt Dieva valstību un mācīt par Kungu Jēzu Kristu ar visu drosmi un bez šķēršļiem.

Jāņa ev. 3:3

Jēzus viņam atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja neviens neatdzimst no jauna, tas nevar redzēt Dieva valstību."

Skatīt arī: 50 iedvesmojoši Bībeles panti par prieku, kas pabaro jūsu dvēseli

Romiešiem 14:17

Jo Dieva valstība nav ēdiens un dzēriens, bet gan taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.

1.Korintiešiem 4:20

Jo Dieva valstība nav runās, bet gan spēkā.

1. Korintiešiem 6:9-10

Vai tad jūs nezināt, ka netaisnīgie nepiedzīs Dieva valstību? Neļaujiet sevi maldināt: ne netiklīgie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne laulības pārkāpēji, ne homoseksuālisti, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne revanšisti, ne krāpnieki, ne krāpnieki nepiedzīs Dieva valstību.

1.Korintiešiem 15:24-25

Tad pienāks gals, kad Viņš nodos valstību Dievam Tēvam pēc tam, kad būs iznīcinājis ikvienu valdījumu, ikvienu varu un varu. Jo Viņam jāvalda, līdz Viņš visus savus ienaidniekus būs nolicis zem savām kājām.

Kolosiešiem 1:13

Viņš mūs ir atbrīvojis no tumsas valstības un pārcēlis uz sava mīļotā Dēla valstību.

1 Tesaloniķiešiem 2:11-12

Jo jūs zināt, kā mēs, kā tēvs savus bērnus, katru no jums pamudinājām, iedrošinājām un aicinājām dzīvot tā, kā tas ir cienīgi Dievam, kas jūs aicina uz savu valstību un godību.

Jēkaba 2:5

Klausieties, mani mīļie brāļi, vai Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē ir nabadzīgi, lai tie kļūtu bagāti ticībā un mantinieki valstībā, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?

Atklāsmes grāmatā 11:15

Tad septītais eņģelis iesita ar savu bazūni, un debesīs atskanēja skaļas balsis: "Pasaules valstība ir kļuvusi par mūsu Kunga un Viņa Kristus valstību, un Viņš valdīs mūžīgi mūžos."

Vecās Derības Raksti par Dieva Valstību

1.Laiku 29:11

Tavs, Kungs, ir varenums un vara, un godība, un uzvara, un majestātiskums, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visu.

Psalms 2:7-8

Es izstāstīšu dekrētu: Tas Kungs man sacīja: "Tu esi Mans Dēls, šodien Es tevi esmu dzemdinājis. Lūdz no Manis, un Es darīšu tautas par Tavu mantojumu un zemes galus par Tavu īpašumu.

Psalms 103:19

Tas Kungs ir nostiprinājis savu troni debesīs, un Viņa valstība valda pār visu.

Psalmi 145:10-13

Visi Tavi darbi Tev pateiksies, Kungs, un visi Tavi svētie Tevi svētīs!

Tie stāstīs par Tavas valstības godību un par Tavu spēku, lai darītu zināmus cilvēku bērniem Tavus varenos darbus un Tavas valstības spožo krāšņumu.

Tava valstība ir mūžīga valstība, un Tavs valdījums ir mūžīgs visās paaudzēs.

Daniēla 2:44

Un šo ķēniņu dienās debesu Dievs nodibinās valstību, kas nekad netiks iznīcināta, un šī valstība netiks atstāta citai tautai. Tā salauzīs visas šīs valstības un pieliks tām galu, un tā pastāvēs mūžīgi.

Daniēla 7:13-14

Es redzēju nakts vīzijās, un redzi, ar debesu mākoņiem nāca kāds, kas līdzīgs cilvēka dēlam, un viņš nāca pie Seno dienu vecākā un tika Viņa priekšā uzrādīts. Un Viņam tika dota vara, godība un valstība, lai visas tautas, nācijas un valodas Viņam kalpotu; Viņa vara ir mūžīga vara, kas nepāriet, un Viņa valstība tāda, kas netiks iznīcināta.

Daniēla 7:18

Bet Visaugstākā svētie saņems valstību un viņiem piederēs valstība mūžīgi, mūžīgi mūžos.

Daniēla 7:27

Un valstība, valdīšana un visu zem debess esošo valstību varenība tiks nodota Visaugstākā svēto tautai; viņa valstība būs mūžīga valstība, un visas valdīšanas kalpos un paklausīs viņam.

Caharijas 14:9

Un Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemi. Tajā dienā Tas Kungs būs viens un Viņa vārds viens.

Lūgšana par Dieva Valstību

Dārgais Dievs,

Mēs lūdzam, lai Tava valstība nāk uz zemes, kā tā ir debesīs. Lai Tava griba notiek uz zemes, kā tā ir debesīs.

Mēs lūdzam, lai mūsu pasaulē valdītu miers un taisnīgums. Mēs lūdzam, lai izbeigtos nabadzība, ciešanas un slimības. Lai tava mīlestība un žēlsirdība tiek dalīta ar visiem cilvēkiem, un lai tava gaisma spoži spīd tumsā.

Mēs lūdzam par Tavu vadību un gudrību visiem vadītājiem, lai viņi censtos kalpot un sargāt cilvēkus, par kuriem rūpējas.

Mēs lūdzam par spēku un drosmi tiem, kas saskaras ar grūtībām un cīņām. Lai viņi rod cerību un mierinājumu tevī.

Mēs lūdzamies par vienotību un saskaņu starp visiem cilvēkiem, lai mēs varētu būt kopā kā brāļi un māsas, viena un tā paša mīlošā Dieva bērni.

Mēs lūdzam par to visu Tavā svētajā vārdā, Āmen.

Skatīt arī: 54 Bībeles panti par patiesīgumu

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.