Bībeles panti par mīlestību pret savu tuvāko - Bībeles lappuses

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Bībelē ir teikts, ka visi cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un ka mums ir jāizturas vienam pret otru ar cieņu un cieņu. Mums ir arī teikts, ka mums jāmīl savs tuvākais kā sevi pašu. Turpmākajos Bībeles pantos ir doti konkrēti piemēri, kā mīlēt savu tuvāko.

Baušļi, lai mīlētu savu tuvāko

3. Mozus 19:18

Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.

Mateja ev. 22:37-40

Tev būs Dievu, savu Kungu, Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir lielais un pirmais bauslis. Un tam līdzīgs ir otrs: Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. No šiem diviem baušļiem ir atkarīga visa Bauslība un pravieši.

Marka 12:28-31

"Kurš bauslis ir vissvarīgākais no visiem?"

Jēzus atbildēja: "Svarīgākais ir: "Klausies, Israēl, klausies: Tas Kungs, mūsu Dievs, Tas Kungs ir viens. Un tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka.""

Otrais bauslis ir šāds: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem.

Lūkas 10:27

Un viņš atbildēja: "Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava spēka un no visa sava prāta, un savu tuvāko kā sevi pašu."

Jāņa 13:34-35

Jaunu bausli Es jums dodu, lai jūs cits citu mīlētu: kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu. No tā visi ļaudis pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība cits pret citu.

Galatiešiem 5:14

Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu."

Jēkaba 2:8

Ja jūs patiešām pildāt Rakstu bauslību: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu," tad jūs darāt labi.

1 Jāņa 4:21

Un šis bauslis mums ir no Viņa: kas mīl Dievu, tam jāmīl arī savs brālis.

Kā mīlēt savu tuvāko

2. Mozus 20:16

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko.

2. Mozus 20:17

Tev nebūs iekārot sava tuvākā māju, tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, vai viņa kalpu, vai viņa kalponi, vai viņa kalponi, vai viņa vērsi, vai viņa ēzeli, vai jebko, kas ir tavam tuvākajam.

3. Mozus 19:13-18

Tev nebūs apspiest savu tuvāko un aplaupīt viņu. alga no algota strādnieka tev nepaliks visu nakti līdz rītam. Tev nebūs nolādēt nedzirdīgu un aklam likt klupšanas akmeni priekšā, bet tev būs bīties sava Dieva: Es esmu Kungs.

Tev nebūs netaisīt netaisnību tiesā. Tev nebūs būt nepiekāpīgam pret nabagiem un nenovirzīties no lielajiem, bet taisnībā tiesāt savu tuvāko. Tev nebūs staigāt kā apmelotājam savā tautā, un tev nebūs iestāties pret sava tuvākā dzīvību: Es esmu Tas Kungs.

Tev nebūs ienīst savu brāli savā sirdī, bet tev būs godīgi spriest ar savu tuvāko, lai tu viņa dēļ nenopelnītu grēku. Tev nebūs atriebties un neniekasties pret savas tautas dēliem, bet tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu: Es esmu Kungs.

Skatīt arī: Dievs ir taisnīgs - Bībeles pantiņi

Mateja ev. 7:1-2

Nesodiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar spriedumu, ko jūs izsakāt, jūs tiksiet tiesāti, un ar mēru, ko jūs lietojat, jums tiks mērots.

Mateja ev. 7:12

Tātad visu, ko jūs gribat, lai citi jums dara, arī jūs viņiem dariet, jo tas ir Bauslība un pravieši.

Lūkas 10:29-37

Bet viņš, gribēdams sevi attaisnot, sacīja Jēzum: "Un kas ir mans tuvākais?"

Jēzus atbildēja: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jerihu, un viņš krita starp laupītājiem, kas viņu novilka un piekāva, un aizgāja, atstājuši viņu pusdzīvu. Nejauši kāds priesteris gāja pa to ceļu, un, viņu ieraudzījis, viņš gāja garām no otras puses. Tāpat arī kāds levīts, kad viņš nāca pie tās vietas un viņu ieraudzīja, gāja garām no otras puses.

Bet kāds samarietis, kad viņš ceļoja, pienāca tur, kur viņš atradās, un, ieraudzījis viņu, apžēlojās. Viņš piegāja pie viņa un pārsēja viņam brūces, aplejot ar eļļu un vīnu. Tad viņš uzsēdināja viņu uz sava dzīvnieka, aizveda uz viesu namu un aprūpēja viņu. Nākamajā dienā viņš izņēma divus denārijus un deva tos viesmīlim, sacīdams: "Aprūpējies par viņu, un, ko vēl iztērēsi, es tev atmaksāšu, kad nāksim.atpakaļ."

"Kurš no šiem trim, jūsuprāt, izrādījās kaimiņš cilvēkam, kas krita starp laupītājiem?"

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par to, kā iedrošināt citus

Viņš sacīja: "Tas, kas viņam parādīja žēlastību." Un Jēzus viņam sacīja: "Ej un dari tāpat."

Rom.12:10

Mīliet cits citu ar brālīgu mīlestību. Pārspējiet cits citu, izrādot godu.

Rom.12:16-18

Dzīvojiet saskaņā cits ar citu. Neesiet augstprātīgi, bet sadraudzējieties ar pazemīgajiem. Nekad neesiet gudri savās acīs. Nevienam neatmaksājiet ļaunu par ļaunu, bet domājiet darīt to, kas ir godājams visu acīs. Ja iespējams, ciktāl tas ir atkarīgs no jums, dzīvojiet mierā ar visiem.

Rom.13:8-10

Nevienam neko neesiet parādā, kā vien mīlēt vienam otru, jo, kas mīl otru, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi: "Tev nebūs laulību pārkāpt, Tev nebūs slepkavot, Tev nebūs zagt, Tev nebūs iekārot," un visi citi baušļi ir apkopoti šajā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Mīlestība nedara ļaunu tuvākajam; tādēļ mīlestība ir bauslības piepildījums.

Romiešiem 15:2

Katrs no mums lai iepriecina savu tuvāko viņa labā, lai viņu stiprinātu.

1.Korintiešiem 10:24

Neviens lai nemeklē savu labumu, bet sava tuvākā labumu.

Efeziešiem 4:25

Tāpēc, atmetuši melus, lai katrs no jums runā patiesību ar savu tuvāko, jo mēs esam cits cita locekļi.

Filipiešiem 2:3

Nedariet neko no sāncensības vai iedomības, bet pazemībā uzskatiet citus par nozīmīgākiem par sevi.

Kolosiešiem 3:12-14

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.