Bībeles panti par ienaidnieku mīlēšanu - Bībeles lappuses

John Townsend 20-05-2023
John Townsend

Ir dabiski just dusmas vai neapmierinātību, ja kāds pret jums izturas slikti, taču Dievs nevēlas, lai mēs būtu aizvainoti pret citiem. Mums ir jāmīl citi cilvēki, pat mūsu ienaidnieki, tāpat kā Dievs mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām naidīgi pret Viņu (Efeziešiem 2:1-5).

Dieva mīlestība ir revolucionāra. Caur mīlestību un piedošanu tiek samierināti ienaidnieki un izlabotas salauztas attiecības.

Šie Bībeles panti par ienaidnieku mīlestību māca mūs svētīt tos, kas mūs nolād, un lūgt par tiem, kas mūs vajā. Dievs apsola svētīt tos, kas pārcieš grūtības un vajāšanas.

Mēs varam mācīties mīlēt savus ienaidniekus, vērojot, kā Jēzus mīlēja mūs, pat tad, kad mēs bijām grēcinieki un pretēji Dieva taisnībai. Caur pacietību un neatlaidību mēs varam parādīt Dieva mīlestību tiem, kas mums nodara ļaunu.

Kā mīlēt savus ienaidniekus

Mateja 5:43-48

Jūs esat dzirdējuši, ka sacīts: "Tev būs savu tuvāko mīlēt un ienīst savu ienaidnieku." Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu dēli savam Tēvam, kas ir debesīs. Jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauno un labo un sūta lietusgāzes uz taisno un netaisno.

Jo, ja tu mīli tos, kas tevi mīl, kāds tev atalgojums? Vai arī muitnieki nedara to pašu? Un, ja tu sveicini tikai savus brāļus, ko vairāk tu dari nekā citi? Vai arī pagāni nedara to pašu?

Tāpēc jums jābūt pilnīgiem, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

Lūkas ev. 6:27-28

Bet jums, kas klausāties, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas pret jums izturas slikti.

Lūkas 6:35

Bet mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, negaidīdami neko pretī, un jūsu atalgojums būs liels, un jūs būsiet Visuaugstākā dēli, jo Viņš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.

2. Mozus 23:4-5

Ja tu satiksi sava ienaidnieka vērsi vai ēzeli, kas apmaldījies, tev tas jānogādā atpakaļ pie viņa. Ja tu redzēsi, ka tā, kas tevi ienīst, ēzelis guļ zem savas nastas, tev jāatturas atstāt viņu ar to; tev tas jāglābj kopā ar viņu.

Salamana pamācības 24:17

Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nepriecājas, kad viņš paklūp.

Salamana pamācības 25:21-22

Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, dod viņam ēst maizi, un, ja viņš ir izslāpis, dod viņam dzert ūdeni, jo tu uz viņa galvas uzkrausi degošas ogles, un Tas Kungs tev atlīdzinās.

Skatīt arī: Bībeles vārsmas par dziedināšanu

Mateja 5:38-42

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: "Acs par aci un zobs par zobu." Bet es jums saku: "Neizvairieties no ļaunā."

Bet, ja kāds tev sitīs pa labo vaigu, pievērs viņam arī otru. Un, ja kāds tevi iesūdzētu un paņemtu tavu tuniku, lai viņam ir arī tavs apmetnis. Un, ja kāds piespiež tevi iet vienu jūdzi, ej ar viņu divas jūdzes.

Dodiet tam, kas lūdz no jums, un neatsakiet tam, kas grib no jums aizņemties.

Svētī savus ienaidniekus

Romiešiem 12:14

Svētī tos, kas tevi vajā, svētī, nevis nolād.

Rom.12:17-20

Neatmaksājiet nevienam ar ļaunu par ļaunu. Esiet uzmanīgi, lai darītu to, kas ir pareizi ikviena acīs. Ja tas ir iespējams, ciktāl tas ir atkarīgs no jums, dzīvojiet mierā ar visiem.

Mani dārgie draugi, nevajag atriebties, bet atstājiet vietu Dieva dusmām, jo ir rakstīts: "Man pieder atriebties, Es atmaksāšu," saka Tas Kungs.

Gluži otrādi: "Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš ir izslāpis, dod viņam dzert, jo, tā rīkojoties, tu uzberi viņam uz galvas degošas ogles."

1.Korintiešiem 4:12-13

Kad esam apvainoti, mēs svētījam; kad esam vajāti, mēs panesam; kad esam apmeloti, mēs lūdzam.

1.Pēt.3:9

Neatmaksājiet ļaunu par ļaunu un neslavējiet par neslavu, bet, gluži otrādi, svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs saņemtu svētību.

Psalmi 35:11-14

Ļaunprātīgi liecinieki paceļas; viņi jautā man par lietām, ko es nezinu. Viņi man atmaksā ar ļaunu par labu; mana dvēsele ir nomākta.

Bet es, kad viņi bija slimi - es valkāju maisus; es mocījos ar gavēni; es lūdzos ar galvu, noliektu uz krūtīm. Es gāju tā, it kā skumtu par savu draugu vai brāli; kā tas, kas sēro par savu māti, es noliecos sērās.

Dzīvot mierā ar ikvienu

Salamana pamācības 16:7

Kad cilvēka ceļi patīk Tam Kungam, Viņš liek pat saviem ienaidniekiem būt mierā ar viņu.

Salamana pamācības 20:22

Nesakiet: "Es atmaksāšu par ļaunu", bet gaidiet To Kungu, un Viņš jūs atbrīvos.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, cits citam piedodiet, kā Dievs Kristū jums ir piedevis.

1 Tesaloniķiešiem 5:15

Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu par ļaunu, bet vienmēr centieties cits citam un visiem darīt labu.

1.Tim.2:1-2

Tad es vispirms aicinu, lai lūgšanas, lūgšanas, aizlūgšanas, aizlūgšanas un pateicības lūgšanas tiktu izteiktas par visiem cilvēkiem - par ķēniņiem un visiem, kam ir vara, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un svētumā.

Bībeles piemēri, kā mīlēt savus ienaidniekus

1. Mozus 50:15-21

Kad Jāzepa brāļi redzēja, ka viņu tēvs ir miris, viņi sacīja: "Iespējams, ka Jāzeps mūs ienīst un atdarīs mums par visu ļaunumu, ko mēs viņam nodarījām."

Tad viņi sūtīja Jāzepam ziņu, sacīdami: "Tavs tēvs pirms nāves deva šādu pavēli: "Saki Jāzepam: "Piedod, lūdzu, savu brāļu pārkāpumu un viņu grēku, jo viņi tev nodarīja ļaunu." Un tagad, lūdzu, piedod pārkāpumu tava tēva Dieva kalpiem.""

Jāzeps raudāja, kad viņi ar viņu runāja.

Arī viņa brāļi nāca un, Viņam klupdami, sacīja: "Lūk, mēs esam tavi kalpi."

Skatīt arī: 33 Bībeles panti evaņģelizācijai

Bet Jāzeps tiem sacīja: "Nebīstieties, jo vai es esmu Dieva vietā? Jūs gribējāt pret mani ļaunu, bet Dievs to gribēja par labu, lai daudzi cilvēki paliktu dzīvi, kā tas ir šodien. Tāpēc nebaidieties, es parūpēšos par jums un jūsu bērniem."

Tā Viņš tos mierināja un laipni uzrunāja.

Lūkas 23:34

Un Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara."

Apustuļu darbi 7:59-60

Un, kad viņi nomētāja ar akmeņiem Stefanu, viņš sauca: "Kungs Jēzu, pieņem manu garu." Un, nokritis ceļos, viņš skaļā balsī sauca: "Kungs, neņem pret viņiem šo grēku." Un, to sacījis, viņš aizmiga.

Romiešiem 5:8

Bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums.

Svētības vajātajiem

Mt.ev.8:12

Svētīgi jūs esat, kad citi jūs apvaino un vajā un nepatiesi izsaka pret jums visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un priecājieties, jo jūsu atalgojums ir liels debesīs, jo tā viņi vajāja praviešus, kas bija pirms jums.

2. Korintiešiem 12:10

Kristus dēļ, tad es esmu apmierināts ar vājumu, apvainojumiem, grūtībām, vajāšanām un nelaimēm. Jo, kad esmu vājš, tad esmu stiprs.

Kristiešu citāti par mīlestību pret ienaidniekiem

"Vai mūsdienu pasaulē neesam nonākuši tādā strupceļā, ka mums ir jāmīl savi ienaidnieki - vai arī? Ļaunuma ķēdes reakcija - naids rada naidu, kari rada vēl vairāk karu - ir jāpārtrauc, citādi mēs iegrimstam tumšā iznīcības bezdibenī." - -. Mārtins Luters Kings Jr.

"Atriebjot naidu par naidu, naids vairojas, padziļinot tumsu naktī, kurā jau tā nav zvaigžņu. Tumsa nevar izdzēst tumsu, to var izdarīt tikai gaisma. Naids nevar izdzēst naidu, to var izdarīt tikai mīlestība." - Mārtins Luters Kings, Jr.

"Jūs nekad tik ļoti nepieskarasit Dieva mīlestības okeānam, kā tad, kad piedodat un mīlat savus ienaidniekus." - Corrie Ten Boom

"Protams, ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas ir ne tikai grūti, bet pilnīgi pret cilvēka dabu: mīlēt tos, kas mūs ienīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labumiem, atmaksāt svētību par pārmetumiem. Tas ir, ka mēs atceramies neņemt vērā cilvēku ļaunos nodomus, bet skatīties uz Dieva tēlu viņos, kas atceļ un izdzēš viņu pārkāpumus un ar savu skaistumu uncieņa vilina mūs mīlēt un pieņemt viņus." - Jānis Kalvins

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.