Bībeles panti par laika galu

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Bībelē teikts, ka pēdējo laiku beigās Jēzus atgriezīsies godībā, lai tiesātu debesis un zemi. Pirms Jēzus atgriešanās būs kari un baumas par kariem, kā arī lielas nelaimes, piemēram, bads, dabas katastrofas un sērgas. Uzcelsies antikrists, lai maldinātu cilvēkus un novestu viņus maldos. Tie, kas atteiksies pieņemt Jēzu par savu Glābēju, cietīs mūžīgu sodu.

Šie panti par laika galu palīdz mums saprast, ka Dieva galīgais plāns ir mūsu glābšana un laime. Bībele mudina kristiešus, tuvojoties beigām, "sekot līdzi" un nepadoties juteklisku baudu dzīvei.

Atklāsmes grāmatā teikts, ka tad, kad Kristus atgriezīsies, Viņš uzvarēs ļaunumu: "Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju." (Atkl.21:4) Jēzus pārvaldīs Dieva valstību ar taisnību un tiesiskumu.

Jēzus Kristus atgriešanās

Mateja 24:27

Jo kā zibens nāk no austrumiem un spīd līdz pat rietumiem, tā notiks Cilvēka Dēla atnākšana.

Mateja 24:30

Tad parādīsies debesīs Cilvēka Dēla zīme, un tad visas zemes ciltis raudās, un tās redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debesu mākoņiem ar varu un lielu godību.

Mateja ev. 26:64

Jēzus viņam sacīja: "Tu esi tā sacījis. Bet Es tev saku, ka turpmāk tu redzēsi Cilvēka Dēlu sēžam pie varas labās rokas un nākam uz debesu mākoņiem."

Jāņa 14:3

Un, ja Es aizeju un jums sagatavoju vietu, Es atkal atnākšu un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, arī jūs būtu.

Apustuļu darbi 1:11

Un sacīja: "Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat un skatāties debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, nāks tāpat, kā jūs Viņu redzējāt debesīs aizejam.""

Kolosiešiem 3:4

Kad parādīsies Kristus, kas ir jūsu dzīvība, tad arī jūs parādīsieties līdz ar Viņu godībā.

Titam 2:13

Gaidām mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Glābēja Jēzus Kristus godības parādīšanos.

Ebrejiem 9:28

Tātad Kristus, kas vienreiz tika upurēts, lai uzņemtos daudzu grēkus, parādīsies otrreiz, nevis lai cīnītos ar grēku, bet lai glābtu tos, kas Viņu nepacietīgi gaida.

2.Pēt.3:10

Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, un tad debesis ar troksni pāries, un debesu ķermeņi tiks sadedzināti un izšķīdināti, un zeme un darbi, kas uz tās darīti, tiks atmaskoti.

Atklāsmes 1:7

Redzi, Viņš nāk ar mākoņiem, un Viņu redzēs katra acs, pat tie, kas Viņu sadur, un visas zemes ciltis raudās Viņa dēļ. Pat tā. Amen.

Atklāsmes gr.3:11

Es drīz nāku. Turiet to, kas jums ir, lai neviens nevarētu sagrābt jūsu kroni.

Atklāsmes 22:20

Tas, kas to apliecina, saka: "Es noteikti drīz nāku." Amen. Nāc, Kungs Jēzu!

Kad Jēzus atgriezīsies?

Mateja 24:14

Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, un tad pienāks gals.

Mateja 24:36

Bet par to dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs.

Mateja 24:42-44

Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks. Bet ziniet, ka, ja nama saimnieks būtu zinājis, kurā nakts stundā nāks zaglis, viņš būtu nomodā palicis un nebūtu ļāvis ielauzties savā namā. Tādēļ arī jums jābūt gataviem, jo Cilvēka Dēls nāk stundā, ko jūs negaidāt.

Marka 13:32

Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, bet tikai Tēvs.

1 Tesaloniķiešiem 5:2-3

Jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāks kā zaglis naktī. Kamēr cilvēki sacīs: "Ir miers un drošība," tad pēkšņa pazušana nāks pār viņiem kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi neizbēgs.

Atklāsmes gr.16:15

"Redzi, es nāku kā zaglis! Svētīgs tas, kas paliek nomodā, paturēdams savas drēbes, lai neietu kails un netiktu redzēts atklāts!"

Satraukšana

1 Tesaloniķiešiem 4:16-17

Jo pats Kungs nolaidīsies no debesīm ar pavēles saucienu, ar erceņģeļa balsi un ar Dieva bazūnes bazūnes skaņas skaņu. Un mirušie Kristū augšāmcelsies pirmie. Tad mēs, kas esam dzīvi, kas palikuši, tiksim kopā ar viņiem paņemti debesīs, lai gaisā satiktu Kungu, un tā mēs vienmēr būsim ar Kungu.

Ciešanas

Mateja 24:21-22

Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules sākuma līdz šim laikam, nē, un nekad nebūs. Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens cilvēks netiktu izglābts. Bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.

Mateja 24:29

Tūlīt pēc to dienu posta saule aptumsīs, mēness nedos savu gaismu, zvaigznes nokritīs no debesīm, un debesu spēki satricināsies.

Marka 13:24-27

Bet tajās dienās, pēc šī posta, saule aptumsīs, un mēness nedos savu gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un spēki debesīs satricināsies. Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu, kas nāk mākoņos ar lielu spēku un godību. Un tad Viņš sūtīs eņģeļus un savāks savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes galiem līdz galiem.debesis.

Atklāsmes 2:10

Nebīstieties no tā, kas jums nāksies ciest. Lūk, velns dažus no jums grasās iemest cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un desmit dienas jums būs ciešanas. Es jums dodu dzīvības vainagu. Es jums dodu dzīvības vainagu, un jūs būsiet uzticīgi līdz nāvei.

Pēdējo laiku zīmes

Joēla 2:28-31

Un pēc tam notiks, ka Es izliešu savu Garu uz visu miesu; jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu vecie vīri sapņos sapņus un jūsu jaunekļi redzēs vīzijas. Arī uz kalpiem un kalponēm tajās dienās Es izliešu savu Garu. Un Es rādīšu brīnumus debesīs un virs zemes, asinis un uguni, un dūmu stabus. Saule tiks pārvērsta uzun mēness līdz asinīm, pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena. Un notiks tā, ka ikviens, kas piesauks Tā Kunga vārdu, tiks izglābts.

Mateja 24:6-7

Un jūs dzirdēsiet par kariem un karu baumām. Skatieties, lai jūs nebīstas, jo tam ir jānotiek, bet gals vēl nav pienācis. Jo tauta celsies pret tautu un valstība pret valsti, un dažādās vietās būs bads un zemestrīces.

Mateja 24:11-12

Un daudzi viltus pravieši celsies un daudzus maldinās. Un, tā kā pieaugs bezdievība, daudzu mīlestība atdzisīs.

Lūkas 21:11

Būs lielas zemestrīces, un dažādās vietās bads un mēris. Un būs šausmas un lielas zīmes no debesīm.

1 Timotejam 4:1

Bet Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkāpsies no ticības, nododoties viltus gariem un dēmonu mācībām.

2. Timotejam 3:1-5

Bet saprotiet, ka pēdējās dienās nāks grūti laiki. Jo cilvēki būs sevis mīlētāji, naudas mīlētāji, lepni, augstprātīgi, aizvainojoši, aizskaroši, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nesvētīgi, bezdievīgi, bezkaislīgi, nepateicīgi, apmelojoši, bez paškontroles, nežēlīgi, nemīloši labu, nodevīgi, vieglprātīgi, uzpūtušies iedomībā, vairāk baudu mīļotāji nekā Dieva mīlētāji, kam irdievbijības izskats, bet tās spēka noliegšana. Izvairieties no šādiem cilvēkiem.

Tūkstošgadu valstība

Atklāsmes 20:1-6

Tad es redzēju eņģeli, kas nolaidās no debesīm, turēdams rokā bezdibeņa bedres atslēgu un lielu ķēdi. Un viņš satvēra pūķi, to seno čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja viņu uz tūkstoš gadiem, un iemeta viņu bedrē, un aizvēra to un aizzīmogoja virs viņa, lai viņš vairs nevarētu maldināt tautas, līdz tūkstoš gadi beigsies.

Pēc tam viņš uz kādu laiku jāatbrīvo.

Tad es redzēju troņus, un tajos sēdēja tie, kam bija uzticēta vara tiesāt. Es redzēju arī to dvēseles, kas bija nocirstas par Jēzus liecību un Dieva vārdu, un tos, kas nebija pielūguši zvēru vai tā tēlu un nebija saņēmuši tā zīmi uz savas pieres vai rokas.

Viņi atdzima un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadus. Pārējie mirušie atdzima tikai pēc tūkstoš gadu beigām. Šī ir pirmā augšāmcelšanās.

Svētīgs un svēts ir tas, kas piedalās pirmajā augšāmcelšanās reizē! Pār tādiem otrajai nāvei nav varas, bet viņi būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadus.

Antikrists

Mateja 24:5

Jo daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: Es esmu Kristus, un tie daudzus maldinās.

2 Tesaloniķiešiem 2:3-4

Lai neviens jūs nekādā veidā nemaldina. Jo tā diena nenāks, ja vien vispirms nenāks sacelšanās un neatklāsies bezdievības cilvēks, pazudināšanas dēls, kas stājas pretī un paaugstinās pret katru tā saukto dievu vai pielūgsmes objektu, tā ka viņš ieņem vietu Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu.

2 Tesaloniķiešiem 2:8

Un tad atklāsies bezdievīgais, kuru Kungs Jēzus nonāvēs ar savas mutes elpu un iznīcinās ar savas atnākšanas parādīšanos.

Skatīt arī: 40 Bībeles panti par eņģeļiem

1 Jāņa 2:18

Bērni, tā ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā tagad ir nākuši daudzi antikristi. Tādēļ mēs zinām, ka tā ir pēdējā stunda.

Atklāsmes 13:1-8

Un es redzēju zvēru, kas izauga no jūras, ar desmit ragiem un septiņām galvām, ar desmit diadēmām uz ragiem un zaimojošiem vārdiem uz galvām. Un zvērs, ko es redzēju, bija kā leopards; tā kājas bija kā lāča kājas, un tā mute bija kā lauvas mute. Un tam pūķis deva savu varu, savu troni un lielu varu. Vienai no tā galvām šķita, ka tai ir nāvīga brūce, bet tā nāvīgā brūce bijadziedināts, un visa zeme brīnījās, jo tie sekoja zvēram.

Un viņi pielūdza pūķi, jo viņš bija devis savu varu zvēram, un viņi pielūdza zvēru, sacīdami: "Kas ir līdzīgs zvēram un kas var cīnīties pret to?"

Un zvēram tika dota mute, kas izrunāja augstprātīgus un zaimojošus vārdus, un tam tika ļauts īstenot varu četrdesmit divus mēnešus. Tas atvēra savu muti, lai izrunātu zaimus pret Dievu, zaimojot Viņa vārdu un Viņa mājokli, tas ir, tos, kas mīt debesīs.

Arī tai tika ļauts karot ar svētajiem un tos iekarot. Un tai tika dota vara pār visām ciltīm un tautām, valodām un tautām, un visi, kas dzīvo virs zemes, to pielūgs, visi, kuru vārds nav ierakstīts pirms pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā.

Sprieduma diena

Jesajas 2:4

Viņš tiesās starp tautām un izšķirs daudzu tautu strīdus, un tās savus zobenus sāks kalt arkliem un šķēpus griezēj āķiem; tauta vairs necels zobenu pret tautu, un tās vairs nemācīsies karot.

Mateja ev. 16:27

Jo Cilvēka Dēls nāks kopā ar saviem eņģeļiem sava Tēva godībā, un tad Viņš atmaksās katram pēc tā, ko viņš ir darījis.

Mateja 24:37

Jo kā bija Noasa dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanai.

Lūkas 21:34-36

"Bet raugieties, lai jūsu sirdis neapgrūtinātu izšķērdība, apreibums un šīs dzīves rūpes, un tā diena nenāktu pār jums pēkšņi kā slazds. Jo tā nāks pār visiem, kas dzīvo visas zemes virsū. Bet visu laiku esiet nomodā, lūdzoties, lai jums būtu spēks izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla priekšā."

Apustuļu darbi 17:30-31

Neziņas laikus Dievs neievēroja, bet tagad Viņš pavēl visiem cilvēkiem visā pasaulē nožēlot grēkus, jo Viņš ir noteicis dienu, kad Viņš tiesās pasauli taisnībā caur cilvēku, kuru Viņš ir iecēlis, un par to Viņš visiem ir devis pārliecību, uzmodinot Viņu no miroņiem.

1.Korintiešiem 4:5

Tādēļ neizsludiniet spriedumu pirms laika, pirms nāks Tas Kungs, kas izgaismos to, kas tagad apslēpts tumsībā, un atklās sirds nodomus. Tad katrs saņems savu uzslavu no Dieva.

2. Pētera 3:3-7

Vispirms zinot, ka pēdējās dienās nāks izsmējēji ar ņirgāšanos, sekojot savām grēcīgajām iegribām. Viņi sacīs: "Kur ir apsolījums par Viņa atnākšanu? Jo kopš tēvi aizmiguši, viss turpinās, kā bijis no radīšanas sākuma." Jo viņi apzināti neievēro šo faktu, ka debesis ir sen pastāvējušas un zeme ir veidojusies no ūdens.un caur ūdeni ar Dieva vārdu, un ar to palīdzību toreiz pastāvošā pasaule tika appludināta ar ūdeni un gāja bojā. Bet ar to pašu vārdu tagad pastāvošās debesis un zeme tiek uzglabātas ugunij, tās tiek glabātas līdz tiesas dienai un bezdievīgo iznīcināšanai.

2. Pētera 3:10-13

Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, un tad debesis ar troksni pāries, un debesu ķermeņi tiks sadedzināti un izšķīdināti, un zeme un darbi, kas uz tās darīti, tiks atmaskoti. Tā kā visas šīs lietas šādā veidā tiks izšķīdinātas, kādiem jums vajadzētu būt svētuma un dievbijības dzīvē, gaidot un paātrinot Dieva dienas atnākšanu,Tā dēļ debesis tiks aizdedzinātas un izšķīdīs, un debesu ķermeņi sadegdami izkusīs! Bet saskaņā ar Viņa apsolījumu mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurā dzīvos taisnība.

Atklāsmes gr.11:18

Tautas plosījās, bet nāca Tavas dusmas, un laiks, kad jātiesā mirušie, kad jāatalgo Tavi kalpi, pravieši un svētie, un tie, kas bīstas Tavu vārdu, gan mazie, gan lielie, un kad jāiznīcina zemes postītāji.

Atklāsmes 19:11-16

Tad es redzēju debesis atvērtas, un redzi, balts zirgs! Tas, kas sēž uz tā, saucas Ticīgs un Patiess, un taisnībā viņš spriež un karo. Viņa acis ir kā uguns liesma, un uz viņa galvas ir daudz diadēmu, un viņam ir uzrakstīts vārds, ko neviens nezina, tikai viņš pats. Viņš ir tērpies drēbēs, kas iemērktas asinīs, un vārds, ar ko viņš tiek saukts, ir Dieva Vārds. Un debesu armijas,tērpušies smalkās drānās, balti un šķīsti, sekoja Viņam uz baltiem zirgiem. No Viņa mutes nāk ass zobens, ar ko satriekt tautas, un Viņš tās pārvaldīs ar dzelzs zizli. Viņš staigās pa Dieva Visvarenā dusmības dusmu vīna spiedi. Uz Viņa drēbēm un uz Viņa augšstilba ir rakstīts vārds: Ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs.

Skatīt arī: Palikšana Visvarenā ēnā: Psalma 91:1 mierinošais apsolījums

Atklāsmes 22:12

Redzi, es drīz nāku, nesdams līdzi savu atalgojumu, lai atmaksātu katram par to, ko viņš ir darījis.

Gatavošanās beigu laikiem

Lūkas 21:36

Bet visu laiku esiet nomodā un lūdzieties, lai jums būtu spēks izvairīties no visa tā, kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla priekšā.

Romiešiem 13:11

Bez tam jūs zināt laiku, ka jums ir pienākusi stunda pamosties no miega. Jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā tad, kad mēs pirmoreiz ticējām.

1 Tesaloniķiešiem 5:23

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

1 Jāņa 3:2

Mīļie, mēs tagad esam Dieva bērni, bet tas, kas mēs būsim, vēl nav parādījies, bet mēs zinām, ka tad, kad Viņš parādīsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir.

Atbrīvošanas solījums

Daniēla 7:27

Un valstība, valdīšana un visu zem debess esošo valstību varenība tiks nodota Visuaugstākā svēto tautai; viņu valstība būs mūžīga valstība, un visas valdīšanas viņiem kalpos un būs paklausīgas.

Caharijas 14:8-9

Tajā dienā dzīvie ūdeņi izplūdīs no Jeruzalemes, puse no tiem uz austrumu jūru un puse no tiem uz rietumu jūru. Tas turpināsies vasarā kā ziemā. Un Kungs būs ķēniņš pār visu zemi. Tajā dienā Kungs būs viens un Viņa vārds viens.

1 Korintiešiem 15:52

Brīdī, acumirklī, pie pēdējās bazūnes. Jo atskanēs bazūne, un mirušie augšāmcelsies nepārejoši, un mēs mainīsimies.

Atklāsmes gr.21:1-5

Tad es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pārgājušas, un jūras vairs nebija. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, no Dieva no debesīm nākošu, sagatavotu kā līgava, kas rotā savu vīru.

Un es dzirdēju skaļu balsi no troņa, kas sacīja: "Redzi, Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem. Viņš dzīvos ar tiem, un tie būs Viņa tauta, un pats Dievs būs ar viņiem kā viņu Dievs. Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un nebūs vairs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējais ir pagājis." Un es dzirdēju, ka Dievs ir ar cilvēkiem, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs būs ar viņiem kā viņu Dievs.

Un Tas, kas sēdēja tronī, sacīja: "Redzi, Es visu daru jaunu." Un Viņš arī sacīja: "Pierakstiet to, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi."

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.