Bībeles panti par Jēzus atgriešanos

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Bībele ir pilna ar pantiem par Jēzus atgriešanos, kas daudziem ticīgajiem liek uzdot sev jautājumu: "Vai es esmu gatavs Jēzus atnākšanai?" Ir svarīgi sagatavoties dienai, kad Kristus atkal nāks.

Nākamie Bībeles panti par Jēzus atgriešanos sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem: Kad Jēzus atgriezīsies? Ko mēs varam sagaidīt no Viņa atnākšanas? Un kā mēs varam attiecīgi sagatavoties?

Jēzus skaidri saka, ka neviens nezinās precīzu Viņa atgriešanās laiku (Mt.ev.24:36), tāpēc mums jāpaliek gaidīšanas un gatavības stāvoklī (Mt.ev.24:44).

Dievs Tēvs ir devis Jēzum varu tiesāt visas zemes tautas (Dan.7:13). Jēzus atalgos katru cilvēku par to, ko viņš ir darījis. Dievbijīgie iemantos mūžīgo dzīvību un valdīs kopā ar Kristu mūžīgi. Neticīgie tiks iemesti uguns ezerā un saņems nosodījumu par ticības trūkumu.

Bībele mūs māca palikt uzticīgiem savai ticībai arī tad, kad pienāk grūti laiki un pārbaudījumi: "Bet priecājieties, ciktāl jūs esat Kristus ciešanu līdzinieki, lai arī jūs priecātos un priecātos, kad atklāsies Viņa godība" (1. Pēt. 4:13).

Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Dieva Vārdu un būt paklausīgiem Viņam (1.Jņ.2:17), īpaši tad, kad valdošā kultūra atsakās no ticības Dievam. Turklāt mums vajadzētu būt uzmanīgiem attiecībā uz to, kā mēs izturamies pret citiem, īpaši pret tiem, kas ir atstumti sabiedrībā (Mt.25:31-46). Mums vajadzētu mīlēt citus ar tādu pašu mīlestību, kādu mēs esam saņēmuši.no Kristus (1.Jņ.ev.4:7-8).

Visbeidzot, ir svarīgi, lai ticīgie saglabātu modrību savā lūgšanu dzīvē. Mums ir jāuztur pastāvīgs dialogs ar Dievu, jo Viņš mūs ievelk dziļākās attiecībās ar Sevi (Jēk.4:8).

Atvēlot laiku un izpētot šos Bībeles pantus par Jēzus atgriešanos, mēs varam labāk saprast, kāda būs Viņa otrā atnākšana, un sagatavoties tai.

Bībeles panti par Jēzus atgriešanos

Mateja 24:42-44

Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks. Bet ziniet, ka, ja nama saimnieks būtu zinājis, kurā nakts stundā nāks zaglis, viņš būtu nomodā un nebūtu ļāvis ielauzties savā namā. Tādēļ arī jums jābūt gataviem, jo Cilvēka Dēls nāks stundā, ko jūs negaidāt.

Jāņa 14:1-3

Lai jūsu sirdis nav satrauktas. Ticiet Dievam, ticiet arī man. Mana Tēva namā ir daudz istabu. Ja tā nebūtu, vai Es jums būtu teicis, ka eju jums vietu sagatavot? Un, ja Es aizeju un jums vietu sagatavoju, tad Es atkal nāku un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, arī jūs būtu.

Apustuļu darbi 3:19-21

Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdzēsti, lai atnāktu atspirdzinājuma laiki no Tā Kunga klātbūtnes un lai Viņš sūtītu jums iecelto Kristu, Jēzu, kuru debesīm jāuzņem, līdz pienāks laiks atjaunot visu to, par ko Dievs jau sen runājis caur savu svēto praviešu muti.

Romiešiem 8:22-23

Jo mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam ir kopīgi grūmojusies dzemdību mokās. Un ne tikai radība, bet arī mēs paši, kam ir Gara pirmavots, iekšēji grūmojamies, gaidīdami ar nepacietību adopciju par dēliem, mūsu miesas izpirkšanu.

1.Korintiešiem 1:7-8

Lai jums netrūkst nevienas dāvanas, gaidot mūsu Kunga Jēzus Kristus atklāšanos, kas jūs uzturēs līdz galam, bez vainas mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.

1.Pēt.1:5-7

kas ar Dieva spēku ticībā tiek sargāti pestīšanai, kura ir gatava atklāties pēdējā laikā. Par to jūs priecājieties, lai gan tagad, ja nepieciešams, jūs kādu brīdi esat apbēdināti dažādos pārbaudījumos, lai pārbaudītā jūsu ticības patiesība - dārgāka par zeltu, kas iet bojā, lai gan pārbaudīts ugunī, - varētu izrādīties, ka tās rezultāts būs slavas, godības un goda gods pie atklāsmes.Jēzus Kristus.

1.Pēt.1:13

Tādēļ, sagatavodami savu prātu darbam un būdami skaidrā prātā, pilnībā paļaujieties uz žēlastību, kas jums tiks dota pēc Jēzus Kristus atklāsmes.

2. Pētera 3:11-13

Tā kā visas šīs lietas šādā veidā tiks izšķīdinātas, kādiem jums vajadzētu būt svētuma un dievbijības dzīvē, gaidot un paātrinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis tiks aizdedzinātas un izšķīdīs, un debesu ķermeņi izkusīs, kad tie degs! Bet saskaņā ar Viņa apsolījumu mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurā dzīvos taisnība.

Kad Jēzus atgriezīsies?

Mateja 24:14

Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, un tad pienāks gals.

Mateja 24:36

Bet par to dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs.

Mateja 24:44

Tāpēc arī jums jābūt gataviem, jo Cilvēka Dēls nāks stundā, ko jūs negaidāt.

Lūkas 21:34-36

Bet raugieties, lai jūsu sirdis neapgrūtinātu izšķērdība, apreibums un šīs dzīves rūpes, un tā diena nenāktu pār jums pēkšņi kā slazds. Jo tā nāks pār visiem, kas dzīvo visā zemes virsū. Bet visu laiku esiet nomodā un lūdzieties, lai jums būtu spēks izvairīties no visa tā, kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla priekšā.

Apustuļu darbi 17:31

Jo Viņš ir noteicis dienu, kad Viņš tiesās pasauli taisnībā caur cilvēku, kuru Viņš ir iecēlis, un par to Viņš visiem ir devis pārliecību, uzmodinot Viņu no miroņiem.

1 Tesaloniķiešiem 5:2

Jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāks kā zaglis naktī.

Kā Jēzus atgriezīsies?

Mateja 24:27

Jo kā zibens nāk no austrumiem un spīd līdz pat rietumiem, tā notiks Cilvēka Dēla atnākšana.

Apustuļu darbi 1:10-11

Un, kamēr tie, Viņam aizejot, raudzījās debesīs, redzi, divi vīri baltās drēbēs stāvēja tiem līdzās un sacīja: "Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat un raugāties debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, nāks tāpat, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam.""

1 Tesaloniķiešiem 4:16-17

Jo pats Kungs nolaidīsies no debesīm ar pavēles saucienu, ar erceņģeļa balsi un ar Dieva bazūnes bazūnes skaņas skaņu. Un mirušie Kristū augšāmcelsies pirmie. Tad mēs, kas esam dzīvi, kas palikuši, tiksim kopā ar viņiem paņemti debesīs, lai gaisā satiktu Kungu, un tā mēs vienmēr būsim ar Kungu.

2.Pēt.3:10

Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, un tad debesis ar troksni pāries, un debesu ķermeņi sadegs un izšķils, un zeme un darbi, kas uz tās darīti, tiks atklāti.

Atklāsmes 1:7

Redzi, Viņš nāk ar mākoņiem, un Viņu redzēs katra acs, pat tie, kas Viņu caururbj, un visas zemes ciltis raudās Viņa dēļ. Pat tā. Amen.

Kāpēc Jēzus atgriezīsies?

Mateja ev. 16:27

Jo Cilvēka Dēls nāks ar saviem eņģeļiem sava Tēva godībā, un tad Viņš atalgos katram pēc tā, ko viņš ir darījis.

Mateja ev. 25:31-34

Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi ar Viņu, tad Viņš sēdēs savā godības tronī. Viņa priekšā būs sapulcinātas visas tautas, un Viņš nošķirs cilvēkus vienu no otra, kā gans nošķir avis no kazām. Un Viņš novietos avis pa Savu labo pusi, bet kazas pa kreisi. Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas būs pa Viņa labo pusi: "Nāciet jūs, kas esat svētīti manāTēvs, mantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas."

Jāņa ev. 5:28-29

Nebrīnieties par to, jo tuvojas stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un izies ārā, tie, kas darījuši labu, uz augšāmcelšanos dzīvībai, un tie, kas darījuši ļaunu, uz augšāmcelšanos sodam.

Jāņa 6:39-40

Un tāda ir Tā griba, kas mani sūtījis, lai es neko nezaudētu no tā visa, ko Viņš man devis, bet pēdējā dienā to uzmodinātu. Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ikvienam, kas uzlūko Dēlu un tic Viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un Es to uzmodināšu pēdējā dienā.

Kolosiešiem 3:4

Kad parādīsies Kristus, kas ir jūsu dzīvība, tad arī jūs parādīsieties līdz ar Viņu godībā.

2. Timotejam 4:8

Turpmāk man ir nolikts taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, tajā dienā piešķirs man, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīl Viņa parādīšanos.

Ebrejiem 9:28

Tātad Kristus, kas vienreiz tika upurēts, lai uzņemtos daudzu grēkus, parādīsies otrreiz, nevis lai cīnītos ar grēku, bet lai glābtu tos, kas Viņu nepacietīgi gaida.

1.Pēt.5:4

Un, kad parādīsies Galvenais Gans, jūs saņemsit neblūstošu godības vainagu.

Jūdas 14-15

Par tiem pravietoja arī Henohs, septītais no Ādama, sacīdams: "Redzi, Kungs nāk ar desmit tūkstošiem savu svēto, lai izpildītu tiesu pār visiem un notiesātu visus bezdievjus par visiem viņu bezdievības darbiem, ko tie ir tik bezdievīgi pastrādājuši, un par visām skarbajām lietām, ko bezdievīgie grēcinieki ir sacījuši pret Viņu."

Atklāsmes grāmatā 20:11-15

Tad es redzēju lielu baltu troni un To, kas sēdēja uz tā. No Viņa klātbūtnes zeme un debesis aizbēga prom, un tām nebija vietas. Un es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa priekšā, un grāmatas bija atvērtas. Tad tika atvērta cita grāmata, kas ir dzīvības grāmata. Un mirušie tika tiesāti pēc tā, kas bija ierakstīts grāmatās, pēc tā, ko viņi bija darījuši. Un jūra atdeva.mirušos, kas tajā bija, nāve un ādere izdeva mirušos, kas tajās bija, un tie tika tiesāti, katrs pēc tā, ko bija darījis. Tad nāve un ādere tika iemestas uguns ezerā. Tā ir otrā nāve, uguns ezers. Un, ja kāda vārds netika atrasts ierakstīts dzīvības grāmatā, tas tika iemests uguns ezerā.

Atklāsmes 22:12

Redzi, es drīz nāku, nesdams līdzi savu atlīdzību, lai atpelnītu ikvienam par to, ko viņš ir darījis.

Kā sagatavoties Jēzus atgriešanās brīdim?

Mateja 24:42-44

Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks. Bet ziniet, ka, ja nama saimnieks būtu zinājis, kurā nakts stundā nāks zaglis, viņš būtu nomodā un nebūtu ļāvis ielauzties savā namā. Tādēļ arī jums jābūt gataviem, jo Cilvēka Dēls nāks stundā, ko jūs negaidāt.

1.Korintiešiem 4:5

Tādēļ neizsludiniet spriedumu pirms laika, pirms nāks Tas Kungs, kas izgaismos to, kas tagad apslēpts tumsībā, un atklās sirds nodomus. Tad katrs saņems savu uzslavu no Dieva.

1.Korintiešiem 11:26

Jo, cik bieži jūs ēdat šo maizi un dzerat biķeri, jūs pasludināt Kunga nāvi, līdz Viņš nāks.

1 Tesaloniķiešiem 5:23

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

Skatīt arī: Esi stiprs un drosmīgs - Bībeles lappuses

1.Pēt.1:13

Tādēļ, sagatavodami savu prātu darbam un būdami skaidrā prātā, pilnībā paļaujieties uz žēlastību, kas jums tiks dota pēc Jēzus Kristus atklāsmes.

1.Pēt.4:7

Tuvojas visu lietu gals; tādēļ esiet savaldīgi un apdomīgi savu lūgšanu dēļ.

1.Pēt.4:13

Bet priecājieties, ciktāl jūs esat Kristus ciešanu līdzdalībnieki, lai arī jūs priecātos un priecātos, kad atklāsies Viņa godība.

Jēkaba 5:7

Tāpēc esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Redziet, kā zemnieks gaida dārgo zemes augli, būdams pacietīgs attiecībā uz to, līdz tas saņem agro un vēlo lietu.

Skatīt arī: Mūsu dievišķā identitāte: kā atrast mērķi un vērtību 1. Mozus 1:27 - Bībeles lappuse

Jūdas 21

Glabājiet sevi Dieva mīlestībā, gaidot mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, kas ved uz mūžīgo dzīvību.

1 Jāņa 2:28

Un tagad, bērniņi, palieciet Viņā, lai tad, kad Viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un mēs no Viņa nekrītam kaunā, Viņam atnākot.

Atklāsmes gr.3:11

Es drīz nāku. Turiet to, kas jums ir, lai neviens nevarētu sagrābt jūsu kroni.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.